Веб-бібліотека

Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу:

Міждержавні відносини та дипломатія на Давньому Сході. Давньоєгипетська держава в міжнародних відносинах. Єгипетська дипломатія в добу Нового царства. Міждержавні відносини та дипломатія в давньому Межиріччі. Хетська держава в міжнародних відносинах. Зовнішня політика Ассирійської держави в II тис. до н. е. Боротьба з антиассирійськими коаліціями. Ассирійська дипломатія VII ст. до н. е. Характер міжнародно-правових відносин. Дипломатія давньої Індії. Давньокитайська дипломатія. Експедиції Чжан Цяня. Започаткування Великого шовкового шляху. Дипломатичні зв'язки країн Далекого Сходу. Ідеологія зовнішньої політики Давнього Китаю. Давньогрецька дипломатія...

Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Інституційне середовище міжнародного бізнесу. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних відносин. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Сутність сучасної міжнародної організації. Типізація міжнародних організацій. Механізм функціонування міжнародних організацій. Право міжнародних організацій. Механізми впливу міжнародних організацій на країни-члени. Прийняття рішень у міжнародних організаціях. Міжнародні службовці. Інститут постійних представництв держав при міжнародних організаціях. Запитання і завдання для обговорення. Міждержавні економічні організації. Сутність і види міждержавних організацій. Основні функції міждержавних організацій...
Максимюк С.П. Педагогіка: Загальні основи педагогіки. Дидактика. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування. Стан освіти в Україні. Глобальна освіта й українська школа. Система освіти в Україні та її диференціація. Основні принципи організації освіти в Україні. Закон України «Про загальну середню освіту». Національна доктрина розвитку освіти (витяг). Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (витяг). Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія формування як самостійної науки. Визначення основних понять педагогіки. Методологія педагогіки. Структура педагогічної науки, її галузі. Зв'язок педагогіки з іншими науками...
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Комунікативна лінгвістика як наука і навчальна дисципліна. Природа, компоненти і форми комунікації. Сутність, категорії комунікативної лінгвістики та її взаємозв'язки з іншими галузями знання. Предмет і завдання комунікативної лінгвістики. Методи комунікативної лінгвістики. Природа спілкування і комунікації. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Відмінності спілкування людей і тварин. Спілкування як діяльність. Типи спілкування. Основні закони спілкування. Особливості міжособистісного спілкування. Тенденції розвитку сучасного спілкування. Моделі комунікації. Компоненти комунікації Елементарні компоненти і засоби комунікації. Канали комунікації. Комунікативний шум. Вербальні компоненти спілкування...
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Етика як сукупність знань про мораль та поведінку. Етика, етикеті мораль. Визначення понять «етика» та «етикет». Розвиток системи норм поведінки. Мораль та моральність. Роль звичок. Норми моралі. Діловий протокол. Протокол як форма ієрархічного порядку. Основні принципи ділового протоколу. Протокол у міжнародному спілкуванні. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації. Економічна етика. Основи економічної етики. Зміни в економічних системах і стилях управління. Норми економічної етики. Вимоги до сучасного керівника. Етичні засади бізнесу. Стимулювання етичної поведінки. Загальні етичні установки. Етичні проблеми сучасного бізнесу. Соціальна відповідальність бізнесу. Постулати бізнес-етики...
Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки): Світ після Другої світової війни. Основні тенденції суспільного розвитку сучасності. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в системі тоталітаризму. Країни Балтії. Республіка Білорусь. Болгарія. Велика Британія. Іспанія. Італія. Канада. Латинська Америка. Німеччина. Країни Північної Європи. Польща. Російська Федерація. Румунія. Сполучені Штати Америки. Угорщина. Франція. Чехословаччина. Чеська Республіка. Словацька Республіка. Югославія. Республіка Хорватія. Республіка Словенія. Республіка Македонія. Республіка Боснія та Герцеговина. Міжнародні відносини...
Титаренко Л.Д. та ін. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: Ідентифікація товарів. Сутність ідентифікації товарів. Ідентифікація та оцінка відповідності товарів. Види і засоби ідентифікації. Способи і методи ідентифікації. Фальсифікація товарів. Сутність і види фальсифікації. Наслідки фальсифікації. Заходи попередження фальсифікації. Способи і методи виявлення фальсифікації продовольчих товарів. Зерноборошняні товари. Кондитерські товари. Плоди та овочі. Смакові товари. Харчові жири. Молоко та молочні продукти. М'ясо та м'ясні товари. Риба та рибопродукти...
