Веб-бібліотека

Правик Ю.М. Маркетинг туризму:

Особливості маркетингової діяльності туристичних компаній. Організація і технологія роботи туристичних фірм. Види туристичної діяльності. Туристичні послуги та їх правове забезпечення. Процес укладення туристичного договору. Розробка туристичного продукту. Формування туристичного продукту. Міжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесі. Канали збуту туристичних послуг. Маркетингові дослідження туристичної галузі. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг...

Возняк М. С. Історія української літератури. Кн. 2: На руїнах українського національного життя. На чужу службу. Занапащення українського православ'я. Від одної богослужебної до одної літературної мови. Шкільна справа. Мандрівні дяки. Чернець-мандрівець Климентій і його вірші. Чверть століття у мандрівках. Перемога релігійної унії в Західній Україні. Йосип Шумлянський. Поет шляхтич-хлопоман кінця XVII ст. Українські елементи у польському письменстві. Українська світська пісня в польських виданнях. Українська пісня в московських виданнях. Той, що його світ ловив, та не спіймав. Твори Грицька Сковороди. Філософія Сковороди. Іскри вогню в попелищі Східної України. Унія як національний чинник у Західній Україні. На узбіччі. В обороні красної літератури...
Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Загальні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці". Основні поняття в галузі охорони праці. Основні терміни та визначення. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Класифікація виробничих травм. Правові основи охорони праці. Основні законодавчі акти про охорону праці. Закон України "Про охорону праці". Гарантії прав громадян на охорону праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. Найважливіші надбання закону "Про охорону праці". Відповідальність за порушення законодавства про ОП. Контрольні питання. Державні нормативно-правові акти з охорони праці...
Дудик П.С. Стилістика української мови: Стилістика як лінгвістичне вчення. Мова як джерело стилістичних знань. Сучасна українська літературна мова як основа стилістики. Основні структурні компоненти і стилістичні можливості мови. Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів. Основні терміни стилістики. Стилістика в системі розділів науки про мову. Об'єкт і предмет стилістики. Стилістика і її підрозділи. Стилістичний аналіз мовних одиниць. Стилістика мови і стилістика мовлення. Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення). Теоретичне і практичне значення стилістики. Об'єктивне і суб'єктивне в стилістиці. Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці. Стилістична норма в мові й у мовленні. Стилістика літературної мови і діалектне мовлення...
Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Поняття про діловодство. Суть діловодного процесу. Нормативна база. Принципи організації діловодного процесу. Форми організації роботи з документами. Канцелярія та її функції. Документ з найдавніших часів до наших днів. Поняття про документ. Матеріали для виготовлення документів. Суть документальної інформації. Вимоги до документа. Класифікація документів. Ознаки і групи. Реквізити сучасних ділових документів та правила їх оформлення. Рівні стандартизації документів. Підготовка до складання службових документів. Мовний стиль ділового документа. Текст службових документів. Його складові частини. Композиційні особливості побудови службових текстів. Рубрикація та нумерація інформативного матеріалу. Оформлення титульної сторінки...

ЩЕДРОВИЦКИЙ Георгий Петрович

(23 февраля 1929, Москва - 3 февраля 1994, Москва) - философ и методолог, профессор. Окончил философский факультет МГУ (1953). Создатель научной школы, лидер Московского методологического кружка (ММК). В 1958 организовал (совместно с П. А. Шеваревьм и В. В. Давыдовым) Комиссию по психологии мышления и логике Общества психологов СССР (междисциплинарное объединение философов, педагогов, психологов и др.). Отстаивал деятельностный подход в оппозиции к натуралистическому, развивая теорию деятельности. Разрабатывал идею методологии как общей рамки всей мыследеятельности. В его философском развитии можно выделить три основных этапа: содержательно-генетической эпистемологии (логики) и теории мышления (1952 - 61), деятельностного подхода и общей теории деятельности (1961 - 71), системомыследеятельного подхода (с 1971). Были разработаны категориальные и операциональные средства онтологической схемы мыследеятельности. Воплощением этих разработок стала новая форма организации мышления и деятельности - организационно-деятельностные игры (ОДИ). Опыт их проведения позволил разработать представление о различных пространствах в схеме мыследеятельности: мыслительном, мыслительно-коммуникативном и мыследеятельностном. За период 1979 - 91 проведено свыше 90 игр (с количеством участников до нескольких сот человек), посвященных широкому спектру социально и культурно значимых проблем. В 1988 создал при Союзе научных и инженерных обществ СССР Комитет по СМД-методологии и ОДИ. На основе его идей созданы консультативные, экспертные фирмы по различным отраслям деятельности (школа "Культурной политики", рук. П. Г. Щедровицкий и др.). Обширный архив в настоящее время публикуется в электронной форме (информация в Internet по адресу: www.circle.ru).
Соч.: "Языковое мышление" и его анализ. - "Вопросы языкознания", 1957, № 1; О возможных путях исследования мышления как деятельности.- Доклады АПН РСФСР, 1957, № 3; 1958, № l, 4; 1959, № l, 2,4; 1960, № 2,4, 5, 6; 1961, № 4, 5; 1962, № 2-6; О строении атрибутивного знания. - Доклады АПН РСФСР, 1958, № 1 - 4; 1959, № 2, 4; 1960, № 6; Принцип "параллелизма" формы и содержания мышления и его значение для традиционных логических и психологических исследований (в соавт.) - Доклады АПН РСФСР, I960, № 2, 4; 1961, № 4, 5; О различении исходных понятий формальной и содержательной логики. - В кн.: Проблемы методологии и логики науки. Томск, 1962; Система педагогических исследований (методологический анализ). - В кн.: Педагогика и логика. М., 1968; Смысл и значение. - В кн.: Проблемы семантики. М., 1974; Два понятия системы. - В кн.: Труды Международного конгресса по истории науки и техники. М., 1974; Проблемы построения теории сложного "популятивного" объекта. - В кн.: Системные исследования-1975. М., 1976; Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок. - В кн.: Системные исследования-1981. М., 1981; Организационно-деятельностнаяигра как новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности (в соавт.). - В кн.: Нововведения в организациях. Труды семинаров ВНИИСИ. М., 1983; Синтез знаний; проблемы и методы. - В кн.: На пути к теории научного знания. М., 1984; Схема мыследеятельности: системно-структурное строение, смысл и содержание. - В кн.: Системные исследования - 1986. М., 1987; Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного характера. - "Вопросы методологии", 1991, № 2; Рефлексия деятельности. - Там же, 1994, № 3 - 4; Избр. труды. М., 1995; Философия - Наука - Методология. М., 1997; Организация - Руководство - Управление. М., 1999; Программирование научных исследований и разработок. М., 1999; "Я всегда был идеалистом". М., 1999; Знак и деятельность. М., 1999.
Лит.: Садовский В. Н. Философия в Москве в 50-е и 60-е. - "ВФ", 1993, № 7; Биография Г. П. Щедровицкого. - "Вопросы методологии", 1994, № 1 - 2.
А. А. Пископпель, S. Н. Садовский


© 2009-2020  lib.ltd.ua