Веб-бібліотека

Курило Т.В. Митне право України:

Загальні положення митного права. Історичний розвиток митного права в Україні. Митна політика України. Митні органи України. Тарифне та нетарифне регулювання в митному праві. Митні платежі. Митна вартість товарів та методи її визначення. Митні режими. Поняття та зміст митного режиму. Характеристика митних режимів. Митне оформлення та декларування товарів. Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення. Вантажна митна декларація (ВМД). Основні етапи митного оформлення товарів. Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій. Контракт як документ необхідний для митного оформлення вантажів...

Основи митної справи / За ред. П.В. Пашка: Митна справа в Україні. Історія розвитку митної справи в Україні та створення митних органів. Перші відомості про мито на території сучасної України. Митні порядки на Запорізькій Січі та у гетьманській Україні. Україна в складі Російської імперії. Митна справа в Україні на початку XX ст. Поняття "митна справа". Органи державного регулювання митної справи. Структура митних органів України. Завдання митних органів. Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами та особами. Завдання для перевірки знань. Митний контроль. Організація митного контролю. Здійснення митного контролю товарів і предметів, транспортних засобів...
Карпіловська С.Я. та ін. Основи професіографії: Теоретичні основи професіографії. Професіографія та її місце в системі професійної орієнтації населення. Класифікація професій. Методичні основи професіографії. Методи професіографії. Опитувальні листи для виявлення професійно важливих якостей спеціалістів. Професії типу "людина - людина". Загальна характеристика типу професій. Професіограма контролеракасира. Професіограма медсестри широкого профілю. Професіограма вихователя дитячого садка. Професії типу "людина - техніка". Загальна характеристика типу професій. Професіограма наладчика. Професіограма водія (на матеріалі дослідження праці водія міського транспорту). Професіограма токаря...
Загальна психологія: Загальні питання психології. Предмет і завдання психологічної науки. Предмет психології. Завдання психологічної науки. Місце психології в системі наук. Галузі психологічних знань. Мозок і психіка. Школи, напрями, концепції у психології. До історії психологічної думки. Дохристиянські часи - XVIII ст. Розвиток психологічної думки у XIX-XX ст. Методи психології. Загальні питання побудови психологічних досліджень. Загальнонаукові методи. Статистичний метод у психології. Конкретні наукові методи. Розвиток психіки та свідомості. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин. Механізми відображувальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки. "Мова" і спілкування тварин...
Греченко В. А. та ін. Історія світової та української культури: Феномен культури. Історія світової культури. Культура первісного суспільства. Культура цивілізацій Стародавнього Сходу. Антична культура. Культура Середньовіччя: Європа, Візантія, ісламський світ. Культура Відродження і Реформації. Культура Нового часу. Європейська культура XIX ст. Культура XX ст. Історія української культури. Культура на українських землях у найдавніші часи. Культура Київської Русі. Культура України у XIV - першій половині XVII ст. Розвиток культури у другій половині XVII - XVIII ст. Українське національно-культурне відродження (кінець XVIII- початок XX ст.). Новітня українська культура...
Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу: Міждержавні відносини та дипломатія на Давньому Сході. Давньоєгипетська держава в міжнародних відносинах. Єгипетська дипломатія в добу Нового царства. Міждержавні відносини та дипломатія в давньому Межиріччі. Хетська держава в міжнародних відносинах. Зовнішня політика Ассирійської держави в II тис. до н. е. Боротьба з антиассирійськими коаліціями. Ассирійська дипломатія VII ст. до н. е. Характер міжнародно-правових відносин. Дипломатія давньої Індії. Давньокитайська дипломатія. Експедиції Чжан Цяня. Започаткування Великого шовкового шляху. Дипломатичні зв'язки країн Далекого Сходу. Ідеологія зовнішньої політики Давнього Китаю. Давньогрецька дипломатія...
Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна: Проблеми і тенденції змін світової освіти й Україна. Як і чому змінюється світова освіта. Тенденції змін європейської школи і світові стандарти середньої освіти. Кілька загальних тенденцій змін європейської і світової школи. До проблеми освітніх стандартів і визнання шкільних атестатів. Найхарактерніші тенденції розвитку закордонної вищої освіти (системні процеси). Темп і межі розширення масштабів. Тенденція подовження обов'язкової освіти після школи. Тенденція урізноманітнення закладів вищої освіти. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти. Створення і розвиток нових університетів та інших ВЗО...
