Веб-бібліотека

Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство:

Документ і документаційне забезпечення управління. Документ, його роль та місце в муніципальному управлінні. Нормативно-методична база діловодства. Види документів та їх класифікація. Стандартизація, уніфікація і трафаретизація управлінських документів. Документування та документальне забезпечення управлінської діяльності. Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього. Загальні вимоги до оформлення тексту документів. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою...

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Поняття й категорії стилістики. Офіційно-діловий стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Норми сучасної української літературної мови. Лексичні засоби стилістики. Стилістична диференціація української лексики. Стилістичне використання багатозначності. Тропи. Стилістичні можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту. Використання синонімії в різних стилях мови. Стилістичне використання антонімів. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду. Терміни в різних стилях мови. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів...

ТИПОЛОГИЯ

изучение отличительных черт либо индивидов (физические и психологические характеристики), либо человеческих обществ (типичные черты того или иного общества или формы культуры). Что касается физических типов, то здесь стоит отметить морфологические типы, разделяющиеся по расам: белая группа (подразделяющаяся на "альпийский", "средиземноморский", "нордический", "лапландский", "индо-афганский" и прочие типы), желтая группа (включающая в себя "монгольский", "эскимосский", "американо-индейский", "индонезийский", "полинезийский" типы), чернокожая группа (включающая в себя "мелано-африканский", "эфиопский", "койсанский", "негроидный", "меланезийский" типы) и т.д. В культурном плане социолог Гёрер предложил пример типологического анализа, затрагивающего присущие каждой нации психологические типы. Широко известен его анализ русского типа, колеблющегося между моментами поэтического экстаза и физической распущенности, безмятежности и склонности к насилию, чистой духовности и чистой материальности. Существует также и английский тип (майор Томпсон), а также типы других обществ и культур. На уровне индивидуальной, а не групповой психологии следует отметить, например, что Наполеон относится к страстному "типу". Типология или классификация типов применима как к человеческим типам (рассматриваемым с физической и психологической точек зрения), так и к видам животных или даже растениям и простым природным феноменам. В итоге стоит отметить, что типология - это искусство классификации. Синоним: классификация. См. Характер, Классификация, Личность.


© 2009-2020  lib.ltd.ua