Веб-бібліотека

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень:

Наука як система уявлень про світ (дійсність). Сутність науки. Етапи розвитку науки. Класифікація наук. Теоретична основа наукових досліджень. Структура наукової теорії. Функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій. Економічна наука в системі гуманітарного знання. Методологія і методи наукових досліджень. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Методологія економічної науки. Методи наукових досліджень. Логіка наукового дослідження. Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування наукового дослідження. Види навчально-дослідницьких робіт. Самостійна робота студента в системі навчального процесу. Сутність і структура самостійної роботи...

Політологія / За ред. Кремень В. Г., Горлача М. І: Що і як вивчає наука про політику. Політика - соціальне явище. Предмет та метод науки про політику. Становлення та розвиток політичних знань. Політичні ідеї Стародавнього Світу. Політичні вчення в Середньовіччі. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Політичні вчення в XVI -XVII ст. Розвиток політичної думки в XVIII ст. Політична думка в Європі, Росії кінець XVIII - XIX ст. Сучасні політичні вчення Заходу. Формування політичної думки в Україні. Джерела політичних знань. Основні напрями і тенденції розвитку суспільно-політичної думки в XIX - початку XX ст...
Ломачинська І.М. Бібліографознавство: Загальне поняття про бібліографію та бібліографознавство. Предмет дисципліни "Бібліографознавство". Історія розвитку бібліографічних знань. Зародження бібліографічних знань. Розвиток бібліографії в Україні. Історичний процес формування визначення бібліографії і бібліографознавства. Бібліографія як галузь діяльності. Поняття про бібліографію як системне утворення. Суб'єкти, об'єкти бібліографії. Сучасні визначення бібліографії і бібліографознавства. Поняття бібліографічної інформації: основні форми її закріплення і передачі. Загальне поняття бібліографічної інформації. Система "документ - споживач" як джерело виникнення бібліографічної інформації. Документально-бібліографічні потреби...
Ванеев А. Н., Минкина В. А. Справочник библиографа: Библиографическая теория и библиографическая практика. Видовая структура библиографии. Документальный поток как основа. Библиографической деятельности. Основные разновидности документов. Документальный поток и особенности его развития. Закономерности развития документального потока. Информационные ресурсы. Состав и свойства информационных ресурсов. Государственная система научно-технической информации. Универсальные информационные ресурсы. Информационные ресурсы по экономике. Информационные ресурсы в области права. Информационные ресурсы по истории. Информационные ресурсы в области художественной литературы и литературоведения. Информационные ресурсы негуманитарных областей науки и практики...
Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Теоретические основы документоведения. Понятие о документе. Сущность понятия «документ». Генезис и развитие понятия «документ». Документ как система. Характеристика документа как системного объекта. Свойства документа. Признаки документа. Функции документа. Информационная составляющая документа. Материальная (физическая) составляющая документа. Материальная основа документа. Форма материального носителя информации. Структура документа. Общая характеристика структуры. Внутренняя структура документа. Внешняя структура документа. Реквизиты документа. Методы и способы документирования. Общие положения. Кодирование информации. Понятие о языках. Знаковый метод фиксирования информации. Понятие о знаках. Классификация знаков...
Матвеева В. Кадрова документація: Организация работы кадровой службы на предприятии. Прием на работу. Заключение трудового договора. Установление испытательного срока. Прием на работу совместителей. Прием на работу временных работников. Заключение договоров подряда. Заключение договора о материальной ответственности. Заключение трудового договора между работником и физическим лицом, использующим труд наемных работников. Прием на работу иностранцев. Заполнение личной карточки. Особенности заполнения личной карточки и личного дела государственного служащего. Учет использования рабочего времени. Перевод на другую работу. Перевод внутри предприятия. Перевод на другое предприятие. Оформление отпусков. Оформление служебных командировок...
Шоботов В.М. Цивільна оборона: Організація цивільної оборони в сучасних умовах. Основні положення міжнародного права по захисту людини. Цивільна оборона деяких закордонних країн. Цивільна оборона Росії. Цивільна оборона Федеративної Республіки Німеччини. Цивільна оборона США. Цивільна оборона України. Державна система цивільної оборони України. Завдання цивільної оборони України. Організаційний устрій і порядок функціонування цивільної оборони України. Організація цивільної оборони на об'єктах господарювання (ОГ). Сили і засоби цивільної оборони. Війська цивільної оборони України. Спеціалізовані формування. Невоєнізовані формування. Постійна комісія з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їх цілі та завдання. Єдина державна система органів виконавчої влади...
Возняк М. С. Історія української літератури. Кн. 2: На руїнах українського національного життя. На чужу службу. Занапащення українського православ'я. Від одної богослужебної до одної літературної мови. Шкільна справа. Мандрівні дяки. Чернець-мандрівець Климентій і його вірші. Чверть століття у мандрівках. Перемога релігійної унії в Західній Україні. Йосип Шумлянський. Поет шляхтич-хлопоман кінця XVII ст. Українські елементи у польському письменстві. Українська світська пісня в польських виданнях. Українська пісня в московських виданнях. Той, що його світ ловив, та не спіймав. Твори Грицька Сковороди. Філософія Сковороди. Іскри вогню в попелищі Східної України. Унія як національний чинник у Західній Україні. На узбіччі. В обороні красної літератури...

