Веб-бібліотека

Беззубко Л.В. та ін. Управління трудовими конфліктами:

Теоретичні основи вивчення конфліктів. Загальна характеристика конфлікту як явища. Конфлікт як об'єкт вивчення і управління. Основні типи конфліктів. Стадії трудових конфліктів. Основні причини трудових конфліктів. Вивчення проблем трудових конфліктів. Дослідження трудових конфліктів. Вивчення трудових конфліктів (на прикладі підприємств Донецької області). Методичні підходи до вивчення стану трудових конфліктів. Нормативно-правові і соціальні основи управління конфліктами. Характеристика існуючої в Україні системи соціального захисту. Вивчення проблем трудових конфліктів. Характеристика нормативно-правової бази вирішення трудових конфліктів. Стратегія управління конфліктами...

Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: Предмет психології. Особливості та можливості, психології. Особливості психології. Можливості психології. Предмет психології. Здоровий глузд і наука. Предмет психології. Здоровий глузд. Життєві і наукові психологічні знання. Цілі психології. Критичне і творче мислення. Стан психології. Риси справжнього науковця. Основні напрями зарубіжної психології. Біхевіоризм. Психоаналіз. Гуманістична психологія. Гештальт психологія. Спілкування. Маніпулятивна і актуалізаторська моделі спілкування. Поняття, етапи і складність спілкування. Поняття та етапи спілкування. Складність спілкування. Структура спілкування. Комунікація як обмін інформацією. Інтеракція як взаємодія. Перцепція як сприйняття і розуміння людьми один одного...
Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: Історія розвитку туризму. Початковий етап. Становлення туристичного бізнесу. Туризм як галузь індустрії. Монополізація туристичної індустрії. Історія розвитку туризму в Україні. Туризм: види та форми. Поняття про туризм. Класифікації туризму. Туристичні ресурси. Туристично-рекреаційні ресурси. Історико-культурні рекреаційні ресурси. Природні рекреаційні ресурси. Туризм і екологія. Екотуризм. Туристичне районування світу. Туристичне районування України. Туристична індустрія. Організатори туризму. Перевезення. Готельна індустрія. Система громадського харчування. Страхування. Система розваг. Банківські та фінансові послуги. Інформаційні послуги в туризмі. Безпека туристичної подорожі. Небезпека травмування...
Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (IX-XIX ст.). Україна очима іноземних мандрівників. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. Зародження готельної справи в Україні. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.). Виникнення в Україні перших туристських організацій. Рекреаційне освоєння Криму. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890 - 1915 рр.). Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях. Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний період (1918-1939 pp.). Створення централізованої системи управління туризмом. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні...
Історія української літератури. XX століття / За ред. В. Г. Дончика: Літературно-мистецьке життя. Художній процес. 60-ті - 90-ті роки. Поезія. Василь Мисик. Леонід Первомайський. Андрій Малишко. Дмитро Павличко. Ліна Костенко. Василь Симоненко. Микола Вінграновський. Іван Драч. Борис Олійник. Павло Мовчан. Борис Нечерда. Ірина Жиленко. Леонід Талалай. Володимир Забаштанський. Володимир Базилевський. Василь Голобородько. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Василь Барка. Поезія діаспори ("нью-йоркська група" та інші). Емма Андієвська. Олег Зуєвський. Остап Тарнавський. ПРОЗА. Публіцистика. Олесь Гончар. Михайло Стельмах. Ірина Вільде. Григорій Тютюнник. Анатолій Дімаров. Павло Загребельний. Юрій Мушкетик. Іван Чендей. Василь Земляк...

