Веб-бібліотека

Комова М.В. Складання ділових документів:

Стилі сучасної української мови. Мовна норма. Загальна характеристика функціональних стилів. Науковий стиль. Офіційно-діловий стиль. Жанроструктурні різновиди офіційно-ділового стилю. Специфіка мовних засобів офіційно-ділового стилю. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Лексичні засоби стилістики ділових та інформаційних документів. Основні типи лексики за формою Вживання в системі функціональних систем. Стилістичні опозиції в лексичній системі мови. Сполучуваність слова. Багатозначність. Тропи. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми. Іншомовні слова. Неологізми. Застарілалексика. Діалектизми. Жаргонізми. Тірофесіоналізми. Терміни. Морфологічні засоби стилістики ділових та інформаційних документів...

Дубравська Д.М. Основи психології: Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...

КУЛЬТУРЫ ФИЛОСОФИЯ

- совокупность попыток философского объяснения явления культуры, его расчленения на ряд областей, объяснения законов его структуры, соподчинения между частями этого явления и определения его ценности. Поскольку культура вообще существует лишь в истории или как история, то философия культуры во многом совпадает с философией истории и часто даже идентична с ней. По сути дела, философия культуры (сам термин появился лишь в начале 20 в.) начинается с досократиков, с различения того, что "от природы", от того, что существует "благодаря установлению или закону". Философию культуры мы находим у Платона и стоиков, в отдельных случаях в эпоху средневековья, у Фомы Аквинского, а позже - у гуманистов. Четкую форму философия культуры получает только в 18 в., а именно благодаря Вико в Италии, Руссо и Вольтеру во Франции и особенно Гердеру в Германии, под влиянием которого она становится учением о становлении и действии телеснодушевно-духовной целостности человека в мире природы и одновременно в исторически-духовном мире. Начиная с Руссо, философия культуры выступает также и как критика культуры, каковой она является у Якоба Буркхардта, Дильтея, Ницше, Клагеса, Шпенглера и Ростоу.


© 2009-2020  lib.ltd.ua