Веб-бібліотека

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство:

Основи музеєзнавства. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму. Музеєзнавство як наука. Об'єкт, предмет та структура науки. Історія розвитку музейної справи в Україні. Класифікація музеїв України. Основні напрями роботи музеїв. Фондова робота. Експозиційна діяльність. Комерційна та фандрайзингова діяльність. Нові інформаційні технології музейної справи. Ринкові засади музейного менеджменту й маркетингу. Суть та завдання музейного менеджменту. Організація ефективного музейного маркетингу. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством. Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами. Географічно-туристична пам'яткознавча характеристика визначних музеїв України...

Дубравська Д.М. Основи психології: Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

(лат socialis - общественный) - процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта - трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых и передаваемых от поколения к поколению, процесс включения индивида в систему общественных отношений и формирования у него социальных качеств. Передача осознанного опыта, обучение различным формам и способам деятельности осуществляются посредством воспитания и воздействия внешней среды. Средствами передачи опыта являются язык и опредмеченные результаты человеческой деятельности, прежде всего орудия труда. Освобождение от биологической ограниченности открыло перед человеком возможность его универсального развития, ускорения темпов его гуманизации; при этом биологические свойства человека функционируют в процессе С. во взаимодействии и интеграции с его социальными качествами (биологическое и социальное) . С. происходит во всяком об-ве; ее характер и мера определяются спецификой данной социально-экономической структуры, форм общественного сознания. С. осуществляется не посредством механического наложения данной социальной "формы на индивида, а через его субъективный мир, посредством взаимодействия объективных общественных отношений с индивидуальностью человека как субъекта социального общения и действия. Поэтому мера С. каждого отдельного человека индивидуальна: она тем значительнее, чем выше его социальная активность, потребность в творчестве и развитии своих способностей. Непосредственной сферой, в к-рой происходит С. индивида, являются семья, воспитательные и учебные заведения, первичные трудовые коллективы, общественные организации, друзья, знакомые. Сложные и многообразные "микроусловия ближайшего социального окружения, по-разному преломляя усвоение индивидом социального опыта, существенно влияют на содержание и уровень его С.


© 2009-2020  lib.ltd.ua