Веб-бібліотека

Дубогай О. Д. та ін. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи:

Резервні можливості організму, який перевіє захворювання. Фізичні вправи - основний засіб оздоровчо-лікувальної фізичної культури. Тонізуюча дія фізичних вправ. Вплив фізичних вправ на трофічні процеси. Формування компенсацій. Механізм нормалізації функцій. Реабілітація. Про деяку складність процесу навчання фізичним вправам. Організація і планування занять центрами спеціальних медичних груп. Оздоровчо-лікувальна фізична культура для студентів з порушенням зору. Комплекс вправ для профілактики прогресування короткозорості. Фізичні вправи при захворюваннях органів дихання. Захворювання органів дихання...

Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Конфліктологія як міждисциплінарна галузь наукового знання. Становлення предмета конфліктології. Конфліктологія як комплексна система знань: об'єкт, предмет, методи дослідження, функціональна роль. Понятійний апарат і система категорій конфліктології. Історія становлення та розвитку конфліктологічних знань. Знання про природу конфліктів у давньому світі та античному суспільстві. Соціальні конфлікти як предмет аналізу мислителів Середньовіччя та Нового часу. Сучасні західноєвропейські конфліктологічні вчення та конфліктологія представників американської науки. Поняття, структура та анатомія конфлікту. Природа і поняття конфлікту. Структура конфлікту. Анатомія конфлікту. Об'єднана типологія конфліктів...
Москаленко, Л. В. та ін. Масова комунікація: Концепції масової комунікації. Світовий інформаційний простір і демократичне суспільство. Проблеми становлення інформаційного суспільства. Ера інформації і гуманістична парадигма трансформації сучасного соціального знання. Соціологічні теорії розвитку мас медіа. Масова комунікація і суспільство. Соціальне функціонування журналістики. ЗМІ у соцієнтальних системах суспільства. Журналістика і духовність суспільства. ЗМІ і національна ідея. Результативність масово-інформаційної діяльності. Свобода преси: теорія і практика. Правові основи функціонування мас медіа. Законодавче поле діяльності українських мас медіа. Громадський контроль за діяльністю засобів масової комунікації. Самоконтроль у ЗМІ...
Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування: Що таке етикет і протокол. Основи етикету. Знайомство. У гостях. Після того, як вас відрекомендували. Вітання. На вулиці. У приміщенні. Як відповідати на вітання. Звертання. Вживання титулів і звань при звертанні. "Ви" і "ти". Прощання. Візит у гості. Як приймати і як відхиляти запрошення. Коли йдете в гості. Коли і як приходити. У гостях. Коли і як іти. Прийом гостей. Незвані гості. Як запрошувати гостей. Підготовка до прийому гостей. Як зустрічати гостей. Як розмістити гостей. Проведення застілля. Правила поведінки за столом. Як сідати за стіл. Я[о робити із серветкою. Як їсти і користуватися столовими приборами. Як розливати алкогольні напої. Коли і як слід цокатися чарками...
Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль: Загальна характеристика мови Паскаль. Структура Паскаль-програми. Елементи мови Паскаль. Мова металінгвістичних формул. Прості типи даних. Вирази. Стандартні типи даних. Цілий тип. Дійсний тип. Логічний тип. Символьний тип. Конструйовані типи. Перелічуваний тип. Діапазонний тип. Оператори надання значень змінним. Оператор присвоєння. Введення-виведення. Порядок виконання операцій. Складений оператор. Стиль запису програми. Структури керування. Структура послідовного виконання. Структура розгалуження. Умовний оператор. Оператор варіанта. Оператор безумовного переходу. Структура повторення. Цикл з параметром. Цикл з передумовою. Цикл з післяумовою. Ітераційні цикли. Вкладені цикли...
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Стандарти - нормативна база управлінням якістю продукції і сертифікації. Загальні відомості про стандартизацію. Органи з стандартизації в Україні. Основні положення державної системи стандартизації України. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням. Вітчизняні системи стандартів. Роль уніфікації в промисловому виробництві. Нормоконтроль технічної документації. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості. Міжнародні стандарти ISO серії 9000...
Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Теоретичні основи дозвілля. Соціальна сутність дозвілля. Дозвілля в житті людини. Функції та принципи дозвілля. Педагогічні засади дозвілля. Стан наукових досліджень дозвіллєвої сфери. Основні інститути дозвіллєвої сфери. Специфіка діяльності дозвіллєвих центрів. Робота парку як дозвіллєвого центру. Дозвіллєва діяльність в клубах. Дозвілля в туристичних комплексах та готелях. Музей як дозвіллєвий центр. Хобі-групи як інститути дозвілля. Дозвіллєва робота з різними категоріями населення. Специфіка дозвіллєвої роботи з підлітками та молоддю. Особливості дозвіллєвої роботи з дорослими. Дозвіллєва діяльність з особами похилого віку. Специфіка дозвіллєвого обслуговування інвалідів. Дозвіллєва робота з сім'ями...
Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Виникнення релігії. предмет, об'єкт і структура релігієзнавства. релігії народів Дворіччя. Релігія Стародавнього Єгипту. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я. Зороастризм. Іудаїзм. Релігії Стародавньої Індії. Індуїзм. Буддизм. Релігія в Стародавньому Китаї. Релігія в Японії. Релігія античного світу. Походження християнства. Православ'я. Католицизм. Протестантизм. Іслам. Нетрадиційні релігії. Секулярні вчення релігійного характеру...
Усі українські письменники / Упорядники Ю.І. Хізова, В.В. Щоголева: Анатолій Дімаров. Богдан-Ігор Антонич. Валер'ян Підмогильний. Василь Барка. Василь Стус. Василь Симоненко. Володимир Сосюра. Іван Нечуй-Левицький. Іван Франко. Василь Королів-Старий. Леся Українка. Максим Рильський. Олександр Олесь. Олесь Гончар. Ольга Кобилянська. Павло Тичина. Панас Мирний. Улас Самчук. Валерій Шевчук. Володимир Винниченко. Григір Тютюнник. Григорій Квітка-Основ'яненко. Григорій Косинка. Григорій Сковорода. Іван Багряний. Іван Карпенко-Карий. Іван Котляревський. Леонід Глібов. Ліна Костенко. Микола Куліш. Микола Хвильовий. Михайло Коцюбинський. Михайло Старицький. Олександр Довженко. Остап Вишня. Тарас Шевченко. Українське шестидесятництво. Андрій Малишко. Борис Грінченко...
Митне право України / За ред. О.Х. Юлдашева: Митна політика України. Поняття та основні складові митної політики. Принципи митного регулювання. Митна справа в Україні. Історія митної справи. Поняття митної справи. Законодавча реалізація митної справи в Україні. Митна статистика. Митне право та митне законодавство України. Поняття та предмет митного права України. Методи та принципи митного права. Система митного права України. Джерела митного права України. Поняття митно-правових відносин та їх структура. Загальна характеристика митного законодавства України. Правові підстави нарахування митних платежів та зборів. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності як елемент митно-тарифного регулювання...
Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності: Історія розвитку світового туризму. Періодизація історії туризму. Подорожі та мандрівки в епоху стародавнього світу. Подорожі епохи середньовіччя. Подорожі й туризм у XVII-XVIII ст. Туризм XIX - початку XX ст. Сучасний світовий туризм. Міжнародне туристичне співробітництво. Світові туристичні регіони. Історія туризму в Україні. Мандрівництво як джерело зародження туризму в Україні. Український туризм у XIX - першій половині XX ст. Зародження організованих форм. Туризм в Україні в 70-80-ті роки XX ст. Туризм в Україні на сучасному етапі. Теорія туристичної діяльності. Культурно-історичне та соціально-економічне значення туризму в розвитку суспільства. Основні теоретичні поняття та їх визначення. Функції туризму в суспільстві...

