Веб-бібліотека

Ющук І. П. Українська мова:

Сучасна українська мова як предмет вивчення. Походження української мови. Українська мова - державна. Стилі української мови. Мова як система. Фонетика і письмо. Звуки і фонеми. Звуки мови як фізичне явище. Звуки мови як фізіологічне явище. Членування мовленнєвого потоку. Звуки мови як соціальне явище. Фонеми в мовленнєвому потоці. ПИСЬМО. Виникнення і розвиток письма. Становлення писемності в Україні. Сучасний український алфавіт. Унормування українського правопису. Вживання великої букви. Транскрипція і транслітерація. Приголосні фонеми. Система приголосних фонем. Сонорні, дзвінкі і глухі приголосні. М'які і тверді приголосні. Вживання м'якого знака. Вживання апострофа. Подовження приголосних і подвоєння букв. Випадання приголосних...

Терехова С. I. Вступ до перекладознавства: Визначення і зміст поняття "переклад". Переклад як вид людської діяльності. Переклад як процес людської діяльності. Переклад як результат творчості перекладача. Переклад як умовна назва наукової дисципліни. Завдання курсу. Основні проблеми сучасного перекладознавства. Значення перекладу в сучасному житті. Зв'язок перекладу з іншими сферами діяльності людини. Суспільно-політичне значення перекладу. Національно-культурне значення перекладу. Роль перекладу в науково-технічному прогресі. Загальнонаукове значення перекладу. Переклад і інші наукові галузі. Значення перекладу для розвитку бізнесу та економіки. Переклад і збагачення мови та літератури. Переклад і філософія. Переклад і історія...
Фіцула М.М. Педагогіка: Загальні засади педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Предмет і основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Напрями, течії зарубіжної педагогіки. Логіка і методика педагогічних досліджень. Наукові дослідження - шлях до розв'язання проблем педагогіки. Методологія педагогіки. Методи науково-педагогічного дослідження. Етапи педагогічного дослідження. Розвиток, виховання і формування особистості. Процес розвитку і формування особистості. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і формування особистості. Розвиток і виховання. Діяльність як чинник розвитку особистості. Зарубіжні теорії розвитку особистості...
Семиченко В. А. Психологія спілкування: Функция общения в жизни человека. Структура и виды общения. Общение как психологический фактор развития человека. Взаимоотношения между людьми в процессах общения. Социальная перцепция. Качества, значимые для общения. Техника общения. Межличностные конфликты. Особенности психологического общения. Робота с методиками по изучению особенностей общения. Методики на выявление общительности как потребности в общении. Методики на выявление умения адаптироваться в изменяющихся ситуациях общения. Методики на выявление качеств, значимых для общения. Методики на выявление межличностных отношений. Выполнение упражнений на выявление и уяснение специфики общения. Выявление индивидуальных особенностей, значимых для общения...
Причепій Є. М. та ін. Філософія: Сутність філософії та її роль у суспільстві. Світогляд, його структура і функції. Типи світоглядів. Поняття "філософія". Предмет філософії. Соціальні умови формування в філософії. Духовні джерела філософії. Філософські проблеми та дисципліни. Специфіка філософського знання. Філософські методи. Функції філософії. Історичні типи філософії. Методологічні проблеми історії філософії. Предмет історії філософії. Історія філософії та філософія історії. Методи історико-філософського аналізу. Західна та східна моделі (парадигми) філософії. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції. Давньоіндійська філософія. Давня китайська філософія. Філософія Давньої Греції. Філософія Середньовіччя та Відродження. Філософія Середньовіччя...
Історія сучасного світу / За ред. Г.К. Парієнко: Основні тенденції суспільного розвитку країн світу після Другої світової війни. Україна в контексті світового розвитку. Предмет та основні завдання курсу «Історія сучасного світу». Джерела та українська історіографія. Сучасний поділ та класифікація країн світу. Зміни у світі після Другої світової війни. Формування нової системи міжнародних відносин на основі принципу мирного співіснування. Основні тенденції світового суспільного розвитку. Соціально-політичний та економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XX - початку XXI століття. Особливості повоєнної відбудови та подальшого розвитку держав Західної Європи. Європейська інтеграція. Вплив Європейського Союзу (ЄС) на розвиток інтеграційних процесів у Європі...
Титаренко Л.Д. та ін. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: Ідентифікація товарів. Сутність ідентифікації товарів. Ідентифікація та оцінка відповідності товарів. Види і засоби ідентифікації. Способи і методи ідентифікації. Фальсифікація товарів. Сутність і види фальсифікації. Наслідки фальсифікації. Заходи попередження фальсифікації. Способи і методи виявлення фальсифікації продовольчих товарів. Зерноборошняні товари. Кондитерські товари. Плоди та овочі. Смакові товари. Харчові жири. Молоко та молочні продукти. М'ясо та м'ясні товари. Риба та рибопродукти...
