Веб-бібліотека

Посудін Ю.І. Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів:

Якість сільськогосподарської продукції. Параметри якості рослинної продукції. Внутрішній склад. Густина. Визначення густини. Густина та критерій якості. Розмір. Форма і конфігурація. Текстура. Колір. Кондиція та дефекти. Смак. Запах. Безпека рослинних продуктів. Зараження рослинних продуктів. Фальсифікація рослинних продуктів. Фактори, що впливають на якість рослинних продуктів. Основні визначення. Фізичні стресові фактори. Механічні стресові фактори. Температурні стресові фактори. Водні стресові фактори. Світлові стресові фактори. Ультрафіолетові стресові фактори. Іонізаційні стресові фактори. Хімічні стресові фактори. Біологічні стресові фактори...

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: Наука як система уявлень про світ (дійсність). Сутність науки. Етапи розвитку науки. Класифікація наук. Теоретична основа наукових досліджень. Структура наукової теорії. Функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій. Економічна наука в системі гуманітарного знання. Методологія і методи наукових досліджень. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Методологія економічної науки. Методи наукових досліджень. Логіка наукового дослідження. Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування наукового дослідження. Види навчально-дослідницьких робіт. Самостійна робота студента в системі навчального процесу. Сутність і структура самостійної роботи...
Скобло Ю. С., та ін. Безпека життєдіяльності: Концепція дисципліни БЖДЛ. Концепти БЖДЛ. Правове забезпечення розробки концепції БЖДЛ (на базі «Концепції освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини», затвердженої Міносвіти і науки 12 березня 2001 року). Структура концептів БЖДЛ (етапні завдання). Концепція розвитку науки і практики «Безпеки життєдіяльності». Концепція освітянської діяльності. Мета, завдання і структура посібника. Сучасні обставини, що формують стан життєдіяльності. Характер змін і стан безпеки життєдіяльності. Терміни та їх визначення. Теоретичні основи (їх елементи), що формують систему знань дисципліни «безпека життєдіяльності». Базові уявлення дисципліни. Забезпечення безпеки від дії небезпечних та шкідливих чинників...
Чирва Ю. О., Баб'як О. С. Безпека життєдіяльності: Засади формування безпеки життєдіяльності. Формування безпеки життєдіяльності. Людський фактор у проблемі безпеки життєдіяльності. Правові засади управління в галузі безпеки життєдіяльності. Захист населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Державне управління, сили та засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру та поведінка людини. Класифікація надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Надзвичайні ситуації природного характеру та поведінка людини. Геологічні небезпечні явища...
Бойко О.Д. Історія України: Ще одне прочитання історії. первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Початок формування людської цивілізації на території України. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Східні слов'яни у VI-XI ст. Київська русь. Походження Давньоруської держави. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX - кінець X ст.). Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X - середина ХІ ст.). Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.). Монгольська навала та встановлення золотоординського іга. Політичний устрій. Соціально-економічний розвиток. Етнічний розвиток. Схрещення Русі. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі...

