Веб-бібліотека

Аболіна Т. Г. Етика:

Предмет і завдання етики. Етика як філософська теорія моральності. Предмет етики й особливості етичних знань. Актуальні проблеми етики та їх значення для розв'язання загальнолюдських проблем. Основні етапи й напрями розвитку етики. Періодизація історії етики. Етична проблематика марксистської філософії. Основні лінії розвитку вітчизняної етичної думки. Типологізація етичної думки. Походження та історичний розвиток моралі. Значення філософсько-етичного дослідження процесу походження та розвитку моралі для духовно-морального самовизначення людини. Особливості морального життя в умовах первісно-родової общини. Історичне виділення моралі у сферу вільного вибору особистості між добром і злом...

Дудик П.С. Стилістика української мови: Стилістика як лінгвістичне вчення. Мова як джерело стилістичних знань. Сучасна українська літературна мова як основа стилістики. Основні структурні компоненти і стилістичні можливості мови. Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів. Основні терміни стилістики. Стилістика в системі розділів науки про мову. Об'єкт і предмет стилістики. Стилістика і її підрозділи. Стилістичний аналіз мовних одиниць. Стилістика мови і стилістика мовлення. Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення). Теоретичне і практичне значення стилістики. Об'єктивне і суб'єктивне в стилістиці. Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці. Стилістична норма в мові й у мовленні. Стилістика літературної мови і діалектне мовлення...
Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Предмет і завдання товарознавства. Споживна цінність товарів - предмет товарознавства. Зв'язок товарознавства з іншими науками. Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають. Хімічний склад харчових продуктів. Неорганічні речовини харчових продуктів. Органічні речовини харчових продуктів. Речовини, що формують біологічну цінність харчових продуктів. Речовини, які формують органолептичні властивості харчових продуктів. Енергетична цінність харчових продуктів і раціональне харчування. Фізичні властивості товарів. Густина, шпаруватість. Структурно-механічні властивості. Оптичні властивості. Теплофізичні властивості. Сорбційні властивості. Якість товарів і методи оцінки якості...
Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Предмет і завдання товарознавства. Споживна цінність товарів - предмет товарознавства. Зв'язок товарознавства з іншими науками. Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають. Хімічний склад харчових продуктів. Неорганічні речовини харчових продуктів. Органічні речовини харчових продуктів. Речовини, що формують біологічну цінність харчових продуктів. Речовини, які формують органолептичні властивості харчових продуктів. Енергетична цінність харчових продуктів і раціональне харчування. Фізичні властивості товарів. Густина, шпаруватість. Структурно-механічні властивості. Оптичні властивості. Теплофізичні властивості. Сорбційні властивості. Якість товарів і методи оцінки якості...
Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: Стан, проблеми та основні напрями розвитку господарства економічних районів (регіонів) обласного рангу:. Вінницький регіон. Волинський регіон. Дніпропетровський регіон. Донецький регіон. Житомирський регіон. Закарпатський регіон. Запорізький регіон. Івано-Франківський регіон. Київський регіон. Кіровоградський регіон. Львівський регіон. Луганський регіон. Миколаївський регіон. Одеський регіон. Полтавський регіон. Рівненський регіон. Сумський регіон. Тернопільський регіон. Харківський регіон. Херсонський регіон. Хмельницький регіон. Черкаський регіон. Чернівецький регіон. Чернігівський регіон. Кримський регіон...
Архівознавство / За ред. Я. С. Калакури: Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкт і методи архівознавства. Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами. Джерельна база та історіографія архівознавства. Історія архівної справи в Україні. Початок архівів в Україні. Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви литовсько-польської доби (XV ст. - перша половина XVII ст.). Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVH-XVIII ст.). Архіви та архівна справа в Україні кінця XVIH-XIX ст. Архіви України в контексті проектів архівних реформ у Росії XIX - початку XX ст. Архіви та архівна справа доби Української революції...

