Веб-бібліотека

Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія:

Предмет психології. Особливості та можливості, психології. Особливості психології. Можливості психології. Предмет психології. Здоровий глузд і наука. Предмет психології. Здоровий глузд. Життєві і наукові психологічні знання. Цілі психології. Критичне і творче мислення. Стан психології. Риси справжнього науковця. Основні напрями зарубіжної психології. Біхевіоризм. Психоаналіз. Гуманістична психологія. Гештальт психологія. Спілкування. Маніпулятивна і актуалізаторська моделі спілкування. Поняття, етапи і складність спілкування. Поняття та етапи спілкування. Складність спілкування. Структура спілкування. Комунікація як обмін інформацією. Інтеракція як взаємодія. Перцепція як сприйняття і розуміння людьми один одного...

Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Предмет та задачі топографії й картографії в екологічному моніторингу. Визначення топографії й картографії та їх зміст. Зв'язок топографії й картографії з іншими науками, історія їх розвитку та організацій форми. Картографічні образно знакові просторові моделі. Карти та їх властивості. Класифікація карт. Географічні атласи та їх класифікація. Суть та структура регіональних екологічних атласів. Математична основа побудови географічних карт. Моделі поверхні Землі та її розміри. Математична основа карт. Картографічні проекції. Системи координат в топографії та картографії. Основні лінії та площини еліпсоїда. Географічні координати. Плоскі прямокутні координати. Полярні та біполярні координати". Висота точок...

ТЕОЛОГИЯ НАДЕЖДЫ

- одна из концепций модернист, христ. социализма, в к-рой христианство трактуется как "великая соц. надежда", ибо соц. освобождение, являясь триумфом христ. моральных идеалов, будет одновременно и спасением. Христ. надежда, согласно Т. н., это не только пассивное ожидание будущего, но и действие, направд. на радикальное обновление жизни во имя осуществления еванг. идеалов любви, справедливости и человеч. солидарности. Капиталнстич. порядки противоречат этим идеалам. Поэтому христиане должны сотрудничать с социалистами в борьбе за свержение капиталисгич. строя и осуществление социалнстич. идеала, к-рый соответствует еванг. идеалу. Следовательно, осуществление социалистич. идеала будет означать осуществление царства божьего на земле. Объединение христианства с социализмом, утверждают сторонники Т. в., является историч. необходимостью, поскольку христианство может возродиться, только став религией народных масс, а последние смогут осуществить свои соц. устремления, когда оживет вера в наступление царства божьего. Т. н. носит утопич. характер, ибо стремится отождествить противоположные по своей сущности соцналистич. и христ. идеалы, пытается ввести в русло христ. эсхатологии участие народных масс в борьбе за коренные соц. преобразования, за социализм.


© 2009-2020  lib.ltd.ua