Веб-бібліотека

Карпіловська С.Я. та ін. Основи професіографії:

Теоретичні основи професіографії. Професіографія та її місце в системі професійної орієнтації населення. Класифікація професій. Методичні основи професіографії. Методи професіографії. Опитувальні листи для виявлення професійно важливих якостей спеціалістів. Професії типу "людина - людина". Загальна характеристика типу професій. Професіограма контролеракасира. Професіограма медсестри широкого профілю. Професіограма вихователя дитячого садка. Професії типу "людина - техніка". Загальна характеристика типу професій. Професіограма наладчика. Професіограма водія (на матеріалі дослідження праці водія міського транспорту). Професіограма токаря...

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Загальні засади психології управління. Психологія управління як галузь психологічної науки. Предмет, об'єкт і завдання психології управління. Структура, функції та основні категорії психології управління. Методологія і методи психології управління. Методологічні засади психології управління. Методи психології управління. Історія і сучасний стан розвитку психології управління. Основні джерела та передумови виникнення психології управління як самостійної галузі знання. Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії та соціології. Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у сфері психології. Становлення і розвиток зарубіжної психології управління...
Історія сучасного світу / За ред. Г.К. Парієнко: Основні тенденції суспільного розвитку країн світу після Другої світової війни. Україна в контексті світового розвитку. Предмет та основні завдання курсу «Історія сучасного світу». Джерела та українська історіографія. Сучасний поділ та класифікація країн світу. Зміни у світі після Другої світової війни. Формування нової системи міжнародних відносин на основі принципу мирного співіснування. Основні тенденції світового суспільного розвитку. Соціально-політичний та економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XX - початку XXI століття. Особливості повоєнної відбудови та подальшого розвитку держав Західної Європи. Європейська інтеграція. Вплив Європейського Союзу (ЄС) на розвиток інтеграційних процесів у Європі...
Бойко О.Д. Історія України: Ще одне прочитання історії. первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Початок формування людської цивілізації на території України. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Східні слов'яни у VI-XI ст. Київська русь. Походження Давньоруської держави. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX - кінець X ст.). Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X - середина ХІ ст.). Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.). Монгольська навала та встановлення золотоординського іга. Політичний устрій. Соціально-економічний розвиток. Етнічний розвиток. Схрещення Русі. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі...
Шепелев А. М. Штукатурные работы: Сведения о зданиях, производстве строительных и отделочных работ. Классификация зданий и их части. Виды отделки и последовательность строительных и отделочных работ. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве. Леса, подмости, люльки, лестницы, стремянки. Основные требования. Леса. Люльки, подмости, лестницы. Инструменты, приспособления, инвентарь. Инструменты. Приспособления и инвентарь. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Камневидные, деревянные, фибролитовые и другие поверхности. Сетчатые конструкции, заделка стыков, каналов. Общие сведения о штукатурных работах. Штукатурные слои, их нанесение и разравнивание. Нанесение и разравнивание накрывки. Лузги, усенки и фаски...
Конфліктологія / За ред. В. М. Петюха: Сутність конфлікту та його характерні риси. Кінцеві та проміжні цілі. Визначення конфлікту. Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту. Характерні ознаки прояву конфлікту. Об'єктивні й суб'єктивні складові конфліктної взаємодії. Межі поширення конфлікту. Види та типи конфліктів. Висновки, практичні рекомендації та інструментарій керівникові для використання в професійній ситуації. Причини й наслідки конфліктів в організації. Кінцеві та проміжні цілі. Типові причини виникнення конфліктів в організації. Функції конфліктів і їхня спрямованість. Вплив конфлікту на соціальне оточення та його учасників. Позитивні наслідки конфліктів. Негативні наслідки конфліктів...
Диомидова Г. Н. Библиографоведение: Общее библиографоведение (основы теории, истории и организации библиографии). Общее понятие о библиографии и библиографоведение. Библиографическая информация (основные формы ее закрепления и передачи). Библиографическая деятельность (общая характеристика). Информационно-библиографические ресурсы (общая характеристика). Пособия национальной библиографии. Специальные библиографические пособия. Издательские и книготорговые библиографические пособия. Краеведческие библиографические пособия и указатели местной печати. Организация библиографии в Российской Федерации (общие вопросы). Специальное библиографоведение (краткий обзор информационно-библиографических ресурсов по отраслевым комплексам)...
Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство: Документ і документаційне забезпечення управління. Документ, його роль та місце в муніципальному управлінні. Нормативно-методична база діловодства. Види документів та їх класифікація. Стандартизація, уніфікація і трафаретизація управлінських документів. Документування та документальне забезпечення управлінської діяльності. Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього. Загальні вимоги до оформлення тексту документів. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою...
Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших часів: ОМАНЛИВИЙ МИР (1919 - 1933 рр.). Перші наслідки мирних договорів. Нові кордони Німеччини. Гаранти проти Німеччини та репарації. Розчленування Австро-Угорщини та його наслідки. Балкани й розпад Османської імперії. Радянська проблема. Проблеми колоній. Перші кроки Ліги Націй. Європа в 1922-1925 рр. Каннська й Генуезька конференції, Рапалльський договір. Рурські справи. Врегулювання рурського питання. План Дауеса. "Женевський протокол". Середземноморська та Східна Європа. Визнання СРСР. Європа і апогей колективної безпеки (1925-1929 рр.). Локарнські договори та прийняття Німеччини до Ліги Націй. Бріан і Штреземан. Пакт Тріана-Келлога. Залишення Рейнської області. План Янга...
Основи митної справи / За ред. П.В. Пашка: Митна справа в Україні. Історія розвитку митної справи в Україні та створення митних органів. Перші відомості про мито на території сучасної України. Митні порядки на Запорізькій Січі та у гетьманській Україні. Україна в складі Російської імперії. Митна справа в Україні на початку XX ст. Поняття "митна справа". Органи державного регулювання митної справи. Структура митних органів України. Завдання митних органів. Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами та особами. Завдання для перевірки знань. Митний контроль. Організація митного контролю. Здійснення митного контролю товарів і предметів, транспортних засобів...

