Веб-бібліотека

Соціологія: Курс лекцій / За редакцією В. М. Пічі:

Предмет, структура, функції соціології. Зв'язок соціології з іншими науками. Протосоціологія (Розвиток соціального знання від античності до О.Конта). Історичний розвиток соціологічної думки у країнах Західної Європи. З історії становлення і розвитку соціологічної Думки в Україні. Теорія соціальної структури суспільства. Економічна соціологія. Соціологія праці та управління. Соціологія політики. Соціологія нації. Соціологія освіти. Соціологія культури. Соціологія науки. Соціологічна теорія особистості. Соціологія молоді. Соціологія вільного часу. Соціологія сім'ї. Соціологія виховання. Соціологія конфлікту. Соціологія девіантної поведінки. Конкретно-соціологічні дослідження: поняття, види, етапи...

Калінін Ю.А. Релігієзнавство: Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика. Матеріалістична концепція релігії. Марксистська релігієзнавча концепція. Об'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Суб'єктивно-ідеалістична концепція релігії. Натуралістична концепція релігії. Соціологічна концепція релігії. Релігія як суспільне явище і складова частина духовної культури. Сутність і походження релігії. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура. Функції релігії та її роль у житті суспільства. Релігії світу. Родоплемінні культи. Магія. Фетишизм. Анімізм. Тотемізм. Землеробські культи. Шаманізм. Ранні національні релігії. Релігія Стародавнього Єгипту...
Кифяк В. Ф. Організація туризму: Туризм та його світовий розвиток. Зміст, основні поняття та історичний розвиток туризму. Теоретичні аспекти розвитку туризму у світі та фактори впливу на туристичні обміни. Вплив туризму на світову економіку. Туризм України. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в Україні. Характеристика туристичних ресурсів окремих територій (на прикладі Карпатського регіону та Буковини). Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні. Організаційні форми та види туризму. Організаційні форми туризму. Класифікація видів туризму за метою подорожі, територіальними ознаками, часовими характеристиками...
Калакура Я.С. Архівознавство: Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкти і методи архівознавства. Джерельна база та історіографія архівознавства. Місце і роль архівознавства у підготовці фахівців. Історія архівної справи в Україні. Початок архівів в Україні Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви адміністративних та судових установ литовсько-польської доби (15 ст. - 1-а половина 17 ст.). Архіви центральних установ Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Литовська та Коронна метрики. Волинська метрика. Архіви судових установ. Магістратські архіви. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина 17-18 ст.). Український державний архів 17 ст...
Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Історичні основи ораторського мистецтва:. Два погляди на походження риторики. Реформи Солона та їх вплив на розвиток риторики. Розвиток риторики у Давній Греції в V ст. до н.е. Сицилійська школа судової риторики V-IV ст. до н.е. Ораторське мистецтво Сократа та його «мандрівна» школа. Теоретичні основи ораторського мистецтва:. Виховна роль ораторського мистецтва. Переконливість в ораторському мистецтві та умови її створення. Культура і техніка мовлення оратора. Практичне опанування мистецьких основ риторики. Логічні паузи в тексті і мовленні. Риторичні фігури в українському красномовстві. Методичні основи ораторського мистецтва:. Методика вибору теми та створення промови. Методика оволодіння фонаційним диханням...
Молдован В.В. Риторика загальна та судова: Історико-теоретичні аспекти риторики. Феномен красномовства та його різновиди. Загальне поняття про красномовство. Види красномовства. Судове (юридичне) красномовство. Академічне красномовство. Політичне красномовство. Церковне красномовство. Суспільно-побутове красномовство. Нариси з історії красномовства. Розвиток ораторського мистецтва у Стародавньому світі. Риторика Стародавньої Месопотамії. Риторика Стародавнього Єгипту. Риторика Стародавньої Індії. Риторика Стародавнього Ірану. Риторика Стародавнього Китаю. Виникнення і розвиток риторики у Стародавній Греції. Римський період античного красномовства. Красномовство в Біблії. Ораторське мистецтво епохи Середньовіччя...
Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Безпека життєдіяльності як категорія. Наукові засади безпеки життєдіяльності. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів. Системний аналіз у безпеці життєдіяльності. Системно-структурний підхід та системний аналіз - методологічна основа безпеки життєдіяльності. Система «людина - життєве середовище» та її компоненти. Рівні системи «людина - життєве середовище». Ризик як оцінка небезпеки. Загальна оцінка та характеристика небезпек. Концепція прийнятного (допустимого) ризику. Управління ризиком. Якісний аналіз небезпек. Теми для курсових, рефератів і контрольних робіт...
Курило Т.В. Митне право України: Загальні положення митного права. Історичний розвиток митного права в Україні. Митна політика України. Митні органи України. Тарифне та нетарифне регулювання в митному праві. Митні платежі. Митна вартість товарів та методи її визначення. Митні режими. Поняття та зміст митного режиму. Характеристика митних режимів. Митне оформлення та декларування товарів. Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення. Вантажна митна декларація (ВМД). Основні етапи митного оформлення товарів. Декларування товарів. Діяльність митного брокера. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій. Контракт як документ необхідний для митного оформлення вантажів...
Коляда Т.А. Правове регулювання туристської діяльності: Законодавчі акти в сфері туризму. Цивільно-правові зобов'язання та договори. Правовий режим міжнародної туристичної діяльності. Міжнародні нормативні акти. Регламентація міжнародної туристської діяльності в законодавстві України. Порядок оформлення виїзду українських громадян за кордон. Поняття і види підприємницької діяльності в галузі туризму. Правове регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму. Юридична відповідальність за порушення у сфері підприємницької діяльності. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності...

МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Подразделяются на методы сбора информации и методы её анализа. К числу первых относятся различные формы опроса (массовое анкетирование, интервью, экспертные опросы и т. д.), наблюдение, обработка документов. К числу методов анализа материала относятся использование статистич. группировок, ранжирование, шкалирование, индексирование, выявление количеств. зависимостей между изучаемыми переменными. Применение электронно-вычислит. техники позволяет использовать для анализа массива полученных данных различные формы многомерной классификации (факторный, регрессионный, дисперсионный анализ), с помощью к-рых можно выявлять устойчивые типы, основанные на сочетании большой совокупности признаков.
Вопрос о целесообразности использования того или иного метода в каждом данном исследовании решается в зависимости от содержания исследуемой проблемы, от степени разработанности её в лит-ре, от тех ресурсов, к-рыми располагает исследовательский коллектив. Методич. сторона каждого исследования заключается в обеспечении достоверности и надёжности получаемых данных, и, следовательно, в новизне и истинности конечных выводов исследования. Особое место в решении этих задач принадлежит организации выборки, к-рая должна обеспечить определ. степень соответствия между обследуемой и генеральной совокупностями. Определение меры этого соответствия, т. е. оценка репрезентативности выборочной совокупности по наиболее важным параметрам - одна из важных методич. сторон каждого социологич. исследования. Надёжность и достоверность данных, полученных в ходе исследования, обеспечивается благодаря соблюдению определ. правил, во-первых, при разработке осн. инструментов исследования - бланков, анкет, планов интервью, карточек наблюдения, ключевых понятий при контентанализе документов и т. д.; во-вторых, при осуществлении полевых работ, т. е. при опросе обследуемой совокупности респондентов; в-третьих, при первичной обработке полученных материалов - выбраковке анкет, шифровке и кодировании ответов на вопросы анкеты. Каждый из этих этапов работы требует своеобразных навыков и определ. специализации.
Так, при разработке анкеты должны соблюдаться след. правила: 1) содержание анкеты должно быть подчинено теме и задачам исследования. Для этого каждый из вопросов анкеты должен быть соотнесён с исследовательскими задачами. Эта процедура должна быть зафиксирована в рабочем варианте анкеты. 2) Язык анкеты должен быть освобождён от распространённых клише, газетных штампов и стереотипных оборотов. Он должен быть близок к разговорной речи обследуемой совокупности лиц и оперировать ситуациями, достаточно близкими и понятными респондентам. Последовательность вопросов должна строиться таким образом, чтобы на всём протяжении заполнения анкеты у респондента сохранялся интерес к ней и стимулировалось желание отвечать на вопросы. 3) При формулировках "подсказок" - избираемых вариантов ответа - необходимо избегать психологич. давления на респондента, навязывания ему т. зр., наиболее удобной для исследователя. Необходимо соблюдать пропорции в подборе "положит." и "отрицат." суждений, обращать внимание на их расположение в самой анкете. 4) Респондент не должен решать в ходе опроса сложных задач, отнимающих у него много времени. 