Туристичне краєзнавство / За ред. Ф. Д. Заставного: Історія становлення й розвитку краєзнавства в Україні. Родовід українського краєзнавства, його давні традиції. Фундатори національного краєзнавства. Особливості розвитку краєзнавства в Галичині. Історія розбудови карпатської туристичної інфраструктури (друга половина XIX ст. - 1939 р.). Розвиток краєзнавства в Українській РСР у 1920-1940-х та повоєнних роках XX ст. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців. Туристичне краєзнавство України: об'єкт, предмет, основні завдання та теоретико-методологічні засади. Сутність та теоретико-методологічні засади національного краєзнавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Об'єкт і предмет туристичного краєзнавства...
Бочелюк В. Й. Юридична психологія: Юридична психологія в системі психологічних знань. Психологія як наука. Предмет і завдання юридичної психології. Психологія в системі наук. Система юридичної психології. Історія розвитку юридичної психології. Сутність методології та методів юридичної психології. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології. Конкретні методи психолого-юридичних досліджень. Соціально-психологічні методи виправлення правопорушника. Психологічні особливості злочинних дій. Особистісна мотивація злочинних дій. Особливості групової мотивації злочинних дій. Психологія неповнолітніх правопорушників. Особистість неповнолітнього злочинця. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх...
Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Теоретичні аспекти загальної екології. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Структура природного середовища. Природне середовище. Атмосфера. Літосфера. Гідросфера. Природні ресурси. Біосфера. Загальні властивості біосфери. Склад і функціонування біосфери. Проблема походження життя на Землі. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Ноосфера. «Біосфера-2». Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Організми та середовище. Великий кругообіг речовин й енергії. Вплив антропогенного фактора на кругообіг. Природні ресурси Землі. Біологічні ресурси. Мінеральні й енергетичні ресурси. Кліматичні ресурси. Життєвий простір. Генетичний фонд. Структура сучасної екології. Предмет екології. Основні екологічні поняття...
Оборудование предприятий торговли и общественного питания / Под ред. В.А. Гуляева: Основные сведения о механизмах и машинах. Классификация торгово-технологического оборудования. Машина. Основные понятия, классификация, структурная схема. Структурная схема машины. Механизмы. Основные понятия, классификация, устройство. Рычажные механизмы. Фрикционные передачи. Ременные передачи. Цепная передача. Зубчатые передачи. Муфты. Опоры. Оси и валы. Соединение деталей. Привод машины. Тип и структура. Электромеханический привод. Кинематический и силовой расчет электропривода. Гидропривод. Пневмопривод. Основные технико-экономические характеристики торгово-технологического оборудования. Производительность, мощность и КПД машины. Мощность машины...

НЕОМАРКСИЗМ

- совокупность обновленческих социально-философских и экономических концепций 19 - 20 вв. в русле идейной традиции, восходящей к К. Марксу, которые противопоставили себя прежнему, т. н. ортодоксальному марксизму как в версии Ф. Энгельса - К. Каутского - Г. В. Плеханова, так и в версии Ленина - Сталина. Неомарксизм включает в себя политические и правовые теории, эстетические и культурологические учения, социологию, психологию, футурологию, религиоведение. Здесь рассматриваются только некоторые аспекты неомарксистской философии. В качестве специального термина слово "неомарксизм" начинает употребляться в нач. 20 в.: так, в книге G. D: Cole "The World of Labour" (L., 1913, p. 167) как "неомарксистские" квалифицируются взгляды Ж Сореля. В процессе эволюции неомарксизма выделилось несколько интеллектуальных формаций: ассимилятивный неомарксизм кон. 19 - нач. 20 в., западный марксизм (неомарксизм) 1920 - 80-х гг., постмарксизм поздних 80 - 90-х гг.
Неомарксизм как "новый марксизм" обретает свой смысл лишь на фоне своей оппозиции "старому марксизму". Наиболее навязчивое его устремление - это деканонизация: сперва ортодоксального марксизма эпохи II Интернационала, затем - произведений Энгельса, а в конечном счете - теоретического наследия самого Маркса, которое неомарксизм вписал в проблемный контекст философии и науки 20 в. Неомарксистский бунт против канона марксизма вполне отвечал принципиальной установке самого Маркса, который крайне скептически относился к попыткам извлечения из своих исследований некоей сверхнауки, универсальной "схемы", под которую можно было бы "подогнать" и мироздание, и историю, и свободную мыслительную деятельность: "Я знаю только, - согласно одному апокрифу заявлял Маркс П. Лафаргу, - что я не марксист".