ЗОРОАСТРИЗМ

- религия, основанная древнеиранским пророком Заратуштрой (в греч. переводе - Зороастром, по имени которого и названо вероучение); известна также под названием "маздаизм" - по имени верховного божества Ахурамазды. История упоминает о Зороастре впервые при царе Дарий Гистаспе (в конце VI и в начале V в. до н. э.), который превратил 3. в государственную религию Персии. По мнению греческих и римских историков, Зороастр был родом из Бактрии, другие писатели считают его уроженцем Персии, а некоторые современные археологи полагают, что он родился на Южном Урале, и датируют его откровение рубежом II - I тыс. до н. э. О Зороастре сложено много легенд, однако мало что точно известно о его реальной жизни. Отмечают сходство в жизни Зороастра и Будды Шакьямуни: оба были царского рода, оба с ранних лет проявляли необычайные способности, оба с тридцатилетнего возраста начали свою проповедническую деятельность. С буддистской легендой об искушении Будды злым духом Марой имеет сходство история искушения Зороастра злыми демонами.
Изречения Зороастра, так называемые Гаты ("Песни"), общим числом 17 (всего около 900 строк) входят в литургию 3. - Ясна ("Поклонение") и составляют самую почитаемую часть священной книги 3. - Авесты. В своих проповедях Зороастр призывал перестать верить во множество богов и начать поклоняться единственному богу добра с присущим ему Святым Духом - Ахурамазде ("Господу Мудрости"), которому противостоит Ангро-Майнью (Ариман, Злой Дух). Для 3. характерен дуализм добра и зла, света и тьмы, двух вечных полюсов "Есть два духа первичных, два близнеца, враждою славных... Когда эти два духа впервые сошлись, то создали бытие и не-бытие, и в самом конце худшее бытие будет для лживых, а праведному - лучшая обитель. Из двух этих духов выбрал лживый худшие дела, но Истину, одетую в крепчайшую твердь, выбрали Дух Святейший и те, кто ублаготворяет Ахурамазду истинными поступками..." (Ясна, 30. 3 - 5).
Ахурамазду, творца всех благ, окружают семь амшаспандов (добрые гении, .помогающие людям). Особо почитался у персов небесный огонь, спустившийся на вершины гор, а также любой другой огонь. Помимо множества служебных духов добра Ахурамазда создал также могучего Митру, посредника между ним и людьми. Добрые духи обитают в жилище вечного света. Напротив, в аду - обители злых духов - стоит вечная и густая тьма. Ад находится внутри земли, куда проделал отверстие Ангро-Майнью. Из ада выходят демоны и сеют на земле зло и несчастье. До прихода Зороастра демоны свободно бродили по земле, однако после обнародования его учения они скрываются, бегут, когда люди их преследуют. Ангро-Майнью, разрушитель единства и гармонии вселенной, существует от века, но со временем будет побежден и навсегда исчезнет. На стороне Ангро-Майнью злые духи и гении - дэвы и пэри.
До сотворения видимого мира добро и зло вечно враждовали, но в открытую борьбу вступили тогда, когда злой дух увидел свет и захотел его уничтожить. С того момента начинается история их борьбы. Первый период истории - "Творение": Ахурамазда заключил с АнгроМайнью перемирие на 9 тыс. лет и стал создавать видимый мир, чтобы с его помощью сломить противника. Мир был создан за один год в такой последовательности: духи, небо, земля, воды, растения, животные, человек. Существование земли рассчитано на 12 тыс. лет. Второй период - "Смешение": АнгроМайнью напал на силы добра, начал разрушать благое дело Ахуры: в его власти - пустынные, бесплодные места, поросшие колючей травой, вредные насекомые, ядовитые растения - вот его создания. Добро и зло смешались на земле и в человеке. По учению Зороастра, человек имеет свободную волю и может выбирать между добром и злом, содействовать победе добра, а разбойники, лжецы, преступники - это полудэвы, воинство злых духов. Третий период - "Разделение": окончательное торжество добра над злом, обновление мира, воскрешение мертвых в день Суда, низвержение Ангро-Майнью в ад и его гибель там. Разделению добра и зла будут способствовать три поочередно посылаемых на землю Ахурой великих пророка-спасителя.
