Веб-бібліотека

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство:

Релігія як духовний феномен людства. Сутність і складові частини релігії. Феномен релігійної свідомості. Основні теорії походження релігії. Функції релігії. Класифікація релігій. Релігієзнавство як галузь наукового знання. Предмет і структура релігієзнавства. Релігієзнавство та богослов'я (теологія). Філософія релігії. Соціологія релігії. Психологія релігії. Географія релігії. Історія релігії. Феноменологія релігії. Первісні форми релігії. Особливості первісних форм релігії. Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Племінні культи. Магія. Табу. Шаманізм. Етнічні і регіональні релігії. Особливості первісних форм релігії. Іудаїзм: історія, віровчення, культ. Зороастризм: звичаї і вірування. Індуїзм - релігія давньої і сучасної Індії...

Історія сучасного світу / За ред. Г.К. Парієнко: Основні тенденції суспільного розвитку країн світу після Другої світової війни. Україна в контексті світового розвитку. Предмет та основні завдання курсу «Історія сучасного світу». Джерела та українська історіографія. Сучасний поділ та класифікація країн світу. Зміни у світі після Другої світової війни. Формування нової системи міжнародних відносин на основі принципу мирного співіснування. Основні тенденції світового суспільного розвитку. Соціально-політичний та економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XX - початку XXI століття. Особливості повоєнної відбудови та подальшого розвитку держав Західної Європи. Європейська інтеграція. Вплив Європейського Союзу (ЄС) на розвиток інтеграційних процесів у Європі...
Мозгова Н. Г. Логіка: Предмет логіки. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з поняттями. Просте судження. Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Складне судження. Безпосередній дедуктивний умовивід. Простий категоричний силогізм. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід. Доведення та спростування...
Макеєва С. Структурні виміри сучасного суспільства: Глобалізація: сучасні теорії, ідеологія і практика. Громадянське суспільство: теорія, інститути та моделі розвитку. Етнічна структура українського суспільства. Паблик рілейшнз як соціальний інститут. Дилема "природа - суспільство" в екологічній соціології. Територіальна структура: місто і село. Моніторинг соціальних змін в українському суспільстві. Соціальна мобільність у стратифікованому просторі. Середній клас у соціальній структурі українського суспільства. Тендер і стратифікація. Тендер та інститут сім'ї. Сучасні міграційні процеси. Структура соціально-економічної поведінки населення України. Бідність в локальній та глобальній перспективах...

РАПОПОРТ Анатоль

(Анатолий Борисович) (род. 22 апреля 1911,Лозовая, Россия) - американский и канадский философ, психолог, специалист в области математической биологии. Один из основателей (1955) и президент (1965 - 66) Общества по исследованию проблем общей теории систем. С 1955 (с перерывами) - профессор Торонтского университета. Философские взгляды Рапопорта формировались под влиянием идей Бриджмена, Уайтхеда, А. Кожибского и др. Рапопорт - один из виднейших представителей операционализма, придавший ему реалистическую интерпретацию и последовательно проводящий мысль о том, что человек, опираясь на принципы эмпирической гносеологии, способен по крайней мере приближаться к истинному описанию реальности. Вслед за Кожибским и С. Хаякавой Рапопорт принял активное участие в разработке проблем общей семантики. Его основные интересы в этой области лежат в сфере анализа взаимоотношений между языком, мышлением и действием и в нахождении способов использования языка для решения конфликтных человеческих ситуаций. Значительным его достижением является разработка проблем общей теории систем, которую он трактует не как теорию в узком смысле, а как общий взгляд на мир или методологию. Рапопорту принадлежит большое число теоретических и экспериментальных исследований в области математической физики, психологии, анализа человеческого поведения в конфликтных ситуациях. Большинство из них представляют собой практическую реализацию идей общей теории систем. Рапопорт одним из первых стал .применять теорию игр для психологического анализа и широко использовать математические модели для исследования проблем войны, мира и безопасности. Рапопорт критически относится к моральному релятивизму и трактует мораль как нормативную науку, в рамках которой человеческие оценки способны подвергаться конструктивной критике. С нач. 1960-х гг. Рапопорт сыграл большую роль в установлении научных контактов между советскими (российскими) и американскими философами.
Соч.: Operational Philosophy. N.Y, 1953; Prisoners Dilemma. Ann Arbor, 1965 (совм. с A М. Chanunah); Strategy and Conscience. N. Y, 1969; The Big Two: Soviet-American Perceptions of Foreign Policy. N. Y, 1971; Philosophie heute und morgen. Darmstadt, 1971; Senantics. N. Y, 1975; "General Systems", v. XXIII, 1978 (сб. избр. статей; библиография); General System Theory: Essential Concepts and Applications. Cambr. (Mass.), 1986; Экспериментальное исследование параметров самоорганизации в группах из трех испытуемых. - В кн.: Принципы самоорганизации. М., 1966; Замечания по поводу общей теории систем. - В кн.: Общая теория систем. М., 1966; Математические аспекты абстрактного анализа систем. - В кн.: Исследования по обшей теории систем. М., 1969; Различные подходы к обшей теории систем. - В кн.: Системные исследования. Ежегодник 1969. М., 1969; Принцип матемагического изоморфизма в общей теории систем. - Там же. Ежегодник 1973. М., 1973; Различные подходы к построению обшей теории систем. - Там же. Ежегодник 1983. М., 1983; Единство в разнообразии - наследие европейской культуры. - Там же. Ежегодник 1997. М., 1997.
Лит.: БлаубергИ. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973; Садовский В. Н. Основания общей теории систем. М., 1974; Boufding К. E. A Note on A. Rapoport as a Philosophen - "General Systems", V.XXIII, 1978.
В. Н. Садовский


© 2009-2020  lib.ltd.ua