Веб-бібліотека

Горлач М.І. та ін. Основи філософських знань:

Що таке філософія. основні етапи розвитку філософії. Зародження та розвиток філософських вчень. Розвиток філософських знань в Україні. Сучасна світова філософія. Проблеми онтології та гносеології. Матерія. Буття. Людина. Свідомість. Пізнання. Практика. Основи соціальної філософії. Природа та суспільство. Суспільство. Філософський аналіз. Цінності. Духовне життя суспільства. Повсякденність. Сенс і спрямованість історії. Логіка. Логіка - наука про мислення. Поняття. Судження. Основні закони логіки. Умовивід. Основи етики та естетики. Етика: предмет і значення. Мораль - соціальне явище: спосіб соціальної регуляції соціальних відносин. Функціонування моралі. Естетика: роль у житті людини та суспільства. Естетична свідомість...

Палеха Ю.І. Ділова етика: Етичні проблеми управління та бізнесу. Етичні установки. Діловий протокол. Розвиток суспільства й стилі управління. Формування етики підприємництва. Соціальна відповідальність і економічна етика. Адміністративна етика. Взаємостосунки представників держави і підприємництва. Підготовка та проведення ділових зустрічей. Домовленість про ділову зустріч. Підготовка приміщень. Зустріч делегації. Привітання. Розміщення учасників зустрічі. Офіційна мова. Ділова атрибутика. Візитні картки. Ділові подарунки. Діловий одяг. Організація ділового спілкування. Функції ділового спілкування. Перепони у спілкуванні, його рівні. Соціальні типи в діловому спілкуванні. Закономірності міжособових стосунків. Сучасні теорії міжособових стосунків...
Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів: Характеристика роботи користувачів комп'ютерів з точки зору охорони праці. Охорона праці, як система заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності користувачів комп'ютерів. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів. Особливості роботи користувачів комп'ютерів. Розлади здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп'ютером. Зоровий дискомфорт. Перенапруження скелетно-м'язової системи. Ураження шкіри. Розлади центральної нервової системи (ЦНС). Порушення репродуктивної функції. Вплив на інші системи організму. Принципи професійного відбору операторів ВДТ. Працездатність операторів ВДТ. Аналіз системи "людина-комп'ютер-середовище"...
Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів: Характеристика роботи користувачів комп'ютерів з точки зору охорони праці. Охорона праці, як система заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності користувачів комп'ютерів. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів. Особливості роботи користувачів комп'ютерів. Розлади здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп'ютером. Зоровий дискомфорт. Перенапруження скелетно-м'язової системи. Ураження шкіри. Розлади центральної нервової системи (ЦНС). Порушення репродуктивної функції. Вплив на інші системи організму. Принципи професійного відбору операторів ВДТ. Працездатність операторів ВДТ. Аналіз системи "людина-комп'ютер-середовище"...
Дубравська Д.М. Основи психології: Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...
Дубравська Д.М. Основи психології: Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...
Луцишин П.В. Теорія міжнародних відносин: Теоретичні джерела і концептуальні основи міжнародних відносин. Міжнародні відносини в історії соціально-політичної думки. Що таке теорія міжнародних відносин. Сучасні теорії міжнародних відносин. Об'єкт і предмет міжнародних відносин. Поняття і критерії міжнародних відносин. Світова політика. Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики. Предмет міжнародних відноси. Види міжнародних відносин. Історична еволюція об'єкта аналізу. Реальність у міжнародних відносинах. Генеза і розвиток міжнародних відносин. Міжнародні відносини як дисципліна. Фактори формування міжнародних відносин. Класифікація факторів. Умовні фактори. Реалізаційні фактори. Закономірності міжнародних відносин. Про характер законів у сфері міжнародних відносин...
Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: Загальна характеристика процесу обслуговування. Послуги закладів ресторанного господарства та вимоги до них. Характеристика методів і форм обслуговування. Торгівельні приміщення. Види торгівельних приміщень, їх призначення та характеристика. Взаємозв'язок торгівельних залів, виробничих та підсобних приміщень. Сучасний інтер'єр торгівельного залу та вимоги до нього. Характеристика буфету при ресторані, приміщення для нарізання хліба та сервізної. Організація роботи мийної столового посуду. Устаткування залів. Сучасні вимоги до меблів. Столовий посуд та набори. Столова білизна. Класифікація, вимоги до посуду. Характеристика порцелянового, фаянсового та керамічного посуду...
Семків О. І. Політологія: Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...
Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби: Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...