ПЕТР ЛОМБАРДСКИЙ

(Petrus Lombardus) (ок. 1110, Навара (г. Лумеллоньо) - 21/22 августа 1160, Париж) - теолог, философ, один из представителей ранней схоластики. Учился в Болонье, Реймсе, Париже (в т. ч. у Гуго Сен-Викторского), где особенно был увлечен лекциями Абеляра. С 1136 начал преподавать теологию в нотр-дамской кафедральной школе (Scholae Parisieni), а в 1145 стал ее каноником. С июня 1159 - епископ Парижа. Его перу принадлежат "Толкования на Псалмы" (Glossa m Psahnos), а также на книга Иова, Юдифи, Екклезиаста, Песнь песней, на Послания апостола Павла (Glossa in Epistolas Beati Pauli), многочисленные проповеди; в этих сочинениях прослеживается влияние Ансельма Ланского, Гильберта Порретанского и Флора Лионского. Наибольшую известность и титул magister sententiarum ему принесли четыре книги "Сентенций" (Sententiarum libn quattuor), ставшие на долгие годы одним из самых популярных на Западе учебников по теологии.
Появление "Сентенций" (окончательный вариант - между 1155-57,1-е изд. - 1457, последнее, в 2т. - в 1971 и 1981) явилось результатом многолетнего преподавания автора, ощутившего потребность в новом методе и инструменте теологического обучения. Четыре книги и предшествующий им пролог представляют собой свод мнений (сентенций), почерпнутых Петром Ломбардским в основном из патриотических сочинений; доказательство их осуществлялось путем опровержения мнений, им противоречащих. Т. о., книга явилась своего рода учебным пособием для студентов-теологов. Деление книг на главы и параграфы восходит, видимо, к Александру Гмьскому, который первьм стал использовать "Сентенции" в качестве основного текста в своей преподавательской деятельности (1223 - 27). Второе название сочинения, "Учение о вещах и знаках" (Doctrina rerum et signorum), было сделано автором под влиянием идей Августина, выдержки из творений которого преобладают в книге. Из др. авторов более всего цитировались Иероним Стридонский, Амвросий Медаоданскии, Илларий из Пуатье, Григорий Великий, а также современники - Гуго Сен-Викторский и др.
Структура четырех книг определяется историческим и логическим порядком. 1-я книга (210 глав) - "О таинстве Троицы" (De mysterio Trinitatis) посвящена рассуждениям о БогеТроице и терминологии, о проявлении Троицы в мире и жизни людей, о человеческой душе как божественном образе; говоря об исхождении Св. Духа, Петр Ломбардский рассматривает вопрос о Filioque - один из основных предметов споров греков и латинян (его трактовка способствовала принятию в 1274 на Лионском соборе официальной доктрины Западной церкви по этому вопросу). 2-я книга (269 глав) - "О творении и формировании материальных и духовных существ и о многом другом, к этому относящемся" (De rerum согporalium et spiritualitum creationeet formatione, aliusque pluribus eo pertinentibus) - толкует о Боге как Творце и его творениях, в т. ч. о сотворении ангелов и падении части из них, о шести днях творения мира, о грехопадении человека и его последствиях, в связи с чем исследуются вопросы о благодати свободе воли, первородном грехе. 3-я книга (164 главы) - "О воплощении Слова" (De incamatione Verbis) посвящена христологии, обоснованию трех добродетелей (веры, надежды и любви), а также десяти заповедям. Большая часть 4-й книги (290 глав) - "О таинствах" ("De Sacramentis") посвящена различиям между таинствами Ветхого и Нового Заветов с изложением семи основных таинств последнего: крещения, миропомазания, евхаристии, покаяния, елеосвящения, священства и брака. Завершают книгу главы, посвященные учению о конце времен. Страшном Суде, прославлении праведников и наказании грешников.
Несмотряна компиляторский характер "Сентенций", а также критику, которую они вызвали уже в 13 в. (Р. Бэкон считал, что это сочинение отвращает от непосредственного чтения Библии), они во многом сформировали базу для последующего развития европейской средневековой философии: комментарии на "Сентенции" были написаны всеми крупными мыслителями средневековья, в т. ч. Фомой Аквинским, Бонавентурой, Дутом Скотом, Оккамом и др. (к 17 в. их число составляло более 1400). Соч.: MPL, 1.191-192.
Лит.: Rogers C.F. Peter Lombard and the sacramental system, 1917; Schupp J. Die Gnadenlehre des Peter Lombard. Freiburg-in-Breisgau, 1932; Schneider/. Die Lehre vom Dreieinigen Gott in der Schule des Peter Lombard. Miinch., 1961; Delhaye Ph. Pierre Lombard. Sa vie, ses ouevres, sa moral. Montreal., 1961.
О. В. Голова


© 2009-2020  lib.ltd.ua