Веб-бібліотека

Макарова О.В. Державні соціальні програми:

Теоретичні засади програмного регулювання соціальної сфери. Об'єктивно-історичні передумови застосування державних соціальних програм. Історичні корені застосування систем соціального захисту. Об'єктивні передумови застосування державних соціальних програм у сучасний період історії. Досвід застосування соціальних програм у країнах «загального добробуту». Особливості застосування соціальних програм в Україні у перехідний період. Сутність та методологічні основи програмного регулювання соціальної сфери. Програмування як інструмент реалізації соціальної політики. Сутність категорії «державна соціальна програма». Методологія розробки державних соціальних програм. Класифікація соціальних програм...

Роменець В. А. Історія психології XX століття: Вчинок як осередок історичного поступу психологічної науки. Культурологічний підхід у тлумаченні історії психології. Ситуативний рівень) становленні психологічних знань. Конфліктна ситуація як принцип тлумачення психологічних знань у Стародавньому світі. Колізійна ситуація і формування психологічних знань. Мотиваційний рівень періодизації. Учинкова дія та післядія як історико-психологічний принцип. Культурно-історична функція післядії у психології. Історична психологія XX століття. Післядія (рефлексія) як реакція на вчинкову дію та формування смисложиттєвих настановлень (інтеріоризація-катарсис-переображення). Рефлексивність і вчинковий канон...
Колодний А. Історія релігії в Україні. Православ'я в Україні: Православна церква України в складі Московської патріархії і під управлінням Священного Синоду (1686-1917). Централізація православної церкви, перетворення її на складову частину російської державної структури. Втрата Київською митрополією колишнього авторитету і впливу. Становлення і розвиток православно-церковних структур на Лівобережній Україні та Слобожанщині. Особливості православної церкви в Запорізькій Січі. Характер релігійності запорізького козацтва. Церква після скасування Січі. Становище православної церкви "а Правобережній Україні, Поділлі та на Волині в умовах наступу католицизму. Православна церква після поділів Польщі. Православна церква і духовна культура в Україні XVIII ст...
Семків О. І. Політологія: Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...
Заброцький M.М. Основи вікової психології: Предмет та методи вікової психології. Предмет вікової психології як науки. Загальна характеристика віку. Теоретичні концепції вікової психології. Методи вікової психології. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки. Розвиток і формування. Особливості психічного розвитку. Рушійні сили розвитку психіки. Навчання, виховання та розвиток психіки. Вікова періодизація психічного розвитку. Психологічні особливості дошкільного віку. Особливості психічного розвитку немовляти. Початковий розвиток особистості на етапі раннього дитинства. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку. Психологічна готовність дітей до школи. Шестирічні діти. Психологічні особливості молодшого школяра...
Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Система освіти в Україні. Поняття системи освіти, її структура. Принципи освіти в Україні. Завдання закладів освіти. Управління системою освіти в Україні. Теорія навчання (дидактика). Дидактика, її категорії. Сутність і завдання дидактики. Категорії дидактики. Зв'язок дидактики з іншими науками. Актуальні завдання дидактики. Процес навчання. Сутність навчання, його методологічна основа. Рушійні сили навчального процесу. Функції навчання. Логіка навчального процесу. Структура процесу учення. Типи навчання. Модульне навчання. Мотиви навчання. Оптимізація процесу навчання...
Локазюк В. М., Савченко Ю. Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК: Надійність обчислювальних пристроїв, ПК і комп'ютерних систем. Суть і основні елементи теорії надійності. Розподіли ймовірності безвідмовної роботи Експоненціальний розподіл. Нормальний розподіл (Гауса). Розподіл Вейбула. Методи забезпечення надійності Методи забезпечення надійності відновлюваних об'єктів. Методи забезпечення надійності невідновлюваних об'єктів. Комп'ютерні системи як синтез відновлюваних і невідновлюваних об'єктів. Резервування апаратури Основні види резервування. Мажоритарний метод резервування. Відновлюючий орган з пам'яттю як метод резервування. Інформаційна надлишковість як універсальний засіб контролю. Суть інформаційної надлишковості...