Дейтус К. Сміт, молодший. Посібник книговидавця: Книговидання і національний розвиток. Генеральна стратегія та головні цілі. Партнери у книгосвіті. Процес книговидання. Економіка книговидання. Редакційна робота: від ідей до книжок. Редагування рукопису. Оформлення книжки. Книговиробництво: друк і оправа. Книготоргівля. реклама: Як заохотити людей до купівлі книжок. Види книговидання. прибуткові видання та інші види книжок. Підручники. Дитяча література. Масове розповсюдження. Книжкові клуби та передплатні видання. Переклади - вікна у світ. Розбудовуючи майбутнє. Бібліотеки, розвиток письменності та читання. співробітництво видавців. Окремі питання. Видавничі права і контракти. Кілька нотаток про бухгалтерію. Книгарня. Навчання книгоіндустрії...
Шевчук П. І. Соціальна політика: Сутність соціальної політики. Соціальна справедливість і соціальна рівність. Зміст і мета соціальної політики. Завдання соціальної політики. Об'єкти і суб'єкти соціальної політики. Інструменти соціальної політики. Складові соціальної політики. Ринок праці і зайнятість. Ринок праці. Робоча сила, її показники та методи їх визначення. Трудова мобільність. Міграція робочої сили та її вплив на ринок праці. Зайнятість і реалізація трудової активності. Види зайнятості. Безробіття, його види та форми. Неформальний сектор трудової активності. Ситуація на ринку праці України. Шляхи зниження безробіття. Бідність і шляхи її подолання. Бідність як соціально-економічне явище. Поширення бідності в Україні. Поняття мінімального споживчого бюджету...
Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (IX-XIX ст.). Україна очима іноземних мандрівників. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. Зародження готельної справи в Україні. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.). Виникнення в Україні перших туристських організацій. Рекреаційне освоєння Криму. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890 - 1915 рр.). Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях. Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний період (1918-1939 pp.). Створення централізованої системи управління туризмом. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні...
Дубогай О. Д. та ін. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи: Резервні можливості організму, який перевіє захворювання. Фізичні вправи - основний засіб оздоровчо-лікувальної фізичної культури. Тонізуюча дія фізичних вправ. Вплив фізичних вправ на трофічні процеси. Формування компенсацій. Механізм нормалізації функцій. Реабілітація. Про деяку складність процесу навчання фізичним вправам. Організація і планування занять центрами спеціальних медичних груп. Оздоровчо-лікувальна фізична культура для студентів з порушенням зору. Комплекс вправ для профілактики прогресування короткозорості. Фізичні вправи при захворюваннях органів дихання. Захворювання органів дихання...

ОТРАЖЕНИЕ

- в общем смысле: а) реакция, противодействие, б) рефлексия, обращение назад, в) отображение, придание образа; в философском смысле (ближе к терминам "отображение", "образ"): способность взаимодействующих вещей воспроизводить (в себе, на себе) характерные особенности друг друга.
О. обычно понимают как один из внутренних моментов и эффектов всеобщего взаимодействия вещей, явлений, процессов. Абстракция О. венчает односторонний взгляд на сложнейший процесс взаимоотражения контрагентов А, В, С и т. д., когда не принимается во внимание многообразие взаимных отпечатываний друг в друге всех участников взаимодействия, а учитывается только запечатлевание некоторых черт, например, А в свойствах В. Поэтому более точно о специфическом эффекте взаимодействия А и В следует говорить как о взаимном О. этих А и В. Собственно же об О. говорят как о таком одностороннем воздействии А (отражаемого) на В (отражающее), когда в В возникает след от А. Если назвать "образом" след а(А), оставленный прообразом А на В (или внутри В), то из определения О. как воспроизведения А в В вытекают такие следствия: а) прообраз логически первичен, а образ вторичен, б) образ в каком-либо отношении соответствует своему прообразу; в) находясь в составе своего носителя, образ способен при определенных условиях влиять на внутренние процессы и внешние реакции в отражающем. Подчас вместо терминов "прообраз" и "образ" используют синонимы "оригинал" и "копия".