Вопреки этому его ученики и последователи под водительством Энгельса и при его литературном участии создали марксистский канон, генезис которого был связан с принятием в Германии в 1878 антисоциалистических законов и вынужденным перемещением руководящего ядра СДПГ, ее литераторов и теоретиков в Цюрих (Швейцария), ставший своего рода сборным пунктом левой интеллигенции всего мира: "Именно тогда и возник марксизм. Он возник на страницах руководимых Каутским и Бернштейном партийных журналов, в ходе обмена письмами между Бебелем и Энгельсом, в ходе все большего знакомства с переводами работ Маркса и полемики с др. социалистическими "школами", будь то народничество или государственный социализм" (Франко Андреуччи. История марксизма, т. 2, пер. с итал. М., 1981, с. 28). В этот период теоретики СДПГ во главе с Энгельсом, из Англии поддерживавшим с ними тесную связь, фактически монополизировали издание и истолкование трудов Маркса (Каутский, Э. Бернштеин, Ф. Меринг). На их работы, как и на популяризаторские произведения Энгельса ("Анти-Дюринг", "Людвиг Фейербах", "Происхождение семьи" и др.), опирались марксистские теоретики этой волны в др. странах (Плеханов, А. Лабриола).
Именно под влиянием Энгельса и названной плеяды марксистов, вразрез с позицией самого Маркса канонический марксизм все больше приобретал характер метафизической доктрины. "Диалектика природы" Энгельса, опубликованная в 1920-х гг., - марксистский аналог натурфилософии Шеллинга и Гегеля - сыграла поистине фатальную роль в натурализации диалектики и тем самым - в извращении диалектического метода Маркса.
Присущий теоретическому мышлению Маркса разрыв не только с традиционной философией, но и с классической наукой (главный его труд "Капитал" отнюдь не случайно имеет подзаголовок "Критика политической экономии"), постклассический в этом смысле характер его методологических воззрений гораздо более отчетливо, чем представителями марксистского канона, были осознаны на рубеже 19 - 20 вв. некоторыми европейскими мыслителями, не принадлежавшими к числу ортодоксальных марксистов. В это время в Европе и Северной Америке наблюдалась поразительная вспышка интереса к Марксу: лекции о марксизме и социал-демократии читают Торстен Веблен - в Чикаго, Б. Рассел - в Лондонской школе экономики и политических наук, Адольф Вагнер - в Берлине, Э. Дюркгейм - в Париже. В Италии книги о марксизме пишут Б. Кроне иДж. Джентше. Вилфредо Парето издает выборку фрагментов "Капитала" Маркса, Ф. Теннис публикует работу о Марксе и вступает в переписку с Энгельсом. Р. Штаммлер выпускает монографию "Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории". В России в 90-е гг. 19 в. одним из ведущих течений общественной мысли становится легальный марксизм: П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, М. И. Туган-Барановкий и др. В Австро-Венгрии возникла школа австромарксизма, представленная А Адлером и Ф. Адлером, О. Бауэром, Р. Шльфердингом, К. Реннером, позже - Р. Роздольским. В Кембридже (Англия) в нач. 20 в. действовал элитарный тайный клуб "Апостолы" (Г. Сиджвик, Б. Рассел, Дж. И. Мур, Литтон Стречи, И. М. Форстер, Дж. М. Кейнс и др.), на заседаниях которого рассматривались произведения Маркса. В нач. 90-х IT. марксистом стал крупнейший испанский писатель М. де Унамуно. Немецкий историк и социолог М. Вебер внес огромный вклад в прояснение специфики Марксова метода и публиковал в своем "Архиве" статьи о марксизме и самих марксистов. Иными словами, интеллектуальная Европа периода fin de siecle была охвачена неомарксистским поветрием.
В ходе международной дискуссии перед 1-й мировой войной наиболее выдающимся представителям неомарксизма удалось уточнить эпистемологическую специфику Марксова исторического материализма, реконструировать его методологию в терминах трансценденталистской (неокантианской и отчасти феноменологической) теории и логики познания. Рецепция теоретического наследия Маркса Максом Вебером стала отправным пунктом интеллектуальной деятельности послевоенного поколения неомарксистов, и прежде всего Георга (Дьердя) Лукача, ученика Вебера, члена узкого круга его друзей и единомышленников.