ЕСТЕСТОЗНАНИЕ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX вв

период в развитии наук о природе, которые легли в основу четвёртой научной революции и сформировали новую  картину  физической  реальности.  Начало  новой  картины  мира положили  достижения  французского  физика  Антуана  Анри  Беккереля  (18521908), открывшего в 1896 г. самопроизвольное излучение урановой соли.  Природу этих лучей исследовали французские физики, супруги Пьер Кюри (1859-1906) и  Мария  Склодовская-Кюри  (1867-1934),  которые  в  1898  г.  обнаружили,  что подобным свойством испускать лучи обладают также полоний и радий. Это свойство они назвали радиоактивностью. В 1897 г. английский физик Джозеф Джон Томсон  (1856-1940) обнаружил первую элементарную частицу - электрон, при измерении заряда которого было  выявлено, что масса электрона зависит от его скорости (что подорвало прежнюю убежденность ученых в неизменности химических элементов) и пришел к выводу о том, что электроны являются обязательной составной частью атомов всех веществ и, следовательно, к мысли о делимости атома. Это утверждение  подорвало прежнюю теорию строения материи и вызвало мировоззренческий кризис в физике, связанный с мыслями об "исчезновении материи", что подорвало материалистические позиции. Немецкий химик и физик  Вильгельм  Фридрих Оствальд  (1853-1932) предположил, что  теперь не материя является "единственной субстанцией", а энергия, поэтому понятия "материя", "дух" следует заменить понятием "энергия". "Чистая" энергия мыслилась как некое нематериальное движение. Философский кризис в физике был проанализирован  В.И. Лениным (1870-1924) в работе "Материализм и эмпириокритицизм", который  делает вывод, что мировоззренческий кризис в физике связан с необходимостью  перехода  на  уровень  диалектического  мышления,  утверждая идеи о бесконечном многообразии и неисчерпаемости материи: "Природа бесконечна, как бесконечна и мельчайшая частица ее (и электрон в том числе)". Новые открытия в физике свидетельствуют о рождении диалектического материализма и говорят о том, что наука и философия тесно связаны между собой, а  неверные философские толкования влекут за собой научно-теоретические трудности. Поток научных открытий способствовал отходу от классической физики и формированию новой модели атома, которая учитывает открытие электрона, которую предложил в 1903 г. Томсон. Его модель предполагала наличие внутри сферы атома"плавающих" электронов. Сохранение электронами определенного места в сфере есть результат равновесия  между положительно равномерно распределенным еезарядом и отрицательными зарядами электронов. В 1911 г. английский физикЭрнест Резерфорд (1871-1937) предложил свою модель атома, которая получила название планетарной (на  том основании, что атом подобен в своем строенииСолнечной системе), к которой он пришел после проведения со своими учениками Гансом Гейгером (1882-1945) и Эрнстом Марсденом (1889-1970) серии опытов,  показавших  наличие  в  атоме  положительного  ядра,  незначительного  по своим размерам в сравнении с атомом, но сосредотачивавшего в себе основную массу атома. Предложенная им модель оказалась несовместимой с электродинамикой  Максвелла:  согласно  законам  электродинамики,  любое  тело  (частица), имеющее электрический заряд и движущееся с ускорением, обязательно должно излучать электромагнитную энергию; но в этом случае электроны должны были бы потерять кинетическую энергию и упасть на ядро; с этой точки зрения, оставалась непонятной необычайная устойчивость атома; с другой стороны, постоянно вращаясь вокруг ядра, электрон должен  был постоянно излучать  энергию и, приближаясь  к центру, менять свою частоту. Опыт же Резерфорда доказывал, что атомы дают электромагнитное излучение только определенных  частот и не постоянно.  