Веб-бібліотека

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка:

Система освіти в Україні. Поняття системи освіти, її структура. Принципи освіти в Україні. Завдання закладів освіти. Управління системою освіти в Україні. Теорія навчання (дидактика). Дидактика, її категорії. Сутність і завдання дидактики. Категорії дидактики. Зв'язок дидактики з іншими науками. Актуальні завдання дидактики. Процес навчання. Сутність навчання, його методологічна основа. Рушійні сили навчального процесу. Функції навчання. Логіка навчального процесу. Структура процесу учення. Типи навчання. Модульне навчання. Мотиви навчання. Оптимізація процесу навчання...

Семиченко В. А. Психологія спілкування: Функция общения в жизни человека. Структура и виды общения. Общение как психологический фактор развития человека. Взаимоотношения между людьми в процессах общения. Социальная перцепция. Качества, значимые для общения. Техника общения. Межличностные конфликты. Особенности психологического общения. Робота с методиками по изучению особенностей общения. Методики на выявление общительности как потребности в общении. Методики на выявление умения адаптироваться в изменяющихся ситуациях общения. Методики на выявление качеств, значимых для общения. Методики на выявление межличностных отношений. Выполнение упражнений на выявление и уяснение специфики общения. Выявление индивидуальных особенностей, значимых для общения...
Історія сучасного світу / За ред. Г.К. Парієнко: Основні тенденції суспільного розвитку країн світу після Другої світової війни. Україна в контексті світового розвитку. Предмет та основні завдання курсу «Історія сучасного світу». Джерела та українська історіографія. Сучасний поділ та класифікація країн світу. Зміни у світі після Другої світової війни. Формування нової системи міжнародних відносин на основі принципу мирного співіснування. Основні тенденції світового суспільного розвитку. Соціально-політичний та економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XX - початку XXI століття. Особливості повоєнної відбудови та подальшого розвитку держав Західної Європи. Європейська інтеграція. Вплив Європейського Союзу (ЄС) на розвиток інтеграційних процесів у Європі...
Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст: Антична література. Основні риси античної літератури. Давньогрецька міфологія. Гомерів епос. Лірика ранньої класики. Афінська трагедія. Давня аттична комедія. Греко-римський еллінізм. Література доби Августа. Література пізньої античності і початку середніх віків. Література середніх віків. Література раннього середньовіччя. Література високого середньовіччя. Данте Аліг'єрі. Література Відродження. Відродження в Італії. Відродження у Франції. Відродження в Німеччині і Нідерландах. Відродження в Англії. Вільям Шекспір. Відродження в Іспанії і Португалії. Література XVII століття. Естетика і поетика літератури Бароко. Творчість письменників Бароко. Класицизм у французькій літературі...
Титаренко Л.Д. та ін. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: Ідентифікація товарів. Сутність ідентифікації товарів. Ідентифікація та оцінка відповідності товарів. Види і засоби ідентифікації. Способи і методи ідентифікації. Фальсифікація товарів. Сутність і види фальсифікації. Наслідки фальсифікації. Заходи попередження фальсифікації. Способи і методи виявлення фальсифікації продовольчих товарів. Зерноборошняні товари. Кондитерські товари. Плоди та овочі. Смакові товари. Харчові жири. Молоко та молочні продукти. М'ясо та м'ясні товари. Риба та рибопродукти...
Пальчевський С. С. Педагогіка: Загальні засади педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Філософські основи сучасної освіти. Розвиток, виховання та формування особистості. Логіка і методика науково-педагогічних досліджень. З історії педагогіки. Педагогіка Давнього світу. Школа і педагогічна думка в середньовічній Європі. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей в епоху Відродження та Реформації. Західноєвропейська педагогіка епохи буржуазних революцій та Просвітництва. Європейська класична педагогіка кінця XVIII - першої половини XIX ст. Світова педагогічна думка та практика кінця ХІХ-ХХ ст. Школа і педагогічна думка у Київській Русі (IX-XIV ст.) та періоду Відродження в Україні (XVI - середина XVIII ст.)...
Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Загальна концепція історії західноєвропейської соціальної філософії: проблеми пошуку. Предмет соціальної філософії в його історії. Головне питання соціальної філософії в історичному розвитку. Проблема наукової інтерпретації історії соціально-філософського знання. Європоцентристська спрямованість гегелівської періодизації історії соціально-філософських вчень. Матеріалізм та ідеалізм в історії соціально-філософських вчень (К.Маркс, Ф. Енгельс). К. Поппер про дві лінії розвитку соціальної філософії в історії: пошук демократичного суспільства (Демокріт, Ж.Ж. Руссо, І.Кант) та шлях до тоталітаризму (Геракліт, Платон, Г.Гегель. К.Маркс). Головні етапи розвитку соціологічної думки...
Проектування інформаційних систем / За ред. В. С. Пономаренка: Загальнотеоретичні засади проектування автоматизованих інформаційних систем. Системотехнічні аспекти теорії проектування автоматизованих інформаційних систем. Системний підхід, цілі та принципи проектування інформаційних систем. Декомпозиція інформаційної системи. Якість та ефективність інформаційної системи. Процес проектування інформаційної системи. Сутність процесу проектування, його стадії та етапи. Учасники процесу проектування. Трудомісткість етапів проектування. Методи і засоби проектування інформаційних систем. Сутність і класифікація методів проектування інформаційних систем. Засоби проектування інформаційних систем та їх класифікація. Методи і моделі прийняття проектних рішень...
Основи митної справи / За ред. П.В. Пашка: Митна справа в Україні. Історія розвитку митної справи в Україні та створення митних органів. Перші відомості про мито на території сучасної України. Митні порядки на Запорізькій Січі та у гетьманській Україні. Україна в складі Російської імперії. Митна справа в Україні на початку XX ст. Поняття "митна справа". Органи державного регулювання митної справи. Структура митних органів України. Завдання митних органів. Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами та особами. Завдання для перевірки знань. Митний контроль. Організація митного контролю. Здійснення митного контролю товарів і предметів, транспортних засобів...
Укладач О. І. Когут. Основи ораторського мистецтва: Риторика як наука і мистецтво. Історія ораторського мистецтва. З, Цицерон та Феофан Прокопович - видатні оратори. Соціально-політичне красномовство: парламентська промова. Сучасний риторичний ідеал. Тема, цільова установка промови. Збір матеріалу. Інформаційні промови. Композиція промови: вступ, основна частина, висновки. Аналіз композиції промов. Аналіз композиції промов видатних ораторів. Методи побудови промови (індуктивний, дедуктивний, хронологічний). Промови з метою переконати. Закличні промови. Конспект. Складання конспекту лекції. Теза, аргумент, спосіб доведення в лекції. Розробка системи аргументів. Основні жанри ораторських виступів - лекція, доповідь, промова. Похвальні промови...
Дейтус К. Сміт, молодший. Посібник книговидавця: Книговидання і національний розвиток. Генеральна стратегія та головні цілі. Партнери у книгосвіті. Процес книговидання. Економіка книговидання. Редакційна робота: від ідей до книжок. Редагування рукопису. Оформлення книжки. Книговиробництво: друк і оправа. Книготоргівля. реклама: Як заохотити людей до купівлі книжок. Види книговидання. прибуткові видання та інші види книжок. Підручники. Дитяча література. Масове розповсюдження. Книжкові клуби та передплатні видання. Переклади - вікна у світ. Розбудовуючи майбутнє. Бібліотеки, розвиток письменності та читання. співробітництво видавців. Окремі питання. Видавничі права і контракти. Кілька нотаток про бухгалтерію. Книгарня. Навчання книгоіндустрії...

