Веб-бібліотека

Адорно Т. Теорія естетики:

Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...

Максимюк С.П. Педагогіка: Загальні основи педагогіки. Дидактика. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування. Стан освіти в Україні. Глобальна освіта й українська школа. Система освіти в Україні та її диференціація. Основні принципи організації освіти в Україні. Закон України «Про загальну середню освіту». Національна доктрина розвитку освіти (витяг). Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (витяг). Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія формування як самостійної науки. Визначення основних понять педагогіки. Методологія педагогіки. Структура педагогічної науки, її галузі. Зв'язок педагогіки з іншими науками...

ЗАДАЧА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

-  объективная потребность улучшения  и  усовершенствования  технического  объекта  по  какому-либо  критерию эффективности или противоречию либо потребность создания принципиально нового тех. объекта для удовлетворения новой общественной потребности. Под техническим объектом здесь подразумеваются различные устройства, технологии, конструкционные материалы и вещества. Описание задачи технического творчества обычно содержит целевую установку и перечень условий и ограничений, при которых требуется достичь цели. Описание задачи технического творчества проводится в процессе работы по анализу и постановке задачи технического творчества. Решение задачи технического творчества часто представляет собой предмет изобретения, которое защищается патентом. В отличие от различных видов и типов разработки и проектирования новой техники задача технического творчества присущи ряд неопределенностей и необходимость нахождения нетривиального  изобретательского  решения.  Различия  между  задачей  технического творчества и чётко определенными инженерными задачами состоят в следующем: если  в  инженерных  задачах,  как  правило,  имеется  постановка  задачи,  указан метод (способ) решения, есть аналог решения, то в задаче технического творчества они обычно отсутствуют, кроме того, результат решения инженерной задачи, как правило, однозначен и предсказуем в первом приближении, тогда как в задаче технического творчества он многозначен и обычно непредсказуем. В классификации задач технического творчества выделяются различные виды и типы  таких задач. Задачу технического творчества называют также изобретательской задачей.


© 2009-2020  lib.ltd.ua