Веб-бібліотека

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови:

Поняття й категорії стилістики. Офіційно-діловий стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Норми сучасної української літературної мови. Лексичні засоби стилістики. Стилістична диференціація української лексики. Стилістичне використання багатозначності. Тропи. Стилістичні можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту. Використання синонімії в різних стилях мови. Стилістичне використання антонімів. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані. Номінативні та стилістичні функції неологізмів. Застаріла лексика зі стилістичного погляду. Терміни в різних стилях мови. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів...

ГАНОВСКИЙ, Гановски Сава Цолов

(псевд.- Т p у д и н) (р. 1.3.1897, с. Кунино Врачанского окр.), болг. философ-марксист, педагог, обществ. деятель, акад. Болг. АН (1952). Чл. БКП с 1918. Иностр. чл. АН СССР (1971). Участник антифаш. и партиз. движения в Болгарии (1944). После 9 сент. 1944 занимал ряд гос. и парт. постов, гл. обр. в области науки и культуры. С 1954 чл. ЦК БКП. Г. известен своими трудами по истории философии, диалектич. и историч. материализму, теории социалистич. культуры и коммунистич. воспитанию. С 20-х гг. Г. популяризирует и разрабатывает ленинское филос. наследие, раскрывает роль ленинского этапа в развитии марксистской философии, даёт критику различных течений бурж. философии (в т. ч. ремкеанства), каутскианства и др.


© 2009-2020  lib.ltd.ua