Веб-бібліотека

Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс:

Вступ до юридичної психології. Юридична психологія як наука. Предмет юридичної психології. Система юридичної психології. Зв'язок юридичної психології з іншими науками. Методи юридичної психології. Пізнавальна функція методів юридичної психології. Система методів юридичної психології. Використання методу тестування в юридичній практиці. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві. Історія юридичної психології. Передумови застосування психологічних знань у судочинстві. Розвиток і становлення юридичної психології. Природничонаукові основи юридичної психології. Психологічний аналіз діяльності людини. Емоційно-вольові процеси і стани...

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Система освіти в Україні. Поняття системи освіти, її структура. Принципи освіти в Україні. Завдання закладів освіти. Управління системою освіти в Україні. Теорія навчання (дидактика). Дидактика, її категорії. Сутність і завдання дидактики. Категорії дидактики. Зв'язок дидактики з іншими науками. Актуальні завдання дидактики. Процес навчання. Сутність навчання, його методологічна основа. Рушійні сили навчального процесу. Функції навчання. Логіка навчального процесу. Структура процесу учення. Типи навчання. Модульне навчання. Мотиви навчання. Оптимізація процесу навчання...
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство): Роль документационного обеспечения в управлении. Развитие информационных технологий и документов. Роль документационного обеспечения управления в современной организации. Нормативно-правовая база документационного обеспечения управления. Реквизиты документов и общие правила их оформления. Придание юридической силы различным видам документов. Общие требования к бланкам. Особенности оформление наиболее распространенных видов документов. Системы и формы документов. Управление составом документов организации. Технологии документационного обеспечения управления. Типовые технологии документооборота. Структура баз данных документального фонда организации. Технологии работы с конфиденциальными документами...
Основы научных исследований / Под ред. А.А. Лудченко: Наука и научное исследование. Наука. Научное исследование. Научно-техническая информация. Формулирование темы научного исследования. Формулирование цели и задач исследования. Методология теоретических исследований. Методология экспериментальных исследований. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов и предложений. Внедрение и эффективность научных исследований. Внедрение научных исследований. Эффективность научных исследований. Общие требования и правила оформления научно-исследовательской работы. Общие требования к научно-исследовательской работе. Правила оформления научно-исследовательской работы. Рецензирование научно-исследовательских работ. Доклад о работе...
Нісімчук А. С. Педагогіка: Формування бакалаврів-професіоналів. Педагогіка та педагогічна технологія. Педагогіка та технологія освіти. Технологія формування особистості. Інтенсивні освітні технології. Особистісно орієнтовані технології. Теоретичні основи педагогічної технології. Технологія навчально-пізнавальної діяльності. Дефініції та структура технології навчання. Закономірності та принципи технології навчання. Зміст освіти в національній школі України. Методи навчання у сучасній педагогічній технології. Форми навчання у педагогічній технології. Технологія виховання. Технологія виховання: основні етапи реалізації. Закономірності та принципи технології виховання. Методи виховання у педагогічній технології. Технологія інтелектуальної підготовки бакалавра...
Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Загальні основи української етнопедагогіки. Поняття про педагогіку, народну педагогіку, етнопедагогіку. З історії розвитку української етнопедагогіки. Структура української етнопедагогіки. Основні принципи і засоби української етнопедагогіки. Педагогічні погляди народу на виховання підростаючого покоління. Мета, зміст та основні чинники виховання. Засоби та методи виховання. Принципи народного виховання. Самовиховання в житті людини. Етнопедагогіка - основа сучасної національної системи виховання. Виховний ідеал української народної педагогіки. Суть виховного ідеалу. Традиційний український ідеал людини. Тип досконалої людини в українській козацькій педагогіці. Виховний ідеал у творчості Г. Ващенка...
Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство: Основи музеєзнавства. Музейні установи в системі освіти, культури і туризму. Музеєзнавство як наука. Об'єкт, предмет та структура науки. Історія розвитку музейної справи в Україні. Класифікація музеїв України. Основні напрями роботи музеїв. Фондова робота. Експозиційна діяльність. Комерційна та фандрайзингова діяльність. Нові інформаційні технології музейної справи. Ринкові засади музейного менеджменту й маркетингу. Суть та завдання музейного менеджменту. Організація ефективного музейного маркетингу. Налагодження PR-комунікацій між музеєм та суспільством. Організація взаємовигідної співпраці музеїв із туристичними фірмами. Географічно-туристична пам'яткознавча характеристика визначних музеїв України...
Сморжанюк Т.П., та ін. Документарне забезпечення управління: Діловодство як галузь ведення документів. З історії документації управлінської діяльності в Україні. Особливості організації сучасного діловодства. Стилістика і службові документи. Класифікація документів. Організація документообігу на підприємстві. Нормативна база організації документування. Оформлення документів і їх реквізити. Організація документообігу на підприємстві та порядок зберігання документів. Службові документи виробничої та зовнішньоекономічної діяльності. Документування в управлінській діяльності. Документи з питань постачання і збуту. Розпорядчі, розрахунково-фінансові документи. Особливості номенклатури справ і порядок зберігання документів...

