Веб-бібліотека

Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст):

Загальна концепція історії західноєвропейської соціальної філософії: проблеми пошуку. Предмет соціальної філософії в його історії. Головне питання соціальної філософії в історичному розвитку. Проблема наукової інтерпретації історії соціально-філософського знання. Європоцентристська спрямованість гегелівської періодизації історії соціально-філософських вчень. Матеріалізм та ідеалізм в історії соціально-філософських вчень (К.Маркс, Ф. Енгельс). К. Поппер про дві лінії розвитку соціальної філософії в історії: пошук демократичного суспільства (Демокріт, Ж.Ж. Руссо, І.Кант) та шлях до тоталітаризму (Геракліт, Платон, Г.Гегель. К.Маркс). Головні етапи розвитку соціологічної думки...

Причепій Є. М. та ін. Філософія: Сутність філософії та її роль у суспільстві. Світогляд, його структура і функції. Типи світоглядів. Поняття "філософія". Предмет філософії. Соціальні умови формування в філософії. Духовні джерела філософії. Філософські проблеми та дисципліни. Специфіка філософського знання. Філософські методи. Функції філософії. Історичні типи філософії. Методологічні проблеми історії філософії. Предмет історії філософії. Історія філософії та філософія історії. Методи історико-філософського аналізу. Західна та східна моделі (парадигми) філософії. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції. Давньоіндійська філософія. Давня китайська філософія. Філософія Давньої Греції. Філософія Середньовіччя та Відродження. Філософія Середньовіччя...
Гарелик М. А., Митина Л. А. Организация продажи продовольственных товаров: Построение и размещение розничной торговой сети. Торговое предприятие - основное звено розничной торговли. Виды розничной торговой сети. Типы торговых предприятий, специализация розничной торговой сети. Основные направления развития розничной торговой сети. Размещение розничной торговой сети в городах. Торгово-технологический процесс в магазине. Понятие и структура торгово-технологического процесса в магазине. Продажа товаров - основная операция торгово-технологического процесса в розничной торговле. Устройство и планировка розничных торговых предприятий. Основные требования к торговым зданиям и помещениям. Устройство и планировка помещений магазина, и нормативы его проектирования...
Пірен М. І. Конфліктологія: Предмет конфліктології як науки. Предмет, метод, структура конфліктології. Основні поняття та категорії конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками. Методи наукових досліджень у конфліктології. Функції конфліктології в суспільстві. Конфлікти в історії суспільної думки. Давні уявлення про конфліктність буття. Конфлікти в рамках соціополітичного виміру (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Теорії конфліктів (кінець ХХ - початок ХХІ ст.). Становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі. Природа конфліктів. Поняття, структурні елементи конфлікту. Класифікація конфліктів. Межі конфлікту. Причини конфліктів, їхні функції та профілактика. Особистісні причини виникнення конфліктів...
Мальська М. П. Туристичне країнознавство: Предмет і зміст туристичного країнознавства. Туризм у країнах Європи. Австрія. Андорра. Бельгія. Болгарія. Велика Британія. Греція. Данія. Естонія. Ірландія. Ісландія. Іспанія. Італія. Латвія. Литва. Монако. Нідерланди (Голландія). Німеччина. Норвегія. Польща. Португалія. Туреччина. Фінляндія. Франція. Хорватія. Угорщина. Україна. Чехія. Чорногорія. Швейцарія...
Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети: Принципи й завдання художньо-технічного оформлення газети. Оформлення газети - важлива частина роботи над номером. (Історія оформлення періодичних видань. Загальні риси та ознаки оформлення газет. Визначення, завдання і функції оформлення періодичних видань. Обличчя видання. Головні складові газетної форми. Постійні елементи газети. Заголовна частина газети. Розділові засоби. Службові деталі. Розмірні елементи газети. Формат газети. Обсяг газети. Формат смуги. Кількість і формат текстових колонок. Композиція газети. Композиційно-графічне моделювання. Властивості композиції. Засоби композиції. Конструктивні особливості композиції полоси. Особливості композиції номера газети. Композиційно-графічна модель видання...
Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Законодавство в галузі охорони праці. Організація охорони праці в навчально-виховних закладах. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Законодавство про охорону праці. Нормативно-правові акти з охорони праці. Гарантії прав громадян на охорону праці. Час відпочинку працюючих. Охорона праці жінок і молоді. Організація роботи з охорони праці в системі Міністерства освіти і науки України. Організація роботи з охорони праці управління освіти. Організація роботи з охорони праці в навчально-виховних закладах. Організація служби охорони праці у навчально-виховних закладах. Розслідування та облік нещасних випадків у навчально-виховних закладах. Контроль і нагляд за станом охорони праці...
Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: ЄВРОПА. Великобританія. Франція. Німеччина. Італія. «Малі» високорозвинені країни Західної Європи. Фінляндія (79). Швеція (82). Норвегія (84). Данія (87). Ісландія (89). Бельгія (90). Нідерланди (94). Люксембург (99). Швейцарія (100). Австрія (104). Інші країни Західної Європи. Ірландія (107). Португалія (110). Іспанія (113). Мальта (123). Греція (124). Центральна і Південно-Східна Європа. Польща (130). Чехія (138). Словаччина (141). Угорщина (144). Румунія (148). Болгарія (153). Країни колишньої Югославії та Албанія. Словенія (160). Хорватія (161). Боснія і Герцеговина (164). Югославія (166). Македонія (168). Албанія (169). ПІВДЕННО-ЗАХІДНА АЗІЯ. Туреччина. Кіпр. Ліван. Ізраїль. Кувейт...
Голуб Н.Б. та ін. Технологія сучасного уроку рідної мови: Заняття №1. Заняття №2. Заняття №3. Заняття №4. Заняття №5. Заняття №6. Заняття №7. Заняття №8. Заняття №9. Заняття №10. Заняття №11. Заняття №12. Заняття №13. Заняття №14. Заняття №15. Заключне слово...
Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Прикладні аспекти екології як науки. Визначення межі і методи екології. Короткий історичний нарис розвитку екології. Розділи і тематика екології та зв'язок її з іншими науками. Охорона навколишнього природного середовища як розділ екології. Екологічний стан в Україні. Екологічні проблеми сучасності. Кодекс екологічної етики спеціаліста. Всесвіт, Земля і біосфера. Всесвіт і Земля. Природне середовище. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою. Ноосфера. Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів. Вода. Атмосферне повітря. Енергія. Сировина. Ґрунти. Клімат. Простір для життя. Продовольство. Генетичний фонд та надбання людського інтелекту...
Основи кооперації. / С. Г. Бабенко та ін: Теоретичні основи кооперації. Кооперативні організації та системи кооперативів. Кооператив. Природа кооперативів. Об'єднання кооперативів. Кооперативні системи. Типи та види кооперативів. Класифікація кооперативів. Мета господарської діяльності кооперативів виробників. Мета господарської діяльності кооперативів споживачів. Кооперативи виробників і споживачів. Кооперативні принципи. Поняття "кооперативні принципи". Міжнародні кооперативні принципи. Національні кооперативні принципи. Основний зміст міжнародних кооперативних принципів. Кооперативні цінності. Поняття "кооперативні цінності". Базові цінності кооператорів. Етичні цінності кооператорів. Кооперативний рух. Кооперативна ідеологія...

ПСИХОАНАЛИЗ

- разработанный Фрейдом метод лечения психических заболеваний, а также комплекс гипотез и теорий, объясняющих роль бессознательного в жизни человека и развитии человечества. Несмотря на, то что многие психоаналитики стремятся подчеркнуть научный (и в этом смысле нефилософский) статус П., учение Фрейда с момента своего возникновения не только претендовало на обобщения философского характера, но и включало в себя установку на создание своеобразной философии человека. Становление П. связано с попыткой найти выход из тупиков, в который вели философию, с одной стороны, позитивизм, ориентированный исключительно на естественнонаучное знание, и, с другой стороны, иррационализм, апеллирующий к интуитивным догадкам и внутриличностному постижению бытия. Организационное оформление П. началось в 1902 с образования маленького кружка единомышленников, затем переросло в Венское психоаналитическое общество и наконец завершилось распространением психоаналитического движения во многих странах Западной Европы и Америки.
