Веб-бібліотека

Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу:

Теоретичні основи маркетингу підприємств туристичного бізнесу. Сутність маркетингу підприємств туристичного бізнесу та етапи його розвитку. Система маркетингу підприємства туристичного бізнесу в інформаційній економіці. Теоретичні засади мотивації споживачів туристичного продукту та їх поведінки. Технологія сегментації як методологічна основа впровадження маркетингу співпраці. Аналіз впливу маркетингового середовища на діяльність підприємств туристичного бізнесу. Вплив мегачинників на маркетинг підприємств туристичного бізнесу України. Дослідження впливу найважливіших макрочинників на розвиток українського туристичного ринку. Структура та динаміка мікросередовища функціонування підприємств туристичного бізнесу...

Посудін Ю.І. Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів: Якість сільськогосподарської продукції. Параметри якості рослинної продукції. Внутрішній склад. Густина. Визначення густини. Густина та критерій якості. Розмір. Форма і конфігурація. Текстура. Колір. Кондиція та дефекти. Смак. Запах. Безпека рослинних продуктів. Зараження рослинних продуктів. Фальсифікація рослинних продуктів. Фактори, що впливають на якість рослинних продуктів. Основні визначення. Фізичні стресові фактори. Механічні стресові фактори. Температурні стресові фактори. Водні стресові фактори. Світлові стресові фактори. Ультрафіолетові стресові фактори. Іонізаційні стресові фактори. Хімічні стресові фактори. Біологічні стресові фактори...
Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Загальні основи педагогіки. Учитель і суспільство. Людина і суспільство. Роль учителя у суспільному розвитку. Функції учителя. Якості учителя-вихователя. Педагогічні вміння учителя-вихователя. Педагогічна майстерність. Предмет і завдання педагогіки. Предмет педагогіки, її категорії. Педагогіка в системі наук. Джерела розвитку педагогіки. Структура педагогічних наук. Методи науково-педагогічних досліджень. Розвиток і формування особистості. Поняття про розвиток і формування. Біологічне і соціальне у розвитку людини. Акселерація та ретардація. Вікова періодизація дітей. Мета і завдання виховання. Сутність виховання, його мета. Завдання складових виховання. Комплексний підхід до виховання...
Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. проф. Г. В. Щокіна: Проблеми і тенденції змін світової освіти й Україна. Як і чому змінюється світова освіта. Тенденції змін європейської школи і світові стандарти середньої освіти. Кілька загальних тенденцій змін європейської і світової школи. До проблеми освітніх стандартів і визнання шкільних атестатів. Найхарактерніші тенденції розвитку закордонної вищої освіти (системні процеси). Темп і межі розширення масштабів. Тенденція подовження обов'язкової освіти після школи. Тенденція урізноманітнення закладів вищої освіти. Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти. Створення і розвиток нових університетів та інших ВЗО...
Ярошовець В.І. Історія філософії: Методологічна рефлексія історико-філософського процесу. Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки. Морально-гуманістичні параметри у світоглядному горизонті української філософії. Світоглядно-гуманістична парадигма у сучасній філософії (постмодерний вимір). Тенденції розвитку світової філософії. «Суміш реальностей» у філософському доробку Е. Дюркгейма. «Самотній голос людини» у філософії Г. Марселя. «Негативна діалектика» Т. Адорно. Структуралізм та постструктуралізм: К. Леві-Стросс та М. Фуко. Трансцендентальний емпіризм Ж. Дельоза. Реконструкція та деконструктивізм (Ж. Дерріда). Концепція метанаративів Ж.-Ф. Ліотара. Американський постмодернізм (Ф. Джеймісон). Італійський постмодернізм...

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА

- раздел современной физики, изучающий законы движения объектов микромира. Возникновение К. м., ее развитие и интерпретация связаны с именами Планка (открытие кванта действия), Бройля (идея о "волнах материи ). Бора (атомная модель, принцип соответствия, дополнительный способ описания, или принцип дополнительности) , Гейзенберга (соотношение неопределенностей) , Шредингера (волновое уравнение), Борна (статистическая интерпретация), П. Дирака (релятивистское уравнение). В научную разработку и истолкование физических и философских проблем К. м. существенный вклад внесли советские ученые Вавилов, В. А. Фок, И. Е. Тамм, Л. Д. Ландау, Д. И. Блохинцев и др. Специфические особенности К. м. как физической теории (корпускулярно-волновой дуализм, соотношение неопределенностей и др.) и связанных с ней методологических идей (соответствия принцип, дополнительности принцип и др.) обусловлены открытием "конечности взаимодействия , означающей, что любые взаимодействия между объектами в микромире (в т. ч. между прибором и микрочастицей) не могут быть меньше значения кванта действия (h=6,62-10-27 эрг/сек.). При характеристике состояния квантовых объектов (микрочастиц) неправомерно пользоваться понятием механической причинности, предполагающим точное одновременное знание начальных условий (импульсов и координат). Это состояние характеризуется статистической, вероятностной формой причинной зависимости, выраженной в понятии волновой функции, к-рое потенциально, как бы в "снятом виде , содержит взаимоисключающие и взаимодополняющие определения свойств микрообъектов, реализующихся в зависимости от конкретных экспериментальных условий. Включение в сферу познания квантовых явлений, необычных с т. зр. привычного, макроскопического опыта, возрастание значения измерительных процедур, экспериментальной техники, логико-математического аппарата неизбежно повлекли за собой усложнение роли субъекта, увеличение зависимости от его технической и методологической вооруженности особенностей вычленения (и в этом смысле "приготовления ), исследования того или иного объекта, фрагмента действительности. Это важно учитывать при анализе понятия "квантовый объект . К. м. сделала более очевидным тот факт, что без активного вмешательства в систему взаимодействующих объектов исследователь не может адекватно познавать их. Хотя и в новых условиях сохраняется принципиальная основа взаимодействия человека и внешнего мира - первичность объекта и вторичность субъекта, но при этом происходит более тесное их связывание. Вокруг этих философских проблем К. м. развернулась острая полемика. Они стали, особенно в начальный период развития К. м., предметом различного рода антинаучных, в т. ч. позитивистских, спекуляций, в известной степени связанных с высказываниями нек-рых сторонников т. наз. копенгагенской интерпретации К. м. Ошибочное истолкование специфики микромира исключительно как следствия особенностей процесса познания и измерения приводило к преувеличению роли "наблюдателя , к утверждениям о "неконтролируемом возмущении , "крахе причинности , "свободе воли электрона и т. п. Отказ от подобных утверждений, эволюция взглядов ряда создателей К. м., как и в целом ситуация в совр. физике, свидетельствуют о том, что "материалистический основной дух физики (Ленин) побеждает. В настоящее время К. м. не только позволила научно объяснить обширный круг явлений в области физики, химии, биологии, но и приобрела, наряду с фундаментальным, также и прикладное, инженерное значение. Это еще раз подтверждает безграничные возможности человеческого разума, вооруженного передовой методологией, в познании тайн микромира.


© 2009-2020  lib.ltd.ua