Веб-бібліотека

Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії:

Предмет та задачі топографії й картографії в екологічному моніторингу. Визначення топографії й картографії та їх зміст. Зв'язок топографії й картографії з іншими науками, історія їх розвитку та організацій форми. Картографічні образно знакові просторові моделі. Карти та їх властивості. Класифікація карт. Географічні атласи та їх класифікація. Суть та структура регіональних екологічних атласів. Математична основа побудови географічних карт. Моделі поверхні Землі та її розміри. Математична основа карт. Картографічні проекції. Системи координат в топографії та картографії. Основні лінії та площини еліпсоїда. Географічні координати. Плоскі прямокутні координати. Полярні та біполярні координати". Висота точок...

Євтух М. Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка: Загально дидактичні характеристики навчальної моделі соціально-педагогічної науки. Визначення об'єкта соціально-педагогічної науки. Визначення предмета соціально-педагогічної науки. Розробка методу соціально-педагогічної науки. Соціально-педагогічні закони саморозвитку суспільства. Соціально-педагогічні принципи самопізнання і саморозвитку суспільства. Народна педагогіка як джерело соціального виховання. Категоріальні засади соціально-педагогічної діяльності. Провідні категорії соціальної педагогіки. Соціальний педагог: професія та особистість. Соціальна педагогіка у саморозвитку економічного простору країни: саморозвиток трудових ресурсів. Соціально-педагогічні закономірності навчання персоналу...
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Специфіка науково-дослідницької діяльності. Наука як сфера людської діяльності. Поняття про науку. Наукова комунікація. Наукова школа. Науково-дослідницька діяльність студентів. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів. Докторантура. Аспірантура. Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями поза докторантурою або аспірантурою. Психологія і технологія наукової творчості. Організація творчої діяльності. Психологія наукової творчості. Робочий день науковця. Робоче місце науковця. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності. Ділове спілкування. Ділове листування. Ділова розмова по телефону. Особистий архів (бібліотека) здобувача...
Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Організація науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Завдання наукових досліджень у підготовці економістів і наукових кадрів. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Основи наукознавства. Поняття, зміст і функції науки. Наукознавство та його розвиток. Структура і класифікація науки. Організація науки і підготовка наукових кадрів. Методологія наукових досліджень. Об'єкти наукового дослідження та їх класифікація. Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень. Гіпотези у методологи наукових досліджень. Докази у наукових дослідженнях...
Пальчевський С. С. Педагогіка: Загальні засади педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Філософські основи сучасної освіти. Розвиток, виховання та формування особистості. Логіка і методика науково-педагогічних досліджень. З історії педагогіки. Педагогіка Давнього світу. Школа і педагогічна думка в середньовічній Європі. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей в епоху Відродження та Реформації. Західноєвропейська педагогіка епохи буржуазних революцій та Просвітництва. Європейська класична педагогіка кінця XVIII - першої половини XIX ст. Світова педагогічна думка та практика кінця ХІХ-ХХ ст. Школа і педагогічна думка у Київській Русі (IX-XIV ст.) та періоду Відродження в Україні (XVI - середина XVIII ст.)...
Основи психології / За ред. О. В. Киричука: Природа психічного та принципи побудови системи психологічних знань. Поняття про психіку. Предмет психології як науки. Психіка людини як предмет інтересу і наукового вивчення. Історія питання. Душа в реаліях та міфах. З історії науки про психічне. Проблема природи психіки у вітчизняній психології. Умовний рефлекс, що примирив психологію з фізіологією. Вивчення мозку і психіки у вітчизняній психології. Внутрішнє і зовнішнє як психологічна проблема. Суб'єктивний та об'єктивний аспекти психічного. Предмет психології на сучасному етапі її розвитку. Предмет сучасної психології як об'єкт наукової саморефлексії. Психічне як мета, засіб і самоцінне для суб'єкта...
Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Німецький романтизм. Ієнський гурток романтиків. Новаліс. Л. Тік і В. Вакенродер. Ф. Гельдерлін. Гейдельберзький гурток романтиків. А. фон Арнім. К. Брентано. Г. фон Клейст. Е. Т. А, Гофман. Г. Гейне. Французький романтизм. Період Консульства і Першої імперії. Ж. де Сталь. Б. Констан. Ф. Р. де Шатобріан. Періоди Реставрації і Липневої монархії. А. де Ламартін. А. де Віньї. Віктор Гюго. Жорж Санд. А. де Мюссе. Ж. де Нерваль. Італійський романтизм. Література 1797-1815 років. У. Фосколо. Література 1816-1848 років. А. Мандзоні. Д. Леопарді. Англійський романтизм. Вільям Блейк. Вільям Вордсворт. Семюель Тейлор Колрідж. Вальтер Скотт. Джордж Ноель Гордон Байрон...
Турковский О. Л. Организация продажи непродовольственных товаров: Построение и размещение розничной торговой сети. Торговое предприятие - основное звено розничной торговли. Понятие и функции розничных торговых предприятий. Виды розничной торговой сети. Типизация розничной торговой сети. Специализация розничной торговой сети. Развитие и размещение розничной торговой сети. Задачи и перспективы развития розничной торговой сети. Плановый характер размещения розничной торговой сети. Основные показатели, характеризующие розничную торговую I сеть. Размещение торговой сети в городах. Устройство и планировка розничных торговых предприятий. Виды торговых зданий и помещений. Проектирование торговых зданий. Планировка и технико-экономические расчеты площади магазина...
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Теорія політичної системи. Поняття політичної системи. Політична система і середовище. Політична система сучасної України. Тенденції становлення. Україна: політична стратегія. Складові стратегії. Засади. Загальноцивілізаційні тенденції суспільного розвитку. Від посттоталітаризму через авторитаризм до демократії. Формування владних структур. Влада і демократія. Демократія як збалансована система влади. Народовладдя в Україні: можливості і реальність. Ресурси сильної демократичної влади. Конституція і держава. Конституція: історія і принципи. Верховна Рада - парламент Української держави. Президентські інституції. Кабінет Міністрів - уряд України...
Лукашевич М. П. Соціологія праці: Соціологія праці як наукова дисципліна. Що вивчає соціологія праці. Використання соціології праці в діяльності менеджера. Виникнення і розвиток соціології праці. Донауковий етап зародження соціології праці. Початок наукового етапу розвитку соціології праці. Виникнення соціології праці. Сучасний етап розвитку соціології праці. Соціологія праці в Росії. Становлення і розвиток соціології праці в Україні. Соціальна сутність праці. Зміст і соціальні функції праці. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників. Ринок праці в соціологічному вимірі. Ринок праці: соціальний контекст. Особливості соціально-трудових відносин при переході до ринку. Зайнятість і безробіття...

ФИЛОСОФСКИЕ ЖУРНАЛЫ

Как специфич. форма науч. лит-ры появились в кон. 17 в. В 18 в. возникли собственно Ф. ж.- первоначально в Германии: "Acta philosophorum" (Halle, 1715-26); "Philosophisches Journal einer Gesellschaft deutscher Gelehrten" (Jena -Lpz., 1795-1800); "Kritisches Journalder Philosophie" (Tub., 1802-03). Первые Ф. ж. нередко содержали статьи по широкому кругу проблем - педагогике, политике, праву, теологии ["Revue philosophique, litteraire et politique" (P., 1794-1807); "Zeitschrift fur Philosophie und Padagogik" (Langensalza, 1894-1914)].
К сер. 19 в. новые Ф. ж. были созданы в Германии ["Zeitschrift fur Philosophie und philosophische Kritik" (Lpz., 1837-1918)], Франции ["Revue philosophique et religieuse" (P., 1855-58)]. G 1850 по 1900 был основан 31 Ф. ж. Начали издаваться также первые междунар. журналы [США - "The Monist. An International Journal of General Philosophical Inquiry" (Chi., 1890- 1936)]; первые библиография, периодич. издания ["Repertoire bibliographique de la philosophie" (Louvain, с 1894)]; появились специализиров. Ф. ж. - по этике, социальной философии.