Известный  датский  физик  Нильс  Бор  (1885-1962)  усовершенствовал модель  Резерфорда,  опираясь  на  квантовую  теорию  немецкого  физика  Макса Планка  (1858-1947),  который  выдвинул  гипотезу:  испускание  и  поглощение электромагнитного излучения может происходить только дискретно, конечными порциями - квантами. Взяв за исходную модель Резерфорда, Н. Бор предложил в1913 г. квантовую теорию строения атома: 1) в любом атоме существует несколько стационарных орбит электронов, двигаясь по которым электрон может существовать не излучая электромагнитной энергии; 2) при  переходе электрона из одного стационарного состояния в другое атом излучает или поглощает порцию энергии; 3) при переходе электрона на более далекую от ядра орбиту происходит увеличение энергии атома и, наоборот, при переходе электрона на орбиту, более близкую к ядру, имеет место уменьшение энергии атома. В истории физики эту модель  назвали  квантовой  моделью  атома  Резерфорда-Бора.  Исследования  в области физики микромира вызвало создание квантовой механики. Ещё в 1899 г. русский физик П.Н. Лебедев (1866-1912) подтвердил, что свет-фотон и есть световое давление. В 1905 г. А. Эйнштейн обосновал идею  природы фотоэффекта: каждый электрон выбивается из металла под действием отдельного светового кванта, или фотона, который при этом теряет свою энергию; часть этой энергии уходит на разрыв связи электрона с  металлом. Он показал зависимость энергии электрона от частоты светового кванта и энергии связи электрона с металлом. В1924 г. французский ученый Луи де Бройль (1892-1987) выдвинул гипотезу о волновых свойствах материи: если волновой материи присущи свойства корпускулярности, то можно ожидать и обратного - корпускулярной материи присущи волновые свойства. В 1927 г. идея Луи де Бройля была подтверждена американскими физиками  Клинтоном  Дэвиссоном  (1881-1958)  и  Лестером  Джермером(1896-1971): быстрые электроны, проходя сквозь тонкие пластинки металла, вели себя подобно свету, проходящему мимо малых отверстий или узких щелей (то есть, распределение  электронов,  отражающихся от пластинки и летевших лишь по некоторым избранным направлениям, было таким же, как если бы на пластинку падал пучок света с длиной волны, равной длине волны электрона, вычисленной  по  формуле  де  Бройля).  Экспериментально  подтвержденная  гипотеза  де Бройля стала основой квантовой механики: 1) У объектов микромира, рассматриваемых  с  ее  позиций,  обнаружились  такие  свойства,  которые  совершенно  не имеют аналогий в привычном нам мире - это корпускулярно-волновая двойственность, или  дуализм элементарных частиц (они и корпускулы, и волны одновременно, а точнее - диалектическое единство свойств тех и других). 2) Движение микрочастиц в пространстве и времени нельзя отождествлять с механическим движением макрообъекта. (положение элементарной частицы в пространстве в каждый момент времени не может быть определено с помощью системы координат, как для привычных нам тел окружающего  мира). Движение микрочастиц подчиняется законам квантовой механики. Помимо де Бройля серьезный вклад в становление квантовой механики внес немецкий физик Вернер Гейзенберг (19011976), доказав  абсолютную  непригодность  законов  классической  механики  в микромире. Он сформулировал принцип неопределенности: если известно местоположение частицы в пространстве, то остается неизвестным импульс (количество движения) и наоборот.  Это одно из фундаментальных положений квантовой механики. С точки зрения классической механики и просто  "здравого смысла",принцип неопределенности представляется абсурдным. Другой областью физики, ставшей фундаментом  неклассической физики, является релятивистская физика, созданная  Альбертом  Эйнштейном  (1879-1955).  В  1905  г.  он  сформулировалспециальную теорию  относительности.  Она  утверждала,  что  пространство  и время относительны и  органически связаны с материей. Открытиями квантовой механики  и  релятивистской  физики закончился  прежний классический этап  вразвитии естествознания,  характерный для  Нового времени:  исчезла убежденность в универсальности законов классической механики (разрушились прежние представления о неделимости атома, о постоянстве массы, о неизменности химических  элементов).  Наступил  новый  этап  неклассического  естествознания  XXвека.


© 2009-2020  lib.ltd.ua