Веб-бібліотека

Ющук І. П. Українська мова:

Сучасна українська мова як предмет вивчення. Походження української мови. Українська мова - державна. Стилі української мови. Мова як система. Фонетика і письмо. Звуки і фонеми. Звуки мови як фізичне явище. Звуки мови як фізіологічне явище. Членування мовленнєвого потоку. Звуки мови як соціальне явище. Фонеми в мовленнєвому потоці. ПИСЬМО. Виникнення і розвиток письма. Становлення писемності в Україні. Сучасний український алфавіт. Унормування українського правопису. Вживання великої букви. Транскрипція і транслітерація. Приголосні фонеми. Система приголосних фонем. Сонорні, дзвінкі і глухі приголосні. М'які і тверді приголосні. Вживання м'якого знака. Вживання апострофа. Подовження приголосних і подвоєння букв. Випадання приголосних...

Українське народознавство / За ред. С. П. Павлюка: Предмет і завдання етнографії. Походження українського народу. Етнічна територія України. Етнографічне районування України. Етнічний склад населення й сучасні етнічні процеси в Україні. Світоглядні уявлення та вірування. Людина. Доля. Душа. Демонологія. Довколишній світ. Релігія в житті українського народу. Передхристиянські вірування наших предків. Християнізація духовного життя українського народу. Етнічні архетипи в релігійному житті українців. Звичаї та обряди. Календарно-побутова обрядовість: етапи формування. Обрядовість зимового циклу. Обрядовість весняного циклу. Літні звичаї та обряди. Осінні звичаї та обряди. Народні знання. Народний календар. Космогонія і астрономія. Метеорологія...
Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів: Якість як основна категорія товарної експертизи. Поняття якості товарів. Фактори формування і збереження якості товарів. Оцінювання якості товарів. Контроль якості товарів. Експертиза товарів. Загальні поняття, предмет, мета, завдання експертизи товарів. Класифікація експертиз. Суб'єкти і об'єкти експертизи, товарів. Методи товарної експертизи. Організація і техніка проведення експертизи. Товарознавча експертиза. Експертиза нормативної і супровідної документації. Експертиза кількості товарів. Експертиза якості товарів. Товарознавча судова експертиза товарів. Митна експертиза товарів. Санітарно-гігієнічна експертиза. Основні поняття санітарно-гігієнічної експертизи...
Ткаченко А. О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: МИСТЕЦТВО СЛОВА. Феномен мистецтва. Види мистецтва, їх походження, класифікації. Мистецтво слова. Література як система. Проблеми генології. Лірика. Різновиди, види, жанри. Епос. Різновиди, види, жанри. Драма. Різновиди, види, жанри. Межиродові підсистеми. Ліро-епос. Ліро-драма. Епо-драма. Кіносценарій як межисистемне явище. Поетика літературного твору. Формозміст як єдність. Елементи змісту, або ж змістові прояви художньої форми. Елементи форми, або ж формальні проявники художнього змісту. Тема, проблема, ідея, тенденція, пафос/тональність, конфлікт/колізія. Фабула, мотив, сюжет, композиція. Художня мова. Етимологічне коріння експресії слова. Лексична сфера художньої мови...
Москаленко, Л. В. та ін. Масова комунікація: Концепції масової комунікації. Світовий інформаційний простір і демократичне суспільство. Проблеми становлення інформаційного суспільства. Ера інформації і гуманістична парадигма трансформації сучасного соціального знання. Соціологічні теорії розвитку мас медіа. Масова комунікація і суспільство. Соціальне функціонування журналістики. ЗМІ у соцієнтальних системах суспільства. Журналістика і духовність суспільства. ЗМІ і національна ідея. Результативність масово-інформаційної діяльності. Свобода преси: теорія і практика. Правові основи функціонування мас медіа. Законодавче поле діяльності українських мас медіа. Громадський контроль за діяльністю засобів масової комунікації. Самоконтроль у ЗМІ...