Во 2-й пол. 19 в. представители различных филос. течений организовали свои журналы: неокантианцы - "KantStudien" (Hamb.- Lpz., с 1896), неотомисты - "Philosophisches Jahrbuch" (Munch., с 1888); "Revue thomiste" (P., с 1893); "Revue de philosophie" (P., 1900- 1939); представители неокритицизма - "Annee philosophique" (P., 1867-1913). В 1900-14 было создано 19 новых Ф. ж.; появились специализиров. Ф. ж. по эстетике, философии культуры и философии истории, создаётся междунар. журн. "Logos. Internationale Zeitschrift fur Philosophie der Kultur" (Tub., 1910-33). К нач. 1-й мировой войны в мире выходило более 40 Ф. ж.; в период войны издание многих Ф. ж. прервалось, нек-рые перестали выходить. В 1919-39 возникло 57 новых Ф. ж.; появились специализиров. Ф. ж. по логике и методологии науки ["Erkenntnis" (Lpz., 1930-40); "Philosophy of Science" (Bait., с 1934); "Theoria" (G?teborg, с 1935)].
Во время 2-й мировой войны 21 Ф. ж. перестал издаваться. Новые Ф. ж. создавались преим. в США. В послевоен. годы число Ф. ж. растёт: в 1945-50 было создано 37 новых Ф. ж., в 1950 - ок. 50, в 1951-60 также ок. 50, в 1960-66 стало выходить ок. 40 новых Ф. ж. В этот период появились Ф. ж. в ряде стран Лат. Америки, Пакистане, Индии; произошла дальнейшая специализация Ф. ж. по истории, философии, эстетике, методологич. проблемам социальных наук, этике, логике, были созданы реферативные Ф. ж., новые междунар. Ф. ж. Осн. тенденция в развитии Ф. ж. - удвоение общего их числа за 15-20 лет (в 1850-4, 1870-9, 189019, 1910-38, 1930-58, 1950-97, 1970 - ок. 200).
Ф. ж. в России:"Философский трёхмесячник" (К., 1885-87); "Вопросы философии и психологии" (1889- 1918); "Логос" (1910-14); "Новые идеи в философии" (1912-14); "Вера и разум" (1884-1916).
В СССРиздавались журналы: "Под знаменем марксизма" (1922-44), "Проблемы марксизма" (1928-34). "Летописи марксизма" (1926-30), "Вестник Коммунистич. Академии" (1922-35), "Мысль" (1922), "Фiлософська думка" (1927-37). Выходят журналы: "Вопросы философии" (с 1947), "Филос. науки" (с 1958), "Вестник МГУ. Философия" (с 1966), "Вестник ЛГУ. Философия" (с 1956), "Фiлософська думка" (К., с 1969), реферативные журналы - "Обществ. науки в СССР. Сер. 3. Филос. науки" (с 1973) и "Обществ. науки за рубежом. Сер. 3. Философия и социология" (с 1973).
