Веб-бібліотека

Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології:

Теоретичні аспекти загальної екології. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Структура природного середовища. Природне середовище. Атмосфера. Літосфера. Гідросфера. Природні ресурси. Біосфера. Загальні властивості біосфери. Склад і функціонування біосфери. Проблема походження життя на Землі. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Ноосфера. «Біосфера-2». Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Організми та середовище. Великий кругообіг речовин й енергії. Вплив антропогенного фактора на кругообіг. Природні ресурси Землі. Біологічні ресурси. Мінеральні й енергетичні ресурси. Кліматичні ресурси. Життєвий простір. Генетичний фонд. Структура сучасної екології. Предмет екології. Основні екологічні поняття...

Скобло Ю. С., та ін. Безпека життєдіяльності: Концепція дисципліни БЖДЛ. Концепти БЖДЛ. Правове забезпечення розробки концепції БЖДЛ (на базі «Концепції освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини», затвердженої Міносвіти і науки 12 березня 2001 року). Структура концептів БЖДЛ (етапні завдання). Концепція розвитку науки і практики «Безпеки життєдіяльності». Концепція освітянської діяльності. Мета, завдання і структура посібника. Сучасні обставини, що формують стан життєдіяльності. Характер змін і стан безпеки життєдіяльності. Терміни та їх визначення. Теоретичні основи (їх елементи), що формують систему знань дисципліни «безпека життєдіяльності». Базові уявлення дисципліни. Забезпечення безпеки від дії небезпечних та шкідливих чинників...
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Теорія політичної системи. Поняття політичної системи. Політична система і середовище. Політична система сучасної України. Тенденції становлення. Україна: політична стратегія. Складові стратегії. Засади. Загальноцивілізаційні тенденції суспільного розвитку. Від посттоталітаризму через авторитаризм до демократії. Формування владних структур. Влада і демократія. Демократія як збалансована система влади. Народовладдя в Україні: можливості і реальність. Ресурси сильної демократичної влади. Конституція і держава. Конституція: історія і принципи. Верховна Рада - парламент Української держави. Президентські інституції. Кабінет Міністрів - уряд України...
Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Релігія як духовний феномен людства. Сутність і складові частини релігії. Феномен релігійної свідомості. Основні теорії походження релігії. Функції релігії. Класифікація релігій. Релігієзнавство як галузь наукового знання. Предмет і структура релігієзнавства. Релігієзнавство та богослов'я (теологія). Філософія релігії. Соціологія релігії. Психологія релігії. Географія релігії. Історія релігії. Феноменологія релігії. Первісні форми релігії. Особливості первісних форм релігії. Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Племінні культи. Магія. Табу. Шаманізм. Етнічні і регіональні релігії. Особливості первісних форм релігії. Іудаїзм: історія, віровчення, культ. Зороастризм: звичаї і вірування. Індуїзм - релігія давньої і сучасної Індії...
Семиченко В. А. Психологія спілкування: Функция общения в жизни человека. Структура и виды общения. Общение как психологический фактор развития человека. Взаимоотношения между людьми в процессах общения. Социальная перцепция. Качества, значимые для общения. Техника общения. Межличностные конфликты. Особенности психологического общения. Робота с методиками по изучению особенностей общения. Методики на выявление общительности как потребности в общении. Методики на выявление умения адаптироваться в изменяющихся ситуациях общения. Методики на выявление качеств, значимых для общения. Методики на выявление межличностных отношений. Выполнение упражнений на выявление и уяснение специфики общения. Выявление индивидуальных особенностей, значимых для общения...
Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Вступ до юридичної психології. Юридична психологія як наука. Предмет юридичної психології. Система юридичної психології. Зв'язок юридичної психології з іншими науками. Методи юридичної психології. Пізнавальна функція методів юридичної психології. Система методів юридичної психології. Використання методу тестування в юридичній практиці. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві. Історія юридичної психології. Передумови застосування психологічних знань у судочинстві. Розвиток і становлення юридичної психології. Природничонаукові основи юридичної психології. Психологічний аналіз діяльності людини. Емоційно-вольові процеси і стани...
Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття: Естетика і поетика романтизму. Німецький романтизм Е.Т.А.Гофман. Г.Гейне. Англійський романтизм. Дж.Г.Байрон. П.Б.Шеллі. В.Скотт - засновник жанру історичного роману. Французький романтизм. В.Гюго. Жорж Санд - письменниця-феміністка. Американський романтизм В.Ірвінг. Ф.Купер. Н.Готорн. Детективна література. Е.По. А.Конан-Дойл. Польський романтизм. Адам Міцкевич. Критичний реалізм. Проспер Меріме. Французький реалістичний роман XIX ст. Ф. Стендаль. Творчість Оноре де Бальзака. Творчість Гюстава Флобера. Англійський реалістичний роман. Чарльз Діккенс. Художній світ В.Теккерея. Американська поезія трансценденталізму. У.Уїтмен. Ш.Бодлер - предтеча символізму...
Сало Я. М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування: Характеристика ресторанів та кафе. Історія виникнення ресторанів та кафе. Характеристика приміщень ресторанів. Характеристика допоміжних приміщень ресторану. Матеріально-технічне забезпечення ресторану. Меблі та обладнання торгового залу. Меблі та обладнання банкетних залів. Асортимент скляного посуду. Асортимент скляного посуду для ресторанів. Асортимент столового посуду з порцеляни. Асортимент металевого посуду. Столове приладдя. Столова білизна. Підготовка до обслуговування відвідувачів. Санітарно-гігієнічна підготовка торгового залу. Розставляння меблів. Сервірування столів. Особливості розміщення посуду та столового приладдя. Естетика в сервіруванні стола...
Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного: Релігієзнавство - специфічна сфера гуманітарного знання. Релігієзнавство як наука. Предмет і об'єкт релігієзнавства. Структурні поділи і особливості релігієзнавства. Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства. Герменевтичний аспект релігієзнавства. Релігієзнавство і теологія. Принципи академічного релігієзнавства. Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени. Принцип об'єктивності. Принцип історизму. Принципи дуальності і загальнолюдськості. Зміна парадигм методологічного мислення в релігієзнавстві. Релігія як предмет наукового дослідження. Зародки науки про релігію. Вчення про релігію епохи середніх віків і Нового часу. Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання...
Іванова Т. В., Піддубна Л. П. Муніципальне діловодство: Документ і документаційне забезпечення управління. Документ, його роль та місце в муніципальному управлінні. Нормативно-методична база діловодства. Види документів та їх класифікація. Стандартизація, уніфікація і трафаретизація управлінських документів. Документування та документальне забезпечення управлінської діяльності. Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів. Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика. Бланк документа, вимоги, що пред'являються до нього. Загальні вимоги до оформлення тексту документів. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою...
Ярошовець В.І. Історія філософії: Методологічна рефлексія історико-філософського процесу. Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки. Морально-гуманістичні параметри у світоглядному горизонті української філософії. Світоглядно-гуманістична парадигма у сучасній філософії (постмодерний вимір). Тенденції розвитку світової філософії. «Суміш реальностей» у філософському доробку Е. Дюркгейма. «Самотній голос людини» у філософії Г. Марселя. «Негативна діалектика» Т. Адорно. Структуралізм та постструктуралізм: К. Леві-Стросс та М. Фуко. Трансцендентальний емпіризм Ж. Дельоза. Реконструкція та деконструктивізм (Ж. Дерріда). Концепція метанаративів Ж.-Ф. Ліотара. Американський постмодернізм (Ф. Джеймісон). Італійський постмодернізм...

ЕГИПЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ

12.0. Хотя иконография Древнего Египта, казалось бы, хорошо нам знакома, его религия по-прежнему непонятна и загадочна. С такой временной дистанции множественность версий кажется противоречивой, варианты мифов и богов перемешиваются и зияют пробелами. Ныне все подвергается сомнению: обожествление фараона, реальность загробного мира, настоящая природа таких сущностей, как ба и ка, традиционно переводимых как "душа" и "дух", и проч. Тем не менее, египетская религиозная традиция чрезвычайно консервативна, сопротивляется любым переменам и имеет свои архетипические модели богов и героев. Вся она ориентирована на потусторонний мир, недвижный в своем совершенстве; тайны этого мира пытаются разгадать уже многие поколения исследователей.
