Веб-бібліотека

Турковский О. Л. Организация продажи непродовольственных товаров:

Построение и размещение розничной торговой сети. Торговое предприятие - основное звено розничной торговли. Понятие и функции розничных торговых предприятий. Виды розничной торговой сети. Типизация розничной торговой сети. Специализация розничной торговой сети. Развитие и размещение розничной торговой сети. Задачи и перспективы развития розничной торговой сети. Плановый характер размещения розничной торговой сети. Основные показатели, характеризующие розничную торговую I сеть. Размещение торговой сети в городах. Устройство и планировка розничных торговых предприятий. Виды торговых зданий и помещений. Проектирование торговых зданий. Планировка и технико-экономические расчеты площади магазина...

Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Устройство персонального компьютера. Немного компьютерной философии. Конструкция персонального компьютера. Карты, сокеты, слоты, джамперы. Краткий экскурс в цифровую схемотехнику. Кабели и разъемы. Системные ресурсы PC. Распределение памяти. Стандартная память - Conventional Memory. Верхняя память - UMA. Дополнительная память - Extended и Expanded Memory. Использование первого мегабайта физической памяти - Shadow ROM и Shadow RAM. Архитектура унифицированной памяти - UMA. Виртуальная память. Пространство ввода/вывода. Аппаратные прерывания. Немаскируемые прерывания. Маскируемые прерывания. Контроллер прерываний 8259А. Прямой доступ к памяти - DMA. Каналы прямого доступа к памяти и прямое управление шиной. Контроллер прямого доступа...
Предко О. I. Психологія релігії: Психологія релігії як релігієзнавча дисципліна. Предмет психології релігії. Психологія релігії і релігійна психологія. Структура психології релігії та її методи. Тенденції психології релігії в контексті української релігієзнавчої думки. Відношення «людина - Бог» в контексті пошуку передумов психологічного осягнення релігії. Креативно-антропологічні можливості осягнення відношення «людина - Бог» в процесі становлення святоотцівської думки. Особливості трансформації змісту ідеї «внутрішньої» людини у філософії Г. Сковороди. «Відчуття» як засіб дослідження релігії у філософії Ф. Шлейєрмахера. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX - на початку XX ст. Тенденції розвитку американської психології релігії...
Дубравська Д.М. Основи психології: Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...
Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002): Основні проблеми світу після другої світової війни. Поляризація суспільно-політичних систем у післявоєнному світі. Особливості політичного розвитку. Соціал-реформістська модель організації суспільства: становлення та криза. Неоконсерватизм: суть та особливості. Розпад колоніальної системи та модернізація країн третього світу. Науково-технічний прогрес та постіндустріальне суспільство. Глобальні проблеми сучасності. Міжнародний тероризм як планетарна проблема. Провідні країни Європи та Америки. Сполучені Штати Америки. Гаррі Трумен - 33-й президент США. Наслідки другої світової війни для США. Повоєнна реконверсія та економічний розвиток. "Справедливий курс"...
Українське народознавство / За ред. С. П. Павлюка: Предмет і завдання етнографії. Походження українського народу. Етнічна територія України. Етнографічне районування України. Етнічний склад населення й сучасні етнічні процеси в Україні. Світоглядні уявлення та вірування. Людина. Доля. Душа. Демонологія. Довколишній світ. Релігія в житті українського народу. Передхристиянські вірування наших предків. Християнізація духовного життя українського народу. Етнічні архетипи в релігійному житті українців. Звичаї та обряди. Календарно-побутова обрядовість: етапи формування. Обрядовість зимового циклу. Обрядовість весняного циклу. Літні звичаї та обряди. Осінні звичаї та обряди. Народні знання. Народний календар. Космогонія і астрономія. Метеорологія...
Петрик О.І., Валецький Ю.М. Валеологія: Курс лекцій: Людина та її здоров'я. Фізичне здоров'я. Психічне здоров'я. Духовне здоров'я. Природні умови здоров'я. Соціальні умови здоров'я. Етнічна культура здоров'я. Оздоровчі методи і системи...
Запаско Я. та ін. Початки українського друкарства: Степан Гунько. Книга - культура духовна. Яким Запаско. Про дофедорівське книгодрукування в Україні. Орест Мацюк. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова. Орест Мацюк. Ще про початки книгодрукування на Україні. Володимир Стасенко. Проблемні питання історії початку українського кириличного друкарства...