После смерти Зороастра земля преисполнится злом (по одной версии, Заратуштра погиб от молнии в возрасте 77 лет, по другой версии - был убит ударом кинжала в спину туранским воином во время своей молитвы), поэтому понадобится новый пророк, подвигающий людей на путь добра. Расстояния между пророками - тысяча лет. Перед днем Суда в мир придет самый великий пророк Сошиос (Избавитель), и тогда все познают истинную веру. Основными орудиями человека в борьбе со злом являются "добрая мысль", "доброе слово", "доброе деяние". В будущем человечество объединится, у него будет общее государственное управление и единый язык.
Символ 3. - котел огня. По преданию, Ахурамазда дал Зороастру символ огня-света: огонь сжигает всякое зло и при этом не загрязняется. С тех пор в храмах парсов (т. е. персов, эмигрировавших в Индию и исповедующих 3.) никогда не угасает священный огонь. Видимый огонь в котле - всего лишь знак первозданного огня как силы проявления всякой сущности (поэтому не точно называть парсов "огнепоклонниками"). Видимый огонь подобен короне невидимого короля. Храмовый котел с огнем достигает трех футов в диаметре и в высоту - четыре фута. В предписанные часы пять раз в день священники кладут топливо в котел. Предложить для этой цели драгоценное сандаловое дерево - особая заслуга верующего. Зола из сосуда раздается верующим, и они прикладывают ее ко лбу. Нередко Ахурамазду изображают в виде старика в шапке, с бородой и крыльями. Землю и огонь запрещается "осквернять" трупами; тела умерших не погребают и не сжигают, а доставляют на высокие горы, где их поедают звери и птицы. Душа умершего отправляется в загробный мир, где Сраоша, страж этого мира, отделяет праведников от грешников и направляет одних в парадиз (рай), а других - в ад, где их "очищают" огнем.
За три тысячелетия своей истории 3. существенно менялся. Вначале у пастухов-ариев не было храмов, они молились под открытым небом, перед огнем домашнего очага. Став в царствах парфянских Аршакидов и Сасанидов государственной религией, 3. поощрял строительство грандиозных храмов, возникло многочисленное духовенство. В период своего владычества 3. оказывал большое влияние на другие религии, но и сам у них кое-что заимствовал. От 3. идут идеи, высказанные Зороастром, об окончательном суде над каждым человеком, о рае и аде, о посмертном воздаянии и наказании, о будущем воскресении из мертвых, о пришествии Спасителя, о будущей вечной жизни вновь соединившихся души и тела. 3. учит, что спасение каждого человека зависит от всех его мыслей, слов и дел; в день Суда человек несет ответственность не только за свою душу, но и за весь мир. 3. двояко воздействовал на раннее христианство - через иудаизм и прямо. Иудеи подпали под влияние древнеиранской религии после освобождения их из вавилонского плена царем Киром (V в. до н. э.). Те, кто оказались более приверженными иранским представлениям и обычаям, получили наименование "фарисеи" (букв. "персидствующие"; фарси - персидский язык). В Евангелии от Матфея рассказывается о трех волхвах (царях-магах), принесших типично зороастрийские приношения-дары новорожденному Христу. (В античных источниках самого Зороастра изображают мудрецом-астрологом и звездочетом.)
После завоевания Ирана и Средней Азии в VII - VIII вв. арабами 3. был почти вытеснен исламом. Персы, не пожелавшие исповедовать ислам, бежали в Индию, где их потомки (парсы) до сих пор именуют себя "почитающими Мазду", а иноверцев - поклоняющимися "даэве" (демонам, лжебогам). В Иране, где 3. преследуется, его немногочисленные сторонники, гебры, принадлежат к низшим слоям населения. О "Зенд-Авесте" (букв. "текст с комментариями") в Европе узнали от парсов из Бомбея. До нашего времени дошли следующие части Авесты: Ясна, Висперед, Видевдат и Яшты.
Д. В. Пивоваров


© 2009-2020  lib.ltd.ua