Веб-бібліотека

Курило Т.В. Митне право України:

Загальні положення митного права. Історичний розвиток митного права в Україні. Митна політика України. Митні органи України. Тарифне та нетарифне регулювання в митному праві. Митні платежі. Митна вартість товарів та методи її визначення. Митні режими. Поняття та зміст митного режиму. Характеристика митних режимів. Митне оформлення та декларування товарів. Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення. Вантажна митна декларація (ВМД). Основні етапи митного оформлення товарів. Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій. Контракт як документ необхідний для митного оформлення вантажів...

Трач Ю. В. Архівознавство: Система архівних установ України. Система архівних установ України. Організація роботи архівів. Національний архівний фонд. Національний архівний фонд: склад, структура та право власності на документи. Формування Національного архівного фонду. Організація архівних документів. Історія архівної справи в україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви литовсько-польської доби (XV - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської. України (середина XVII-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIII-XIX ст. Архіви України XIX - початку XX ст. Архіви та архівна справа доби української революції (1917-1920 pp.). Архівна справа в Західній Україні...
Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: Наука як система уявлень про світ (дійсність). Сутність науки. Етапи розвитку науки. Класифікація наук. Теоретична основа наукових досліджень. Структура наукової теорії. Функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій. Економічна наука в системі гуманітарного знання. Методологія і методи наукових досліджень. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Методологія економічної науки. Методи наукових досліджень. Логіка наукового дослідження. Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування наукового дослідження. Види навчально-дослідницьких робіт. Самостійна робота студента в системі навчального процесу. Сутність і структура самостійної роботи...
Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів: Характеристика роботи користувачів комп'ютерів з точки зору охорони праці. Охорона праці, як система заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності користувачів комп'ютерів. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів. Особливості роботи користувачів комп'ютерів. Розлади здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп'ютером. Зоровий дискомфорт. Перенапруження скелетно-м'язової системи. Ураження шкіри. Розлади центральної нервової системи (ЦНС). Порушення репродуктивної функції. Вплив на інші системи організму. Принципи професійного відбору операторів ВДТ. Працездатність операторів ВДТ. Аналіз системи "людина-комп'ютер-середовище"...

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- результат и форма движения хозяйственных связей, воспроизводственной деятельности по пути всеобщности, усложнения хозяйственного развития, роста множественности возможных вариантов хозяйственных решений, их динамизма, перехода от стремления сохранить исторически сложившуюся эффективность к ее росту. Усложнение хозяйства ставит перед хозяйственными решениями необходимость коренного выбора между следующими возможностями: а) консервация способности принимать решения на основе сложившегося уровня эффективности, что в современном мире неизбежно влечет возрастание дезорганизации, разрушение всеобщности; б) попытка приостановить рост сложности хозяйства, снизить его и приспособить через антимедиацию, т. е. привести сложность хозяйства к сложившемуся уровню способности принимать решения; в) концентрация усилий на развитии всеобщности, способности принимать все более сложные социально-экономические решения, создавать для этого необходимые условия, что требует отрыва от натуральной основы и перехода к стоимостным абстракциям. Это требует концентрации усилий на эффективном преодолении дуальной оппозиции: абстрактное-конкретное.
Последний вариант включает не только развитие хозяйственных решений в их естественно-технологически-натуральных формах, но и развитие денежно-стоимостных форм решений, необходимость постоянно нащупывать меру перехода, взаимопроникновения между ними. Э.р. есть постоянный поиск меры между сложностью, динамизмом хозяйственных отношений и способностью принятия решений в этих условиях.
Значимое смещение этой меры к решениям, ориентированным на исключительно на натурально-технологическое содержание исторически полностью исчерпывается на доиндустриальном, феодальном этапе, но в более сложных условиях делается утопичным. Попытка мыслить в категориях товарно-денежных отношений хозяйственную систему, не доросшую до него, является иной формой утопизма.
Оба эти отклонения приводят к росту многоплановых социокультурных противоречий между хозяйственными отношениями, достигшими определенного уровня сложности, и способностью адекватно мыслить эту сложность, к росту социокультурных противоречий. Нахождение этой меры позволит профессионально решать технические, организационные, экологические и прочие проблемы в единстве и на основе всеобщего экономического развития. Поиск меры должен обеспечить более высокий уровень принятия решений, постоянное снятие противоречий между технологией и рынком, между стоимостью и потребительной стоимостью, между натуральными и стоимостными показателями, между валом и номенклатурой и т. д., предотвратить взаимное разрушение каждого из полюсов другим в каждой из этих оппозиций.
Центральная проблема экономической реформы- формирование механизма, способного постоянно искать эту меру, преодолеть раскол. Важное препятствие на пути решения этой задачи - псевдоэкономика - результат приспособления общества к грозящим катастрофой нарушением этой меры.


© 2009-2020  lib.ltd.ua