Подобно тому как ортодоксальный марксизм эпохи II Интернационала был международным по своей сути и разрабатывался теоретиками многих стран Европы, так и неомарксизм не знал государственных границ и не считался с ними. Ситуация эта радикально изменилась во время 1-й мировой войны и особенно после учреждения Коммунистического Интернационала, открывшего в сер. 1920-х гг. кампанию по "большевизации" западных компартий и насаждению в них "вульгарного ленинизма" в качестве единоспасающей идеологии.
Новая фаза неомарксизма - т. н. западный марксизм - начинается с 1923, когда с небольшим интервалом выходят в свет две впоследствии легендарные книги: "История и классовое сознание" Лукача и "Марксизм и философия" А. Корша (рус. пер. 1924), выдвинувшие требование применить марксизм к самому марксизму (исторический материализм - к историческому материализму, марксистскую диалектику - к марксистской диалектике). Такая трактовка марксизма удержалась у неомарксистских теоретиков в течение всего 20 в. (ее отстаивал в 1-й пол. 80-х гг. в своих лекциях "На путях исторического материализма" английский историограф "западного марксизма" Перри Андерсон). Т. о., в русле марксистской традиции стало складываться направление, отстаивавшее метамарксистскую концепцию марксизма, в соответствии с которой марксизм как теория выступал, наподобие естественного языка, в роли собственной метатеории. Метамарксизм радикально историзировал философию, полностью упразднил ее традиционное членение на онтологию, логику, теорию познания и этику, поставив во главу угла диалектику как философию истории и теорию сознания (Лукач: "Диалектика и есть теория истории").
Внутренней логикой своей концепции Лукач был принужден к принципиальному размежеванию с ортодоксальным марксизмом эпохи II Интернационала, в т. ч. в его Энгельсовой редакции: "Недоразумения, проистекающие из изложения диалектики Энгельсом, по существу вызваны тем, что Энгельс - следуя ложному примеру Гегеля - распространяет диалектический метод на познание природы. Но здесь, в познании природы отсутствуют решающие определения диалектики: взаимодействие субъекта и объекта, единство теории и практики, историческое изменение субстрата категорий как основа их изменения в мышлении и т. д." (Lukacs G. Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien uber marxistische Dialektik. Neuwied - B., 1970, S. 63). Намеченной здесь методологической программе, ориентированной на знаменитое "Введение к "Критике политической экономии" и метод "Капитала" Маркса, неомарксизм неукоснительно следовал почти 80 лет.
После публикации "Истории и классового сознания" (ключевой ее раздел "Овеществление и пролетарское сознание" был опубликован в 1923 на русском языке в "Вестнике Социалистической Академии") у Лукача появились ученики (Б. Фогараши, Радваньи, Реваи) и последователи на Западе и в Советской России - не только среди левой партийной интеллигенции, но и в академических кругах. Одной из первых совместных акций неомарксистов лукачевского призыва стала "Летняя академия" в Тюрингии в нач. 20-х гг. В ней, наряду с Лукачем, участвовали Корш, Вейль, Р. Зорге (впоследствии знаменитый советский разведчик), К. Виттфогель, Фогараши, Ф. Поллок и другие (из числа тюрингских "академиков" вышли впоследствии ведущие сотрудники Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне).
В условиях формирования в сер. 20-х гг. в Советской России нового марксистского канона - ленинизма метамарксистская интеллектуальная инициатива Лукача и его единомышленников была воспринята как нечто чужеродное и подлежащее идеологической репрессии. Председатель Исполкома Коминтерна Г Зиновьев на 5-м конгрессе Коминтерна объявил взгляды Лукача и Корша "антимарксистскими", заклеймив их как "теоретический ревизионизм". Подлинным марксизмом 20 в. был объявлен ленинизм, каким его представил Сталин и его политический соратник в 20-е гг. Н. Бухарин. Все это сделало еще более резкой линию водораздела между вульгарным ленинизмом и неомарксизмом, которую все чаще стали интерпретировать как границу между "восточным" и "западным" марксизмом.
