Веб-бібліотека

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002): Основні проблеми світу після другої світової війни. Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному світі. Особливості політичного розвитку. Соціал-реформістська модель організації суспільства: становлення та криза. Неоконсерватизм: суть та особливості. Розпад колоніальної системи та модернізація країн третього світу. Науково-технічний прогрес та постіндустріальне суспільство. Глобальні проблеми сучасності. Міжнародний тероризм як планетарна проблема. Провідні країни Європи та Америки. Сполучені Штати Америки. Гаррі Трумен - 33-й президент США. Наслідки другої світової війни для США. Повоєнна реконверсія та економічний розвиток. "Справедливий курс"...
Проектування інформаційних систем / За ред. В. С. Пономаренка: Загальнотеоретичні засади проектування автоматизованих інформаційних систем. Системотехнічні аспекти теорії проектування автоматизованих інформаційних систем. Системний підхід, цілі та принципи проектування інформаційних систем. Декомпозиція інформаційної системи. Якість та ефективність інформаційної системи. Процес проектування інформаційної системи. Сутність процесу проектування, його стадії та етапи. Учасники процесу проектування. Трудомісткість етапів проектування. Методи і засоби проектування інформаційних систем. Сутність і класифікація методів проектування інформаційних систем. Засоби проектування інформаційних систем та їх класифікація. Методи і моделі прийняття проектних рішень...
Муромцева Ю.І. Демографія: Демографія. Предмет і методи дослідження. Об'єкт і предмет демографії. Методологічні засади демографії. Міжпредметні зв'язки демографії. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Переписи населення. Вибіркові обстеження населення. Поточний статистичний облік населення. Чисельність населення та його склад. Абсолютна чисельність населення. Середня (середньорічна) чисельність населення. Статево вікова структура населення. Шлюбно-сімейна структура населення. Динаміка чисельності та складу населення України. Смертність і тривалість життя населення. Епідеміологічний перехід. Показники рівнів і структури смертності. Динаміка смертності й очікуваної тривалості життя в Україні. Народжуваність і репродуктивна поведінка...
Русинка І.І. Психологія: Психологія як наука. Еволюція наукових поглядів на природу психічного. Розвиток психологічних знань у рамках вчення про душу. Розвиток психологічних знань у рамках вчення про свідомість. Розвиток психології як науки про свідомість у період до формування експериментальної психології. Становлення психології як самостійної науки. Мозок і психіка. Будова мозку. Принципи роботи мозку. Принцип динамічного стереотипу. Принцип домінанти. Свідомість і підсвідоме: взаємодія та взаємозалежність. Основні теорії особистості. Основні теорії особистості. Теорія З. Фрейда. Теорія А. Адлера. Теорія В. Франкла. Теорія Г.Олпорта. Теорія Д. Келлі. Теорія А. Маслоу. Психологічна структура особистості та особливості її розвитку і поведінки. Свідомість...

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

- многосторонний процесс общественного воспитания, осуществляемый в ходе строительства коммунистического об-ва. Цель его - формирование всесторонне развитой личности, гармонически сочетающей в себе духовное богатство (высокоразвитые духовно-практические, производственные, теоретические, эстетические способности), моральную чистоту и физическое совершенство (Всестороннее, целостное развитие личности). Идейная основа К. в.-теория марксизма-ленинизма. В трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина сформулированы цели, принципы, осн. содержание и пути формирования человека будущего. Они получили дальнейшее развитие и конкретизацию в коллективной мысли Коммунистической партии и практических мерах Советского правительства. В Программе КПСС задача воспитания нового человека выдвинута в качестве одной из важнейших сторон процесса построения коммунистического об-ва наряду с созданием материально-технической базы коммунизма и формированием коммунистических общественных отношений. К. в. включает: формирование у всех членов об-ва научного мировоззрения, развитие коммунистической сознательности, трудовое воспитание, развитие коммунистического отношения к труду, к общественному производству, превращение общественно полезного труда в жизненную потребность каждого человека; повышение духовной культуры всего народа до уровня высших достижений общечеловеческой культуры, теоретической мысли, техники, литературы и искусства и развитие на этой основе общественной активности, самодеятельности и творчества народных масс, чтобы в процессе своей жизнедеятельности они не только осваивали культурные ценности, но и сами выступали в роли рационализаторов и организаторов производства, созидателей художественно-эстетических образцов; утверждение подлинно гуманных отношений между людьми в соответствии с принципами коммунистической нравственности; физическое воспитание, преследующее цель формирования здорового и физически совершенного человека. Одной из важнейших сторон К. в. является воспитание нравственное, ставящее своей целью выработку активной жизненной позиции личности, сознательного отношения к общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения Задачи нравственного воспитания решаются Коммунистической партией в процессе практического руководства деятельностью народных масс Объективными предпосылками успешного осуществления этих задач являются выбор методов руководства (в частности, определение соотношения между убеждением и принуждением), соблюдение прин ципов социалистического и партийного демократизма, развитие критики и самокритики как одного из осн. способов волеизъявления народных и партийных масс, подбор руководящих кадров, к-рые должны пользоваться моральным авторитетом у народа, действенный контроль за исполнением принятых решений как одно из средств укрепления доверия масс к своему авангарду, внедрение в повседневную жизнь социалистического об-ва передовых образцов, воспитание на живых примерах, распространение всякого прогрессивного почина и поощрение инициативы, развитие социалистического соревнования в его многообразных формах, создание атмосферы нетерпимости вокруг нарушений принципов коммунистической нравственности и т. д. К в. предполагает в качестве одного из непременных условий повседневную заботу партии и государства о жизненных нуждах народа. С этими практическими проблемами коммунистического строительства тесно связано и идейное воздействие на сознание народных масс (пропаганда и агитация). Успех воспитания обеспечивается тогда, когда оно опирается на прочный фундамент социально-экономической политики. Наше об-во располагает большими, все возрастающими возможностями для более полного развития личности Вместе с тем важно, чтобы каждый человек умел разумно ими пользоваться, что, в конечном счете, зависит от того, каковы его потребности, интересы. Поэтому в их активном, целенаправленном формировании партия видит одну из важных задач социальной политики (Материалы XXVI съезда КПСС, с. 63). Процесс К. в осуществляется в постоянной борьбе нового со старым, в преодолении трудностей и недостатков в жизни социалистического об-ва, пережитков прошлого в сознании людей. Его содержание отражено в принципах коммунистической нравственности (см. также Комплексный подход к воспитанию).


© 2009-2020  lib.ltd.ua