12.1. Архаический период. Уникальный стиль египетской иконографии, а также иероглифической письменности, возник одновременно с первой династией фараонов и объединением южной части Нильской долины с северной  - около 3000 г. до н.э. Прежде в этих местах существовало месопотамское влияние, благодаря которому местность разнообразилась сооружениями из высушенного на солнце кирпича и появились предметы восточного производства  - например, цилиндрические печати. Еще ранее, в доисторический период, жители Египта хоронили мертвецов лицом на Запад и клали в их могилы имущество, необходимое для жизни на том свете.
Египетская история начинается вместе с царской властью. Первый ее памятник  - палетка Нармера, на которой фараон носит короны и Верхнего, и Нижнего Египта. Первоначально цари отождествлялись с Гором, во второй династии  - с Сетом или с Сетом и Гором одновременно. В мифологии Гор и Сет спорили за царство друг с другом. Представление о фараоне как о надчеловеке установилось очень скоро и стало долговременным, эффективным политическим инструментом. Менее, как позднее назвали первого царя  - объединителя Египта, по преданию основал столицу в Мемфисе. Цари первых династий (Древнего Царства) построили величайшие пирамиды и усыпальницы, надписи и заклинания из которых содержат самые первые теологические данные.
12.2. Космогония и теология. В космогонии Древнего Царства мы видим прежде всего Ра-Атума, создавшего Шу (Воздух) и Тефнут (Влагу). Они произвели на свет Геба (Землю) и Нут (Небо), а те, в свою очередь, родили Осириса, Сета, Исиду и Нефтиду. Осирис, праведный царь Земли, был убит своим братом Сетом. Исида забеременела от мертвого Осириса и родила сына Гора, отомстившего за отца. С Гором отождествляется фараон.
Как и в Месопотамии (см. 20), в храме каждого большого столичного города создавалась собственная космогония с местным богом во главе иерархии. Так, в Гермополе яйцо, из которого вышел создатель мира, происходит из местного озера. Оно явилось на свет из водного хаоса, воплощенного в четверке существ: Завеса, Мрак, Бесформенность, Бездна Вод. В Гелиополе из воды вырос первоначальный песчаный холм, который и поныне можно видеть в том месте, с которого начался мир. Весьма популярны были представления о самых грубых космогонических актах, например, мастурбация или отхаркивание Бога-творца. Но в крупных религиозных центрах появились и более утонченные теории. Так, по позднейшему преданию, Птах зачал Атума в своем сердце и создал его, произнеся его имя. По этому мифу Птах стоит выше Атума; так же и Ра встал в космогонии раньше, следовательно  - выше Атума.
Мир, по представлениям египтян, плоский; он поддерживает небо в форме опрокинутой чаши (иногда это живот коровы Хатор или богини Нут). Многие боги имеют звериный облик, что означает не поклонение животным, а либо признание их исконной древности, либо осознание архетипических качеств живых существ. Протеическая природа египетских богов загадочна. Они создали людей (словом Птаха или на гончарном круге). Дух существует, пока цел его телесный субстрат. Сохранить тело настолько существенно, что важнее быть похороненным по всем правилам, чем прожить сколь угодно благополучную земную жизнь; гробницы дороже самых великолепных дворцов, а о том, чтобы экономить на заупокойных дарах жрецам, нельзя и помыслить.
12.3. Первый переходный период. Около 2200 г. до н.э. политический кризис и гражданская война на полтораста лет раскололи Египет. Литературные произведения этого периода свидетельствуют о растущей индивидуализации и "демократизации" религиозной жизни при царящей социальной анархии. Заупокойные заклинания из древних царских усыпальниц находят теперь в могилах любого, кто в состоянии заплатить за них. Тексты, называемые Песни арфистов26, советуют жить настоящим. В будущем стране грозит неизвестность: могилы будут разграблены, невинные пострадают. Все ненадежно: сам человек, загробный мир, боги, фараон. Пророческие сочинения, например Речение Ипуера, представляют нам мудрого старца, проклинающего лживость и жестокость царя и всего его царствования. Поучение царевичу Мерикара27 оплакивает превратность бытия, восхваляя в то же время традиционные моральные ценности Египта; справедливость и великодушие, особенно по отношению к бедным. Наиболее интересно сочинение под заглавием Спор разочарованного со своей душой, где человек, отчаявшийся от зла этого мира, доказывает своей ба необходимость самоубийства, а та наставляет его жить и радоваться жизни. Душа  - залог будущей жизни  - обещает человеку не покидать его, но тот свет не кажется привлекательней нынешнего несовершенного существования. Горькие жалобы на растущий социальный хаос  - дети восстают на отцов, подданные на царей  - становятся литературным штампом эпохи, который сохранится на века.