Ф. ж. за рубежом. Австралия: "Australian Journal of Philosophy" (Sydney, с 1923). Австрия: "Wiener Zeitschrift fur Philosophie, Psychologie und Padagogik" (W., с 1947). Бельгия: "Revue philosophique de Louvain" (Louvain, с 1894); "Tijdschrift voor philosophie" (Leuven, с 1939). Болгария: "Философска мисъл" (София, с 1945). Бразилия: "Revista brasileira de filosofia" (Sao Paulo, с 1951). Великобритания: "Ratio" (Oxf., с 1957); "The British Journal of
Aesthetic" (L:, с I960); "British Journal for the Philosophy of Science" (Edinburg, с 1950); "Mind" (L., с 1876); "Studies in History and Philosophy of Science" (L., с 1970); "Metaphilosophy" (Oxf., с 1970); "Nous" (Bloomington, с 1967). Венгрия: "Magyar filozofiai szemle" (Bdpst, с 1957). Г Д P: "Deutsche Zeitschrift fur Philosophie" (В., с 1953). И с n a h и я: "Revista de filosofia" (Madrid, с 1942). Италия: "Archivio di filosofia" (Roma, с 1931); "Filosofia" (Torino, с 1950); "Giomale di metafisica" (Torino, с 1946); "Giomale critico della filosofia italiana" (Messina - Firenze, с 1920); "Rivista crilica di storia della filosofia" (Mil., с 1946); "Rivista di filosofia" (Modena - Torino, с 1909); "Rivista di filosofia neoscolastica" (Mil., с 1909). Канада: "Dialogue. Revue canadienne de philosophie" (Kingston, с 1962); "Canadian Journal of Philosophy" (Edmonton, с 1971). Нидерланды: "Idealistic studies" (The Hague, с 1971). Норвегия: "Inquiry" (Oslo, с 1958). Пол ьш a: "Studia iilozoficzne" (Warsz., с 1957); "Studia logica" (Poznan - Warsz., с 1953); "Studia estetyczne" (Warsz., с 1964). Румыния: "Cercetari filozofice" (Buc.. 1954-63, с 1964 назв. "Revista de filozofie"). США: "American Philosophical Quarterly" (Pittsburgh, с 1964); "American Philosophical Society. Yearbook" (Phil., с 1937); "Journal of Existentialism" (N. Y., с 1960); "Journal of Philosophy" (N. Y., с 1904); "Journal of the History of Ideas" (N. Y., с 1940); "Journal of the History of Philosophy" (Berk., с 1963); "Modern Schoolman" (St. Louis, с 1925); "Personalist" (Los Ang., с 1920); "Philosophical Review" (Ithaca - Boston, с 1892); "Philosophical Studies" (Minneapolis, с 1950); "Philosophy East and West" (Honolulu, с 1951); "Philosophy of Science" (Bait., с 1934); "Philosophy Today" (Carthagena, с 1957); "Review of Metaphysics" (New Haven, с 1947); "Thomist" (Bait.- Wash., с 1939); "The New Scholasticism" (Wash., с 1926). Франция: "Archives de philosophie" (P., с 1923); "Esprit" (P., с 1932); "Etudes philosophiques" (P., с 1926); "La Pensee" (P., с 1939); "Revue de metaphysique et de morale" (P., с 1893); "Revue dhistoire et de philosophie religieuses" (Strasbourg, с 1921); "Revue de synthose" (P., с 1931); "Revue philosophique de la France et delEtranger" (P., с 1876). ФРГ: "Philosophie Naturalis" (Meisenheim, с 1950); "Philosophische Rundschau" (Tub., с 1953); "Philosophischer Literaturanzeiger" (Meisenheim, с 1949); "Philosophisches Jahrbuch" (Munch., с 1888); "Zeitschrift fur philosophische Forschung" (Meisenheim, с 1946); "Zeitschrift fur allgemeine Wissenschaitstheorie" (Wiesbaden, с 1969). Чeхословакия: "Filosoficky casopis" (Praha, с 1953); "Slovensky filozoficky casopis" (Bratislava, с 1946, с 1966 назв. "Filozofia"). Швейцария: "Dialcctica" (Neuchatel, c. 1947). Югославия: "Dialectica" (Beograd, с 1947); "Filozofija" (Beograd, с 1957).
Международные Ф. ж.:"Bibliographie de la philosophie" (Р., с 1937); "Bulletin signaletique. Philosophie, scienceshumaines" (P., с 1961); "Diogenes" (N .Y., с 1953); "ETC. A Review of General Semantics" (San Francisco, с 1943); "Philosophy and Phenomenological Research" [Buffalo (N. Y.), с 1940]; "Revue internationale de philosophie" (P., с 1938); "Synthese" (Dordrecht, с 1936); "Cultural hermeneutics" (Dordrecht, с 1972). Ulrichs international periodicals directory, v. 2, V. ?., 1971, p. 1278-89.


© 2009-2020  lib.ltd.ua