ПСИХОЛОГИЯ

(от греч душа и слово, учение), наука о закономерностях, механизмах и фактах психич. жизни человека и животных. Взаимо­отношения живых существ с миром реализуются по­средством чувств. и умств. образов, мотиваций, про­цессов общения, предметных действий, установок, эмо­циональных состояний и др. актов. Различные психич. компоненты поведения образуют структуру, придаю­щую ему устойчивость и целенаправленную активность. У человека эта структура выступает в виде психич. склада личности (её способностей, характера, темпера­мента, ценностных ориентации, самооценки, индиви­дуального стиля мышления и др.), определяющего свое­образие конкретных психич. проявлений. В течение столетий явления, изучаемые П., обозначались общим термином душа и считались предметом одного из раз­делов философии, названного в 16 в. П. Сведения об этих явлениях накапливались и во многих др. областях знания, а также в практике (особенно медицинской и педагогической). Специфика этих явлений, их данность субъекту в форме непосредственных, неотчуждаемых от него переживаний, их особая познаваемость, обуслов­ленная способностью человека к самонаблюдению и самоотчёту в форме внутренней (скрытой от других людей) речи, их интимноличностная ценность стали основанием для того, чтобы считать их несопоставимы­ми с др. явлениями бытия. Это представление культи­вировалось религ. и идеалистич. учениями. В противо­вес им уже в древности предпринимались попытки объяс­нить психич. явления едиными для всего мироздания материальными началами и законами. Важную роль в укреплении естеств.-науч. воззрений на психику сыгра­ли успехи в изучении её телесного субстрата [в Др. Греции врач Алкмеон открыл зависимость ощущений от мозга, врач Гиппократ - зависимость типологич. различий между людьми (темпераментов) от гумо­ральных факторов и др.]. Первое систематич. изложение П. принадлежит Аристотелю, преодолевшему ограни­ченность наивно-материалистич. представлений о душе как тончайшем веществе (Анаксимен, Гераклит, Де­мокрит) и идеалистич. взглядов на неё как особое бес­плотное начало, противостоящее всему материальному (Пифагор, Платон). По Аристотелю, душа - это способ организации живого тела и его объективно наблюдаемо­го поведения. Отступая от этого положения при объяс­нении высших интеллектуальных форм (в учении о разуме), Аристотель дал повод для идеалистич. интер­претации его П. в томизме, впоследствии также в неотомизме и у Брентано.
В условиях науч. революции 17 в. новая эпоха в ра­звитии П. была открыта Декартом, к-рый разрушил господствовавшее веками представление о душе как двигателе тела и объяснил с позиций механистич. де­терминизма зависимость психич. компонентов поведе­ния живых существ от материальных процессов вне организма и внутри его. На этой основе сложились важнейшие концепции науч. П.- о рефлексе, об ассо­циации и об ощущении как эффектах причинных влия­ний внеш. раздражителей на мозг (сведения о к-ром в ту эпоху являлись ещё чисто фантастическими). Бу­дучи дуалистом, Декарт противопоставил вызванным внеш. реалиями телесным эффектам акты индивидуаль­ного сознания как непосредств. знания субъекта о своих мыслях и своей способности произвольного дейст­вия. Считая сознание особой непространств. субстан­цией, открытой субъекту благодаря внутр. "зрению" (интроспекции), Декарт сформулировал т. н. интро­спективную концепцию сознания, оказавшую влияние на последующую трактовку предмета и методов П. Однако не эта концепция, а механистическидетерми­нистский подход определил развитие П. в 17 -1-й пол. 19 вв. Среди наиболее значит. учений этого периода выделяются: учение об ассоциациях (Гоббс, Локк, Юм, Гартли), об аффектах (Спиноза), о бессознат. пси­хике и апперцепции (Лейбниц, Гербарт), о зависимости личности от её интересов и воздействий социальной среды (франц. материалисты, Радищев).
Происшедшие в сер. 19 в. крупные сдвиги в биологии подготовили почву для выделения П. в отд. науку. Осо­бое значение имело дарвиновское учение о том, что пси­хич. процессы (подобно всем др. жизненным проявле­ниям) необходимы для успешного выживания организ­ма во внеш. среде. Тем самым эти процессы выступили в качестве объективно наблюдаемых, доступных естеств.-науч. изучению безотносительно к способно­сти индивида анализировать внутр. строй своего созна­ния (к-рая сама потребовала причинного объяснения).
В физиологии (в особенности при изучении функций органов чувств) использование экспериментальных и количеств. методов позволило открыть закономерные связи между внеш. воздействием и сенсорной реакцией, а также между этой реакцией и двигат. ответом на раз­дражитель (работы Э. Вебера и Г. Фехнера, заложившие основы психофизики, Г. Гельмгольца, разработавшего психофизиологию зрит. и слуховых ощущений и вос­приятий, Ф. Дондерса, исследовавшего время реакции). Изучение адаптивного поведения позвоночных (Э. Пфлюгер) показало ограниченность прежнего учения о рефлексе и потребовало его радикальной перестройки, осуществлённой Сеченовым. Опираясь на созданную им неклассич. концепцию рефлекса, Сеченов разработал учение о том, что психич. процессы реализуются по принципу сигнальной саморегуляции и обратной связи и модифицируются при участии механизмов внутр. контроля.