ВУНДТ Вильгельм Макс

(16 августа 1832, Неккарау, близ Мангейма, Баден, Германия - 31 августа 1920, Гросботен, близ Лейпцига) - немецкий физиолог, психолог, философ, языковед. Родился в семье пастора. Учился на медицинском факультете Тюбингенского, затем Гейдельбергского и Берлинского университетов. По окончании университета занимался патологической анатомией, физиологией, позднее заинтересовался психологией и философией. После защиты в 1856 докторской диссертации преподавал физиологию в Гейделъбергском университете, с 1858 - ассистент Г. Гельмгольца. Написал "Очерки учения о мускульных движениях" (1858), "Материалы к теории чувственного восприятия" (1859 - 62). Прочитал в Гейдельбергском университете курс "Психология с точки зрения естествознания" (1862), а в 1863 издал "Лекции о душе человека и животных" (рус. пер. 1894); эти курсы - первые в истории, посвященные научной (экспериментальной) психологии. Затем вышли "Учебник физиологии" (1864) и "Исследования нервной механики" (1871), вслед за ними - систематизирующий труд "Основы физиологической психологии" (1873 - 74). В 1874 Вундт был приглашен на кафедру "индуктивной философии" в Цюрихском университете, а с 1875 стал ординарным профессором философии в Лейпциге; там он прочитал вступительные лекции - "О задачах современной философии" (1874) и "О влиянии философии на специальные науки" (1876). В 1879 создал в Лейпциге впервые в мире психологическую лабораторию, которая вскоре была преобразована в институт экспериментальной психологии. Вундт - основатель первой интернациональной научной школы экспериментальной психологии, его ученики создавали психологические лаборатории в других странах (в России - H. H. Ланге). Для публикации материалов о результатах экспериментов был учрежден журнал "Philosophische Studien" (1881 - 1903, после 1905 - "Psychologische Studien"), издававшийся под редакцией Вундта. В 1880 - 83 вышла "Логика", в 1886 - "Этика", в 1889 - "Система философии", в 1895 - сборник очерков, посвященных психологии, в 1896 - "Очерк психологии". Вундт издал также курс лекций "Введение в философию" (1901), а в 1900 - 20 - "Психологию народов" (в 10 т.).
Становление экспериментальной (физиологической) психологии привело к отделению психологии от философии и организации ее как самостоятельной специальной науки. Наряду с другими физиологами Вундт изучал чувственное восприятие. Исходя из знания об органах чувств и ощущениях, требовалось объяснить, каким образом возникают цельные восприятия. Размышляя над проблемой пространственного представления, Вундт понял, что физиологический метод исследования необходимо применять в совокупности с психологическим методом: необходимо соединить данные физиологии о "внешних" условиях восприятия, получаемые с помощью эксперимента, с психологическими данными о результатах этого процесса, черпаемыми во "внутреннем" наблюдении. Так могут исследоваться элементарные явления душевной жизни (ощущения и простые чувствования) и более сложные (представления и душевные движения) , поддающиеся аналитическому расчленению. Но уже в "Лекциях о душе человека и животных" Вундт утверждал, что индивидуальную психологию, исследующую "элементарные" психические явления, надо дополнить психологией народов, изучающей развитое сознание человека (которое выражается в феноменах языка, мифа и обычая) культурно-историческим методом. Цель коллективной психологии - генетическое и причинное исследование фактов, которые предполагают для своего развития духовные взаимоотношения, существующие в человеческом обществе.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ВУНДТА. Неотложность выработки категорий и общих принципов психологии диктовалась расхождениями в интерпретации данных физиологии, признанных эмпирическими фактами. Согласно Вундту, психология должна строиться на следующих основных положениях.
1. Специфика психологических категорий обусловлена спецификой человеческой психики сравнительно с физиологическими процессами мозга, поскольку, несмотря на физиологическую обусловленность элементарных психических явлений, необходимо признать особую природу и закономерность душевной жизни. Предметом индивидуальной психологии Вундт считает структуру непосредственного (дорефлексивного) опыта, взаимоотношения его субъективных и объективных факторов - связь содержаний опыта, как она дана субъекту. Психология исключает допущение об объекте, отличном от данного в опыте.