В П. исследуется не просто внутренний мир человека, а та сфера психического, в рамках которой происходят наиболее существенные и значимые процессы и изменения, оказывающие воздействие на организацию всего человеческого бытия. Онтологическая проблематика смещается в плоскость психики. Реальностью признается психическое, имеющее свою собственную природу и подчиняющееся особым закономерностям развития, далеко не всегда имеющим аналог в физическом мире. Исследование психически реального, выявление закономерностей функционирования человеческой психики, изучение внутренних коллизий и драм, разыгрывающихся в глубинах человеческого бытия, - таковы существенные моменты психоаналитической философии. П. опирается на гипотезу о существовании бессознательного пласта человеческой психики, в недрах которого происходит особая жизнь, еще недостаточно изученная, но тем не менее реально значимая и заметно отличающаяся от процессов сферы сознания. Если в некоторых философских системах прошлого признание самостоятельного статуса бессознательного ограничивалось в лучшем случае попытками рассмотрения взаимоотношений между сознательными и бессознательными процессами, то в П. исследуются не только эти взаимоотношения, но и содержательные характеристики самого бессознательного психического. Бессознательное сравнивается с большой передней, где находятся все душевные порывы, а сознание- с примыкающей к ней узкой комнатой, салоном. На пороге между передней и салоном стоит страж, пристально разглядывающий каждое душевное движение и решающий вопрос о том, пропустить ли его из одной комнаты в другую. Если душевное движение допускается в салон, то оно может стать сознательным, когда привлечет к себе внимание сознания. Передняя комната - обитель бессознательного, салон - вместилище предсознательного, и только за ним расположена келья собственно сознательного. Таково одно из пространственных, или топических, представлений П. о человеческой психике. В 20-е годы в П. используется иное сравнение. Психика понимается как состоящая из трех слоев, или инстанций, - Оно, Я, Сверх-Я. Бессознательное Оно представлено в качестве унаследованного человеческой организацией глубинного слоя, в недрах которого скрыты потаенные душевные движения, напоминающие старых демонов и выражающие безотчетные влечения человека. Сознательное Я - посредник между Оно и внешним миром, инстанция, предназначенная для содействия в деле оказания влияний этого мира на бессознательную деятельность индивида. Сверх-Я - инстанция, олицетворяющая собой императивы долженствования и запреты социокультурного характера. Я пытается подчинить себе Оно. Если это не удается, то Я подчиняется Оно, создавая лишь видимость своего превосходства над ним. Сверх-Я тоже может властвовать над Я, выступая в роли совести или бессознательного чувства вины. В итоге Я оказывается в тисках многообразных противоречий, являясь "несчастным", подверженным троякой угрозе: со стороны внешнего мира, вожделений Оно и строгости Сверх-Я. Учение о "несчастном Я" направлено против светских и религиозных иллюзий о человеке как внутренне непротиворечивом существе.
Согласно Фрейду, на протяжении истории развития научной мысли человеческая самовлюбленность претерпела несколько ощутимых ударов - "космологический", нанесенный Коперником и сокрушивший представления человека о Земле как центре Вселенной; "биологический", нанесенный Дарвином, показавшим, что человек является лишь ступенькой в эволюции животного мира. Но наиболее ощутимым должен стать, согласно Фрейду, удар "психологический", исходящий из учения о "несчастном Я", не являющимся господином в своем собственном доме. Душевная жизнь человека беспрерывно потрясается конфликтами. Их разрешение связано с защитными механизмами, позволяющими приспосабливаться к внешнему миру. Человек руководствуется в жизни двумя принципами. Первый из них - "принцип удовольствия" - внутренне присущая каждому индивиду программа функционирования психических процессов, в рамках которой бессознательные влечения автоматически направляются в русло получения максимального удовольствия. Второй - "принцип реальности" , корректирующий ход протекания психических процессов в соответствии с требованиями окружения и задающий ориентиры, способствующие избежанию потрясений, связанных с невозможностью непосредственного и сиюминутного удовлетворения влечений. Однако защитные механизмы подобного рода, эффективные по отношению к внешней реальности, не всегда способствуют разрешению глубинных конфликтов, обусловленных психической реальностью. В лучшем случае происходит вытеснение социально неприемлемых порывов и желаний в сферу бессознательного. При этом создается лишь видимость разрешения внутрипсихических конфликтов, ибо вытесненные в бессознательное желания человека в любой момент могут вырваться наружу, став причиной очередной драмы. Разрешение внутренних конфликтов должно достигаться путем сознательного овладения желаниями, непосредственного их удовлетворения или сублимацией. П. как раз и замышляется в качестве эффективного средства оказания помощи тем, кто нуждается в переводе бессознательного в сознание.