Очередным этапом эволюции неомарксизма стало формирование Франкфуртской школы, сложившейся вокруг Франкфуртского института социальных исследований (организован в 1923 Карлом Грюнбергом, при финансовой поддержке богатого хлеботорговца Вайля) и журнала "Zeitschrift fiir Sozialforschung". M. Хоркхаймер, возглавивший в 1930 институт, задал исследовательскую парадигму этой версии неомарксизма. В своем знаменитом трактате "Традиционная и критическая теория" (1937) и в "Добавлении" к нему, написанном в связи с появлением дискуссионного отклика Г. Маркузе, Хоркхаймер акцентировал "различие двух способов познания" - декартовского, обоснованного в его "Рассуждении о методе", и Марксовой "критики политической экономии", т. е. "критическая теория" понималась Хоркхаймером как марксизм в духе самого Маркса: "Эта установка в дальнейшем обозначается как "критическая". Термин понимается здесь не столько в смысле идеалистической критики чистого разума, сколько в смысле диалектической критики политической экономии" (HorkheimerM. Kritische Theorie. Eine Dokumentation, Bd. 2. Fr/M., 1968, S. 155).
Франкфуртская школа в лице Хоркхаймера выступила против экономического редукционизма марксистских теоретиков, приверженных первому или второму марксистскому канону: задача исследователя состоит не в сведении надстроечных явлений к экономической структуре общества, а в выведении их из этой всеохватывающей и всеопределяющей (при господстве товарно-меновых отношений) структуры (Хоркхаймер ссылается на работу X. Гроссманна "Общественные основы механистической философии и мануфактура", 1935). Этот франкфуртский концепт был подхвачен в 60-е гг. А. Зон-Ретелем, который в своей книге "Умственный и физический труд" заявил, что "анализ товарной формы содержит в себе ключ не только к критике политической экономии, но и к исторической критике абстрактного понятийного мышления" (Sohn-Rethel A. Intellectual and Manual Labor. L., 1978, p. 33). Он весьма изощренно аргументировал тезис о том, что категориальная структура классического галилеевско-ньютоновского естествознания не только была преформирована товарно-меновыми отношениями, но и действовала в рамках товарного обмена между агентами рынка, не будучи ими осознанной. Среди других новаций Франкфуртской школы, наложивших отпечаток на ее деятельность в 1930 - 60-х гг., следует отметить сближение Марксовой антропологии и концепции идеологии с психоанализом и массовой психологией 3. Фрейда. Наиболее значительные работы в этой области были созданы Э. Фроммом, Г. Маркузе, Т. Адорно ("Авторитарная личность") и примкнувшим к франкфуртцам уже в США В. Райхом. Представители Франкфуртской школы создали замечательные работы по истории философии (Маркузе, Хоркхаймер, Ю. Хабермас, А. Шмидт), социальной психологии, этике (Адорно, Хабермас), теории коммуникации (Хабермас), философии языка (В. Беньямин), теории новой музыки и музыки для кино (Адорно, Г. Эйслер). Но истинной областью их философских изысканий стали философия искусства, эстетика и культурология.
В 20 - 30-е гг. неомарксизм дал первые всходы в романских странах. В Италии в качестве одного из ведущих теоретиков западного марксизма выдвинулся лидер Итальянской компартии А. Грамши, выносивший свои главные идеи в фашистских тюрьмах, где он находился с 1926 по 1937. Главными его источниками были Ленин, Кроче и итальянский историк литературы и критик Франческо де Санкгис. Рукописи Грамши, в которых он излагал в зашифрованной форме, используя терминологические эвфемизмы ("философия практики" вместо "марксизма" и т. д.), свои размышления о политике, философии, культуре, истории, о Макиавелли, Марксе, Ленине и Кроче, сформулированные в негласной, но жесткой конфронтации с "вульгарным ленинизмом" Сталина и Коминтерна, впервые были опубликованы в 1947 - 49 ("Тюремные тетради") и оказали огромное влияние на левую интеллигенцию Запада, на современную политологию и социологию культуры. После 2-й мировой войны новую неомарксистскую школу в Италии создал Г. Делла Вольпе; его учениками были коммунисты Колетти, Меркеер, Пьетранера, Росси, Черрони, а также Н. Боббио, не входивший в ИКП. Эта линия неомарксистской традиции оборвалась во 2-й пол. 70-х гг., когда через несколько лет После смерти учителя его лучшие последователи отступились от нее.