12.4. Обряды. Как и в Месопотамии (см. 20), каждый бог имел свою столицу и обитал в храмах этого города. Как правило, внутренность храма была открыта только жрецам в состоянии ритуальной чистоты. Клир осуществлял многочисленные функции: бритоголовые жрецы мыли статуи, приносили положенные жертвы еды и питья, устанавливали, находится ли бог в статуе, переносили статуи во время процессий и проч. В фиванском храме Амона, персонал которого насчитывал несколько десятков тысяч человек, было около ста двадцати пяти различных должностей. Статуи, в которых обитали боги, должны были в первую очередь давать предсказания. Они находились в непрозрачных ковчегах, стоявших на ладьях  - у могущественных богов очень больших и тяжелых. Ладьи на процессии выносили жрецы. Часто к ним присоединялись и люди из толпы: участие в переноске бога считалось добродетелью. У бога спрашивали решения всех спорных случаев, так что он выступал третейским судьей между сторонами, но если один из спорящих был недоволен, он мог обратиться к другому богу. Оракул изрекался довольно необычным способом: если бог отвечал "да", его ладья, как считалось, тяжелела; тогда носильщики становились на колени или быстрей шли вперед. Если он отвечал "нет", носильщики пятились назад. Иногда богу давали на выбор записки с положительным или отрицательным оракулом. Заметней всего вмешательство жрецов в предсказания было при медицинских оракулах. В храме Дейр-эль-Бахри в Луксоре голос бога Аменхотепа диктовал рецепт каждому больному: это спрятанный в святилище жрец говорил через потайное отверстие в своде. Если какой-нибудь любопытный открывал дверь, жрец успевал спрятаться. Жрецы Караниса в Файюме действовали еще хитрее: они прятались в больших полых статуях богов и говорили через трубы.
В храме иногда имелись специальный скрипторий и библиотека, где свитки хранились в течение целых поколений. Должность жреца или жрицы имела важное политическое значение; царь назначал на них своих детей или особо приближенных людей. Храмы, как и богатые жители, имели в Нильской долине недвижимость, подчеркивая тем свою роль в стабильности и единстве страны.
Простые люди желали справедливости  - как в обществе, так и во всем мироздании. Фараон был воплощением Маат  - порядка и истины28. Литература египетских мудрецов  - сборники изречений вроде Поучение Птаххотепа времен V династии или Поучение Аменемопе времен Нового Царства, по духу, а иногда и по тексту, подобны ветхозаветным "Притчам". Многочисленные амулеты  - обереги, покровительственные, целительные  - свидетельствуют о мощном слое народных верований. Считалось, что магия передана людям от богов, чтобы защитить их от злой судьбы. Заклинания, написанные на папирусе или на черепках, использовались и в храмах, и частными лицами. Имена и звуки, содержавшиеся в них, были обращены к богам, чтобы те оказали помощь. В конечном счете, посредством магии можно было управлять самими богами.
В народных верованиях особое место занимал Осирис  - победитель смерти и судья мертвых. Он символизировал возрождение; совета у него спрашивали все. Абидос  - по преданию, место его погребения  - был важнейшим центром паломничества в Египте. В таких культурных центрах велась обширная торговля дарами и приносимыми по обету статуэтками, правом писать на столбах свои прошения, обычным товаром. По главным праздникам по улицам при звуках музыки и плясках проносили скрытых в ладьях богов. Популярный праздник Мин был сезонным  - посвященным уборке урожая  - и входил в состав царского культа. В нем принимал участие священный белый бык.
12.5. Реформа Эхнатона. В XIV в. до н.э., после изгнания гиксосов, последовавших затем завоеваний на Востоке и дипломатических побед, молодой фараон Аменхотеп IV предпринял радикальную политическую и религиозную реформу. Он сделал главным божеством египетского пантеона Атона  - солнечный диск, изменил собственное имя "Амон доволен" (Аменхотеп) на "Угодный Атону" (Эхнатон), переименовал столицу Фивы в Ахетатон (ныне Тель-эль-Амарна) и приказал со всех надписей убрать имя Амона. Эту реформу называли генотеистической, монолатристской и даже монотеистической. Ее политическая цель, во всяком случае, ясна: могущественные жрецы и служители храмов Амона лишились серьезных привилегий. Новые храмы Атона не имели кровли. С революцией Эхнатона связан и новый натуралистический стиль. Лучи солнечного диска изображались с ладонями на конце. Иногда Эхнатон вручал предстоящим крест с петлей (ушком) анх29 Сам царь занял место божественного посредника между людьми и Атоном  - единственным источником всякой жизни.