Практика П. направлена на выявление и анализ патогенного материала, получаемого в процессе расшифровки "свободных ассоциаций", толкования сновидений, изучения ошибочных действий (описки, оговорки и т.д.) и тех "мелочей жизни", на которые, как правило, не обращают внимания. В теоретическом отношении это самым тесным образом связано с психоаналитической теорией познания, основывающейся на признании наличия в человеке такого знания, о котором самому ему ничего не известно до тех пор, пока не будет восстановлена цепь воспоминаний о реальных событиях прошлого, некогда имевших место в жизни отдельного индивида или в истории развития человечества. Познание бессознательного является в П. не чем иным, как припоминанием, восстановлением в памяти человека ранее существовавшего знания. Психоаналитически истолкованное сознание оказывается воскрешением знания-воспоминания, вытесненного в предсознательное в силу нежелания или неумения человека распознать за символическим языком бессознательного те его внутренние стремления и желания, которые нередко ассоциируются с какими-то скрытыми демоническими силами. П. объясняет настоящее, сводя его к прошлому, к детству человека, опираясь на постулат, согласно которому источником бессознательного является нечто, связанное с сексуальными отношениями в семье между детьми и их родителями. Познание бессознательного завершается обнаружением в нем Эдипова комплекса - тех первоначальных сексуальных влечений, под воздействием которых структурируется вся человеческая деятельность. Как в теоретическом, так и в практическом плане расшифровка "следов" бессознательного и выявление его смысла не решали окончательно вопроса о возможности понимания и осознания бессознательного психического, поскольку интерпретация бессознательных представлений допускает произвольное толкование и не исключает пристрастного отношения, проявляющегося в процессе познания бессознательного.
В психоаналитической философии просматривается стремление к выявлению нравственных оснований человеческого бытия. Расшифровка символического языка бессознательного, толкование сновидений, обнаружение симптомов болезненного расщепления внутреннего мира личности - все это приводило к признанию "злого", "дурного" начала в человеке. Другой аспект состоит в том, что развертывание бессознательного психического сопровождается не только соскальзыванием к низшему, животному началу человеческого существа, но и деятельностью по созданию высших духовных ценностей жизни, будь то художественное, научное или иные виды творчества. В П. находит отражение кантовская идея о "категорическом императиве", рассматриваемом в качестве особого психического механизма, всецело предопределяющего или корректирующего деятельность человека. Этим императивом является совесть, вытесняющая и подавляющая природные влечения индивида. Таким образом, в психоаналитической философии фиксируется двойственность бытия человека в мире, связанная с естественной и нравственной детерминацией его жизнедеятельности.
Акцентируя внимание на подавлении культурой сексуальных влечений человека и соотнося "культурную мораль" с ростом невротических заболеваний, Фрейд выражал надежду на то, что когда-нибудь проснется "совесть" буржуазного общества, в результате чего произойдет изменение нравственных норм, способствующее свободному развитию личности.
В психоаналитической философии рассматривается комплекс проблем и культурного, и социального характера. Обсуждаются проблемы "коллективных неврозов" и "невротической культуры", а также такие темы, как антисоциальное поведение индивидов и психология масс, "социальное влечение" и социальная справедливость, "культурное лицемерие" общества и регулирование человеческих отношений в нем, "корпоративный дух" и трудовая деятельность и т.д. Однако социокультурная проблематика преломляется, как правило, через семейно-сексуальные отношения, получает такую трактовку, которая легко вписывается в психоаналитическое толкование бытия человека в мире как непрекращающейся борьбы между "инстинктом жизни" (Эросом) и "инстинктом смерти" (Танатосом). Философское осмысление П. характерно для целого ряда направлений современной западной философии, о чем свидетельствует разработка таких концепций, как "психоаналитическая философская антропология" (Бинсвангер), "экзистенциальный П." (Фромм), "психоаналитическая герменевтика" (А. Лоренцер), а также ряда "синтетических" философско-антропологических учений, сочетающих отдельные идеи П. с "феноменологией духа" Гегеля (Рикёр) или феноменологией Гуссерля (Л. Раухала).
В.М. Лейбин
П., поначалу обозначавший метод лечения неврозов, по мере перенесения внимания Фрейда на исследование сновидений и ошибочных действий становится общим обозначением техники анализа психологических феноменов. Дальнейшая теоретическая разработка расширяет значение П. Он понимается уже не только как техника, но как самостоятельная научная дисциплина или проект, осознанно отграничивающий себя, с одной стороны, от метафизики, с другой - от классической психологии, что подчеркивается также его особым обозначением: "метапсихология" или "психология бессознательного". Фрейд предпринимает неоднократные попытки определить сущностные черты "мета-психологии", однако ни ему самому, ни его последователям не удается представить метапсихологию в виде особой системы, вывести основоположения психоаналитического метода. После первой серии метапсихологических статей Фрейда (последняя из которых датируется 1915) и многочисленных работ второго поколения психоаналитиков (Абрахама, Ференчи, Райха, Кляйн, Джоунса и др.), в 50-х годах происходит "пересмотр" концепции мета-психологии, связанный с именем Лакана. Используемая при этом техника заимствуется из лингвистики и общественных наук (Р. Якобсон, Леви-Строс), а образование понятий опирается на философскую традицию Гегеля и Гуссерля.