ПЕРЕНЕСЕНИЕ

(франц. transfer, от лат. transfere - переношу, перемещаю) - термин, используемый французскими психоаналитиками (Ж. Лакан), и эквивалентный понятию "перенесения" (нем. Ubertragung) в психоанализе Зигмунда Фрейда.
П. есть перенесение чувств, определяемое ситуацией, когда пациент делает врача объектом своих интенсивных переживаний, перенося на него содержание всех чувственных реакций, возникновение которых в ходе психоаналитической работы не было оправдано ни поведением аналитика, ни сложившимися отношениями с анализируемым. Т. о., личность психоаналитика занимает место объекта первоначальной направленности чувств пациента, а феномен П. оказывается связанным с сущностью болезни, определяемой 3. Фрейдом как "невроз перенесения" (ubertragungsneurose), объединяющий под одним названием явления истерии, неврозов страха и навязчивых состояний, которые рассматриваются как область приложения психоаналитической терапии и возникают всегда, когда реальность не дает желаемого удовлетворения сексуальным влечениям.
Отрицательный момент ситуации П., возникающей в процессе психоанализа, определяется тем, что П. выступает как помеха аналитическому процессу, поскольку оно провоцирует состояние, в котором пациент, перенося на врача интенсивные нежные и враждебные чувства и не получая желаемой взаимности, оказывает сильнейшее сопротивление, основанное на материале вытесненных содержаний.
Интеллектуальное сопротивление является одной из характеристик противодействия (gegenbesetzung букв.: "контрзаполнение"), основанного на преобразовании энергии нереализованного либидиозного стремления. Сублимированные формы этого П., выражающиеся в симптомах, представляют собой психологическое противодействие лечению, обусловленное происшедшим вытеснением.
Если пациент мужчина, он берет этот материал из своего отношения к отцу, на место которого ставит врача и таким способом создает сопротивление из стремления к личной и интеллектуальной самостоятельности, из честолюбия, которое видело свою первую цель в том, чтобы подражать отцу или превзойти его, из нежелания второй раз в жизни взять на себя бремя благодарности.
Если пациент женщина, то для целей сопротивления используется нежное, эротически подчеркнутое П., при известной силе которого пропадает всякий интерес к действительной ситуации лечения, а никогда не прекращающаяся ревность и горечь, возникающие из-за неизбежного, хотя и осторожного отказа в ответном чувстве, содействуют ухудшению личного отношения к врачу, т. е. полностью нейтрализуют эффект, производимый лечением.
Положительный момент ситуации П. заключается в том, что симптомы, представляющие собой осадки прежних переживаний, могут быть растворены только при высоком накале П., будучи переведенными в другие психические продукты. В этом смысле врач, по выражению Ференци, играет роль каталитического фермента при реакции П., притягивая к себе освобождающиеся аффекты.
В "Психологии бессознательного" К. Г. Юнг, опираясь на собственное положение о наличии в бессознательном двух слоев - личностного и сверхличного (коллективного), - отмечает, что понятие П. у Фрейда следует понимать как некую проекцию бессознательных содержаний (проекция от лат. projectio букв.: "выбрасывание вперед"), которая не может быть "сделана", поскольку она возникает из бессознательных мотиваций; соответственно, проецируемые содержания подразделяются на: 1) поверхностные (имеющие своей основой личностные воспоминания, о чем можно узнать из снов, фантазий и симптомов); исходя из них, врач вызывает интерес в качестве любовника или лица, бывшего значимым в "пубертратный" период развития личности (возраст полового созревания), и 2) глубинные, выражающие мифологический мотив и относящиеся к тому виду проекции, при кагором отсутствуют личные базисные воспоминания, а источником проецируемого выступает базис коллективного бессознательного, заключающий в себе "изначальные образы", т. е. наиболее древние всеобщие формы, унаследованные возможности человеческого восприятия (обозначенные Юнгом как архетипы). Архетипы являются тем объектом, который избирает "свободная энергия" либидо, следующая своему естественному уклону (т. е. бессознательной склонности). Трансформация (от лат. transformatio - превращение) архетипов (первоначальных образов) происходит в символах либидо. Врач при этом наделяется жуткими свойствами, выступая в качестве колдуна, или демонического преступника, или как олицетворение соответствующего блага, например, Спасителя. В дальнейшем оказывается, что подобные божественные атрибуты выходят за пределы христианского мировоззрения и принимают языческие очертания.
Следующим положительным аспектом П. является то обстоятельство, что лишь таким образом больной снова переживает, но уже в своем отношении к врачу, ту часть чувственной жизни, которую не может более вспомнить (т. е. психические проявления, относящиеся к инфантильным желаниям), и только благодаря переживанию в П. он убеждается в существовании и могуществе этих сексуальных сил.
Если П. происходит и оно принимается, то тем самым найдена некоторая естественная форма, которая заменяет собой прежнюю и делает возможным относительно бесконфликтное протекание энергетического процесса. Если же врач не понимает феномен П. или понимает его неправильно, то возникает т. н. "встречное перенесение" (gegenobertragung), появляющееся у психоаналитика благодаря влиянию пациента на его бессознательные чувства; поэтому ко всякому практикующему психоаналитический метод предъявляется обязательное требование своевременного распознавания и устранения этого встречного П.
В своих общих чертах склонность к П. есть не что иное, как "внушаемость" (франц. suggestibilite - способность к внушению), отмечаемая Бернгеймом, с тем отличием, что ее не создает психоанализ, поскольку П. при всех человеческих отношениях наступает самопроизвольно, а психоаналитическая работа всего лишь открывает его сознанию и овладевает им, чтобы направить психические процессы к желательной цели; поэтому психоанализ представляет собой успешного заместителя неудавшегося вытеснения. Дальнейшая судьба освобожденных методами психоанализа бессознательных желаний определяется тем, что вытеснение заменяется осуждением; или же влечения, вскрытые в процессе психоаналитической работы, направляются на совершенно иные цели [сублимация).
А. В. Севастеенко


© 2009-2020  lib.ltd.ua