Во Франции до кон. 1920-х гг. неомарксизм был уделом одиночек (Ж Сореяь), даже во французской компартии квалифицированные марксистские Теоретики появились лишь в 1928 (А. Дефевр, Низан, Ж. Политцер, Фридман и др.). Другое философское течение, которое влилось во французский неомарксизм 1950 - 70-х гг., своими истоками восходило к философской деятельности А. Клире и его ученика А. Комсева, знаменитые лекции которого о "Феноменологии духа" Гегеля в 30-х гг. слушали Ж П. Сартр, M Мерм-Понти, Р. Арон и др. В центре мыслительных усилий французских неомарксистов поколения Сартра находилась разработка философской антропологии на базе синтеза западного марксизма и (атеистического) экзистенциализма. Благодаря переводческой работе Лефевра и Гутермана с 1933 все большую известность во Франции получали "Экономическо-философские рукописи 1844 года" Маркса, которые определили перспективу первого марксистски инспирированного труда Сартра "Материализм и революция" (1947). В "Критике диалектического разума" Сартр объявил марксизм "единственно возможной антропологией, которая должна быть одновременно исторической и структурной", но при этом поставил в вину "ленивым марксистам", что они "полностью утратили смысл того, что есть Человек"; истинное предназначение экзистенциализма, согласно Сартру, - "вернуть человека в марксизм" (SartreJ.-P. Critique de la raison dialectique. P., 1960, p. 59).
Благодаря деятельности левых интеллектуалов, группировавшихся вокруг Сартра и журнала "Les Temps Modernes" и исповедовавших неомарксистские взгляды, стала складываться та уникальная духовная констелляция, на которую указал П. Апдерсон: "Франция в течение трех десятилетий после Освобождения пользовалась космополитическим верховенством во всей марксистской вселенной, в некотором роде напоминавшим ее доминирующее положение в эпоху Просвещения" (Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М., 1991, с. 177). В 50 - 60-е гг. щедрую дань признания отдали Марксу и неомарксизму такие известные французские интеллектуалы, как Р. Борт, К. Леви-Строс, М. Фуко, Ж. Лакая, Люсьен Гольдман (ставший своего рода герольдом раннего Лукача во Франции).
Однако сменой парадигм неомарксистское мышление было обязано в первую очередь Л. Альтюссеру и его школе (М. Годелье, Э. Балибар, Ж. Рансьер и др.). В опубликованных в 1965 и разом изменивших интеллектуальный климат во Франции книгах "За Маркса" и "Читать "Капитал" Альтюссер и его соратники включились в начатую Леви-Стросом (прежде всего его книгой "Первобытное мышление дикарей", 1962) критическую кампанию против сартровского гуманизма и историцизма. В книге "За Маркса" Альтюссер утверждает, что с 1845 Маркс "радикально порывает" с проблематикой человека и человеческой сущности, оставляет позади не только претензии гуманизма Фейербаха, но и претензии гуманизма как такового, в котором видит не более чем идеологию: "Теоретический антигуманизм есть исходный пункт марксистской 4)илософии" (Aithusser L. Pour Marx. P., 1965, p. 238). Размежевание с гуманизмом, с неомарксистской антропологией неразрывно связано у Альтюссера с низвержением неомарксистского историцизма Лукача и Грамши.
Признавая большое значение категории тотальности в теоретическом наследии Маркса, Альтюссер через Гегеля возводил ее к "Духу законов" Монтескье, которому он приписывал открытие общественной целостности. Однако специфический угол зрения Альтюссера на категорию целостности задается не Монтескье, Гегелем и Марксом, а Спинозой, философию которого он считал "беспрецедентной теоретической революцией в истории философии, возможно философской революцией всех времен" (Lire le Capital, p. 3). К Спинозе восходят многие теоретические представления Альтюссера: различение между "объектами знания" и "реальными объектами", концепция "структурной причинности", которая является переложением на язык структурализма учения Спинозы о Боге как причине самого себя. Следуя Ф. де Соссюру и Леви-Стросу, Альтюссер рассматривает экономический базис как некий аналог языка, понимаемого в смысле соссюровского противопоставления "язык - речь", т. е. как ненаблюдаемую, бессознательную, организованную по принципу дуальных оппозиций структуру, реконструируемую только средствами теории.
