Веб-бібліотека

Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини:

Історичний нарис. Основні відомості про структуру та функції клітин, тканин, органів і систем. Апарат руху й опори. Кістки. Осьовий скелет. Скелет голови. Кістки мозкового черепа. Кістки лицевого черепа. Хребтовий стовп. Грудна клітка. Додатковий скелет. Кістки верхньої кінцівки. Кістки нижньої кінцівки. Суглоби кінцівок. М'язи. М'язи частин тіла. Системи крові та кровообігу. Система крові. Склад, кількість і фізико-хімічні властивості крові. Клітини крові. Зсідання крові (гемокоагуляція). Групи крові. Система кровообігу. Діяльність серця. Кровоносна система. Лімфатична система. Дихальна система. Дихання. Вентиляція легенів. Газообмін в легенях і тканинах. Регуляція дихання. Травна система. Травлення. Обмін речовин...

Хоменко І.В. Логіка для юристів: Визначення логіки як науки. Історичні етапи розвитку логічного знання. Міркування і його структура. Правильні та неправильні міркування. Поняття про логічну помилку. Логічна форма міркування. Визначення логічної форми. Формалізована мова. Метод формалізації. Основні компоненти логічної форми міркувань. Значення логіки для юристів. Контрольні запитання і вправи. Семіотичний характер логіки. Поняття про знак. Види знаків. Семіотика як наука про знаки. Структура знакового процесу. Структура значення знака. Типові логічні помилки. Структура значення знака і специфіка мови права. 6. Виміри і рівні знакового процесу. Контрольні запитання і вправи. Логічний аналіз понять. Загальна характеристика поняття. Структура поняття. Види понять...
Соціологія: Підручник / В.П.Андрущенко: Вступ до соціології. Що і як вивчає соціологія. Соціологія - наука про суспільство. Предмет та об'єкт соціології. З історії становлення соціології. Виникнення та становлення соціологічних знань. Джерела соціологічних знань. Розвиток соціальних знань в Стародавньому Світі. Формування соціологічної думки в Середньовіччя та епоху Відродження. Особливості розвитку соціальних знань в XVII ст. Філософія історії - новий етап в розвитку соціального пізнання. Становлення та розвиток соціології в XIX - XX ст.ст. (Класичний період). Опост Конт і Герберт Спенсер - основоположники соціології - самостійної науки. Дальший розвиток соціології в XIX ст. Психологічні школи в соціології. Емпіричні соціальні дослідження...

ИНТЕЛЛЕКТ ИСКУССТВЕННЫЙ

1. Условное обозначение кибернетических систем и их логико-математического обеспечения, предназначенных для решения некоторых задач, обычно требующих использования интеллектуальных способностей человека. 2. Совокупность функциональных возможностей электронно-вычислительной машины - компьютера - решать задачи, ранее требовавшие обязательного участия человека. Этот термин нужно рассматривать как метафору. Фактическое содержание теории интеллекта искусственного составляют теория программирования, включая иногда теорию самих компьютеров. Ныне на первый план выдвигается организация знаний в системах интеллекта искусственного, организация диалога человека и компьютера, создание систем гибридного интеллекта, объединяющих мыслительные способности людей, разделенных во времени и пространстве, с использованием информационно-вычислительной техники, адаптированной к каждому активному участнику подобной системы. Одна из областей приложения идей интеллекта искусственного психология. В свою очередь в теории интеллекта искусственного используются психологические знания. В психологии рассматривается вопрос о наличии (или отсутствии) аналогии человеческой психики и интеллекта искусственного. Хотя в основе интеллекта искусственного лежит моделирование отдельных аспектов и свойств мыслительной деятельности человека, совпадение результативных характеристик функционирования компьютера и мышления человека не может расцениваться как сходство сравниваемых структур. Среди специализированных разделов психологии все чаще можно встретить психологов, занятых проблемами интеллекта искусственного. Они пытаются методами машинного моделирования лучше понять, как происходит процесс мышления у человека, а также использовать машину для развития у детей новых навыков мышления и исследования задач. Психологические исследования интеллектуальной деятельности человека и диалогического общения служат основой для поиска путей дальнейшего совершенствования компьютеров и наилучшего объединения творческих возможностей человека и формализованных процедур, реализуемых компъютерами.


© 2009-2020  lib.ltd.ua