Веб-бібліотека

Андрущенко В.П., Михальченко М.Л. Сучасна соціальна філософія:

Суспільство як об'єкт філософського пізнання. предмет соціальної філософії. Історична генеза предмета соціальної філософії в історії філософії. Тріумф і трагедія соціальної філософії марксизму-ленінізму. Діалог на зламі століть: множинність соціально-філософського знання. Виробничі основи життєдіяльності суспільства. Дієва сутність соціального. Проблема побудови теоретичних моделей соціуму. Природні засади історії. Природа і суспільство. Архітектоніка суспільного виробництва. Проблема джерел соціальної динаміки. Конструктивні та динамічні сили науково-технічного прогресу. Людина як суб'єкт історичного процесу. Організаційні основи соціальності. Суспільні відносини...

Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія: Загальна геологія. Основні відомості про Землю. Сучасні уявлення про Землю. Земля - планета Сонячної системи. Походження Землі. Будова й фізичні властивості Землі. Мінерали - складова земної кори. Хімічний склад земної кори. Кристалографічні властивості та форми мінералів у природі. Діагностичні ознаки мінералів. Найпоширеніші мінерали. Процеси зовнішньої і внутрішньої геодинаміки. Магматизм. Магма й утворення магматичних порід. Інтрузивний магматизм. Ефузивний магматизм. Класифікація магматичних гірських порід. Вивітрювання порід (гіпергенез). Фізичне вивітрювання. Хімічне вивітрювання. Продукти вивітрювання. Робота вітру. Вітри й вітрові процеси. Руйнівна робота вітру. Транспортна діяльність вітру. Акумулятивна робота вітру...

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ

- философско-методологическая концепция (П. Дюгем, Ч. Пирс, П. Бриджмон, Ф. Франк и др.), согласно которой большинство теоретических понятий, в том числе и научные теории в целом, нс имеют эмпирического содержания и в этом смысле не являются описанием объективного мира. Поэтому к ним просто не может быть применима характеристика объективной истинности или ложности. Цель и ценность теоретического знания в другом - служить хорошим средством (инструментом) организации эмпирического знания и прежде всего его логической упорядоченности. Как и всякий инструмент, теоретические понятия и конструкции имеют относительную ценность. По отношению к одному множеству эмпирических данных они могут хорошо выполнять свою функцию, к другому (в частности, в связи с обнаружением принципиально новых фактов) - хуже или совсем плохо. Тогда ученые-теоретики создают новый инструмент, при котором все старые и новые факты были бы вновь организованы в единую, логически взаимосвязанную целостную систему. Главным критерием в оценке степени приемлемости теоретических конструкций в таком случае становится их эффективность, надежность, простота в выполнении их главной функции: логическая организация эмпирической информации. Критерии же истинности или ложности, согласно инструменталистам, применимы только к эмпирическим суждениям и теориям. (См. теория, теоретические и эмпирическое).


© 2009-2020  lib.ltd.ua