Веб-бібліотека

Диомидова Г. Н. Библиографоведение:

Общее библиографоведение (основы теории, истории и организации библиографии). Общее понятие о библиографии и библиографоведение. Библиографическая информация (основные формы ее закрепления и передачи). Библиографическая деятельность (общая характеристика). Информационно-библиографические ресурсы (общая характеристика). Пособия национальной библиографии. Специальные библиографические пособия. Издательские и книготорговые библиографические пособия. Краеведческие библиографические пособия и указатели местной печати. Организация библиографии в Российской Федерации (общие вопросы). Специальное библиографоведение (краткий обзор информационно-библиографических ресурсов по отраслевым комплексам)...

Адорно Т. Теорія естетики: Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...
Макеєва С. Структурні виміри сучасного суспільства: Глобалізація: сучасні теорії, ідеологія і практика. Громадянське суспільство: теорія, інститути та моделі розвитку. Етнічна структура українського суспільства. Паблик рілейшнз як соціальний інститут. Дилема "природа - суспільство" в екологічній соціології. Територіальна структура: місто і село. Моніторинг соціальних змін в українському суспільстві. Соціальна мобільність у стратифікованому просторі. Середній клас у соціальній структурі українського суспільства. Тендер і стратифікація. Тендер та інститут сім'ї. Сучасні міграційні процеси. Структура соціально-економічної поведінки населення України. Бідність в локальній та глобальній перспективах...
Основи кооперації. / С. Г. Бабенко та ін: Теоретичні основи кооперації. Кооперативні організації та системи кооперативів. Кооператив. Природа кооперативів. Об'єднання кооперативів. Кооперативні системи. Типи та види кооперативів. Класифікація кооперативів. Мета господарської діяльності кооперативів виробників. Мета господарської діяльності кооперативів споживачів. Кооперативи виробників і споживачів. Кооперативні принципи. Поняття "кооперативні принципи". Міжнародні кооперативні принципи. Національні кооперативні принципи. Основний зміст міжнародних кооперативних принципів. Кооперативні цінності. Поняття "кооперативні цінності". Базові цінності кооператорів. Етичні цінності кооператорів. Кооперативний рух. Кооперативна ідеологія...
Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: Стан, проблеми та основні напрями розвитку господарства економічних районів (регіонів) обласного рангу:. Вінницький регіон. Волинський регіон. Дніпропетровський регіон. Донецький регіон. Житомирський регіон. Закарпатський регіон. Запорізький регіон. Івано-Франківський регіон. Київський регіон. Кіровоградський регіон. Львівський регіон. Луганський регіон. Миколаївський регіон. Одеський регіон. Полтавський регіон. Рівненський регіон. Сумський регіон. Тернопільський регіон. Харківський регіон. Херсонський регіон. Хмельницький регіон. Черкаський регіон. Чернівецький регіон. Чернігівський регіон. Кримський регіон...
Мальська М. П. Туристичне країнознавство: Предмет і зміст туристичного країнознавства. Туризм у країнах Європи. Австрія. Андорра. Бельгія. Болгарія. Велика Британія. Греція. Данія. Естонія. Ірландія. Ісландія. Іспанія. Італія. Латвія. Литва. Монако. Нідерланди (Голландія). Німеччина. Норвегія. Польща. Португалія. Туреччина. Фінляндія. Франція. Хорватія. Угорщина. Україна. Чехія. Чорногорія. Швейцарія...

СУБЪЕКТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

- носитель системы научного знания, обладающий способностями адекватного усвоения и воспроизводства накопленного в обществе научного знания и обеспечения приращения имеющейся системы знания новым научным знанием. В понимании субъекта научного познания существуют три распространенных концепции: 1) объективно-трансценденталистская, 2) субъективно-трансценденталистская, 3) эмпиристская. Согласно первой, субъектом научного познания выступает некий безличностный, субстанциональный, объективный разум (душа Платона, Абсолютная идея Гегеля и др.). При таком понимании субъект научного познания самосозерцает себя или конструирует свое содержание в соответствии с некими объективными законами своего развития. Потенциально он обладает всей полнотой истинного содержания бытия во всех его возможных аспектах и дело лишь в последовательности и времени развертки этого содержания. При таком подходе реальные эмпирические субъекты (ученые) - лишь орудие, средство объективной логики развития Абсолютного разума, его, так сказать, "подмастерья". Согласно второй, субъективно-трансценденталистской концепции (Декарт, Кант и др.), субъектом научного познания в эпистемологии выступает отдельная, но обощенная и идеализированная личность, обладающая абсолютными разрешающими способностями чувственного и рационального познания. Так понимаемый субъект научного познания также не может ошибаться в принципе. Для трансцендентального субъекта познания любой предмет всегда прозрачен, и дело лишь в соблюдении условий правильного применения к нему истинного метода познания (интуиции, дедукции - Декарт, индукции - Бэкон или априорных форм созерцания и рассудка - Кант). Как и в первом случае, эпистемология, где субъектом научного познания выступает трансцендентальный субъект, гарантирует возможность получения необходимо-истинного и всеобщего знания. А как же быть с реальной наукой и реальными учеными, которые выдвигают альтернативные гипотезы, спорят о приоритетах, ошибаются, получают признание и терпят поражения? Все это объясняется несовершенством природы эмпирических субъектов научного познания по отношению к их идеальной модели - трансцендентальному субъекту. Третья распространенная позиция в понимании субъекта научного познания - эмпиристская, согласно которой реальную науку делают конкретные отдельные личности, обладающие нормальными разрешающими способностями чувств и мышления, пытающиеся отгадать законы и структуру действительности через выдвижение и проверку многочисленных гипотез (предположений), часть из которых эту проверку выдерживает и становится еще одним "зерном" добываемой наукой Истины. Сильной стороной последней концепции является обращение к реальной истории и практике науки, действующие ученые в которой считаются суверенными и самодостаточными субъектами, а не выразителями воли своих трансцендентальных двойникоВ - кукловодов. И тем менее, и эмпиристская концепция субъекта научного познания имеет один существенный недостаток - асоциальность в его понимании и трактовке, то, что может быть названо "гносеологической робинзонадой". Правда, асоциальность в трактовке субъекта научного познания присуща и первым двум из рассмотренных выше позиций. В отличие от трансцендентализма и эмпиризма современная философия науки в трактовке субъекта научного познания исходит из принципиально социальной его природы и характера. Это означает не только то, что редействующие в определенных исторических рамках и опирающиеся на накопленный их предшественниками уровень научных знаний, который направляет их собственные исследования. Главное, что в науке по самой ее сути как открытой инновационной системы, сам процесс выдвижения, обоснования и оценки когнитивных инноваций носит коллективный, социальный характер. Поэтому в подавляющем большинстве случаев субъектом научного познания выступает не отдельный, пусть и социализированный индивид, а научный коллектив, научный социум тех или иных размеров (исследовательская группа, лаборатория, "невидимый колледж" , профессиональное дисциплинарное сообщество, научный институт, научная школа) . Наука как целое не представляет собой что-то монолитное, единое и самопознающее. И научное сообщество в целом не является субъектом научного познания, так как не обладает свободой выбора в принятии когнитивных решений. Оно представляет собой разнородное множество взаимодействующих между собой субъектов научного познания различной мощности и направленности.
Причем окончательное конституирование знания происходит не по оси "объект-субъект", а по оси "субъект 1-субъект 2". Только с позиций трактовки субъекта научного познания как социальной по своей природе системы становится понятной глубокая по своей сути интерпретация истории науки и ее реального функционирования как драмы идей (А. Эйнштейн). Именно в силу социального характера субъекта научного познания, адекватное описание (теория) научного познания невозможно только средствами
логики и методологии науки или когнитивной психологии личности, а требует в существенной степени привлечения средств социологии науки (в том числе и социологии научного знания), социальной психологии науки, а также истории и философии культуры. (См. субъект, научная деятельность, наука).


© 2009-2020  lib.ltd.ua