Идеология анализируется Альтюссером по психоаналитической методике Фрейда и Лакана и рассматривается как симптом, как подлежащая дешифровке манифестация бессознательного. Согласно Альтюссеру, все людские общества выделяют идеологию в качестве элемепга и атмосферы, жизненно необходимых для их исторического дыхания и жизни. Будучи "сверхдетерминированпой" бессознательным, идеология, согласно Альтюссеру, не имеет истории, как не имеет ее фрейдовское бессознательное, - она неизменна по своей структуре и функционированию в обществе и выступает не столько как форма сознания, сколько как система не проходящих через него каузальных воздействий, так что и в бесклассовом обществе сохранятся идеология как "бессознательная сфера проживаемого опыта", "ее система ошибок и обмана", необходимых для обеспечения жизненно важного единства социальной структуры, невидимой и непроницаемой для индивидов.
2-Я Пол. 70-х гг. стала финальным этапом западного марксизма как исторической формации неомарксизма. Ушли из жизни Адорно, Э. Блох, Делла Вольпе, Гольдман, Лукач, Маркузе, Хоркхаймер, несколько позже - Альтюссер; резко упала продуктивность учеников Делла Вольпе и Банфи. На рубеже 70 - 80-х гг. западный марксизм фактически прекратил свое существование как самостоятельное идейное течение в романских странах - Франции, Италии, Испании. Устояли лишь отдельные его представители, о чем свидетельствовала книга итальянского неомарксиста У. Черрони "Кризис марксизма. Теория перед лицом "массового общества" (1978), где он полемизировал как с эссе П. Андерсона "Западный марксизм" (1974), так и с утверждениями Альтюссера о "раскрепощающем кризисе марксизма". Черрони не преминул обозначить "сферы напряженно пульсирующей и передовой мысли", родственной западному марксизму, в Советском Союзе и Венгрии: сформировавшуюся вокруг позднего Лукача "будапештскую школу" и персонально А. Хеллер, Э. Ильенкова и его единомышленников, "логиков тбилисской школы, представляющих собой звезды первой величины на международном небосклоне" (очевидно, имелись в виду К. Бакрадзе и М. Мамардашвили). В Югославии движение за обновление марксизма связано с деятельностью журнала "Praxis" (Zagreb), в Чехословакии с книгой К. Косика "Диалектика конкретного" (Прага, 1967) и идеологов "социализма с человеческим лицом", в Польше - с работами Л. Колаковского.
Между тем в Германии продолжали свою теоретическую деятельность представители второго (Ю. Хабермас) и третьего (А. Шмидт, К. Оффе) поколений Франкфуртской школы; продолжал издавать и переиздавать свои книги Э. Фромм. Серьезным вкладом в неомарксистскую теорию стала работа Хабермаса "О реконструкции исторического Материализма" (Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, 1976). "Ренессанс" неомарксизма наблюдался в англосаксонских странах, прежде всего в Великобритании и США, с нач. 70-х гг.; провозвестником его стала направленная против Альтюссера острополемическая работа английского марксиста Э. Томпсона "Нищета теории". П. Андерсон в лекциях "На путях исторического материализма" раскрыл значение для марксизма исследовательской работы "блестящей плеяды" английских ученых, "преобразовавших многие общепринятые интерпретации английского и европейского прошлого"; В нее входят: Кристофер Хилл, Эрик Хобсбаум, Эдвард Томсон, Джордж Руде, Родней Хилтон, Виктор Киерман, Джеффри де Сент-Круа и др. Аналогичные процессы происходили в американской историографии, исторической социологии, культурологии, эстетике и литературной критике. Широкую международную известность получили работы американского марксиста Фредерика Джеймсона (Jamesott F. Marxism and Form, 1971 ; The Political Unconscious, Ithaca, 1981), в которых заново обсуждались темы и проблемы, поставленные Лукачсм.
Последней стадией эволюции неомарксизма стал международный постмарксизм, получивший развитие в 80 - 90-е гг. в Европе. Для постмарксизма, вписывающегося в контекст постмодернизма, совершенно неактуальным стал водораздел между "западным" и "восточным" марксизмом. Он осуществил окончательную кодификацию марксистской парадигмы - наряду с др., столь же важными - в "свободно парящей" философии 20 в., ангажированной по отношению к политике не идеологически и нравственно, а сугубо аналитически. Постмарксизм, наконец, диахронически разомкнул Марксово мышление как в направлении прошлого, так и в направлении будущего: для С. Жижека первым постмарксистом до Маркса оказывается Гегель, поскольку "именно им было открыто поле определенного рода разрывов, "залатанных" впоследствии марксизмом" (Возвышенный объект идеологии. М., 1999, с. 14).
С. Н. Земляной


© 2009-2020  lib.ltd.ua