КРОВЬ

- символ родства, родовой связи и отличия. При братании люди надрезали руки и смешивали кровь. "Голубая кровь" является символом благородного происхождения. Кровь также носительница жизни: она содержит в себе принцип жизненного тепла, поэтому Моисей запретил употреблять в пищу кровь животных. С древних времен она выступала символом места души и жизненных сил, тесно взаимодействуя с огнем и солнцем. В древнегреческом мифе об Адонисе кровь - символ весеннего возрождения природы: кровь бога превращается в первый весенний цветок - анемон, а кровь Афродиты окрашивает белые розы в красный цвет. Китайцы также считали свежую кровь символом жизни и местом пребыванием души. В Китае она была символом клятвы, ею мазали рот. Греки давали крови стекать в могилы умерших, чтобы усилить их жизненные силы после смерти. Древние считали кровь обителью страстей и добрых духов или божественных эманаций. У крови, первоосновы жизни и силы, наделенной очищающими способностями, австралийцы и другие примитивные племена просили увеличения собственной силы, обмазывая ею тело. У этих племен кровь использовали во всех ритуальных церемониях: например, в обрядах плодородия перед сбором нового урожая поле окропляли кровью домашних животных. Древние майя и ацтеки приписывали крови целительные свойства и полагали, что кровь из пениса обладает даже магическими свойствами, делая человека неуязвимым, хотя в ряде древних традиций кровь, особенно менструальная, считалась нечистой и рассматривалась как символ болезни и несчастья. В христианской традиции пролитая кровь Христа считается обладающей силой спасения. Именно через пролитие крови, предсказанное Христом на Тайной вечере, осуществляется искупление человеческих грехов. Особое значение в христианстве придается нанесенной Христу ране, которая оказалась наделенной богатым символическим смыслом. "Кровь и вода", вылившиеся, согласно евангелисту Иоанну, из раны, по представлению Блаженного Августина, символизируют евхаристию и крещение. Точно так же, как Ева была сотворена из ребра Адама, так и два главнейших христианских таинства излились из бока Спасителя. Таким образом Церковь родилась из раны Господа. По преданию, римский воин Лонгин сохранил в дарохранительнице капли крови Спасителя. В позднем Средневековье фигура Адама, выходящего из могилы, может находиться ниже креста и держать чашу, в которую собирается спасительная кровь. Начиная с XVI в., аналогичным образом действуют ангелы. Рана обычно изображалась на правой - "хорошей" - стороне тела, на стороне, по мысли Блаженного Августина, "вечной жизни". К началу XVII в. это символическое значение забывается, и рана с тех пор может находиться на любой стороне. Кровь традиционно связывалась с жертвоприношением. Ею кропили алтарь, а в культах Кибелы и Митры посвященных крестили в крови жертвенного буйвола. Жертва, по мнению древних, должна умилостивить богов, восстановить космическое равновесие, возникшее из-за преступления человеком нравственных законов. Все жидкое: молоко, мед, вино,  - применяемое для этих целей, олицетворяет кровь. Так, вино как символ крови Христа подают на таинстве причащения. Кровь, увиденная во сне, является символом тайных ран души. Зодиакальный смысл знака Весов, представляющего Божественную законность, раскрывает метафору крови, выраженную в идее жертвоприношения. Этот же контекст выражен на языке алхимии, когда вещество переходит от белой стадии в красную. Метафорически выражается в образе вечно пылкого "красного рыцаря" Парсифаля - того, кто победил и коня, и чудовище. Имеет место взаимообусловленная цветовая и семантическая символика понятия красного цвета и крови. В целом символическое значение крови соответствует символу красного цвета и огня. Но цвет крови - красный - ассоциируется как с эмоциями любви, так и ненависти. Например, цвет красного знамени коммунисты ассоциировали с идеей крови, пролитой в борьбе за освобождение человечества от эксплуатации. Источ.: Жюльен Н. Словарь символов. Челябинск, 1999; Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1999; Шейнина Е. Я. Энциклопедия символов. М., 2001; Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М., 1999.


© 2009-2020  lib.ltd.ua