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

наука, изучающая закономерности поведения и деятельности людей, обус­ловленные их включением в социальные группы, а также психологич. характеристики этих групп.
С. п. возникла в сер. 19 в. на стыке психологии и со­циологии. Ко 2-й пол. 19 в. относятся первые попытки создания самостоят. социально-психологич. концеп­ций: "психология народов" (М. Лацарус, X. Штейнталь, В. Вундт, Германия), "психология масс" (Ш. Сигеле, Г. Лебон), теория "инстинктов социального поведе­ния" У. Мак-Дугалла. Началом самостоят. существования С. п. считается 1908, когда одновременно появи­лись работы Мак-Дугалла и амер. социолога Э. Росса, в названия к-рых был включён термин" С. п.".
Развитие немарксистской С. п. в наибольшей мере представлено в амер. С. п. 20 в., когда после 1-й миро­вой войны перед ней был поставлен новый "социаль­ный заказ" - разработать средства для своеобразного "управления" социально-психологич. явлениями в про­изводстве, армии, пропаганде. Была выдвинута прог­рамма построения С. п. как экспериментальной науч. дисциплины (Ф. Олпорт, США; В. Мёде, Германия), получившая наиболее полное практич. воплощение в США.
Развиваясь в рамках экспериментальной традиции и будучи ориентированной на выполнение прикладных задач, амер. С. п. достигла значит. результатов в ис­следовании целого ряда конкретных явлений: структу­ры и динамики малых групп, форм взаимодействия лю­дей, типов межличностных отношений, воздействия группы на индивида, формирования социальных уста­новок личности, способов принятия групповых реше­ний, средств коммуникации и т. п. Предложенные для исследования этих проблем методики способствовали получению надёжной первичной информации. Однако, отойдя от европ. традиции анализа психологии "боль­ших" групп (народов, масс), амер. С. п. вместе с извест­ной абсолютизацией метода лабораторного экспери­мента, сделала чрезмерный акцент на малой группе. Это привело к тому, что эталоном исследования в С. п. стало исследование в области индивидуальной психо­логии, принципы и методики к-рого механически пе­реносились в С. п. На совр. этапе на Западе усиливается критика амер. С. п., развиваемая многими европ. (С. Московичи, А. Тэджфел) и частично амер. авторами, за недооценку теоретич., мировоззренч. аспектов, иг­норирование актуальных социальных проблем. В совр. С. п. на Западе можно выделить в качестве осн. теоре­тич. ориентации необихевиоризм, психоанализ, когнитивизм и интеракционизм.
В произведениях классиков марксизма-ленинизма были высказаны принципиальные исходные посылки марксистской С. п.: материалистич. понимание истории, соотношение индивидуального и обществ. сознания, рассмотрение личности как совокупности обществ. отно­шений и др. Практич. развитие социально-психологич. исследований на основе марксистской методологии начало осуществляться с кон. 50-х гг. Сов. С. п. осно­вывается на принципах как марксистской социологии, так и материалистич. психологии - психологич. теории деятельности. Марксистская традиция в С. п. разви­вается также и в др. социалистич. странах.
Как система науч. знания марксистская С. п. вклю­чает следующие разделы: 1) закономерности общения и взаимодействия людей; исследуются взаимосвязь меж­личностных и обществ. отношений и место общения в них; осн. моменты процесса общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция; способы воздействия в процессе общения. 2) С. п. групп, в рамках к-рой анализируются значение социальной группы для разви­тия личности, виды социальных групп, их психологич. характеристики, весь спектр групповых процессов, т. е. пути и формы конкретной реализации закономерностей общения и взаимодействия в больших и малых со­циальных группах. Наряду с традиционным изучением лидерства, конформизма, сплочённости и пр., в сов. С. п. особое внимание уделяется развитию группы, по­явлению в ходе этого развития новых качеств. благодаря к-рым группа становится коллективом. Все отношения, возникающие в группе, рассматриваются при этом как опосредствованные совместной деятельностью. 3) С. п. личности; изучаются способы социальной детер­минации деятельности личности, конкретные формы и институты социализации личности, а также проблемы формирования её социальных установок и ценностных ориентации.
Осн. направления развития С. п. имеют многообраз­ные проявления в прикладных исследованиях, к-рые широко распространены в различных звеньях нар. хозяйства и культуры.


© 2009-2020  lib.ltd.ua