ИНТЕГРАЛЬНАЯ (ПОЛНАЯ) ЙОГА

(или супраментальная йога): учение, принадлежащее в 20 в. йогу и философу Шри Ауробиндо. Он попытался объединить в своей практике элементы многих йог и разрабатывал. четырехсторонний путь: Йога знания для разума, для мудрости, Йога Бхакти для сердца, Йога работы для Воли и Йога Совершенства для всей природы. Ее определяют два основных момента: необходимость принять мир как проявление Божественной Силы, вместо того, чтобы отвергать его как заблуждение или иллюзию; необходимость принять характер этого проявления как духовную эволюцию, которая осуществляется с помощью йоги, являющейся средством трансформации разума, жизни и тела и преобразования их в инструменты духовного и супраментального совершенства. Особенность интегральной йоги заключается в прохождении через состояние нирваны и подъеме на более высокий уровень соединения с Абсолютом, где индивидуальное сознание сохраняется и одновременно преодолевается, мир оказывается наблюдаем одновременно со всех возможных точек зрения. Весьма интересно, что опыт Ауробиндо показывает, свет сознания может быть открыт внутри клеток человеческого тела, в самом сердце материи. Важнейшей задачей своей йоги философ считал пробуждение сознания на всех уровнях телесности, полное просветление тела, овладение всеми ступенями сознания, и, таким образом, создание бессмертного сверхчеловека, находящегося в гармонии со сверхсознанием. Шри Ауробиндо Гхош в учении об Интегральной йоге рассмотрел пять состояний сознания, из которых два относятся к уровню сознания и три к Высшему мышлению (Сверхсознанию). Он считал, что человек, обретший глубокую концентрацию внимания, позволяющую входить в состояние самадхи, вступает в зону Сверхсознательного. Перед ним открываются двери в неведомое, туда, где лежат еще не тронутые резервы тела и психики. Ауробиндо Гхош разграничил пространство Высшего мышления и выделил три состояния: разум Озаренный, Интуитивный и Глобальный. Озаренный разум. В ходе йоготренировки с обретением покоя в метальной деятельности и появлением способности к остановке рассуждающего мышления становится возможным проявление Озаренного разума. В этом состоянии информация идет в виде лавины образов, слов откровения, переполняющих человека. Словосочетания, ритмы, краски - все рвется наружу и при достаточной вооруженности техническими навыками может быть воплощено в музыку, стихи, живопись. Энтузиазм, бьющая ключом энергия, постоянная готовность к действию - характерные черты Озаренного разума, до этого уровня поднимаются талантливые поэты, музыканты, художники, писатели, а также влюбленные. Но это состояние не стабильно. При недостаточной готовности сознания и тела возможен возврат на более низкие уровни. Интуитивный разум. Об интуиции говорят, что это воспоминание Истины. Истина, знание, информация будто бы находится рядом, ожидая, когда мы станем чище и просветленнее, чтобы увидеть их. В таком состоянии смысл понятий, явлений, объектов концентрируется в сжатых формулировках, без единого лишнего слова. Просветление длится дольше. На этот уровень поднимаютя, крупные ученые, создатели новых наук и направлений искусства, философы и религиозные деятели.
Глобальный разум является вершиной, которой человек достигает очень редко. Это Космическое Сознание слившееся с индивидуальностью и поэтому осознанное. Если идущий терпеливо покорял каждую ступень восхождения так, что низшие уровни оставались связанными с вершиной, то он может поведать постигнутое им. Глобальный разум - это мир Богов и основателей великих религий. На этом уровне познаются всеобщая Красота, Вселенская Любовь, Космическая Мудрость. Здесь нет противопоставлений. Здесь Добро и Зло, Любовь и Ненависть, Прекрасное и Низменное..., то есть все другие противопоставления выших ценностей, воспринимаются не как отрицания, а как элементы Космической Гармонии. Все три этапа эволюции сознания представляют собой Сверхсознательное. Однако порог Сверхсознательного, граница разума, до которой поднялся каждый человек, не одинаковы. Для одних Озаренный разум вряд ли можно назвать сверхсознательным - это часть их нормального состояния для других - простой рассуждающий разум остается пока отдаленной возможностью внутреннего развития. Современный человек, развив аналитические и логи ческие возможности рационального мышления, часто теряет способность к непосредственному, непредубежденному, к целостному восприятию окружающего. Ему недостает интуитивного, комлексного, синергийного постижения сути вещей, способности к нестандартным решениям. Йога позволяет подняться на уровень, когда человек ста новится хозяином не только тела и психики, но и мышления. Он обретает чистоту мысли, ясность ее выражения умение в любой ситуации сосредоточиться и реально оценить положение вещей. Развиваются потенциальные возможности и таланты. Йога - это путь к себе, путь постижения своего "Я", путь познания и укоренения принципов и законов Космической Мудрости в человеческой жизни.


© 2009-2020  lib.ltd.ua