Веб-бібліотека

Макогон Ю.В., Яценко А.Б. Митна справа:

Митна справа як важлива складова зовнішньоекономічної політики України. Система методів державного регулювання зовнішньої торгівлі. Вплив митного регулювання на економіку країни. Алгоритм оцінки ефективності використання митно-тарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна справа в Україні. Організація митної справи в Україні. Функції митної служби. Органи державного регулювання митною справою. Діяльність митних органів України на сучасному етапі. Контрольні питання:. Митний тариф як інструмент економічної політики держави. Зміст і функції митних тарифів. Структура Митного тарифу України. Види мита. Застосування ставок мита. Аналіз використання тарифних методів регулювання в Україні...

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Поняття й категорії стилістики. Офіційно-діловий стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Норми сучасної української літературної мови. Лексичні засоби стилістики. Стилістична диференціація української лексики. Стилістичне використання багатозначності. Тропи. Стилістичні можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту. Використання синонімії в різних стилях мови. Стилістичне використання антонімів. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду. Терміни в різних стилях мови. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів...
Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології: Становлення предмету політології - історико-наукові методологічні проблеми. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна. Методологічні засади, категорії та принципи політології. Основні парадигми політичного мислення. Функції політології. її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин). Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки. З.Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя...
Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: Глобальний маркетинг сталого розвитку. Економічні, соціальні і цивілізаційні межі глобалізації і сталий розвиток у XXI столітті. Теоретичні і політичні аспекти сталого розвитку. Можливості і виклики глобалізації у сфері сталого розвитку. Концептуальна сутність сталого розвитку. Принципи сталого розвитку. Регіональні аспекти сталого розвитку. Маркетингові виміри і оцінки процесу глобалізації сталого розвитку. Деякі підсумки і маркетинговий прогноз перспектив сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку: маркетингова оцінка світового досвіду. Національні стратегії сталого розвитку: аналіз основних підходів. Етапи маркетингу і планування сталого розвитку. Учасники процесу стратегічного маркетингу і планування...

ПРАВДОПОДОБНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ

-рассуждения, применяемые правила вывода, в которых не гарантируют истинности заключения при условии истинности посылок. Примером правдоподобного вывода является вывод высказывания А из посылок "если А, то В" и "В".
Известными классами правдоподобных рассуждений являются индукция, аналогия, абдукция.
Данная выше весьма широкая характеризация правдоподобных рассуждений охватывает и т. н. приближенные рассуждения, основанные на формализме нечетких множеств и статистические выводы. Формализацию правдоподобных рассуждений можно считать нетривиальной, если охарактеризованы способы принятия заключений и реализован контроль за процессом построения рассуждения. Такими средствами могут быть оценки ошибки заключения или обзор возможных фальсификаторов заключения, отсутствие которых является эвристическим основанием для принятия заключения.
Правдоподобные рассуждения являются логическим средством формализации автоматического порождения гипотез, примерами которых являются GUHA-метод, предложенный чешскими математиками П. Гаеком и Т. Гавранеком, и ДСМ-метод автоматического порождения гипотез, а также средства машинного обучения, разработанные американским специалистом по машинному обучению Р. Михальским.
ОЦНА-метод является комбинацией логических средств и методов статистики. В рамках GUHA-метода разработана логика выдвижения гипотез.
ДСМ-метод автоматического порождения гипотез использует идеюДж. С. Милш относительно идукгивных методов порождения гипотез о причинах, порожденных на основе сходства в наблюдаемых данных. ДСМ-метод является синтезом трех познавательных процедур - индукции, аналогии и абдукции, образующих правдоподобные рассуждения типа ДСМ. ДСМ-рассуждения формализуются средствами бесконечнозначной логики предикатов с кванторами по кортежам переменной длины. Критерием достаточного основания для принятия заключения в ДСМ-рассуждении является абдукция, посредством которой порожденные гипотезы объясняют исходное состояние фактов. Различные виды правдоподобных рассуждений используются в системах искусственного интеллекта как автоматизированное средство принятия решений и порождения гипотез.
Лит.: ПочаД. Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1975; Гаек П., Гавра fieK Т. Автоматическое образование гипотез. М., 1984; Финн В. К. Правдоподобные рассуждения в интеллектуальных системах типа ДСМ. - В кн.: Итоги науки и техники, сер. "Информатика", т. 15. М., 1991: Michahki R. S. Variable-valued logic and its applications to pattern recognition and machine learning. Computer science and multiple-valued logic. Amsterdam, 1977.
В. К. Финн


© 2009-2020  lib.ltd.ua