НЕОТОМИЗМ

филос. школа в католицизме, исходящая из учения Фомы Аквинского и являющаяся совр. этапом в развитии томизма. С 1879 Н. получил офиц.признание Ватикана (энциклика папы Льва XIII "Aeterni patris"). Наиболее известные представители Н.- Жильсон, Маритен, А. Сертийанж (Франция), В. Вруггер, А. Демпф, И. Лоц, М. Грабман, И. де Фриз (ФРГ), Д. Мерсье, А. Дондейн, Л. де Реймекер, Ф. ван Стенберген (Бельгия), У. Падовани, Ф. Ольджати, К. Фабро (Италия). Крупнейшими центрами по разработке и пропаганде Н. являются Высший ин-т философии при Лувенском ун-те (Бельгия), Академия св. Фомы в Ватикане, Парижский католич. ин-т, Католич, ун-т в Милане, Ин-т в Пуллахе (близ Мюнхена) и др. Н.- одно из наиболее влият. течений в совр. бурж. философии, располагающее многочисл. ин-тами, издвами, журналами в ряде стран Европы и Америки.
Н. резко противостоит как материализму, так и субъективному идеализму. Он претендует на универсализм, объединение в целостном синтезе веры и разума, умозрения и эмпирии, созерцательности и практицизма, индивидуализма и соборности. Это объединение осуществляется в Н. на жёстко фиксированной догматич. основе, определяемой непререкаемостью и общеобязательностью для философии божеств. откровения: неотомистская философия является служанкой богословия. Основная задача философии усматривается в рациональном раскрытии и оправдании истин теологии. В соответствии с этим мир предстаёт в Н. как сотворённый богом и иерархически расчленённый на ряд ступеней, соотношение между к-рыми описывается на основе преобразованных Фомой аристотелианских моделей .
В рамках томистской классификации форм знания выделяется метафизика - первая философия. Объектом её и осн. принципом неотомисты считают чистое бытие (esse), к-рое отличается от сущего (ens): метафизика имеет дело с бесконечным, трансцендентным, умопостигаемым бытием. Сознавая, что из понятия чистого бытия невозможно вывести содержат. представление о реальном бытии и его законах и что необходимо устранить разрыв между конечным и бесконечным, имманентным и трансцендентным бытием, в последнем счёте - между богом и сотворённым им миром, неотомисты пытаются найти выход из этого противоречия в постулировании т. н. трансцендентальных понятий (единство, истина, благо, прекрасное), к-рые полагаются вместе с бытием и, в отличие от категориальных определений, не связаны с опытом. Др. формой устранения этого противоречия выступает в Н. учение об аналогии сущего (или аналогии бытия), обосновывающее возможность познания бытия бога из бытия мира, несмотря на принципиальное различие их природ (путём аналогии).
В основе онтологии Н.- учение об акте и потенции, согласно к-рому процессы возникновения тех или иных вещей или явлений трактуются как осуществление, актуализация потенций. Поскольку потенция рассматривается как чисто абстрактная возможность, бытие любой конечной вещи с т. зр. Н. может быть понято лишь как "участие" в бесконечном бытии бога, к-рый является актуальным началом всего сущего.
Основу натурфилософии Н. составляет гилеморфизм - восходящее к аристотелизму учение о форме и материи, согласно к-рому материя является чисто пассивным началом и приобретает определ. вид благодаря нематериальной форме. Формы, актуализируя косную материю, создают всё многообразие материальных способов и видов бытия - от неорганич. мира до высшей ступени природного бытия - человека, формой и сущностью к-рого является нематериальная и потому бессмертная душа. Высшая форма (форма форм), согласно Н., не связана с материей. Она создаёт и первичную материю, и всё конкретное многообразие форм. Этой высшей формой является бог.
Расчленяя бытие на природное, или естественное, интенциональное и идеальное, или логическое, неотомисты утверждают, что субстанция, всеобщее бытие, имеет разумную природу и может быть постигнута разумом. Смысл и назначение человеч. сознания - обнаружить трансцендентое в чувственно воспринимаемом. В отличие от сущности, существование всегда индивидуально, а индивидуальное не может быть предметом логич., рационального познания. Границей науч. познания Н. объявляет вопросы о сущности бытия, к-рые относит к сфере философии и теологии. Наука постигает вторичные причины и раскрывает лишь последовательность и внеш. связь событий, тогда как конечные лричины всего существующего относятся к свсрхъестеств. порядку бытия, т. е. к богу. Человеч. интеллект, чтобы быть истинным, должен сообразовываться с божеств. интеллектом.
Личность в Н. есть незыблемая и самодеят. духовная субстанция. Атрибуты личности - свобода, самосознание, способность проявления в духовном акте, творч. возможности - получают, однако, своё ценностное подтверждение лишь в соотнесении с богом.
Человеч. общество в социально-политич. философии Н. понимается как естеств. общество; его осн. формы - семья, община, профессия, родина, гос-во. Частная собственность отождествляется в Н. с собственностью вообще, т. е. с присвоением человеком предметов природы. Различие между классами выводится из разделения труда и представляется в основе своей различием между профессиями. Согласно Н., существуют три типа отношений личности к обществу, связанных с социальной организацией: индивидуализм, коллективизм и солидаризм. Отвергая индивидуализм и коллективизм как ложные крайности, Н. пропагандирует так называемый солидаризм, обосновываемый христианским принципом любви к ближнему. На практике зто выливается в проповедь социального мира между классами.
Неотомисты активно выступают против диалектич. и историч. материализма, издают огромное количество "критич." опусов, полемизирующих с философией марксизма.
Исследоват. центрами, ведущими борьбу против марксистской философии, являются Рус. ин-т в Ватикане и Ин-т Вост. Европы во Фрибуре (Швейцария), издающий спец. квартальный журн. "Studies in Soviet Thought".
После 2-го Ватиканского собора (1962-65), осуществившего перестройку католич. церкви, её "модернизацию", Н. испытывает всё большее влияние феноменологии, экзистенциализма, персонализма, эволюционноспиритуалистического учения Тейяра до Шардена и др.


© 2009-2020  lib.ltd.ua