Дискуссии о сущности О. начинаются с расхождений философов в толкованиях понятий "воспроизведение А в В" и "образ". Надо ли понимать "воспроизведение" как некое механическое или химическое проникновение части А в В и взрашивание ее там? Или оно ближе к представлениям об операциях снятия копии, фотографирования, картографирования? Быть может, целесообразнее более абстрактно выразить "воспроизведение" либо через понятие знаково-символического соответствия образа прообразу, либо посредством математического понятия отображения - функцией перехода от прообраза к образу, определяющей характер соответствия между ними? Так или иначе в ходе истории философии сложились и противоборствуют две теоретические альтернативы: 1) образ - это представительная часть оригинала А в отражающем В (доктрина Демокрита об эйдосах, учение Дж. Локка о простых идеях, теории ряда социологов о репрезентативной выборке и др.); 2) образ - метка (знак, символ, иероглиф) прообраза, но никоим способом не сторона или часть отражаемого (агностицизм, бихевиоризм, кодовые концепции психики и т. д.). Каждая из альтернатив имеет фактическое подтверждение. Скажем, первая ("эйдетическая", "картинная") альтернатива подкрепляется такого рода примером: мы пообщались с представителем какой-нибудь страны, в которой сами никогда не бывали, и через этот "эйдос" произвели в себе образ целой страны и населяющих ее людей. Сторонники знакоподобия образа, обращаясь к иным примерам, фальсифицируют "теорию копий". Так, они говорят, что странно считать свой образ в зеркале частью или стороной своего тела, а также полагать, будто в этом образе картинно воспроизведена сущность "я"; не требуя от образа свойства быть картиной объекта, достаточно утверждения о существовании между А и а(А) в составе В причинной связи. Следствие же не обязательно похоже на причину, и в общем случае понятие соответствия образа прообразу удобнее пояснять словами: "модель", "схема", "сценарий", "фрейм", "код", "языкоподобное описание", "метафора", "символ", "знак".
Если взглянуть на проблему сущности О. в аспекте соотношения образа и его носителя, то и тут мы обнаруживаем несовпадение ответов сторонников "картинной" и "знакоподобной" трактовок образа. Остроту данной проблеме придают следующие три основных вопроса: (1) Можно ли утверждать, что а(А) занимает отдельное место в В, т. е. имеет метрические свойства, или, напротив, образ принципиально не занимает никакого места и представляет собой разновидность виртуального бытия, т. е. есть нечто снятое, функциональное? (2) В какой мере целостность образа зависит от содержания оригинала, а в какой - от характера взаимодействия А и В и от особенностей отражающей инстанции? Какое из утверждений следует принять: а) содержание а(А) обусловлено прежде всего самим А (приоритет предметного значения образа), б) содержание а(А) в первую очередь операционально, детерминировано характером взаимодействия А и В (первенство операционального значения образа), в) содержание а(А) преимущественно определяется природой отражающего агента (преобладание внутрисмыслового, символического значения образа)? (3) Нейтрален ли образ в отношении своего носителя, или, наоборот, а(А) всегда активен (хотя и в разной степени) по отношению к В, стремится трансформировать исходное состояние своего носителя?
Все эти вопросы принадлежат к числу вечных, и вряд ли спор выиграют в обозримом будущем: либо "теория образов-копий" (Демокрит, Аристотель, Локк, Фейербах, В. И. Ленин, Т. Павлов и др.), либо "теория образов-меток" (Беркли, Юм, Кант, И. Мюллер, ·· Гельмгольц, Г. В. Плеханов, Б. Рассел, Дж. Фодор и др.), либо те, кто вообще отвергают реальность О. - например, реальность психических образов внутри человека (Теофраст, Д. Уотсон, Д. Дьюи, У. Куайн, М. Хайдеггер и др.).
Кратко упомянем конкурирующие ответы на поставленные выше вопросы.
(1) Многие материалисты, вслед за атомистом Демокритом, верили в вещественность и протяженность образов-копий. Например, они полагали, что образы могут механически внедряться в наши головы и, объединяясь там в крупные ассоциации, порождать сложные идеи. В свете подобного взгляда, субъектом мышления является, скорее, сам образ, но не обладающий этим образом человек; на вопрос, сколько сейчас в вашей голове мыслей, можно было бы ответить, в принципе, вполне буквально. Иные материалисты, вслед за Т. Гоббсом, отождествляли ментальные образы с некоторыми физическими процессами в мозге, а П. Кабанису приписывают формуй "Мозг выделяет мысль так же, как печень выделяет желчь". В этом случае субъектом мышления следует признать сам мозг; известная французская пословица гласит: "Мыслить? Зачем? Ведь за нас это делает наш мозг!"; вместе с тем в этом случае трудно признать, что материальные мыслевыделения мозга (мышление как функция мозга) суть копии каких-либо внешних вещей, хотя их пусковая причина может корениться во внешних раздражителях. Наконец, материалисты (например, марксисты), солидарные с формулой Л. Фейербаха о сознании как субъективном образе объективного мира, чаще всего обходят молчанием проблему пространственности образа и предпочитают говорить, что субъективный образ не содержит в себе ни грана вещества отражаемого предмета, а из чего он состоит сам по себе - неизвестно. В свете такого подхода, субъектом осознанного О. мира является целостный человек, а не просто его мозг и тем более не некие летающие в воздухе объективные идеи-копии.