5) Анкета должна быть выверена во времени и построена с учётом обстоятельств, проистекающих из места проведения опроса. 6) Анкета должна быть оформлена аккуратно, в полиграфич. оформлении анкеты рекомендуется использовать разные шрифты, отделяющие формулировки вопросов и ответов, пояснения респондентам относительно заполнения анкеты. При составлении анкеты наиболее часто встречаются такие ошибки, как обнаружение установки исследователя, неадекватность терминов и ошибка несоразмерности, состоящая в предложении выбрать одну или несколько из ряда ценностей, не сопоставимых между собою.
При отборе тех или иных методов социологич. исследования необходимо иметь в виду, что массовость опроса не является гарантией достоверности и надёжности результатов. Гораздо эффективнее использовать более точный инструментарий, требующий квалифициров. работы интервьюеров, статистиков, вычислителей и аналитиков, нежели проводить многотысячные опросы, к-рые в силу проф. слабости не могут дать новой информации о состоянии обществ. мнения. Важным средством обработки методики является пробный опрос, в ходе к-рого на неск. десятках человек уточняется реакция респондентов на предлагаемые вопросы и возможности последующей интерпретации результатов исследования.
Наиболее плодотворным методом сбора материала в социологич. исследовании оказывается стандартизированное интервью, т. е. очный индивидуальный опрос по заранее отработанной анкете с возможными устными пояснениями респонденту со стороны интервьюера. Такой опрос позволяет свести к минимуму число невозвращённых анкет и позволяет достаточно строго провести в жизнь намеченный план выборки.
Методы анализа материала в социологич. исследований в принципе не отличаются от принятых в статистике. Предварит. условием надёжности сложных видов анализа является получение общей картины простых распределений ответов на заданные вопросы, группировки по наиболее важным признакам, исчисление средних, величин и анализ отклонений от средних в ту или другую сторону. При изучении силы влияния тех или иных факторов на изучаемые процессы необходимо различать факторы общего характера, в равной мере действующие на всю совокупность обследуемых, и факторы специфические. Последние в свою очередь подразделяются на две группы; "факторы социально-демографич, порядка (пол, возpacт, образование, профессия и т. д.) и факторы, свидетельствующие о разной степени включённости (партийность или членство в ВЛКСМ при изучении уровня сознательности обследуемых; семейное состояние и наналичие детей при изучении проблем семейного, воспитания, социологич. аспектов рождаемости; наличие опыта участия в управлении при изучении обществ.-политич. активности в коллективе и т. д.). Осн. правило, к-рое необходимо иметь в виду на этой стадии работы - постоянное соединение содержательного и .формального анализа, уяснения реального социологич. смысла. получаемых индексов, статистич. зависимостей и моделей частных социальных процессов. Содержат анализ, опирающийся на разработку специальных социологических теорий, раскрывающих закономерности частных социальных процессов, позволяет датьболее глубокую интерпретацию данных исследования, сформулировать выводы, имеющие глубокое теоретич. и практич. значение, (см. также Социология).
Количеств. методы в социологии, М., 1966; Методика и техника статистич. обработки первичной социологии, информации.


© 2009-2020  lib.ltd.ua