Веб-бібліотека

Конфліктологія / За ред. Л. М. Герасіної:

Конфліктологія як наука (соціально-правовий аспект). Предмет, об'єкт, закони і методи конфліктології. Розвиток проблем конфлікту в парадигмах соціальної та правової наук. Конфлікт і механізми його розвитку. Феномен конфлікту. Конфлікти соціальної сфери. Суспільна криза. Витоки, причини та рушійні сили конфлікту. Динаміка конфлікту. Учасники і суб'єктивна складова конфлікту. Сфери розгортання конфліктів. Економічний конфлікт. Політичний конфлікт. Конфлікт культур і духовних цінностей. Етнонаціональні конфлікти. Юридичний конфлікт. Релігійні конфлікти. Розв'язання і попередження конфліктів. Засоби і механізми розв'язання конфліктів. Соціально-правові технології попередження конфліктів...

Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Предмет і завдання товарознавства. Споживна цінність товарів - предмет товарознавства. Зв'язок товарознавства з іншими науками. Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають. Хімічний склад харчових продуктів. Неорганічні речовини харчових продуктів. Органічні речовини харчових продуктів. Речовини, що формують біологічну цінність харчових продуктів. Речовини, які формують органолептичні властивості харчових продуктів. Енергетична цінність харчових продуктів і раціональне харчування. Фізичні властивості товарів. Густина, шпаруватість. Структурно-механічні властивості. Оптичні властивості. Теплофізичні властивості. Сорбційні властивості. Якість товарів і методи оцінки якості...
Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств: Основи страхового бізнесу. Економічний зміст страхування. Поняття страхування. Основні поняття в страхуванні. Страховий ризик. Класифікація в страхуванні. Договірні відносини в страхуванні. Організація страхової справи в Україні. Державне регулювання страхової діяльності. Перехід страхового ринку України на міжнародні стандарти. Організаційні форми страховиків. Аквізиція страхової компанії. Системи страхових відносин. Сучасний стан страхового ринку України. Основні показники. Частка страхування у ВВП. Розвиток окремих видів страхування. Популярність страхування в Україні. Страхування як елемент ризик-менеджменту в туристичній діяльності. Характеристика ризиків у туристичній діяльності...
Коляда Т.А. Правове регулювання туристської діяльності: Законодавчі акти в сфері туризму. Цивільно-правові зобов'язання та договори. Правовий режим міжнародної туристичної діяльності. Міжнародні нормативні акти. Регламентація міжнародної туристської діяльності в законодавстві України. Порядок оформлення виїзду українських громадян за кордон. Поняття і види підприємницької діяльності в галузі туризму. Правове регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму. Юридична відповідальність за порушення у сфері підприємницької діяльності. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності...
Соціологія: Підручник / В.П.Андрущенко: Вступ до соціології. Що і як вивчає соціологія. Соціологія - наука про суспільство. Предмет та об'єкт соціології. З історії становлення соціології. Виникнення та становлення соціологічних знань. Джерела соціологічних знань. Розвиток соціальних знань в Стародавньому Світі. Формування соціологічної думки в Середньовіччя та епоху Відродження. Особливості розвитку соціальних знань в XVII ст. Філософія історії - новий етап в розвитку соціального пізнання. Становлення та розвиток соціології в XIX - XX ст.ст. (Класичний період). Опост Конт і Герберт Спенсер - основоположники соціології - самостійної науки. Дальший розвиток соціології в XIX ст. Психологічні школи в соціології. Емпіричні соціальні дослідження...
Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: Глобальний маркетинг сталого розвитку. Економічні, соціальні і цивілізаційні межі глобалізації і сталий розвиток у XXI столітті. Теоретичні і політичні аспекти сталого розвитку. Можливості і виклики глобалізації у сфері сталого розвитку. Концептуальна сутність сталого розвитку. Принципи сталого розвитку. Регіональні аспекти сталого розвитку. Маркетингові виміри і оцінки процесу глобалізації сталого розвитку. Деякі підсумки і маркетинговий прогноз перспектив сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку: маркетингова оцінка світового досвіду. Національні стратегії сталого розвитку: аналіз основних підходів. Етапи маркетингу і планування сталого розвитку. Учасники процесу стратегічного маркетингу і планування...
Основи психології / За ред. О. В. Киричука: Природа психічного та принципи побудови системи психологічних знань. Поняття про психіку. Предмет психології як науки. Психіка людини як предмет інтересу і наукового вивчення. Історія питання. Душа в реаліях та міфах. З історії науки про психічне. Проблема природи психіки у вітчизняній психології. Умовний рефлекс, що примирив психологію з фізіологією. Вивчення мозку і психіки у вітчизняній психології. Внутрішнє і зовнішнє як психологічна проблема. Суб'єктивний та об'єктивний аспекти психічного. Предмет психології на сучасному етапі її розвитку. Предмет сучасної психології як об'єкт наукової саморефлексії. Психічне як мета, засіб і самоцінне для суб'єкта...