ГУМАНИЗМ

Вероятно, самый распространенный сегодня предрассудок. Господствует мнение, что можно быть кем угодно, но нельзя быть не-гуманистом. В гуманизм веруют огромное число проповедников, политиков, философов, журналистов и т. п. Если же вы в него не верите, то вы - низкий варвар. В действительности гуманизм - не что иное, как постыдное суеверие.
Само слово "гуманизм" имеет несколько значений. Согласно одному из них, люди принципиально отличаются от других существ, в особенности от животных. Человек живет среди природы, но он не является ее составной частью. Он выше, он - нечто священное. Человек - это великое существо. Нередко мы сталкиваемся при этом с разновидностью идолопоклонства.
Есть, правда, варианты гуманизма, которые нельзя считать суевериями. Возьмем, например, интуитивный гуманизм, убеждение в том, что человек есть нечто выдающееся и т.д.; оно основано на "непосредственном проникновении" человека в свою собственную сущность. Такого рода проникновение чрезвычайно приятно, человек возносится над остальной природой, и никто не может отказать ему в праве считать себя гуманистом. Правда, гуманизм этот несколько подозрителен - слишком уж он льстит самому субъекту. Если бы крокодилы умели философствовать, они бы наверняка придумали крокодилизм: ведь так приятно ощущать себя существом высшего сорта. Второй вариант гуманизма, который нельзя отнести к заблуждениям, - это религиозный гуманизм, вера в то, что Бог сделал своим избранником и другом самое жестокое животное - человека. Верящего в это, конечно, вполне можно назвать гуманистом.
При этом все апелляции к разуму, опыту или науке неправомерны. С научной точки зрения человек не является каким-то исключением, он - просто часть природы.
В свете имеющегося знания ни один из аргументов, выдвигаемых гуманистами в защиту превосходства человека, не может считаться убедительным. Конечно, человек - это существо относительно более сложное, а потому и относительно более высокое, чем, скажем, собака или обезьяна, однако нет оснований утверждать, что он обладает свойствами, которых лишены все остальные существа. Называются, например, язык, разум, техника, культура, так называемая идеация (способность к образованию абстрактных понятий) и, наконец, чувство тревоги. Утверждают, что эти черты, или некоторые из них, присущи только человеку. Однако мы знаем, что черты эти присущи и многим высшим животным, хотя и в меньшей степени, чем человеку.
Неверно было бы считать, что животные немы. У них есть собственный язык, которым они овладевают отчасти в процессе воспитания, - некоторые птицы, например, берут у родителей как бы уроки вокала, вытверживая мелодии, которые позволяют им понимать друг друга. Составлены целые словари языка некоторых животных, иногда включающие в себя до нескольких сотен знаков. Конечно, язык этот не такой богатый, как у людей, но говорить, что у высших животных его вообще нет, может только тот, кто не знаком с фактами.
Так же обстоит дело и с разумностью. Разум собак или слонов, конечно, находится на более низком уровне, чем человеческий, но они тем не менее способны рассуждать, сообразовывать цели и средства и т.д. Результаты исследований, проводившихся в последнее время в этой области, не оставляют сомнений: животные, по крайней мере высшие, обладают разумом.
Из этого следует, что они не лишены и технических способностей. Обезьяна сбивает палкой бананы, а некоторые птицы разбивают яичную скорлупу камнем, принесенным в клюве. Бобры возводят довольно сложные плотины. Значит, у животных мы встречаем какое-то простое, примитивное, но все же владение техникой. Так что черта эта присуща не только человеку.
То же самое следует сказать о культуре. Птицы умеют петь, многие животные танцуют. Ученые обнаружили у термитов нечто весьма напоминающее религиозные обряды. Другими словами, у животных мы находим какие-то зачатки культуры. Если говорить о морали, то здесь у животных можно было бы кое-чему поучиться. Когда английский философ Гоббс сказал, что человек человеку волк, было замечено, что это клевета на волков. Ни один волк не бывает таким жестоким по отношению к другим волкам, каким часто бывает человек по отношению к другому человеку.
Наконец, о способности к абстракции и о чувстве тревоги. Нет ни малейших доказательств, что у животных они отсутствуют.
Таким образом, аргументы, выдвигаемые в защиту "принципиальных" различий человека и животного, неубедительны и несостоятельны.
Напротив, имеется целый ряд доводов в пользу того, что никакой принципиальной разницы между людьми и высшими животными не существует. Прежде всего, ясно, что человек и по строению и по поведению относится к миру животных. Например, у него есть руки и ноги, печень, мозг и т. д., он наделен инстинктами стадным инстинктом, инстинктом самосохранения, половым инстинктом и т. п. Конечно, поведение человека значительно сложнее, утонченнее, но принципиально человек и животное ничем друг от друга не отличаются. Понаблюдаем внимательнее за банковским клерком, который рано встает, потягивается, умывается, завтракает и идет на работу (охоту) - его поведение очень похоже на поведение дикой собаки или гиены.
Это, во-первых. Во-вторых, по данным современной биологии, человек происходит хотя и не от обезьяны, как ранее считалось, но все же от какого-то животного; он достиг нынешнего уровня, пройдя через длительный процесс эволюции. Теория эволюции в настоящее время настолько хорошо обоснована, что опровергнуть ее убедительным образом невозможно.
Наконец, в-третьих, астрономия говорит нам о том, что мир чрезвычайно велик. В одной нашей туманности (Млечном Пути) насчитываются миллиарды звезд, а ведь туманностей великое множество, наверное - тоже миллиарды. Среди этих миллиардов солнц безусловно найдутся такие, у которых есть планеты, а потому вполне вероятно, что жизнь и нечто подобное человеку существуют не только на Земле, может быть, даже во многих местах Вселенной. Какая же это нелепица - утверждать, что человек, обитатель космической пылинки под названием Земля, представляет собой нечто исключительное!
Таким образом, "научный" гуманизм - не что иное, как деревянное железо или квадратный круг. Все науки в один голос высказываются против этого предрассудка.
Спрашивается, откуда он взялся и почему завоевал такое множество сторонников? Часто можно услышать такой ответ: люди нуждаются в чем-то священном и достойном преклонения; человек - это животное, испытывающее потребность в религии, а поскольку он не верит в Бога, то создает себе божка в образе Человека (с большой буквы), становится гуманистом. Это, ясное дело, - настоящее идолопоклонство.


© 2009-2020  lib.ltd.ua