Веб-бібліотека

Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти:

Технологічний підхід в освіті. Особистісно орієнтована освіта і технології. Вальдорфська педагогіка. Технологія саморозвитку. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів. Технології розвивального навчання. Технології формування творчої особистості. Технологія навчання як дослідження. Проектна технологія. Нові інформаційні технології навчання. Технологія колективного творчого виховання. Педагогічна технологія "створення ситуації успіху". Сугестивна технологія. Аналіз образу - персонажа епічного твору: педагогічна технологія. Індивідуальність учителя і освітні технології...

Суховірський Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України: Теорія і практика сучасного репоналізму. Методологія і маркетинг регіональних умов господарювання. Сучасні форми світогосподарської інтеграції. Інноваційна регіональна політика і програми. Геоінформаційні системи в економіці. Особливості європейського регіоналізму. Організаційні засади європейського регіоналізму. Загальноєвропейські принципи регіонального співробітництва. Правові основи європейського регіоналізму. Зарубіжний досвід утворення єврорегіонів та прикордонної співпраці. Регіоналізація відкритої економіки України. Пріоритетні напрями світової господарської інтеграції. Конкурентноздатність відкритої економіки. Перспективи українського регіоналізму. Геоекономіка і регіональна політика...
Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Загальна концепція історії західноєвропейської соціальної філософії: проблеми пошуку. Предмет соціальної філософії в його історії. Головне питання соціальної філософії в історичному розвитку. Проблема наукової інтерпретації історії соціально-філософського знання. Європоцентристська спрямованість гегелівської періодизації історії соціально-філософських вчень. Матеріалізм та ідеалізм в історії соціально-філософських вчень (К.Маркс, Ф. Енгельс). К. Поппер про дві лінії розвитку соціальної філософії в історії: пошук демократичного суспільства (Демокріт, Ж.Ж. Руссо, І.Кант) та шлях до тоталітаризму (Геракліт, Платон, Г.Гегель. К.Маркс). Головні етапи розвитку соціологічної думки...
Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Загальна концепція історії західноєвропейської соціальної філософії: проблеми пошуку. Предмет соціальної філософії в його історії. Головне питання соціальної філософії в історичному розвитку. Проблема наукової інтерпретації історії соціально-філософського знання. Європоцентристська спрямованість гегелівської періодизації історії соціально-філософських вчень. Матеріалізм та ідеалізм в історії соціально-філософських вчень (К.Маркс, Ф. Енгельс). К. Поппер про дві лінії розвитку соціальної філософії в історії: пошук демократичного суспільства (Демокріт, Ж.Ж. Руссо, І.Кант) та шлях до тоталітаризму (Геракліт, Платон, Г.Гегель. К.Маркс). Головні етапи розвитку соціологічної думки...
Палеха Ю. Кадрове діловодство: Організаційні засади роботи з кадрами. Робота з кадрами як багатогранний процес. Основні терміни та поняття. Елементи системи управління персоналом. Еволюція менеджменту персоналу. Розвиток підходів до управління персоналом. Напрями та методи управління персоналом. Основи кадрової політики. Особливості розробки та завдання кадрової політики. Основні засади та принципи роботи з кадрами. Реалізація кадрової політики організації. Побудова роботи кадрової служби. Історія розвитку кадрових служб. Види кадрових служб та їх чисельність. Завдання, напрями роботи і обов'язки кадрових служб. Складові кадрової роботи. Вимоги до працівників кадрових служб. Розроблення посадової інструкції менеджера з персоналу...
Пятницкая Н. А., Лазарев Б. Г. Организация обслуживания в предприятиях общественного питания: Характеристика торговой части предприятий общественного питания. Значение организации обслуживания в предприятиях общественного питания. Торговые помещения. Торговая мебель. Буфеты. Организация работы моечной столовой посуды и сервизной. Столовая посуда, приборы и столовое белье. Меню и прейскуранты. Общая характеристика меню и прейскуранта. Меню со свободным выбором блюд. Меню дневного рациона питания. Оформление меню и прейскуранта. Подготовка торговых помещений к обслуживанию посетителей. Уборка помещений. Расстановка торговой мебели. Получение и подготовка посуды, приборов и столового белья. Складывание полотняных салфеток. Подготовка специй, цветов...
Беззубко Л.В. та ін. Управління трудовими конфліктами: Теоретичні основи вивчення конфліктів. Загальна характеристика конфлікту як явища. Конфлікт як об'єкт вивчення і управління. Основні типи конфліктів. Стадії трудових конфліктів. Основні причини трудових конфліктів. Вивчення проблем трудових конфліктів. Дослідження трудових конфліктів. Вивчення трудових конфліктів (на прикладі підприємств Донецької області). Методичні підходи до вивчення стану трудових конфліктів. Нормативно-правові і соціальні основи управління конфліктами. Характеристика існуючої в Україні системи соціального захисту. Вивчення проблем трудових конфліктів. Характеристика нормативно-правової бази вирішення трудових конфліктів. Стратегія управління конфліктами...