После смерти Эхнатона, вероятно, недолгое время царствовала его жена Нефертити под именем Сменкхара. Могущественные жрецы Амона взяли под опеку их сына Тутанхатона, обратили его к культу Амона и сменили его имя на Тутанхамон. После конца этой (XVIII) династии культ Атона считался страшной ересью.
12.6. Смерть: путешествие и памятки к нему. Первоначально загробный мир помещался, вероятно, на небе и был связан с Западом. Мы знаем, как важно было сохранить покойника посредством мумификации, а также множества предметов и процедур, а именно: гробниц с ложным входом, статуй и статуэток двойника (ка), в которых укрывался дух, вдыхания духа в голову человека путем церемонии одушевления или "открывания рта", жертвоприношений в виде пиши и вещей, статуэток рабов и солдат  - и проч. Многочисленные проклятия удаляли осквернителей могил. Прохожих призывали приносить в подкрепление умершим жертвы  - реальные или символические. В могилы клали заклинания, чтобы обеспечить легкий путь на тот свет.
Первые заклинания  - Тексты пирамид  - представляют собой около 760 надписей, обнаруженных в древних царских гробницах, начиная с Уны, последнего фараона V династии (XXIV в. до н.э.). Тексты пирамид дают нам возможность присутствовать при обрядах погребения царя и его восхождения на небеса. Согласно теологии храма Ра в Гелиополе, бог Солнца принимает царя в вечности. Царь бессмертен, поскольку божественен; в облике птицы, скарабея или саранчи он улетает в Поля Даров30, расположенные в восточной стороне неба. Чтобы переправиться на другой берег озера, ему нужно было очиститься. Чтобы перейти на другой уровень, следовало ответить магической формулой на вопросы, составлявшие обряд инициации. Царь не встречается с Осирисом-судьей, ибо он приравнивается к Осирису и, в конце концов, садится на небесном троне по примеру бога Солнца, править своим народом в вечности.
Тексты саркофагов времен IX-XIII династии (с XXII по XVII в. до н.э.) иначе представляют данные Текстов пирамид. Они написаны на внутренней стороне деревянных саркофагов. Центральное место в них занимают Осирис и суд над мертвыми. Начиная с VI династии, политическая децентрализация и появление местных властителей сделали большие усыпальницы доступными для знати и богачей. В них встречаются те же темы, которые в Текстах пирамид относились к смерти фараона, но в упрощенной форме.
Третью фазу развития погребальной литературы представляет текст, обычно называемый Книгой мертвых. Эту книгу клали в могилу, начиная с XVIII династии (XVI в. до н.э.) и вплоть до римских времен. В ней покойник снабжался заклинаниями для загробного путешествия и суда. Эти заклинания извлечены по большей части из текстов саркофагов, но с некоторыми переделками. Их магическое назначение теперь ясно: умилостивить богов.
12.7. Библиография. Eliade, H 1, 25-33; L.H.Lesko, Egyptian Religion: An Overview, in ER 5, 37-54; D.B.Redford, The Literature, in ER 5, 54-65.
Тексты см. в работах: J.B.Pritchard et al., Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament, Princeton 1967 (ANET); L.Speelers, Textes des cercueils du Moyen Empire egyptien, Bruxelles 1947; Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings, 3 vol., Berkeley 1973-1980; Paul Barguet, Le livre des Morts des Anciens Egyptiens, Paris 1967.
В качестве справочного издания не утеряла ценности работа: Hans Bonnet, Reallexikon der agyptischen Religions geschichte, Berlin 1952.
Исторические обзоры по египетской религии: Jacques Vandier, La Religion egyptienne, Paris 1949; Siegfried Morenz, La Religion egyptienne, Paris 1962; Serge Sauneron, Les Pretres de l-Ancienne Egypte, Paris 1957.


© 2009-2020  lib.ltd.ua