Спиритуалисты и идеалисты, разделяющие аристотелевскую теорию образов, приписывают образам признаки бесплотности и непротяженности. Образ есть "житель" формального (существенного), а не материального (феноменального) мира. Так, в теории рефлексии (взаимоотражения противоположностей) Гегеля, изложенной им прежде всего в "Науке логики", образ описывается как продукт дематериализации (диалектического снятия) части инобытия внутри самобытия и превращения снятого содержания в виртуальное "свое иное" - в одну из множества бесплотно и неметрично развивающихся возможностей в сфере сверхчувственной сущности.
Наконец, критики философского принципа О. пытаются закрыть обсуждаемую проблему ссылками на самоопровергаемость и бессмысленность теории образов. Из ряда выдвинутых ими контрдоводов наиболее сильным является следующий, восходящий, по мнению Р. Л. Грегори к Теофрасту, довод. Если допустить, что внутри нас - скажем, в черепной коробке - есть телесные копии внешних вещей, то кому и зачем они там нужны, кто или что рассматривает их изнутри во тьме мозга? Невольно придется привлечь для объяснения либо некий "внутренний глаз", который должен будет просматривать эти образы, либо идею "внутренней руки", ощупывающей их, чтобы мы могли судить по ним, каков внешний мир. Но что будет продуктом "внутреннего взора" или "внутренней руки" - очередной образ? Эта логика ведет к выводу о бесконечной веренице вложенных друг в друга гомункулусов, созерцающих образы один другого. А такой вывод представляется абсурдом и косвенно свидетельствует о существенной уязвимости теории О. Возражение Теофраста сохраняет свою силу и в том случае, если "копию" толковать не буквально, но как нечто, составленное электромагнитными полями (Р. Л. Грегори),
или даже как вообще бесплотное, поскольку остается непонятным, зачем нужно удваивать мир на мир вещей и мир их внутренних копий, неизвестно как "потребляемых" получателями этих копий. Другой аргумент против теории О. был выдвинут бихевиористами: референт "образа" доступен только интроспективно и не обнаруживается экспериментальным путем (Д. Уотсон, У. Куайн); не лучше ли вообще устранить из психологии понятие образа и ограничиться изучением соотношений между стимулом и реакцией, раздражителем и поведением? Вместе с тем, бихевиоризм не устраняет в полной мере принцип О., но сводит его к утверждению о наличии соответствия между стимулом и поведением, так что само поведение (реакция) становится в некотором роде "образом", "функцией" от стимулирующего воздействия. Вовсе не обязательно настаивать на том, что О. есть только внутренний процесс и что образ хранится, как в музее, в глубинах отражающего, в его внутренней структуре. Воспроизводить и удерживать "иное в своем" можно и внешним способом (печать на воске), так что небезосновательна попытка отождествлять философское понятие О. с реакцией отражающего на воздействие отражаемого.
(2) Чаще всего философский интерес к теме О. не самостоятелен, но обусловлен соображениями построить то или иное учение о человеческом познании. Принимая идею о мозге как зеркале природы, наивный реализм в гносеологии умозаключает, что родовой человек видит мир таким, каков этот мир сам по себе, т. е. образ а (А) в целом обусловлен отражаемым А. Например, солидаризируясь с материалистическим сенсуализмом XVII - XVIII вв., В. И. Ленин утверждал, что за миллионы лет эволюции органы чувств человека приспособились истинно отражать внешний мир и что наше сознание именно копирует, фотографирует объективную реальность. Развитой Декартом метафоре познания как "зеркала природы" И. Кант противопоставил метафору познания как исследования человеком следов, которые сам же человек оставил на объекте ("субъект познает в объекте собственные же определения"). Отталкиваясь от кантианской идеи понятия как "схемы действия", операционализм утвердил "деятельностный подход" в философии и психологии: познавательный образ есть особый продукт взаимодействия А и В, и в нем прежде всего воплощена история взаимодействия, а не существо порознь взятых субъекта и объекта; гносеологическое соответствие образа прообразу отвергается, а образ наделяется по преимуществу операциональным значением (П. Бриджмен, Ж. Пиаже, Л. С. Выготский). Наконец, в классическом субъективном идеализме силен мотив, что ощущения никак не могут быть копиями вещей, ибо они не похожи на те раздражители, которые их порождают; "образы" суть наши переживания, они выражают качество нашей внутренней жизни и могут походить только на другие "образы", но вовсе не на некие "первичные качества" (Дж. Беркли, "физиологический идеализм" И. Мюллера и Ч. Белла и др.).