2. Психические явления воспринимаются нами как единства, и основание их единства Вундт ищет в них самих, а не в их несуществующем субстрате - субстанциальной душе. Ссылаясь на данные непосредственного опыта, он говорит о процессуальном характере психической жизни. Единство сознания, по Вундту, представляет собой связь текучих психических процессов; предположение субстанциальной причинности в области психологии приводит лишь к неразрешимым противоречиям. Понятие субстанциальной души возникает по аналогии с естественно-научным понятием материи и должно быть заменено актуальным пониманием души как совокупности психических процессов. Последнее должно быть распространено и на все психические явления, представляющие собой события, акты, а не относительно устойчивые комплексы. Непосредственный опыт обнаруживает в психике непрерывный поток изменчивых переживаний, постоянное развитие, исключающее однообразие и повторения. Поэтому психические явления невозможно объяснить средствами естествознания (в частности, к ним неприменима категория субстанциальной причинности: их отношения определяются актуальной причинностью). Причиной психического процесса может быть другой психический процесс или совокупность психических событий, причем индивид не является постоянным субъектом с единообразными реакциями. Действующий субъект - сумма причин (психических событий) и условий (изменчивых природных склонностей). Установление причины психического события осложняется, кроме того, возможной отделенностью события от его причины промежутком времени, наполненным другими психическими событиями. Однако в отличие от причинности, изучаемой естественными науками и данной нам посредством понятий, психическая причинность дана непосредственно в созерцании.
3. Вундт придерживается принципа психофизического параллелизма как принципа причинного истолкования явлений. Он не сомневается в истинности принципа непрерывности естественной причинности, т. е. полагает, что причинного взаимодействия между физическими и психическими процессами не существует, поскольку в противном случае, если исходить из актуальности души, были бы физические причины, не имеющие физических следствий, и непрерывная связь естественной причинности оказалась бы прерванной. Эмпирическая психология, воздерживаясь от построения метафизических гипотез, может ограничиться констатацией фактов, которые позволяют говорить о регулярном сосуществовании некоторых физических и психических процессов. Оставаясь на почве опыта, можно утверждать наличие такого соответствия для небольшого круга элементарных психических явлений, сопровождаемых "внешними", телесными реакциями. Для Вундта очевиден практический смысл принципа психофизического параллелизма как вспомогательного средства, позволяющего предположительно восстановить недостающие звенья в объяснении физиологических и психических явлений, основываясь на предположительно сопутствующих им соответственно психических и физиологических явлениях.
4. Единое внутреннее переживание включает в себя чувствования, аффекты, волю, ощущения и представления, и все психические процессы должны рассматриваться по аналогии с волевыми актами (имеющими типическое значение для понимания психических процессов) как совершающиеся во времени. Воля проникает собой все психические акты, обеспечивает их связь и, кроме того, выступает как метафизическое начало.
ФИЛОСОФИЯ ВУНДТА. Психологические теории Вундта находят продолжение в его философии. Согласно ему, философия есть всеобщая наука, имеющая целью соединить в единую непротиворечивую систему знания, полученные специальными науками, и свести употребляемые наукой методы и предпосылки познания к их принципам. Вундт говорит об "умозрительном инстинкте", не способном удовлетвориться познанием отдельного, а в рамках ограниченной сферы, к которой это отдельное принадлежит, приводит его в связь с другим отдельным и стремится к выработке такого мировоззрения, которое объединило бы в одно целое разрозненные или мало связанные обрывки научного знания. Философия опирается на науку, ее метод - максимально полная и непротиворечивая связь фактов согласно принципу основания и следствия. Задача философии двойственная, поскольку общее содержание знания может исследоваться или в отношении к его возникновению, или в отношении к систематической связи его принципов. Поэтому философия распадается на учение о познании и учение о принципах. Первое включает в себя формальное и реальное учение о познании (т. е-, с одной стороны, формальную логику, с другой - историю, исследование фактического развития познания) и теорию познания (общую теорию познания и учение о методах). Общую часть учения о принципах составляет метафизика, которая должна вычленить метафизические основоположения специальных наук и, подвергнув их критическому рассмотрению, построить на их основе цельное миропонимание.