ГЕРМЕТИЗМ

- религиозно-философское течение поздней античности. Получил наименование от имени Гермеса Трисмегиста (Трижды Величайшего), образ которого является продуктом греко-египетского религиозного синкретизма - отождествления египетского бога Тога с греческим богом Гермесом. Культ Тога - Гермеса получил широкое распространение в эпоху эллинизма, и с ним связана обширная литература по магии, алхимии, астрологии, народной медицине. В первые века н. э. возникает "философский" герметизм, представленный написанными по-гречески текстами т. н. Герметического корпуса, фрагментами, сохраненными Стобеем, трактатом "Асклепий", дошедшим в латинском переводе, и рядом текстов в составе библиотеки Наг-Хаммади. В сочинениях "философского" герметизма Гермес выступает не как бог, а как древний египетский пророк, обладающий знанием (гносис) благодаря откровению Верховного бога. Трактаты Герметического корпуса неоднородны, реконструировать на их основе единую герметическую систему невозможно. Наряду с влиянием среднего платонизма и стоицизма встречаются библейские реминисценции (хотя в целом герметическая религиозность имеет языческий характер), а также мотивы гностицизма.
Эскиз доктрины гностического типа содержится в "Поймандре" - первом трактате Герметического корпуса. Эта доктрина включает теологию (учение о божественной триаде: Бoг=Ум=Oтeц=Cвeт, Сын=Слово, Ум=Демиург) космогонию, согласно которой от Света отделилась и пала вниз Тьма - материя, превратившаяся в четыре первоэлемента: воду, землю, огонь и воздух; антропогонию и антропологию (человек-архетип, образ и творение Бога Отца, влюбившись в собственное отражение в первородной влаге, ниспал в низший мир и соединился с Природой; от этого соития произошли люди, души которых божественны, а тела принадлежат низшему миру); наконец, сотериологию, предпосылкой которой является гносис - знание о своей божественности, а путем осуществления - восхождение души к Богу и слияние с ним.
В Средние века герметические учения в Западной Европе, Византии и у арабов служили обоснованием алхимии и астрологии. В 15 - 17 вв. в Западной Европе герметические тексты пользовались огромным авторитетом и рассматривались как древнейшее божественное Откровение, предваряющее как Моисея, так и Орфея, Пифагора и Платона. Влияние герметизма испытали M Фичино, Пико деляа Мирандала, Агриппа Неттесгеймский, Ф. Патрици, Д. Бруно, Т. Кампанелла и др. Уже после того, как И. Казобон в нач. 17 в. установил, что герметические тексты написаны не ранее 2 в. и не могли принадлежать мифическому Гермесу Трисмегисту, к ним проявляли интерес Р. Бойль и И. Ньютон. Герметизм сыграл определенную роль в становлении новоевропейской науки.
Источники: Hermetica. The Ancient Greek and Latin Writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus, ed. with engl. transi, by W. Scott, v. 1 - 4. Oxf., 1924 - 36; Corpus Henneticum, ed. par A. D. Nock, trad. par. A. 1. Festugiere, 1 - 4, 4 ed. P., 1983; Hennes en Haute Egypte, par J.-P. Mahe, t. l -2. Quebec, 1978 - 82; в рус. пер.: Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада, сост., пер. К. Богуцкого. Киев - M, 1998 (пер. с франц. и англ. языков); Поймандр, пер. с греч. А. В. Семушкина. - В кн.: Человек как философская проблема: Восток-Запад. М., 1991, с. 249-255; Поймандр. Апокалипсис Асклепия, пер. с греч. и лат. Н. В. Шабурова. - В кн.: Знание за пределами науки: мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях 1 - 14 веков. М., 1996.С.20 - 26; Определения Гермеса Триемегиста Асклепию, пер. с древнеарм. С. Аревшатяна. - "Вестник Матенадарана". Ереван, 1956, № 3, с. 298 - 314; Ямвлих. О египетских мистериях. М., 1995; Чаша Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. М., 1996; Бруно Д. Изгнание торжествующего зверя. Самара, 1997.
Лит.: Тураее Е. А. Бог Тот. Лейпциг, 1898; Зелинский Ф. Ф. Гермес Трижды Величайший. - В кн.: Он же. Из жизни идей. СПб., 1907, т. 3, с. 88 - 152; ШабуровН. В. Философия и миф в герметическом корпусе (Corpus henneticum I, VI, IX). - В кн.: Из истории философского наследия древнего Средиземноморья. М., 1982, ч. 2, с. 120 - 134; Он же. Откровение Гермеса Трисмегиста. - В кн.: Знание за пределами науки... М., 1996, с. 26 - 36; Семумкин А. В. Литературный корпус греко-египетского философского синкретизма. - В кн.: Человек как философская проблема... М., 1991, с. 90 - 106; Герметизм и формирование науки, реферат, сб. М., 1983; Reitwnstein R. Poimandres: Studien zur griechisch-agyptischen und fruhchristlichen Literatur. Lpz., I9U4; Reitynstein R., ShaederH. H. Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland. Lpz. - B., 1926; Kroll J. Die Lehren des Hermes Trismegistos. Munster, 1928; festugiire A. J. La revelation dHermes Trismegiste, v. 1 - 4. P., 1950 - 54; Idem. Hermetisme et mystique paenne. P., 1967; Moorsei G. van. The Mysteries of Hermes Trismegistus; A phenomenological study in process of spiritualisation in the CorpuHennetieum and latin Asclepius. Utrecht, 1955; tes F. A. Giordan Bmno and the Hermetic Tradition. L., 1964; Troeger K. W. Mysterienglaube und Gnosis in Corpus Hermeticum Xlll. B., 1971; Segal R. A. The Poimandres as myth. Scholary theory and gnostic meaning. В. - N. Y. - Amst., 1986; Ambrose E. A. The Hermetiea: An annotated bibliography. St. Louis, 1992.
H. В. Шабуров


© 2009-2020  lib.ltd.ua