Веб-бібліотека

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій:

Моральні цінності в сучасному світі. Що таке етика. Етос і мораль. Етика як філософська наука. Завдання науки етики. Мораль як соціальний феномен. Попереднє зауваження. Мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Мораль та інституційна регуляція. Мораль і право. Мораль і звичай. Мораль і спільноти. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Мораль і соціальна диференціація суспільства. Етичні проблеми національних відносин. Загальнолюдське в моралі. Чи існує прогрес у царині людської моральності. Поняття і структура моральної свідомості. Місце моральної свідомості в системі моралі (Порядок дальшого викладу)...

Муромцева Ю.І. Демографія: Демографія. Предмет і методи дослідження. Об'єкт і предмет демографії. Методологічні засади демографії. Міжпредметні зв'язки демографії. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Переписи населення. Вибіркові обстеження населення. Поточний статистичний облік населення. Чисельність населення та його склад. Абсолютна чисельність населення. Середня (середньорічна) чисельність населення. Статево вікова структура населення. Шлюбно-сімейна структура населення. Динаміка чисельності та складу населення України. Смертність і тривалість життя населення. Епідеміологічний перехід. Показники рівнів і структури смертності. Динаміка смертності й очікуваної тривалості життя в Україні. Народжуваність і репродуктивна поведінка...

ДУХОВНОСТЬ

- феномен личностного бытия. Можно представить развитие индивида как состоящее из эмпирического бытия, рефлексивного и духовного. В эмпирическом сознании человек еще не выступаем субъектом своих мыслей и действий. Рефлексивный уровень бытия связан с формированием самосознания (сознание приобретает способность сосредотачиваться на самом себе и овладевает собой как посторонним предметом). Рефлексивное сознание формирует субъективность: человек обретает способность оценивать и судить самого себя. Только когда человек начинает осознавать себя как существо конечное и направляет свое поведение на достижение определенных целей по своему совершенствованию, он начинает осуществлять свое духовное бытие. На рефлексивном уровне происходит становление личности, а на духовном уровне личность существует в качестве духовной субстанции. На основе анализа уровней индивидуального бытия можно определить, что личность - это духовная субстанция и совокупное и духовных качеств индивида. Духовность может представлять собой особое качество личности, основанное на ее способности создавать свой ценностный внутренний мир, осмысливая, бескорыстно оценивая и чувственно переживая полученную информацию на основе общезначимых норм нравственности, и направлять свою деятельность на достижение истины, добра, красоты и любви в процессе самосовершенствования.


© 2009-2020  lib.ltd.ua