Веб-бібліотека

Бойко О.Д. Історія України:

Ще одне прочитання історії. первісне суспільство і перші державні утворення на території України. Початок формування людської цивілізації на території України. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Східні слов'яни у VI-XI ст. Київська русь. Походження Давньоруської держави. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX - кінець X ст.). Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X - середина ХІ ст.). Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.). Монгольська навала та встановлення золотоординського іга. Політичний устрій. Соціально-економічний розвиток. Етнічний розвиток. Схрещення Русі. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі...

Адорно Т. Теорія естетики: Теорія естетики. Мистецтво, суспільство, естетика. Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання. Ситуація. Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність...
Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу: Міждержавні відносини та дипломатія на Давньому Сході. Давньоєгипетська держава в міжнародних відносинах. Єгипетська дипломатія в добу Нового царства. Міждержавні відносини та дипломатія в давньому Межиріччі. Хетська держава в міжнародних відносинах. Зовнішня політика Ассирійської держави в II тис. до н. е. Боротьба з антиассирійськими коаліціями. Ассирійська дипломатія VII ст. до н. е. Характер міжнародно-правових відносин. Дипломатія давньої Індії. Давньокитайська дипломатія. Експедиції Чжан Цяня. Започаткування Великого шовкового шляху. Дипломатичні зв'язки країн Далекого Сходу. Ідеологія зовнішньої політики Давнього Китаю. Давньогрецька дипломатія...

ДРУЖИНИН Александр Васильевич

[8 (20) октября 1824, Петербург - 19 (31) января 1864, там же] - русский литературный критик, писатель, публицист. Из дворянской семьи. С 16 лет учился в Пажеском корпусе, затем служил в армии; в 1846 - 51 в канцелярии военного министерства. В 1848 - 56 сотрудничал в "Современнике"; в 1856 - 61 редактор журнала "Библиотека для чтения". Вместе с Боткиным и Анненковым - представитель т. н. эстетической критики, т. е. теории "искусства для искусства"; его ст. "Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения" явилась одним из манифестов этой теории. Главный объект критики - "дидактическая" школа (гоголевское "натуральное" направление, эстетические теории В. Г. Белинского и его последователей), которая стремится воздействовать на общество, его быт и понятия через "прямое поучение". Эта школа сделала много полезного, но ей присущи неустранимые недостатки: она отвергает законы изящного, впадает в отрицательное сатирическое направление, воспевает "унылое" и игнорирует "светлое". "Артистическая" школа - это, наоборот, "теория беспристрастного и свободного творчества", не избегающая идеальности, но творящая с любовью к действительности, "беззлобно". Она не исключает здравого поучения, но оно не должно быть прямым; "артистическая" теория - за реализм, но согретый глубокой поэзией, за совершенство формы художественного произведения, которое может искупить бедность его содержания.
Эстетическая теория Дружинина опиралась на принципы, характерные для философского либерализма 40 - 60-х гг. 19 в. Дружинин - противник схоластики, мистической и трансцендентальной философии (в частности, философии Гегеля) и в то же время противник "вредной философии сенсуалистов" левогегельянства. Соч.: Собр. соч., т. 1 - 8. СПб., 1865 - 67; Литературная критика. М., 1983; Повести. Дневник. М., 1986. Лит.: Венгерок С. А. Дружинин, Гончаров, Писемский. - Собр. соч., т. 5. СПб., 1911; Егоров Б.Ф. "Эстетическая критика" без лака и дегтя (В. П. Боткин, П. В. Анненков и А. В. Дружинин). - "Вопросы литературы", 1965, № 5, с. 142 - 60; Брайде А. М. Александр Васильевич Дружинин. Жизнь и творчество. Копенгаген, 1986.
В. Ф. Пустарнаков


© 2009-2020  lib.ltd.ua