Как бы ни понимать отношение а(А) к А в категориях сходства и несходства (образ картинно похож, мало похож или совсем не похож на оригинал), тем не менее оно во всех случаях может быть обозначено общим понятием "соответствие" - ведь в соответствие могут быть поставлены даже вовсе не похожие друг на друга множества элементов (например, множество пальто и множество крючков в гардеробе). Соответствие образа прообразу имеет свои степени и конкретизируется математическими понятиями изоморфизма, гомоморфизма и автоморфизма.
(3) В материалистических концепциях О., основывающихся на принципе эволюции природы, проводится мысль о постепенном возрастании активности а(А) в составе В по мере саморазвития материи. Типология основных форм О. в этих концепциях в целом повторяет типологию душ в древнем гилозоизме: свойства О. в неживой природе похожи на свойства минеральной души, раздражимость простейших одноклеточных и растений - на свойства растительной души, чувствительность - на признаки животной души, а мышление - на особенности разумной души. В неживой природе след воздействия А на В описывается как пассивное О., т. е. как нечто, не пробуждающее специальной активности В (подобно безразличию зеркала к тому, что в нем отражается). В живой природе О. имеет активный характер, используется для ориентации организма в мире, для упреждения нежелательных воздействий среды (теория П. К. Анохина об опережающем О., теория информационного О.). Способность отражающего В использовать а(А) как средство для своего выживания и "преднастройки" по отношению к будущему - суть информационно-сигнального О., когда именно информация становится содержанием образа.
Вместе с тем, акцентируя внимание на "зеркальности" О., материализм не объясняет достаточно последовательно, почему можно "отражать" то, чего еще или уже нет, и почему сознание человека не только отражает, но и творит мир. Принцип О. во многом остается противоположным принципу творчества и весьма внешним способом (например, в марксизме) соположен с онтологической проблематикой развития и диалектикой.
Напротив, в теории рефлексии Гегеля источником всякого развития объявляется взаимоотражение качеств. В первый момент вторжения в В а(А) сохраняет свое сходство с прообразом А, т. е. является копией А. Постепенно а(А) начинает осваивать В, пытаясь подчинить последнее себе. В свою очередь, основание В стремится восстановить свою самость и осваивает а(А), десантируя в него часть своего активного содержания в(В); в первый момент в(В) также представляет собой копию В. Попеременно перехватывая друг у друга инициативу, а(А), В и в(В) взаимоизменяют друг друга до той поры, пока между ними еще остается какое-либо существенное различие. Невидимые внешнему взору количественные изменения внутри В в конечном счете приведут к творческому акту: вместо В возникнет новое качество С, образовавшееся путем овеществления слившихся - через взаимоизменение - воедино прошлых В и а(А). Творение эмерджента С объясняется Гегелем как итог активного противоборства отражающего и образа и образования особого тождества этих внутренних противоположностей всякого наличного бытия - проекта будущей новой вещи. Следовательно, по Гегелю, всякое взаимоотражение качеств активно и напряженно; образ быстро перестает быть копией своего прообраза, как только вступает во взаимодействие с отражающим качеством, но тем не менее вплоть до коренного изменения качества В остается внутри В представителем иного бытия, "своим иным". Не случайно говорят, что у Гегеля логика, диалектика и теория познания суть одно; принципы рефлексии и творчества в его системе совпадают друг с другом.
Отношение образа к оригиналу описывается несколькими понятиями, категоризующими разные аспекты этого отношения; среди них наиболее значимы понятия предметности, интенциональности, информации, достоверности, истинности, объективности.
В современной отечественной литературе особый интерес к теории О. и ее развитию возник в 50-е гг. Дискуссия о природе О. тогда была начата болгарским философом Т. Павловым, опубликовавшим фундаментальный труд о ленинской гипотезе О., которая сформулирована в книге "Материализм и эмпириокритицизм" (1908). В дискуссии приняли участие почти все известные советские философы. В настоящее время интерес к этой проблеме в России упал, и ее продолжают разрабатывать уже не столько философы, сколько психологи и специалисты по искусственному интеллекту.
Д. В. Пивоваров


© 2009-2020  lib.ltd.ua