Веб-бібліотека

Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу:

Міждержавні відносини та дипломатія на Давньому Сході. Давньоєгипетська держава в міжнародних відносинах. Єгипетська дипломатія в добу Нового царства. Міждержавні відносини та дипломатія в давньому Межиріччі. Хетська держава в міжнародних відносинах. Зовнішня політика Ассирійської держави в II тис. до н. е. Боротьба з антиассирійськими коаліціями. Ассирійська дипломатія VII ст. до н. е. Характер міжнародно-правових відносин. Дипломатія давньої Індії. Давньокитайська дипломатія. Експедиції Чжан Цяня. Започаткування Великого шовкового шляху. Дипломатичні зв'язки країн Далекого Сходу. Ідеологія зовнішньої політики Давнього Китаю. Давньогрецька дипломатія...

Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XX століття: Французька література. Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж. П. Сартр, А. Камю. Модерністська проза початку XX століття. Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт. Тема війни у німецькій літературі XX століття. Е. М. Ремарк, Г. Белль. Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна. Австрійська література XX століття. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф.Кафка. Англійська література. Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг. Норвезька література. Г. Ібсен, К. Гамсун. Американська література. Джек Лондон. Ернест Міллер Хемінгуей. Особливості розвитку літератури США. Г. Лонгфелло, О' Генрі, Т.Драйзер. Латиноамериканська література. Г. Марксе. Література Сходу. Японія. Китай. Роман - антиутопія XX ст...
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Теорія політичної системи. Поняття політичної системи. Політична система і середовище. Політична система сучасної України. Тенденції становлення. Україна: політична стратегія. Складові стратегії. Засади. Загальноцивілізаційні тенденції суспільного розвитку. Від посттоталітаризму через авторитаризм до демократії. Формування владних структур. Влада і демократія. Демократія як збалансована система влади. Народовладдя в Україні: можливості і реальність. Ресурси сильної демократичної влади. Конституція і держава. Конституція: історія і принципи. Верховна Рада - парламент Української держави. Президентські інституції. Кабінет Міністрів - уряд України...
Основи митної справи в Україні / За ред. П.В. Пашка: Митна справа в Україні. Історія розвитку митної справи в Україні. Митна політика. Митна справа. Митна територія України. Митний кордон України. Митна справа. Митна територія України. Митний кордон України. Прапор та емблема митної служби України. Завдання митних органів. Органи державного регулювання митної справи в Україні. Взаємодія митних органів України з іншими органами та особами. Інформування та консультування з питань митної справи. Роль і місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. Завдання для перевірки знань. Митний контроль. Митне оформлення. Організація митного контролю. Здійснення митного контролю товарів і предметів, транспортних засобів при переміщенні їх через митний кордон...
Муромцева Ю.І. Демографія: Демографія. Предмет і методи дослідження. Об'єкт і предмет демографії. Методологічні засади демографії. Міжпредметні зв'язки демографії. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Переписи населення. Вибіркові обстеження населення. Поточний статистичний облік населення. Чисельність населення та його склад. Абсолютна чисельність населення. Середня (середньорічна) чисельність населення. Статево вікова структура населення. Шлюбно-сімейна структура населення. Динаміка чисельності та складу населення України. Смертність і тривалість життя населення. Епідеміологічний перехід. Показники рівнів і структури смертності. Динаміка смертності й очікуваної тривалості життя в Україні. Народжуваність і репродуктивна поведінка...

ДЕМОКРИТиз Абде?

(ок. 460 до н. э.- г. смерти неизв.; по век-рым сообщениям, прожил св. ста лет), др.-греч. философ-атомист и учёный-энциклопедист. Согласно сведениям, сообщаемым доксографами, учился у Левкиппа, а также, возможно, у пифагорейцев, совершил ряд поездок по странам Востока; позднее находился в дружеских отношениях с Гиппократом. Д. был многосторонним учёным и плодовитым автором: каталог его соч. у Диогена Лаэртия содержит до 70 назв., обнимающих все области знания того времени. Большинство соч. Д. было утеряно в первых веках н. э.; до нас дошли лишь короткие цитаты (ок. 300), взятые гл. обр. из его этич. трактатов.
Философия Д. является прототипом последовательно материалистич. учения, оказавшим в дальнейшем огромное влияние на развитие европ. филос. и естеств.-науч. мысли. Важнейшие положения своей атомистич. доктрины Д. заимствовал у Левкиппа, развив их и построив на их основе универсальную филос. систему. У Д. впервые в истории философии появляется развёрнутая теория познания, основанная на различении чувств. и рассудочного знания. Чувств. опыт - исходный пункт познания, однако сам по себе он может дать лишь "тёмное", т. е. неполное и недостоверное знание, т. к. истинная "природа" вещей (атомы) недоступна чувству и постигается лишь с помощью мышления. Чувств, восприятия объяснялись Д., как и Эмпедоклом, истечениями, попадающими в органы чувств (у Д.- потоки атомов, отделяющихся от воспринимаемого тела). Имеются указания на то, что Д. распространил атомистич. представления на пространство и время, построив своеобразную атомистич. геометрию.
Развивая представления Левкиппа о необходимости и закономерности всего совершающегося, Д. приблизился к механистич. миропониманию, рассматривая необходимость как движение, сопротивление и соударение атомов. Случайность в смысле беспричинности им отвергалась: случайными кажутся те события, причин к-рых мы не знаем. Всякое познание сводится к установлению причин происходящего; известно высказывание Д., что он предпочитает найти одно причинное объяснение, чем получить царскую власть над персами.
Д. принял концепцию Левкиппа о космич. вихрях, порождающих бесчисл. миры, изменив в ней лишь нек-рые детали. Миры, по Д., различны по величине и структуре: в нек-рых мирах нет ни Солнца, ни Луны, в других Солнце и Луна больше наших, в третьих имеется большее число аналогичных светил. Расстояния между мирами неравны, причём одни миры только возникают, другие находятся в расцвете, третьи погибают, сталкиваясь друг с другом. Нек-рые миры лишены жизни и не имеют влаги. Различные типы живых существ - птицы, наземные животные, рыбы - различаются характером атомов, из к-рых они построены. Всё живое отличается от неживого наличием души, состоящей из сферич. подвижных атомов, подобных атомам огня. Человек отличается от животного особым расположением атомов души, чередующихся с атомами тела. Проводя аналогию между устройством человеч. организма и космосом, Д. впервые употребил термин" микрокосм". Душу Д. считал смертной: когда тело умирает, атомы души покидают его, рассеиваясь в пространстве. Боги, по Д. - это особые соединения круглых, огненных атомов; они нелегко разрушаются, но всё же не вечны. Они способны благотворно или зловредно воздействовать на человека, а также подавать людям те или иные знаки.
Большое место в учении Д. занимали этич. и социальные проблемы. Наилучшей формой гос. устройства Д. считал демократич. полис. Необходимым условием сохранения демократии являются нравств. качества граждан, создающиеся воспитанием и обучением. Целью жизни Д. считал хорошее расположение духа - эвтюмию, к-рая не тождественна с чувств. наслаждением и означает безмятежное и счастливое состояние, когда человек не подвержен действию страстей и страха. Наивысшая добродетель, по Д. - безмятежная мудрость.


© 2009-2020  lib.ltd.ua