Мальська М. П. Туристичне країнознавство: Предмет і зміст туристичного країнознавства. Туризм у країнах Європи. Австрія. Андорра. Бельгія. Болгарія. Велика Британія. Греція. Данія. Естонія. Ірландія. Ісландія. Іспанія. Італія. Латвія. Литва. Монако. Нідерланди (Голландія). Німеччина. Норвегія. Польща. Португалія. Туреччина. Фінляндія. Франція. Хорватія. Угорщина. Україна. Чехія. Чорногорія. Швейцарія...
Безпека життєдіяльності / За ред. В.Г. Цапка: Концепція розвитку науки і практики "Безпека життєдіяльності". Сучасні обставини, які формують стан життєдіяльності. Характер змін і стан безпеки життєдіяльності. Теоретичні основи дисципліни "Безпека життєдіяльності". Загальні положення. Базові уявлення дисципліни. Забезпечення безпеки від дії небезпечних та шкідливих факторів. Зміст основних елементів, що формують систему знань дисципліни "Безпека життєдіяльності". Елементи теорії, що становлять зміст предметної сфери дисципліни. Елементи теорії, що становлять логічні категорії безпеки життєдіяльності. Елементи теорії, що становлять закони, принципи, аксіоми і правила. Закони та їх зміст. Основні принципи та їх зміст...
Бабарицька В. та ін. Екскурсознавство і музеєзнавство: Основи екскурсознавства і музеєзнавства. Екскурсії в системі рекреаційної діяльності. Рекреаційна концепція вільного часу. Рекреаційні потреби. Рекреаційна діяльність. Рекреаційна сутність екскурсій. Основи екскурсійної теорії. Теорія екскурсійної справи. Сутність екскурсій. Ознаки та функції екскурсій. Класифікації екскурсій. Основи екскурсійної методики. Екскурсійний метод пізнання. Сутність поняття «екскурсійна методика». Методика підготовки екскурсії. Організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту. Етапи розробки екскурсії. Опанування інноваційного екскурсійного продукту. Методика проведення екскурсії. Специфіка і класифікація методичних прийомів...
Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна: Проблеми і тенденції змін світової освіти й Україна. Як і чому змінюється світова освіта. Тенденції змін європейської школи і світові стандарти середньої освіти. Кілька загальних тенденцій змін європейської і світової школи. До проблеми освітніх стандартів і визнання шкільних атестатів. Найхарактерніші тенденції розвитку закордонної вищої освіти (системні процеси). Темп і межі розширення масштабів. Тенденція подовження обов'язкової освіти після школи. Тенденція урізноманітнення закладів вищої освіти. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти. Створення і розвиток нових університетів та інших ВЗО...

СОЗНАНИЕ

одно из осн. понятий философии, психо­логии и социологии, обозначающее высший уровень психич. активности человека как социального сущест­ва. Своеобразие этой активности заключается в том, что отражение реальности в форме чувствит. и умств. образов предвосхищает практич. действия человека, придавая им целенаправленный характер. Это обуслов­ливает творч. преобразование действительности перво­начально в сфере практики, а затем и во внутр. плане в виде представлений, мыслей, идей и др. духовных фе­номенов, образующих содержание С., к-рое запечатле­вается в продуктах культуры (включая язык и др. зна­ковые системы), приобретая форму идеального и высту­пая как знание. С. включает также аксиологич., ценност­ный аспект, в к-ром выражается избирательность С., его ориентация на выработанные обществом и приня­тые субъектом С. ценности - философские, научные, политические, нравственные, эстетические, религиоз­ные и др. С. включает отношение субъекта как к этим ценностям, так и к самому себе, выступая тем самым в виде самосознания, к-рое также имеет социальную при­роду. Познание человеком самого себя становится возможным благодаря его способности соотносить свои установки и ориентации с жизненными пози­циями других людей, умению встать на эти позиции в процессе общения. На диалогич. характер С. указы­вает и термин: "сознание", т. е. знание, к-рое приобре­тается совместно с другими.
Многоплановость С. делает его предметом изучения многих наук. Для философии главным является вопрос об отношении С. к бытию (см. Основной вопрос филосо­фии). Представляя собой свойство высокоорганизован­ной материи - мозга, С. выступает как осознанное бытие, субъективный образ объективного мира, субъективная реальность, а в гносеологич. плане - как идеальное в противоположность материальному и в единстве с ним.
