Веб-бібліотека

Історія світової культури / За ред. В.М. Шейко:

Культура первісної доби. Культура стародавнього єгипту. Культура дворіччя. культура стародавньої індії. Культура стародавньої греції. Культура стародавнього риму. Культура візантії. Культура стародавнього та середньовічного китаю. Культура середньовічного ісламського світу. Культура західнофропейського середньовіччя. Культура відродження. фропейська культура хvіі століття. Фропейська культура доби просвітництва. Культура XIX століття. Культура XX століття...

Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: Стан, проблеми та основні напрями розвитку господарства економічних районів (регіонів) обласного рангу:. Вінницький регіон. Волинський регіон. Дніпропетровський регіон. Донецький регіон. Житомирський регіон. Закарпатський регіон. Запорізький регіон. Івано-Франківський регіон. Київський регіон. Кіровоградський регіон. Львівський регіон. Луганський регіон. Миколаївський регіон. Одеський регіон. Полтавський регіон. Рівненський регіон. Сумський регіон. Тернопільський регіон. Харківський регіон. Херсонський регіон. Хмельницький регіон. Черкаський регіон. Чернівецький регіон. Чернігівський регіон. Кримський регіон...
Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа: Основи комерційної діяльності. Суть, роль, зміст і задачі комерційної роботи. Поняття і суть комерційної роботи. Розвиток комерційної діяльності на Русі. Характер і зміст процесів, що виконуються в торгівлі. Предмет, зміст і задачі курсу «Комерційна діяльність». Роль і задачі розвитку комерційної роботи на сучасному етапі. Психологія та етика комерційної діяльності. Особистісні та професійні вимоги до комерційного працівника. Етикет підприємця-комерсанта. Організація і ведення ділових переговорів. Ділові листи в комерційній роботі. Комерційний ризик і способи його зменшення. Комерційна інформація та її захист. Поняття комерційної інформації і комерційної таємниці. Забезпечення захисту комерційної таємниці...
Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Устройство персонального компьютера. Немного компьютерной философии. Конструкция персонального компьютера. Карты, сокеты, слоты, джамперы. Краткий экскурс в цифровую схемотехнику. Кабели и разъемы. Системные ресурсы PC. Распределение памяти. Стандартная память - Conventional Memory. Верхняя память - UMA. Дополнительная память - Extended и Expanded Memory. Использование первого мегабайта физической памяти - Shadow ROM и Shadow RAM. Архитектура унифицированной памяти - UMA. Виртуальная память. Пространство ввода/вывода. Аппаратные прерывания. Немаскируемые прерывания. Маскируемые прерывания. Контроллер прерываний 8259А. Прямой доступ к памяти - DMA. Каналы прямого доступа к памяти и прямое управление шиной. Контроллер прямого доступа...
Основи психології / За ред. О. В. Киричука: Природа психічного та принципи побудови системи психологічних знань. Поняття про психіку. Предмет психології як науки. Психіка людини як предмет інтересу і наукового вивчення. Історія питання. Душа в реаліях та міфах. З історії науки про психічне. Проблема природи психіки у вітчизняній психології. Умовний рефлекс, що примирив психологію з фізіологією. Вивчення мозку і психіки у вітчизняній психології. Внутрішнє і зовнішнє як психологічна проблема. Суб'єктивний та об'єктивний аспекти психічного. Предмет психології на сучасному етапі її розвитку. Предмет сучасної психології як об'єкт наукової саморефлексії. Психічне як мета, засіб і самоцінне для суб'єкта...
Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Цивільна оборона України - основа безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації. Основи класифікації надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Стихійні явища екзогенного походження. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: аварії і катастрофи. Транспортні аварії (катастрофи). Радіаційно небезпечні об'єкти. Хімічно небезпечні об'єкти. Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти. Об'єкти комунального господарства. Гідродинамічні аварії. Ліквідація наслідків аварій та катастроф. Надзвичайні ситуації терористичного походження. Пожежі. Гасіння пожеж. Осередок ядерного ураження. Вплив на людей, сільськогосподарські й лісогосподарські об'єкти. Елементи ядерної фізики. Ударна хвиля...
Основи митної справи в Україні / За ред. П.В. Пашка: Митна справа в Україні. Історія розвитку митної справи в Україні. Митна політика. Митна справа. Митна територія України. Митний кордон України. Митна справа. Митна територія України. Митний кордон України. Прапор та емблема митної служби України. Завдання митних органів. Органи державного регулювання митної справи в Україні. Взаємодія митних органів України з іншими органами та особами. Інформування та консультування з питань митної справи. Роль і місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. Завдання для перевірки знань. Митний контроль. Митне оформлення. Організація митного контролю. Здійснення митного контролю товарів і предметів, транспортних засобів при переміщенні їх через митний кордон...