По мысли Фрейда, предмет мета-психологии составляет описание того или иного психического процесса в его топографических, динамических и экономических аспектах. Топографический угол зрения фиксирует различие сознательных и бессознательных представлений, динамический - интенсивность протекания психических процессов и напряженность импульсов, а экономический устанавливает распределение психической энергии между структурными частями психики и определяет источник импульса. Структурная метапсихология постепенно отказывается от использования понятий психические "зоны", "силы" и "энергии", пришедших в П. из психофизики. Однако то, что Фрейд в свое время обозначал как "топика", "динамика" и "экономика", в современной: психоаналитической теории фактически полностью выражают ее четыре центральных концепта: "бессознательное", "влечение", "повторение" и "перенос".
Основное понятие П. - бессознательное. Традиционное представление о бессознательном, служившее метафизической основой нейрофизиологической психологии, принимается Фрейдом вплоть до 1895. Последующая разработка концепции бесознательного приводит к его радикальной переинтерпретации. П. постулирует несводимость психического к сознательному. В теоретическом и методологическом отношении одинаковую ценность имеют как "манифестированные" (явленные) содержания психических процессов, так и "латентные" (неявные) содержания психического. Любое психическое содержание есть "запись". Вопрос при этом стоит не столько о том, являются ли элементы записи сознательными или пред-сознательными, сколько о том, при каких условиях они могут стать сознательными. Способность психического элемента стать сознательным определяется не его принадлежностью ассоциативному ряду (могущему состоять исключительно из бессознательных звеньев), а его значимостью в рамках определенной системы отношений, которое и есть бессознательное в строгом смысле слова. Бессознательное не исчерпывается своими содержаниями. Леви-Строс и Лакан, сравнивая структуру бессознательного со структурой речи, говорят в этой связи о "символической функции" или "символическом порядке". Структура бессознательного подвижна, в ней постоянно происходят изменения, в ходе которых отдельные элементы "субституируются" {замещаются другими), объединяются с другими в одно целое или "смещаются" (перемещаются в другой контекст). Два вида трансформации - "сгущение" и "смещение" - представляют собой первичные процессы бессознательного и подлежат обнаружению с помощью разработанного Фрейдом "метода свободной ассоциации". Последний состоит в свободном, непринужденном проговаривании пациентом всего, что приходит ему в голову во время психоаналитического сеанса, с последующим истолкованием этого аналитиком. Предполагается, что выявление и осознание пациентом скрытой связи между частями рассказа и вытесненными, бессознательными влечениями оказывает положительное терапевтическое воздействие. Структурная метапсихология подчеркивает аналогию между механизмами сгущения и смещения, с одной стороны, и такими риторическими фигурами, как метафора и метонимия, с другой.
Если в динамической модели Фрейда отделению психического элемента от его символического места соответствовал процесс вытеснения, то структурная метапсихология Лакана и его последователей, ставя во главу угла связь элемента с его символическим местом (аналогичную связи означающего с означаемым), отказывается от допущения двойственности психологического места (то есть принадлежности элемента системе сознания и системе бессознательного), от которого отталкивалась первая топографическая модель. Соответственно, и вытеснение трактуется уже не через динамику двух противодействующих сил, а как символическое снятие вытесненного.
Фундаментальная теорема психоанализа, сформулированная Фрейдом вначале применительно к сновидению (1900), а затем - к симптому (1905), гласит: в форме "исполнения" желаний и репрезентации влечений вытесненное представляет желание. Фрейд называл это "бессознательной фантазией"; Лакан ведет речь о "фантазме" как о "носителе желания". Устанавливаемая таким образом связь между понятиями бессознательного, желания и влечения, знаменующая переход от топико-динамического к "экономическому" подходу, образует сердцевину психоаналитической теории Лакана.
Клаус Хамбергер (Вена)
Фрейд 3. Лекции по психоанализу. М., 1989; Лейбин В.М. Фрейд. Психоанализ и современная западная философия. М., 1990; Psychoanalysis and Philosophy. N.Y., 1970; Лоренцер А. Археология психоанализа. М., 1996; М. Miri. Philosophy of Psychoanalysis. Simla, 1977; J. Lacan. Les quatre consepts de la psychanalyse. P., 1973; Ch. Hanly. Existentialism and Psychoanalysis. N.Y., 1979; B. Farrell. The Standing of Psychoanalysis. Oxford etc., 1981; A. Grunbaum. The Foundation of Psychoanalysis: A Philosophical Critique. Berkeley etc., 1984.


© 2009-2020  lib.ltd.ua