Эти идеи и открытия привели к развитию собствен­ного научно-категориального аппарата П., начавшей обособляться как от философии, так и от физиологии (поскольку открытые в лабораториях закономерности не совпадали с анатомофизиологическими). Выдвига­ется несколько программ построения П. как опытной науки. Первым лидером экспериментальной П. стал Вундт. По образцу созданной им лаборатории (1879, Лейпциг) возникают исследоват. центры П. в различных странах; появляются спец. периодич. издания по П.; созываются междунар. психологич. конгрессы. Экспе­риментальные методы исследования распространяются на процессы памяти (Г. Эббингауа), внимания (Дж. Кэттел), эмоций (У. Джемс и Г. Ланге), восприятия (рус. психолог Н. Н. Ланге), навыков (Э. Торндайк), мышления (вюрцбургская школа) . Зарождение отраслей П., научающих поведение животных (сравнительная П.- Ч. Дарвин, К. ЛлойдМорган) и детей младенч. возраста (детская П.- В. Прайер) сыграло важную роль в укреплении объективного метода в П. в противо­вес субъективному, поскольку позволяло объяснить феномены П., не обращаясь к интроспекции. Социаль­ные потребности стимулировали изучение социально-психологич. различий между людьми и разработку систем тестов (краткосрочных и массовых испытаний, фиксирующих эти различия). Широкое применение тестов существенно сблизило П. с практикой - меди­цинской, производственной, педагогической, - позво­лив использовать данные П. с целью выявления u учё­та интеллектуальных и личностных характеристик лю­дей, уровня их развития, проф. пригодности и др.
Для 1-й трети 20 в. характерно появление в П. неск. крупных науч. школ, резко противопоставивших друг Другу свои теории, факты и объяснит. принципы. Ста­рая интроспективная концепция, трактовавшая П. как науку о сознании, состав к-рого "просвечивается" благодаря самонаблюдению, утрачивает своё влияние. Попытки трансформации её в вюрцбургской школе не привели к успеху, поскольку оказалось, что процесс мышления детерминируется установкой (задачей), не осознаваемой самим субъектом. Идея поэлементного членения сознания, к-рую отстаивали Вундт и его последователи, была подвергнута резкой критике о гештальт-психологии, противопоставившей ей изучение целостных психич. структур ("гештальтов"), изоморфных независимым от сознания физич. и физиологич. структурам. Независимо от своей филос. ориентации эти школы способствовали разработке двух важнейших психологич. категорий: действия (умств. действия как направленного на проблемную ситуацию - в вюрц­бургской школе) и образа (в качестве целостной струк­туры, а не конгломерата ощущений - в гештальтпсихологии).
Решающий удар по трактовке П. как науки об интроспективно данных феноменах сознания был нанесён психоанализом (Фрейд) и бихевиоризмом. Первый вы­двинул проблему неосознаваемой мотивации поступков, обусловленной сложной структурой личности, второй изменил представления о предмете П., в качестве к-рого выступили объективно наблюдаемые телесные реакции на раздражители среды - внешней и внутренней. Наряду с Фрейдом значительно расширил понимание мотивации поведения Левин, разработавший оригинальные экспериментальные методики её изучения. Существенно обогатили науч. знание о развитии психики ра­боты Пиаже и его учеников. Эти психологич. школы базировались на философии позитивизма, оказав в свою очередь воздействие на филос. течения в странах Запада. Попытки преодолеть ограниченность фрейдизма и бихевиоризма, оставаясь на почве этих учений, привели к появлению неофрейдизма, необихевиоризма и др. направлений, не выдержавших испытания временем. Требовалось радикальное преобразование методологич. начал П.
В СССР оно происходило на диалектико-материалистич. принципах историзма, отражения, первичности социальной практики. Уже в дореволюц. годы в России успешно развивались восходящие к Сеченову тради­ции естеств.-науч. изучения психич. деятельности (П. Ф. Лесгафт, H. H. Ланге, С. С. Корсаков и др.), к-рым противостояло идеалистич. течение интроспективной П. (Н. Я. Грот, Г. И. Челпанов и др.). Эти материалистич. традиции через труды В. М. Бехтерева и И. П. Павлова оказали влияние на мировую психоло­гич. мысль, укрепив детерминистский подход к механизмам поведения и стимулировав разработку объективных методов. С возникновением сов. психологич. нау­ки в ней утверждается марксистская методология, согласно к-рой сознание - это производное реальной жизни людей (прежде всего труда) и вместе с тем её активный фактор, воздействующий на неё благодаря отображению окружающего мира и ориентации субъек­та по отношению к нему. Тем самым сознание в его различных компонентах (образ, мотив, умств. действие) выступило в качестве важнейшего объекта психологич. познания, а новая трактовка его природы сделала возможным применение к нему объективных методов.