ЛЮКСЕМБУРГ Роза

(5.3.1871, Замосць, Польша - 15.1.1919, Берлин), представительница революц. марксизма, деятельница нем., польск. и междунар. рабочего движения.
В 1897 окончила ун-т в Цюрихе со степенью дра гос. наук. В 1898 переехала в Германию, где вместе с К. Либкнехтом и др. возглавила левое течение в нем. социал-демократии. В 1904, в связи с расколом в РСДРП, Л., не поняв ленинских принципов строительства пролет. партии нового типа, выступила с критикой большевиков. В период революции 1905-07 в России Л. по мн. вопросам стратегии и тактики революц. борьбы сблизилась с большевизмом. С энтузиазмом приветствуя революцию в России, Л. правильно оценивала роль пролетариата как решающей силы революции, признавала необходимость вооруж. восстания и установления революц. диктатуры.
В период войны 1914-18 Л. с революц. позиций решительно осуждала шовинистич. политику руководства С.-д. партии Германии, политику "гражд. мира" и поддержки войны. В 1916 Л. издала (под псевд. Юниус) брошюру "Кризис социал-демократии" (рус. пер. 1923), в к-рой вскрывала империалистич. характер войны, клеймила предательство с.-д. лидеров. В. И. Ленин в ст. "О брошюре Юниуса" оценил брошюру в целом как прекрасную марксистскую работу (см. ПСС, т. 30, с. 1-16). Вместе с тем Ленин критиковал имевшиеся в ней отд. ошибки (отрицание возможности нац.-освободит, войн в эпоху империализма и др.). За антимилитаристскую агитацию Л. подвергалась преследованиям. В общей сложности провела в тюрьмах ок. 4 лет (гл. обр. в период 1-й мировой войны).
Л. была одним из организаторов группы "Спартак" (оформилась в янв. 1916; в нояб. 1918 преобразована в "Союз Спартака"), Будучи одним из основателей Коммунистич. партии Германии, на Учредит, съезде (30.12.1918-1.1.1919) Л. сделала доклад о программе партии. После подавления восстания берлинских рабочих в янв. 1919 контрреволюция организовала арест и убийство Л. и К. Либкнехта.
В своих осн. теоретич. трудах по политэкономии Л. выступала с критикой капитализма и его последней стадии - империализма. Однако в экономич. концепции Л. содержались ошибки. Так, Л. утверждала, что накопление капитала при капитализме возможно лишь за счёт расширения сфер эксплуатации "некапиталистич. среды", т. е. х-в крестьян и ремесленников, отсюда её определение империализма как политики борьбы каппталистич. гос-в за остатки "мировой некапиталистич. среды". Мастерски применяя во мн. своих трудах материалистич. диалектику, Л. в ряде случаев отступала от неё, допуская метафизич. ошибки. Это сказалось, в частности, в неправильной трактовке ею нац. вопроса (отрицание права наций на самоопределение). Л. недооценивала также революц. возможности крестьянства.
Убеждённая марксистка, Л. рассматривала загнивание бурж. идеологии как выражение неизбежной гибели капитализма, вскрывала реакц. сущность неокантианства и этич. социализма; резко критиковала реформистские идеи Бернгатейна, считая его взгляды несовместимыми с пребыванием в партии. Определяя ревизионизм как разновидность мелкобурж. реформистской идеологии, Л. противопоставляла ему революц. марксизм. Стержнем этой полемики была проблема соотношения объективной историч. закономерности и революц. преобразований. Защищая выводы К. Маркса об углублении всех противоречий капитализма и неизбежности социалистич. революции, Л. показывала ошибочность утверждения Бернштейна об устойчивости мелкого произ-ва, подчёркивала классовый характер бурж. гос-ва, решительно выступала против реформистской идеи постепенной "социализации" общества. Подвергнув критике метафизич. противопоставление революц. "катастрофы" и эволюц. "развития", Л. писала, что "катастрофа" представляет собой закономерный момент развития.
Л. горячо приветствовала Окт.революцию 1917 в России как начало новой эры в истории человечества. Обосновывая закономерный характер революции, Л. отмечала выдающуюся роль партии большевиков как вдохновителя и вождя революции. Однако, находясь в тюрьме и будучи недостаточно информированной, она в тот момент неправильно оценила нек-рые вопросы тактики большевиков (решение ими агр. и нац. вопросов, роспуск Учредит, собрания и др.). Позднее, в условиях острой революц. борьбы, Л. исправила мн. свои ошибки, перейдя на позиции ленинизма. Усваивая опыт большевизма, Л. разоблачала каутскианскую теорию "чистой" демократии, правильно ставила вопрос о соотношении социалистич. демократии и диктатуры пролетариата.
С революц. деятельностью Л. были тесно связаны её выступления по вопросам лит-ры и иск-ва. Статьи Л. о А. Мицкевиче, Г. И. Успенском, Ф. Шиллере, Л. Н. Толстом, В. Г. Короленко имели большое значение в борьбе против бурж.-реформистской идеологии, защищали иск-во, связанное с демократич. и революц. движением, показывали, что участие в социальных битвах не принижает, а возвышает иск-во.
Критикуя отд. ошибки и отступления Л. от последоват. марксизма, Ленин высоко ценил её как борца за дело рабочего класса, как представителя нефальсифицированного, революц. марксизма, подчёркивал, что её работы "...будут полезнейшим уроком для воспитания многих поколений коммунистов всего мира" (там же, т. 44, с. 422).


© 2009-2020  lib.ltd.ua