В теории познания, предшествующей метафизическим построениям, Вундт исходит из посылок о первоначальном единстве объекта и представления о необходимости для познания апперцептивной деятельности мышления, стремящегося к устранению противоречий. Первая посылка предполагает, что представления являются материалом для дальнейшей обработки в процессе познания, вторая - указывает на априорные функции мышления как на условие этой обработки. Первой ступенью познания является дорефлексивный наивный реализм, отождествляющий объект с представлением, - ступень воспринимающего познания. Здесь преобразования с первоначальным представлениемобъектом производятся в рамках обычных процессов восприятия, без использования средств и методов научного образования понятий. В чувственном материале различаются собственно материал (ощущение) и форма (пространственно-временной порядок ощущений). Пространственно-временная форма не зависит от материала ощущений и остается постоянной, тогда как ощущения субъективны. Отсюда следует необходимость различения субъективных ощущений и объектов естествознания, которые выражаются посредством отвлеченных понятий. Ощущения и формы пространства и времени относятся к познающему субъекту, а мыслимый независимо от него объект выступает как задача мышления, которая может быть разрешена только при посредстве понятий. Размышляя об объектах в отвлечении от непосредственного чувственного познания, мы поднимаемся на ступень рассудочного познания. Здесь в результате различения понятия вещи как определенного бытия в пространстве и изменения свойств вещи, происходящего в пространстве и времени, мы приходим к понятию абсолютного бытия (субстанции) и абсолютного становления (причинности). Естествознание строится на посылке о субстанциальной причинности. Естественные науки могут изучать объекты, продвигаясь от причины к действию или, наоборот, от действия (как цели) к причине (как средству). В естествознании нет противоречия между причинной и телеологической точками зрения. Субстанция в механистическом естествознании выступает как материя, причем понятие материи является исключительно вспомогательным, позволяя установить причинную связь между внешними объектами в их "количественной" пространственно-временной форме. Рассудочное познание выполняет три задачи: исследует возможные формы познания (соответствует математике), логически обрабатывает объективные представления с целью установить непротиворечивую систему объективного понятийного опосредствованного знания (соответствует естествознанию), обрабатывает все содержание сознания с целью установления непротиворечивой систематической связи субъективного непосредственного познания (соответствует психологии). Стремясь познать мир путем установления связи отдельных данных опыта с помощью понятий, рассудочное познание ищет идеального дополнения - завершения своей деятельности в построении цельного мировоззрения, которое является задачей разума и метафизики. Духовная деятельность едина, поэтому операции восприятия и рассудка, рассудка и разума постоянно переходят друг в друга.
Потребность разума в идеальном завершении рассудочного познания имеет двойной источник. Принцип основания ведет ко все более полному соединению и объективных, и субъективных познаний, приводя к необходимости системы, которая охватывала бы совокупность всех объективных познаний, и системы, которая охватывала бы совокупность всех субъективных познаний. Но объективное и субъективное познания не выражают различного содержания, но суть различные способы обработки одного и того же содержания, данного нам в непосредственном восприятии. Поэтому рассудочное познание стремится восстановить единство представления-объекта, соединить в одно целое субъективный (внутренний) и объективный (внешний) опыт. Принцип связывания понятий как оснований и следствий выводит за пределы данного в опыте к образованию трансцендентных идей, помогающих разуму обосновать мировую связь, понимание которой составляет задачу рассудка. В зависимости от количественного или качественного характера поступательного хода мышления Вундт различает реальное и воображаемое трансцендентное.
Задача метафизики, согласно Вундту, - выработка совокупности основании и следствий, к которой каждая отдельная связь относится как часть к целому, а область ее - область "постоянных гипотез" относительно данных, лежащих за пределами опыта. Разум образует трансцендентные идеи трех видов: космологические, психологические и онтологические. Космологическая идея - идея физического мира как целого. Мы мыслим, с одной стороны, абсолютную целость пространства, времени, материи и силы, с другой - бесконечность их последних неделимых элементов и тем самым приходим к идее абсолютной целости и к идее абсолютного бесконечного движения. Метафизика, построенная только на космологической идее, есть материализм. Чистая воля или чистая апперцепциятрансцендентная психологическая идея, создаваемая эмпирической психологией в поисках последнего основания душевных процессов. Как идея разума, чистая воля есть никогда не прекращающаяся деятельность, которая не может быть