ПАРТИЙНОСТЬ в искусстве

(от лат. partes - партия, обязанность, долг) - такое проявление классовости иск-ва, к-рое связано с высоким уровнем развития борющихся за власть социальных лагерей и с появлением их идеологических и политических партий. Так, революционно-демократическая П. творчества Чернышевского, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина выражала накал борьбы с самодержавно-крепостническим строем и его идеологией. В совр. условиях наиболее последовательной является коммунистическая П. - высшее, открытое и осознанное выражение народности в мировом иск-ве. Она противостоит П. буржуазной. Если объективный смысл буржуазной П. не всегда четко осознается даже ее проводниками, а нередко и намеренно маскируется, то художники, отстаивающие идеалы и принципы коммунизма, открыто провозглашают идею П., сознательно и целеустремленно проводят ее в жизнь-Маркс и Энгельс впервые с научно обоснованных пролетарских партийных позиций подошли к рассмотрению вопросов худож. деятельности. Заслуга всесторонней разработки и практического осуществления идеи П. иск-ва в новых исторических условиях принадлежит Ленину, Коммунистической партии Советского Союза. В статье "Партийная организация и партийная литература" (1905) и в др. ленинских работах определен критерий коммунистической П. в лит-ре, указывающий на органическое единство свободы (Свобода художественного творчества), широкой творческой инициативы писателей революционного рабочего класса, их сопричастности идеям и делам партии нового типа. Этот критерий предполагает осознание того, что лит-ра должна быть поставлена на службу трудовому народу, возглавляемому рабочим классом, что наиболее успешно выполнить такую задачу можно, лишь участвуя своим творчеством в выработке и проведении партийной политики, сознательно и убежденно руководствуясь в литературной работе программой, идеями, решениями, практическим опытом Коммунистической партии и опытом революционной борьбы в др. странах. Это относится не только к теоретической и агитационно-пропагандистской, но и к худож. лит-ре, к иск-ву нового типа в целом. Истинность критерия коммунистической П. проверена худож. практикой: его подтверждением стали книги Горького, Маяковского, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, Е, Чаренца, А. Упита, Ч. Айтматова, музыка Д. Д. Шостаковича, С- С. Прокофьева, революционные спектакли советского театра, фильмы Эйзенштейна, Пудовкина, бр. Васильевых, Довженко, Н. Шенгелая, скульптуры Н. А. Андреева, В- И. Мухиной, живопись позднего М. В. Нестерова, М. Сарьяна, А. А. Пластова, творчество мн. др. советских художников. Коммунистическая П. проявляется в творческой деятельности как членов партии, так и беспартийных художников, отстаивающих дело и идеи партии. Единство партии и народа - основа единства П. и народности многонационального советского иск-ва. Худож. творчество, проникнутое коммунистической П., развивается и в др. странах социализма, а также прокладывает себе дорогу в капиталистическом мире (Л. Арагон, М. Андерсен-Нексе, Р. Гуттузо, X. Бидструп и др.). П. - объективная закономерность, определяющая важные черты эстетического своеобразия произв. иск-ва, их функции в об-ве. Так, красота в советском иск-ве неотделима от утверждения социалистического идеала. худож. выявления его в тенденциях реальности, связана с воздействием творческого воображения, направленного на активизацию усилий народа на преобразование мира, с умением глубоко заинтересовать людей революционной постановкой коренных вопросов бытия и вызвать у них чувство гармонической завершенности таким ответом на эти вопросы, найти к-рый помогают марксистское мировоззрение и практика социалистического строительства. Особое значение в борьбе за обновление социализма принадлежит познавательно-воспитательной функции иск-ва, худож. постижению правды. Участие художника в борьбе за социализм, за подлинную гуманизацию отношений в об-ве, одухотворенность марксистско-ленинскими идеями, воспринимаемыми не догматически, а творчески, на основе диалектического осмысления закономерностей общественного развития, расширяют сферу худож. правды (Правда художественная), способствуют верному отражению самых глубоких пластов жизни. Марксистско-лининская П. определяет выбор "центра тяжести" обобщающих худож. образов, тех "несущих конструкций", с к-рыми в значительной степени связана новаторская специфика всей системы изобразительно-выразительных средств в произв. социалистического иск-ва. При всем .многообразии идей, тем, проблематики и поэтики, обусловленном задачей воспитания всесторонне развитой личности, в его содержании есть особо важные грани, связанные с утверждением возможностей социализма, с худож. осмыслением коммунистической перспективы и борьбы за нее. Это никоим образом не означает апологетики действительности, наоборот: марксистско-ленинская П. побуждает художника к революционному вскрытию конфликтов, отражению недостатков во имя всестороннего совершенствования реальности. Ленинская идея П. находит ныне свое развитие в программной установке КПСС на участие худож. культуры в борьбе с психологией застоя, в решительной перестройке народной жизни. Диалектикой классовой борьбы за будущее об-во без классов обусловлена диалектика классового и общечеловеческого в социалистическом иск-ве, являющемся предтечей грядущего бесклассового, общечеловеческого иск-ва коммунизма.


© 2009-2020  lib.ltd.ua