Новые методологич. перспективы преобразовали на­правленность и содержание конкретных исследований в области П., выдвинув на первый план анализ взаимо­отношений между психич. процессами и регулируемой ими деятельностью человека в различных сферах прак­тики. С этим сочетались принцип историзма, ознамено­вавший переход к рассмотрению индивидуального со­знания в ого обусловленности факторами культуры, включая язык и др. знаковые системы (Л. С. Выготский), подход к человеку как "активному деятелю в среде" (М. Я. Басов), положение о том, что сознание не толь­ко проявляется, но и формируется в деятельности (С. Л. Рубинштейн), поиски соответствий между строе­нием внеш. практич. деятельности и внутр., умств. деятельности (А. Н. Леонтьев). В русле этих ориентации развернулось изучение динамики различных психич. процессов (познавательных, эмоциональных, волевых), а также путей формирования личности, её инвариант­ных и вариативных свойств, детерминируемых жизнен­ным воспитанием.
Возможность постижения психич. процессов как реальности, независимой от субъективной рефлексии (самоотчёта) о них, обусловлена тем, что они возникают и развиваются в объективной системе отношений с др. людьми. В этой же системе, "всматриваясь" в других, субъект приобретает способность судить о внутр. плане своего поведения (см. Самосознание). Не все компоненты этого плана переводимы на язык сознания, но и они, образуя сферу т. н. бессознательного, служат предметом П., к-рая выявляет характер соответствия действит. мотивов, установок, ориентации личности сложившимся у неё представлениям о них. Как осозна­ваемые, так и неосознаваемые психич. процессы реализу­ются посредством физиологич. нейрогуморальных ме­ханизмов, но протекают по собств. законам в силу того, что в психике человека представлена природная и социально-культурная действительность и жизнь дей­ствующей в ней личности. Рассматриваемая сама по се­бе, эта действительность не является предметом П., так же как не является им деятельность в целом, изуча­емая многими др. науками. П. исследует лишь определ. аспект деятельности, данный в системе её наиболее общих предельных и несводимых к другим понятий (категорий) - образа, мотива, действия, психосоци­ального отношения личности и др.
Категориальный строй П., отображая психич. реальность в её самобытных инвариантных характеристиках, служит основанием, "стволом" всего многообразия ответвлений совр. П., выступающих в виде отд. отраслей, многие из к-рых приобрели самостоят. статус (социальная психологич. инж. П., детская П., мед. П., юридич. П. и др.). В результате контактов с др. наука­ми П. обогащается новыми идеями и подходами, развивающими её содержание и категориальный аппарат, к-рый обеспечивает целостность П. как самостоят. науки. Серьёзное воздействие на развитие этого аппа­рата оказала происшедшая в условиях совр. науч.-технич. революции передача электронным устройствам нек-рых функций, являвшихся прежде уникальным достоянием человеч. мозга - накопления и переработ­ки информации, управления и контроля. Это позволило широко использовать в П. кибернетич. и теоретико-информац. понятия и модели, что способствовало формализации и математизации П. С др. стороны, автоматизация и кибернетизация резко повысили заинтересованность в оперативной диагностике и прогностике, эффективном использовании и культивировании функций человека, к-рые не могут быть переданы электронным устройствам, прежде всего - творч. мышления. Соот­ветственно изучение "искусств. интеллекта", с одной стороны, активности личности, её творч. возможно­стей - с другой, становятся важнейшими направлени­ями П. Наряду с ними успешно развиваются: социаль­ная П. (в особенности изучение группового поведения, феноменов конформизма, сплочённости, формальных и неформальных коммуникаций и др.), П. управления, изучающая роль "человеч. фактора" в процессах управ­ления, а также психологич. исследования, связанные с освоением космич. пространства, экологич. и др. глобальными проблемами современности.
Включённость П. в многоплановый контекст взаимо­действия социальных, естеств. и технич. наук (на уров­не как фундаментальных, так и прикладных исследова­ний) придаёт особую остроту методологич. анализу её понятийных средств, объяснит. принципов, концепций и методич. процедур с целью выявления наиболее перспективных направлений её дальнейшего развития.


© 2009-2020  lib.ltd.ua