При социологич. подходе С. рассматривается прежде всего как отображение в духовной жизни людей интере­сов и представлений различных социальных групп, классов, наций, общества в целом. Будучи отображе­нием материального бытия, С. выступает в различных относительно самостоят. формах.
В психологии С. трактуется как особый, высший уровень организации психич. жизни субъекта, выде­ляющего себя из окружающей действительности, отра­жающего эту действительность в форме психич. образов, к-рые служат регуляторами целенаправленной деятель­ности. Важнейшей функцией С. является мысленное построение действий и предвидение их последствий, контроль и управление поведением личности, её спо­собность отдавать себе отчёт в том, что происходит как в окружающем, так и в своём собств. духовном мире. С. есть отношение субъекта к среде, что означает вклю­чение в акт С. как всей жизни субъекта в её уникаль­ности и неповторимости, так и непосредств. пережи­вание им системы своих отношений к реальности.
Идеализм исходит из того, что С. развивается имма­нентно, спонтанно и может быть понято исключи­тельно из самого себя. В противоположность этому историко-материалистич. учение исходит из того, что невозможно анализировать С. изолированно от дру­гих явлений обществ. жизни. "Сознание... с самого начала есть общественный продукт и остаётся им, пока вообще существуют люди" (Маркс К. и Эн­гельс Ф., Соч., т. 3, с. 29). Мозг человека заключает в себе выработанные историей человечества потенции, передающиеся по наследству задатки, к-рые реализу­ются в условиях обучения, воспитания и всей совокуп­ности социальных воздействий. Мозг становится орга­ном С. только тогда, когда человек вовлекается в обществ. жизнь, усваивает исторически выработанные формы культуры.
С.- сложное системное образование, имеющее раз­личные уровни. Знание об этих уровнях выражается в представлениях о степени отчётливости или ясности С. Обычно эти степени диагностируются у нормального человека по его самоотчётам и по характеру ориента­ции в окружающей действительности. Это выражено, в частности, в переходах от сосредоточенности на объектах мысли и действий, о к-рых имеются отчётли­вые знания, к потере или подмене предмета мысли. С. неотделимо от внимания, свойства к-рого изучаются экспериментальной психологией (объём, распределе­ние, переключение и др.).
В фокусе С. находится (благодаря сосредоточеннос­ти внимания) огранич. круг объектов, тогда как др. объекты, будучи за пределами этого круга, представ­ляют периферию С. Нейрофизиологич. основа этого феномена получила своё объяснение в учении А. А. Ух­томского о доминанте. Наблюдаются также различные степени ясности С.- от состояний, характеризуемых как озарение, инсайт, интуитивное прозрение, до т. н. просоночных состояний. С. находится в сложном соотношении с различными формами неосознаваемой психич. деятельности. Среди них выделяются в качестве особой формы т. п. сверхсознание (К. С. Станиславский), "надсознательный" уровень психич. активности, прису­щий процессам творчества, когда нова-я идея отчётливо выступает в С. после того, как она уже порождена личностью и вошла в её внутр. строй.
История взглядов на С. На ранних ступенях разви­тия философии ие было строгого расчленения С. и нео­сознанного, идеального и материального в трактовке психич. явлений. Так, основа сознательных действий человека обозначалась Гераклитом термином "логос" (под к-рым понимались слово, мысль и сущность самих вещей). Ценность человеч. разума определялась сте­пенью его приобщённости к этому логосу - объектив­ному миропорядку. Равным образом и в учениях др. греч. мыслителей психич. процессы идентифицирова­лись с материальными (воздух, движение атомов и др.). Впервые грань между присущими человеку процессами С. и материальными явлениями была намечена софиста­ми, а затем Сократом, акцентировавшим своеобразие актов С. сравнительно с материальным бытием вещей. Объективное содержание этих актов было возведено Платоном в особый мир идей, противоположный всему материальному. Платон считал, что как для всего кос­моса бестелесный разум является перводвигателем, ис­точником гармонии, силой, способной адекватно мыс­лить самое себя, так и в каждой индивидуальной душе человека ум созерцает самого себя и вместе с тем явля­ется активным началом, регулирующим человеч. пове­дение.
Важную роль в формировании взглядов на С. как особую форму психического, в отличие от др. его форм, сыграли достижения естествознания и медицины. Они и позволили ограничить С. как способность человека иметь знание о собств. умств. и волевых актах от др. проявлений психического (Гален). С. соотносилось со своеобразием функционирования организма, в к-ром материальный носитель психики - пневма - локали­зовалась в различных частях тела.