осуществлена в опыте. Чистая воля как трансцендентальное условие внутреннего опыта не имеет действительности ни в отношении к индивидуальному внутреннему опыту, ни как совершенно независимая от связи, в которой она находится с другими волями. От идеи об индивидуальной духовной единице разум необходимо приходит к идее о совокупности всего духовного бытия. Это целое является одновременно и единством, и множеством индивидуальных единиц, сохраняющих в нем свою индивидуальную природу. Общая воля реальна, поскольку реальны общие волевые акты некоторой совокупности единичных воль. При этом и индивидуальная воля как чистая апперцепция, и общая воля всего человечества имеют только идеальное значение, первая - как теоретическая идея разума, а вторая - как теоретическая и практическая идея разума. Единичная воля может действовать на другие воли или подвергаться их воздействию только при посредстве представлений, которые, следовательно, составляют необходимое звено в отношениях индивидуальной и общей воль. Будучи, с другой стороны, не первоначально данным, но результатом действия друг на друга единичных воль, представление позволяет единичным волям соединиться в волевые единицы более высокого порядка. Онтологическая идея обусловливается недостаточностью космологических и психологических идей и предполагает их соединение. Для того чтобы помыслить мир как целое, мы должны мыслить его либо как материальное, либо как духовное единство. Единственная непосредственно данная нам реальность - воля. Но и объект, действуя на нас и вызывая в нас представления, есть нечто деятельное, подобное воле. Соединяя психологические идеи как дающие нам содержание бытия и космологические идеи как дающие нам его форму, можно сказать, что мир есть совокупность волевых деятельностей, которые в результате взаимного определения друг друга, т. е. в результате представляющей деятельности, составляют ряд волевых единиц различного объема. Одной из таких единиц является индивидуальная воля, но, поскольку субъект не субстанциален, и она представляет собой общую волю, составленную из более элементарных воль. Она относительна; абсолютные волевые единицы мыслимы только как последние постулаты нашего разума, т. е. как онтологическая идея. Все индивидуальные воли - чистые деятельности, которые только в связи друг с другом обладают действительностью и взаимные определения которых реальнее, чем они сами. Поскольку и на онтологическом уровне возникает вопрос о целостности бытия, это бытие, являющееся, с одной стороны, как природа, а с другой - как дух, выступает как одно духовное развитие, ведущее ко все более широким волевым единицам и находящее свое завершение в объединении человечества в одну общую волю. Идея объединения индивидуальных воль является нравственным идеалом человечества. Онтологическое основание общей воли - являющаяся как требование последнего основания для нашего нравственного идеала идея Бога. Содержание этой идеи может быть почерпнуто только в нравственном идеале. Бог неизбежно мыслится нами как мировая воля (в которой участвуют единичные воли), а развитие мира - как развертывание божественной воли и действия, как неполное обнаружение Бога в качестве сверхвременного и бесконечного мирового основания. Совокупность воль, участвующих в мировом развитии, бесконечна, как бесконечно и само это развитие. Этика Вундта основывается на метафизике. Решая вопрос об источнике нравственных идеалов, он ищет среднего пути между априоризмом и эмпиризмом. По Вундту, нравственные идеалы следует рассматривать как продукты универсального духовного развития. "Преддверием этики" должна быть коллективная психология (психология народов) , поскольку человек живет в обществе и нравственность лишена смысла по отношению к изолированному индивиду. На основании данных психологии народов Вундт приходит к выводу о наличии общего корня у нравственности, обычая и религии. Эти явления должны рассматриваться как порождения внутренних склонностей и сил человека, в частности чувств почитания (основа религиозных представлений) и симпатии (основа нравственной жизни).
Соч.: в рус. пер. - Основания физиологической психологии. М., 1880; Очерк психологии. СПб., 1907; Естествознание и психология. СПб., 1904; Проблемы психологии народов. М., 1912; Физиология языка. - В кн.: Современные основы антропологии, вып. 4. СПб., 1868; Система философии. СПб., 1902; О наивном и критическом реализме. Имманентная философия и эмпириокритицизм. М., 1910; Метафизика. - В кн.: Философия в систематическом изложении В. Дильтея, А. Риля, В. Оствальда, В. Вундта. СПб., 1903; Этика. Исследование фактов и законов нравственной жизни, т. 1 - 2. СПб., 1887 - 1888; Связь философии с жизнью в последние сто лет. Одесса, 1893; Введение в психологию. М., 1912; Мировая катастрофа и немецкая философия. СПб., 1922; Введение в философию. М., 1998.
Лит.: Зелинский Ф. Вильгельм Вундт и психология языка. - "Вопросы философии и психологии", 1901, кн. 61,62; Кениг Э. В. Вундт. Его философия и психология. СПб., 1902; Ярошевскии М. /".История психологии. М., 1985, гл. 10.
И. В. Борисова


© 2009-2020  lib.ltd.ua