КАТОЛИЦИЗМ

(от греч. katholikos всеобщий, главный, вселенский) - одно из основных направлений в христианстве. Разделение христианской церкви на К. и православную произошло в 1054 - 1204 гг., в XVI в. от К. откололся протестантизм. Примерное число католиков - 600 млн., священников около 400 тыс., монахов - более 330 тыс., монахинь - более 10 млн Источники вероучения - Св. Писание и Св. Предание. Католическая церковь строго централизована. Ватикан - ее единый всемирный центр, а папа римский - единый глава, которому подчиняется вся многоступенчатая иерархия К. Папа считается непогрешимым в делах веры и нравственности, в нем видят наместника Иисуса Христа на земле. Духовенство дает обет безбрачия. Между мирянами и клиром наблюдается резкое разграничение.Отличительной особенностью католического вероучения является вера в то что Св Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына (филиокве - "ц сына"); это добавление принято в 589 г Помимо общего для христианских течений представления об аде и рае, К в 1439 г. принял догмат о чистилище, т е о промежуточном месте-состоянии, где души грешников очищаются через страдания. Характерно особое почитание Девы Марии. В 1854 г. был принят догмат о ее непорочном зачатии, а в 1950 г - о телесном вознесении; в 1954 к установлен праздник в честь "королевы небес" К. присущи культ мучеников, святых блаженных, почитание икон и реликвий, пышное театрализованное богослужение (ранее на латинском языке, а ныне также на национальных языках). К. признает семь таинств: причастие (квасной хлеб - для всех, а вино только для священников), крещение (окропление водой), покаяние (исповедь перед священником), миропомазание (конфирмация в семь-восемь лет), соборование перед смертью, священство, брак. Святым днем католики признают воскресенье Они веруют в бессмертие души, загробную жизнь, существование рая и ада, а также в возможность приобрести за деньги прощение (индульгенция).
Исторически римская католическая церковь расценивает 66 книг Ветхого и Нового заветов как богодухновенное Слово Божие. Апокрифические книги они также считают продиктованными Богом. Учение о Боге сходно в К., православии и протестантизме: есть три личности Божественного существа - Отец, Сын и Дух Святой, и все три являются одним Богом, и все они одной сути и равны в могуществе и славе. Иисус был человеком: он рос физически и интеллектуально, нуждался в пище, уставал, нуждался во сне, плакал, умер, но Иисус был также Богом во плоти наравне с Богом создал все сущее, поддерживает все сущее, направляет и руководит ходом истории, дарует вечную жизнь, воскресит мертвых, будет судить людей в день Последнего суда. Католики веруют в то, что Христос обладает качеством не зависеть ни от кого и ничего в Своем существовании, что Он вечен, всезнающ, всесилен, вездесущ, свят, праведен, принимал поклонение Себе как Богу. Доктрина физического воскресения - центральная· ".. и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием" (Деян., 1:3). Святой Дух также обладает всеми атрибутами Бога - всемогущ, вечен, всеведущ, был вовлечен в божественные дела, включая творение, новое рождение, воскресение Христа.
Учение о человеке в К. совпадает с обшехристианским: Бог сотворил человека, мужчину и женщину по Своему подобию, со знаниями, праведностью, святостью, с властью над всеми созданиями; но из-за грехопадения Адама и Евы была порвана связь человека с природой, на земле стали произрастать тернии и плевелы, животные перестали быть покорными, человек стал отделен сам от себя, он начал ощущать пустоту и незаполненность внутри, чего не было до грехопадения. Доктрина спасения связана с искупительной смертью Христа на кресте: смерть Христа была жертвой за грехи мира. Спасение - дар Бога.
К. использует концепцию Августина о "граде Божием". Официальная философия К - учение Фомы Аквинского, приспособленное к современным условиям (неотомизм). Социально-догматическая основа К. - идея власти духовенства (иерократия), сопряженная с учением о подвластности всего сущего Богу (с учением о теократии) Поэтому К. всегда озабочен проблемами власти, политическими задачами, расширением роли папской власти и привилегий духовенства. Требование беспрекословного соблюдения церковной дисциплины подкрепляется учением о том, что вне церкви нет спасения и что путь к спасению человек может отыскать лишь с помощью церкви История человечества, с этой т зр., предстает прежде всего как история борьбы за победу папской власти на всей земле.
Современный К. оказывает активное влияние на международные отношения, опираясь при этом не только на многочисленное духовенство, монашеские ордена и миссионерские организации, но также на примыкающие к нему светские массовые организации - политические партии, профсоюзы, молодежные, женские и др. объединения. Для своих целей К. широко использует прессу, радио, кино, телевидение, издательства, католические учебные заведения. Внутри К. не прекращается дискуссия между модернистами и традиционалистами по вопросу о мере и формах приспособления церкви к нынешним условиям жизни. Ватикан ведет "диалог с миром" (со светским искусством, наукой, материалистической философией, медициной и т. д.), поддерживает политику мирного сосуществования государств с различными социальными системами, отстаивает права человека, трудящихся, осуждает реакционные режимы, призывает к объединению всех демократических сил мира. Немалые надежды К. возлагает на экуменическое движение в христианстве, стремясь возглавить это движение и подчинить его папскому влиянию.
К. является господствующей конфессией в Италии, Испании, Португалии, во Франции, в Бельгии, Австрии, латиноамериканских странах; католики преобладают среди верующих в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии и на Кубе.
Д. В. Пивоваров


© 2009-2020  lib.ltd.ua