В антич. философии С. сопричастно разуму, к-рый космичен и предстаёт как обобщение действит. мира, как синоним универс. закономерности. В ср. века С. трактуется как надмировое начало (бог), к-рое су­ществует до природы и творит её из ничего. При этом разум толкуется как атрибут бога, а за человеком ос­тавляется лишь крохотная "искорка" всепроникающего пламени божеств. разума. Вместе с тем в недрах христианства возникает идея спонтанной активности души, причём в понятие о душе включалось и С. По Августину, всё знание заложено в душе, к-рая живёт и движется в боге. Основанием истинности этого знания является внутр. опыт: душа поворачивается к себе, по­стигая с предельной достоверностью собств. деятельность. В дальнейшем понятие о внутр. опыте стало основным для т. н. интроспективной концепции С. Для Фомы Аквинского внутр. опыт - это средство самоуглубления и общения с всевышним в форме сознат. разума. Бессознат. душа была оставлена за растениями и животными, у человека же все психич. акты, начиная с ощущения, наделены признаками сознательности. Было введено понятие об интенции как особой операции С., выра­женной в его направленности на внеположный С. объект (интенциональный образ). Материалистич. традиции в эпоху средневековья развивали арабоязычные мысли­тели - Рази и Ибн Сина, а также Иоанн Дунс Скот, выдвинувший учение о том, что материя мыслит.
На разработку проблемы С. в философии нового вре­мени наибольшее влияние оказал Декарт, к-рый, вы­двигая на первый план момент самосознания, рассматривал С. как внутр. созерцание субъектом содержания собств. внутр. мира, как непосредств. субстанцию, открытую лишь для созерцающего её субъекта и проти­востоящую пространств. миру. Душа, по Декарту, толь­ко мыслит, а тело только движется. Этот взгляд оказал огромное влияние на все последующие учения о С., кpое отождествлялось со способностью субъекта иметь знание о собств. психич. состояниях. В противовес Декарту было выдвинуто учений о бессознат. психике (Лейбниц). Франц. материалисты 18 в. (особенно Ламетри и Кабанис), опираясь на достижения передовой физиологии и медицины, обосновали положение о том, что С. является особой функцией мозга, отличной от др. его функций тем, что благодаря ей человек способен приобретать знания о природе и самом себе. Вместе с тем домарксистские материалисты не смогли раскрыть обществ. природу и активный характер человеч. С.
Новая эпоха в объяснении генезиса и строения С. была открыта нем. классич. идеализмом, показавшим различные уровни организации С., его активность, ис­торизм, диалектику чувственного и логического, индивидуального и социального. Подвергнув критике интро­спективную психологию, нем. классич. философия раскрыла зависимость чувств. восприятий и содержа­ния С. индивидуального субъекта от независимых от него форм и структур познания (учение Канта о транс­цендентальной апперцепции). Гегель вплотную подошёл к проблеме социально-историч., природы С. и утвердил принцип историзма в понимании С. Он исходил из того, что С. личности (субъективный дух) , будучи необ­ходимо связано с объектом, определяется историч. фор­мами обществ. жизни; однако последние идеалистиче­ски толковались им как воплощение объективного ду­ха. Позитивное знание о С. существенно обогатилось благодаря достижениям нейрофизиологии (в частности, учению Сеченова и его последователей о рефлекторной деятельности мозга) и экспериментальной психологии! (исследования закономерной связи феноменов С. в ра­ботах Э. Вебера, Фехнера, Вундта, Джемса и др.). Ограниченность интроспективной трактовки С. привела к направлениям, игнорировавшим его ведущую роль 1 в поведении человека (фрейдизм, бихевиоризм).
Диалектич. материализм рассматривает С. как функ­цию мозга, как отражение объективного мира, необходимую сторону практич. деятельности человека. С. возникает, функционирует и развивается в процессах] взаимодействия человека с реальностью, на основе его чувственно-предметной деятельности, обществ.-исто­рич. практики. Отражая в своём содержании объектив­ный мир, С. детерминируется природной и социальной реальностью. Предметы, их свойства и отношения существуют в нём в форме образов - идеально; иде­альное выступает как продукт деятельности мозга, как субъективный образ ооъективного мира.
Активность С. Сознание и деятельность. Отвергая идеалистич. трактовку С. как имманентной, идущей из глубин духа активности субъекта, диалектич. ма­териализм вместе с тем вскрывает и несостоятельность концепции метафизич. материализма, трактующего С. как отрешённое от практики созерцание. Под активностью С. имеется в виду его избирательность и целе­направленность, к-рая выражается в генерировании новых идей, в актах продуктивного воображения, в управлении практич. деятельностью.
