Веб-бібліотека

Роменець В. А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва:

Історія психології як совість психолога. Дослідження з питань періодизації історико-психологічних знань. Становлення логічного осередку в історії психології - дія та вчинок. Вчинковий осередок і періодизація історії психології. Ситуативний рівень періодизації. Мотиваційний рівень періодизації. Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип. Культурно-історична функція післядії у психології. Історія психології як історія розробки значущих проблем. Тотем і ранні людські спільноти. Ритуал і вчинок - засади психології у Давньому Китаї. Нірвана й нестримна чуттєвість - засади психології у Давній Індії. Людське і вселюдське в ідеології Пророчого руху...

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство: Основи музеєзнавства. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму. Музеєзнавство як наука. Об'єкт, предмет та структура науки. Історія розвитку музейної справи в Україні. Класифікація музеїв України. Основні напрями роботи музеїв. Фондова робота. Експозиційна діяльність. Комерційна та фандрайзингова діяльність. Нові інформаційні технології музейної справи. Ринкові засади музейного менеджменту й маркетингу. Суть та завдання музейного менеджменту. Організація ефективного музейного маркетингу. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством. Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами. Географічно-туристична пам'яткознавча характеристика визначних музеїв України...

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ

- два основных вида рационального познания. Отличаются предметом, методологическими кластерами, источниками, критериями истинности. Предметом эмпирического познания являются эмпирические объекты, которые представляют собой результаты мысленной обработки (моделирования) результатов чувственного познания. В состав методологического кластера эмпирического познания входят: научное наблюдение, эксперимент, абстрагирование, индукция, обобщение, материальное моделирование, классификации и др. Источником эмпирического познания является мышление, ориентированное на внешний, чувственный опыт (рассудок). Критерием истинности эмпирического знания является удостоверение научным сообществом его хорошего соответствия конкретному множеству эмпирических объектов. Теоретическое познание (и знание) качественно отличается от эмпирического по всем параметрам. Предметом теоретического познания является множество идеальных объектов; основными методами: идеализация, продуктивное воображение, конструирование, интуиция, логическая систематизация, формализация, интерпретация, математическое моделирование и др. Источником теоретического познания является свободно конструирующий разум, ориентированный на совершенствование научного знания. Критерием истинности теоретического знания является удостоверение научным сообществом его соответствия определенному множеству теоретических объектов, его эффективность в решении теоретических проблем, соответствие мета-теоретическому знанию, внутренняя гармония и способность к дальнейшему росту. Эмпирическое и теоретическое в реальном научном познании всегда внутренне взаимосвязаны между собой прямыми и обратными связями, взаимно детерминируя друг друга. (См. теория, опыт, уровни научного знания).


© 2009-2020  lib.ltd.ua