Веб-бібліотека

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи:

Предмет і завдання дидактики. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. Зв'язок дидактики з іншими науками. Завдання сучасної дидактики початкового навчання. Види і методи дидактичних досліджень. Зміст початкової освіти. Поняття про зміст освіти. Реформування змісту початкової освіти. Навчальні плани і програми для початкових шкіл. Підручники для початкової школи. Процес навчання. Вікова характеристика готовності дітей до шкільного навчання. Сутність процесу навчання. Принципи і правила навчання. Етапи навчального процесу. Організація диференційованого навчання. Контроль та оцінка результатів навчання. Взаємозв'язок навчання і розвитку учнів. Рушійні сили розвитку дитини...

Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа: Основи комерційної діяльності. Суть, роль, зміст і задачі комерційної роботи. Поняття і суть комерційної роботи. Розвиток комерційної діяльності на Русі. Характер і зміст процесів, що виконуються в торгівлі. Предмет, зміст і задачі курсу «Комерційна діяльність». Роль і задачі розвитку комерційної роботи на сучасному етапі. Психологія та етика комерційної діяльності. Особистісні та професійні вимоги до комерційного працівника. Етикет підприємця-комерсанта. Організація і ведення ділових переговорів. Ділові листи в комерційній роботі. Комерційний ризик і способи його зменшення. Комерційна інформація та її захист. Поняття комерційної інформації і комерційної таємниці. Забезпечення захисту комерційної таємниці...

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ

(от франц. representatif - показательный, характерный), представительность, ме­ра возможности восстановить, воспроизвести представ­ление о целом по его части или мера возможности рас­пространить представление о части на включающее эту часть целое. Понятие Р. широко используется в прак­тике эмпирич. исследований в рамках т. н. выборочного метода, когда обследование целого (генеральной сово­купности) сводится к обследованию части (выборки или выборочной совокупности) с последующим рас­пространением результатов обследования выборки на генеральную совокупность. Здесь Р. выступает как по­нятие формальное и выражается обычно через величи­ну и границы интервала (называемого доверит. интер­валом), в к-ром с заданной степенью достоверности (или, как говорят, с заданной доверит. вероятностью) может оказаться определ. числовая характеристика ге­неральной совокупности. Величина и границы доверит. интервала поддаются расчёту и зависят от объёма гене­ральной совокупности, объёма выборки, способа отбо­ра, задаваемой априори степени достоверности (доверит.вероятности), способа расчёта обследуемой ха­рактеристики и её значения для выборочной совокуп­ности. Изучением подобных зависимостей занимается формальная теория Р., разрабатываемая в рамках од­ного из разделов математич. статистики - теории выборочного метода.


© 2009-2020  lib.ltd.ua