Высшим уровнем регуляции деятельности на основе принятых человеком ценностей, нравств. норм является её сознательность. Она предполагает, что эти нормы стали интегральным компонентом жизни личности. Войдя в систему её убеждений, они реализуются с яс­ным и отчётливым пониманием конечных целей и воз­можных последствий действий. Сознательность предпо­лагает также способность человека анализировать моти­вы собств. поведения и выбирать наиболее рациональ­ный способ достижения поставленных им целей согласно принятым в обществе нравств. нормам. Исходным пунк­том отношения человека к реальному миру является целеполагающая деятельность. Именно в обеспечения целеполагающей творч. деятельности, направленной на преобразование мира с учётом интересов человека и общества, состоит осн. жизненный смысл и историч. необходимость возникновения и историч. развития С., к-рое даёт человеку возможность правильно отражать существующее, предвидеть будущее и на этой основе посредством практич. деятельности творить мир. Именно этим смыслом наполнено положение: "Сознание челове­ка не только отражает объективный мир, но и творит его... Мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его" (Ленин В. И., ПСС, т. 29, с. 194, 195).
Биологич. предпосылки и условия зарождения С. Формированию С. человека предшествовал длит. пе­риод психологич. развития животных, у к-рых имеются зачатки интеллекта как особой формы рассудочной деятельности, остающейся, однако, неосознанной. Она появляется на высоком уровне организации живой материи и связана с развитием нервной системы в усло­виях приспособления организма к изменяющейся внеш. среде. Психич. деятельность животных обуслов­лена биологич. закономерностями и служит регулято­ром их адаптивного поведения, тогда как С. человека направлено на преобразование мира. Становление чело­века связано с переходом от присвоения готовых предме­тов к труду, в процессе к-рого произошло преобразова­ние инстинктивной в своей основе деятельности живот­ных и формирование механизмов сознат. деятельности человека. Зарождаясь и развиваясь в труде, С. в нём прежде всего и воплощается, создавая мир очеловеч. природы - культуру. С. могло возникнуть лишь как функция сложно организованного мозга, к-рый форми­ровался по мере совершенствования структуры деятель­ности и социальных отношений, а также связанной с этим знаковой коммуникации (см. Ф. Энгельс, в кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, с. 490). С помощью орудий труда человек вовлекал предметы в сферу новых форм своего взаимоотношения с действительностью. Применение орудий и системы речевых знаков в виде жестов и звуков, т. е. переход к опосредствованной не только практич., но и символич. деятельности в усло­виях первобытного человеч. стада, а затем и родового общества видоизменил всю структуру человеч. актив­ности, а тем самым и С. Логика чувственно-предметной деятельности, воспроизводимая в содержании актов коммуникации, диктуемых необходимостью совместно­го труда, превращалась во внутр. план мыслит. деятель­ности. Орудием этой внутр. деятельности выступила социально детерминированная система знаков - язык. Благодаря языку С. формируется и развивается как духовный продукт жизни общества, осуществляется преемственность человеч. деятельности и общения.
Общественное и личное С. Понятие С. охватывает как индивидуальное (личное), так и общественное С. Об­ществ. С., будучи отражением обществ. бытия людей, реального образа их жизни, развивается по законам, независимым от С. отд. людей, но реализуемым в про­цессе их деятельности. Обществ. С. воплощается в различных формах - в языке, в науке и философии, в искусстве, в политич. и правовой идеологии, в нравст­венности, в религии и мифах, в народной мудрости, в со­циальных нормах и воззрениях социальных групп, классов, наций и человечества в целом. Оно обладает сложной структурой и различными уровнями, начиная от обыденного, массового С. и кончая высшими формами теоретич. мышления, Обладая относит. самостоятельностью, оно оказывает обратное воздействие на обществ.бытие. Подобно тому как общество не есть "сумма составляющих его людей", так и обществ. С. не есть "сумма" сознаний отд. личностей. Обществ. С. есть качественно особая духовная система, к-рая живёт своей относительно самостоят. жизнью. Между личным и обществ. С. происходит постоянное взаимодействие. Исторически выработанные обществом нормы С. стано­вятся личными убеждениями индивида, источником нравств. предписаний, эстетич. чувств и представле­ний. В свою очередь, личные идеи и убеждения приоб­ретают благодаря творч. активности их носителей ха­рактер обществ. ценности, значение социальной силы, когда они входят в состав обществ. С. См. также Общественное бытие и общественное сознание.


© 2009-2020  lib.ltd.ua