Веб-бібліотека

Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів:

Характеристика роботи користувачів комп'ютерів з точки зору охорони праці. Охорона праці, як система заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності користувачів комп'ютерів. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів. Особливості роботи користувачів комп'ютерів. Розлади здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп'ютером. Зоровий дискомфорт. Перенапруження скелетно-м'язової системи. Ураження шкіри. Розлади центральної нервової системи (ЦНС). Порушення репродуктивної функції. Вплив на інші системи організму. Принципи професійного відбору операторів ВДТ. Працездатність операторів ВДТ. Аналіз системи "людина-комп'ютер-середовище"...

Горлач М.І. та ін. Основи філософських знань: Що таке філософія. основні етапи розвитку філософії. Зародження та розвиток філософських вчень. Розвиток філософських знань в Україні. Сучасна світова філософія. Проблеми онтології та гносеології. Матерія. Буття. Людина. Свідомість. Пізнання. Практика. Основи соціальної філософії. Природа та суспільство. Суспільство. Філософський аналіз. Цінності. Духовне життя суспільства. Повсякденність. Сенс і спрямованість історії. Логіка. Логіка - наука про мислення. Поняття. Судження. Основні закони логіки. Умовивід. Основи етики та естетики. Етика: предмет і значення. Мораль - соціальне явище: спосіб соціальної регуляції соціальних відносин. Функціонування моралі. Естетика: роль у житті людини та суспільства. Естетична свідомість...
Історія сучасного світу / За ред. Г.К. Парієнко: Основні тенденції суспільного розвитку країн світу після Другої світової війни. Україна в контексті світового розвитку. Предмет та основні завдання курсу «Історія сучасного світу». Джерела та українська історіографія. Сучасний поділ та класифікація країн світу. Зміни у світі після Другої світової війни. Формування нової системи міжнародних відносин на основі принципу мирного співіснування. Основні тенденції світового суспільного розвитку. Соціально-політичний та економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XX - початку XXI століття. Особливості повоєнної відбудови та подальшого розвитку держав Західної Європи. Європейська інтеграція. Вплив Європейського Союзу (ЄС) на розвиток інтеграційних процесів у Європі...

МАКАРЕНКО Антон Семенович

(1888-1939) - советский педагог и писатель, занимавшийся разработкой теории и методов коммунистического воспитания, проблем коммунистической нравственности. Новаторство М. в педагогике состоит, прежде всего, в плодотворной попытке дать общесоциологическое обоснование процесса воспитания. Это проявилось в его "педагогике параллельного действия". Указывая, что "воспитывает не сам воспитатель, а среда", М. усматривал основу воспитания не просто во взаимодействии воспитателя и воспитуемых, а в организации коллективной деятельности воспитанников в соответствии с тенденциями развития об-ва. Смысл социалистической дисциплины М. видел в такой практической организации коллективной жизни, в к-рой, с одной стороны, индивид приобретал бы навыки поведения, соответствующие принципам коммунистической морали, а с др. - были бы обеспечены защита интересов личности, условия свободного социального творчества ради достижения общественных це.юй. Отсюда единые методологические установки М. в педагогике и этике: приобщение индивида к активному участию в общественно-исторической практике как цель воспитания; организация коллектива и коллективной деятельности как гл. средство воспитания; принципиально новое место личности в социалистическом об-ве как предпосылка формирования индивидуальности в процессе усвоения принципов коммунистического мировоззрения и морали. М. выступал за соединение трудового воспитания с нравственным и политическим, считая, что без этого труд является процессом нейтральным для воспитания, что богатство личности соответствует широте интересов, к-рые организуют ее поведение. Требования нравственности, предъявляемые к человеку, по мнению М., должны опережать реальный уровень его поступков. Этим обеспечивается, по выражению М., "непрерывность" воспитания людей в духе коммунистической нравственности. Проблему свободы и ответственности, воспитания инициативности М, связывал с развитием самоуправления в коллективе. М. подчеркивал необходимость рассматривать, этические категории и проблемы нравственности в тесной связи с конкретными задачами коммунистического воспитания, решением широких социальных проблем. Осн. работы М.: "Книга для родителей" (1937), "Методика организации воспитательного процесса" (1935-36), "Цель воспитания" (1937), "О коммунистической этике" (1939), "Воля, мужество, целеустремленность" (1939).


© 2009-2020  lib.ltd.ua