Веб-бібліотека

Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів:

Поняття про наукову й аналітико-синтетичну обробку документів, її суть і види. Суть і значення наукової обробки документів. Поняття "згортання інформації". Види наукової (аналітико-синтетичної) обробки документів. Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу. Використання наукової обробки документів. Бібліографічний опис документів. Поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного опису. Розвиток книгоопису з давнини до XVIII ст. Розвиток книгоопису в XIX ст. Розвиток теорії та практики бібліографічного опису в XX ст. Теорія і практика бібліографічного опису в першій половині XX ст...

Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Історичні основи ораторського мистецтва:. Два погляди на походження риторики. Реформи Солона та їх вплив на розвиток риторики. Розвиток риторики у Давній Греції в V ст. до н.е. Сицилійська школа судової риторики V-IV ст. до н.е. Ораторське мистецтво Сократа та його «мандрівна» школа. Теоретичні основи ораторського мистецтва:. Виховна роль ораторського мистецтва. Переконливість в ораторському мистецтві та умови її створення. Культура і техніка мовлення оратора. Практичне опанування мистецьких основ риторики. Логічні паузи в тексті і мовленні. Риторичні фігури в українському красномовстві. Методичні основи ораторського мистецтва:. Методика вибору теми та створення промови. Методика оволодіння фонаційним диханням...
Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Загальні засади психології управління. Психологія управління як галузь психологічної науки. Предмет, об'єкт і завдання психології управління. Структура, функції та основні категорії психології управління. Методологія і методи психології управління. Методологічні засади психології управління. Методи психології управління. Історія і сучасний стан розвитку психології управління. Основні джерела та передумови виникнення психології управління як самостійної галузі знання. Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії та соціології. Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у сфері психології. Становлення і розвиток зарубіжної психології управління...
Бочелюк В. Й. Юридична психологія: Юридична психологія в системі психологічних знань. Психологія як наука. Предмет і завдання юридичної психології. Психологія в системі наук. Система юридичної психології. Історія розвитку юридичної психології. Сутність методології та методів юридичної психології. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології. Конкретні методи психолого-юридичних досліджень. Соціально-психологічні методи виправлення правопорушника. Психологічні особливості злочинних дій. Особистісна мотивація злочинних дій. Особливості групової мотивації злочинних дій. Психологія неповнолітніх правопорушників. Особистість неповнолітнього злочинця. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх...
Історія України: нове бачення / Під ред. В.А. Смолія: Стародавня доба. Кам'яний вік. Епоха міді - бронзи. Трипільська культура. Скіфо-сарматський світ. Античні міста Північного Причорномор'я. Населення України в 1 тис. н.е. Слов'яни. Київська Русь. Вихід на історичну сцену. Передумови для утворення східнослов'янської держави. Київське князівство Аскольда. Інші осередки державності на Русі. Народження Давньоруської держави наприкінці IX - на початку X ст. Розвиток державності на Русі в першій половині X ст. Ігор. Перші спроби регламентації данини й адміністративно-судової системи. Ольга. Характер і форма Давньоруської держави ІХ-Х ст. Воєнна активність Русі в 60-х - на початку 70-х pp. X ст. Святослав. Розбудова держави за Володимира Святославича...

ВЕДЫ

(Санскр.) "Откровение", священные писания индусов, от корня
вид, "знать", или "божественное знание". Они суть наиболее
древние, так же как и наиболее священные из всех санскритских
трудов. "Веды" (об эпохе и древности которых никакие два
востоковеда не могут придти к соглашению), как заявляют сами
индусы, брамины и пандиты которых, должно быть, лучше знают о
своих собственных религиозных трудах, сперва преподавались устно
в течение тысячелетий и затем были собраны на берегах озера
Манаса-Саровара (фонетически - Мансаровара) по ту сторону
Гималаев, в Тибете. Когда это произошло? Тогда как их религиозные
учителя, например Свами Даянанда Сарасвати, исчисляют их
древность во многие десятки веков, наши современные востоковеды
даруют им, в их теперешней форме, древность не более, чем между
1000 и 2000 гг. до Р.Х. Все же, в их конечной форме, как они
составлены Веда-Вьясой, сами брамины единодушно относят их к
3100 г. до христианской эры, ко времени, когда жил Вьяса.
Поэтому, возраст "Вед" должен быть не меньше, чем этот. Но их
древность достаточно доказана тем фактом, что они написаны на
такой древней форме Санскрита, столь отличающейся от теперешней,
что нет другого такого труда в литературе этой старшей сестры
всех известных языков, как его называет проф. Макс Мюллер. Лишь
самые ученейшие из браминов-пандитов могут читать "Веды" в
оригинале. Утверждается, что Колбрук пришел к дате 1400 г. до
Р.Х., которая полностью подтверждается обнаруженным им отрывком,
основанным на астрономических данных. Но если, как единодушно
показано всеми востоковедами, а также индусскими пандитами, (а)
"Веды" не являются целостным трудом, и даже ни одна из отдельных
"Вед", но каждая "Веда", и почти каждый гимн и раздел в ней,
написан различными авторами; и (б) они написаны (либо как шрути,
"откровение", либо иначе) в различные периоды этнологической
эволюции индо-арийской расы - то что же открытие м-ра Колбрука
доказывает? Просто то что "Веды" были окончательно обработаны и
составлены за четырнадцать столетий до нашей эры; но к их
древности это не имеет никакого отношения. Совсем наоборот, ибо в
противовес отрывку Колбрука появилась научная статья, написанная
Кришна Шастри Годболе (Бомбей) на основании чисто астрономических
данных, которая столь же полно и на таком же свидетельстве
доказывает, что "Веды" должны были преподаваться по меньшей мере
25 000 лет тому назад. (См. "Theosophist", т. II, с. 238 и далее,
Авг., 1881.) И это заявление, если и не подтверждается, то,
по меньшей мере, не противоречит тому, что говорит проф. Коуэлл в
Приложении VII к "History of India" Эльфинстона: "Существует
разница в возрасте между различными гимнами, которые теперь
объединены в их теперешней форме как "Санхита" "Риг-Веды"; но мы
не имеем данных, чтобы определить их относительную древность, а
чисто субъективная критика, без основательных данных, настолько
часто терпела неудачу в других случаях, что мы лишь слабо можем
доверять кому-либо из ее выводов в столь недавно открывшейся
области исследований, как санскритская литература. (На данный
момент не опубликована даже четвертая часть ведийской литературы,
и очень мало из этого переведено на английский язык (1866).) Все
еще неразрешенные противоречия относительно Гомеровых поэм могут
довольно основательно предупредить нас не быть слишком
самонадеянными в наших суждениях относительно еще более ранних
гимнов Риг-Веды. ...Когда мы разбираем эти гимны... они
представляют глубокий интерес как история человеческого разума,
так как принадлежат намного более древнему периоду, чем поэмы
Гомера и Гесиода." Все ведийские писания делятся на два больших
раздела, экзотерический и эзотерический; первый называется
Карма-Канда, "раздел деяний или трудов", второй - Джнана-Канда,
"раздел (божественного) знания", причем "Упанишады" (см.)
относятся к последней категории. Оба раздела считаются Шрути или
откровением. Каждый гимн "Риг-Веды" начинается с имени того
Провидца или Риши, кому он был открыт. Таким образом, на
основании самих этих имен (таких как Васишта, Вишвамитра, Нарада
и т.д.), которые все принадлежат людям, родившимся в различных
манвантарах и даже эпохах, становится очевидным, что столетия, а
быть может и тысячелетия, должны были пройти между временами их
составления.


© 2009-2020  lib.ltd.ua