Веб-бібліотека

Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні:

Загальні положення митної справи. Історичний розвиток митної справи в Україні. Джерела митної справи. Митна політика України. Митні органи України. Тарифне та нетарифне регулювання в митній справі. Митні платежі. Митні режими. Поняття та зміст митного режиму. Характеристика митних режимів. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування товарів. Класифікація товарів при митному оформленні. Документи для проведення митного оформлення. Вантажна митна декларація. Технологія митного оформлення товарів. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями. Контроль за доставкою товарів, що вивозяться з митної території України. Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України...

Москаленко А. З. Теорія журналістики: Предмет і завдання курсу. Поняття «журналістика». Університетська підготовка журналістів. Нова журналістська формація. Журналістика як мистецтво і як наука. Інформаційний підхід у журналістиці. Суспільство і соціальна інформація. Відкритість інформаційного простору. Основні принципи інформаційних відносин. Доступ до інформації. Види інформації. Правила передачі інформації. Нормативна база діяльності преси. Свобода преси. Правові основи функціонування ЗМІ. Законодавче забезпечення захисту інформаційного простору. Норми професійної етики журналіста. Результативність журналістської діяльності. Функції як результат поєднання мети та засобів її досягнення. Принципи журналістики як основа ефективного функціонування ЗМІ...
Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби: Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...
Конфліктологія / За ред. Л. М. Герасіної: Конфліктологія як наука (соціально-правовий аспект). Предмет, об'єкт, закони і методи конфліктології. Розвиток проблем конфлікту в парадигмах соціальної та правової наук. Конфлікт і механізми його розвитку. Феномен конфлікту. Конфлікти соціальної сфери. Суспільна криза. Витоки, причини та рушійні сили конфлікту. Динаміка конфлікту. Учасники і суб'єктивна складова конфлікту. Сфери розгортання конфліктів. Економічний конфлікт. Політичний конфлікт. Конфлікт культур і духовних цінностей. Етнонаціональні конфлікти. Юридичний конфлікт. Релігійні конфлікти. Розв'язання і попередження конфліктів. Засоби і механізми розв'язання конфліктів. Соціально-правові технології попередження конфліктів...
Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності: Історія розвитку світового туризму. Періодизація історії туризму. Подорожі та мандрівки в епоху стародавнього світу. Подорожі епохи середньовіччя. Подорожі й туризм у XVII-XVIII ст. Туризм XIX - початку XX ст. Сучасний світовий туризм. Міжнародне туристичне співробітництво. Світові туристичні регіони. Історія туризму в Україні. Мандрівництво як джерело зародження туризму в Україні. Український туризм у XIX - першій половині XX ст. Зародження організованих форм. Туризм в Україні в 70-80-ті роки XX ст. Туризм в Україні на сучасному етапі. Теорія туристичної діяльності. Культурно-історичне та соціально-економічне значення туризму в розвитку суспільства. Основні теоретичні поняття та їх визначення. Функції туризму в суспільстві...

ДЕМОКРАТИЯ

- западное понятие, в России приобрело двойственный смысл.
соответствии с западной традицией имеет значение ответственного квалифицированного народовластия, воплощения либерального нравственного идеала на всех уровнях большого общества. Д. - социально-коммуникативная правовая система, предполагающая возможность и необходимость постоянного диалога личностных культур, субкультур в целом с целью возрастающего взаимопонимания, взаимопроникновения, постоянного учета результатов диалога при принятии решений. Д. - возрастающий по важности инструмент массового изменения представлений о комфортном и дискомфортном состояниях через общение, развитие консенсуса. Демократия является интенсивной формой интеграции общества, различных его слоев, культур, субкультур.
Д. возможна как метод развития культуры от личностной до культуры в целом, направленный на преодоление социальных противоречий, превращение конфликтов в подлежащие разрешению проблемы. Д. - это по сути дела тяжелая работа по постоянному установлению интеграции общества, прежде всего культурной, через динамичное взаимопроникновение личностных культур.
Прогресс в динамичном большом обществе возможен только на основе Д., так как она является механизмом распространения в масштабе общества в массовом сознании новшеств, новых идей, подготовляет принятие обществом определенных социокультурных изменений.
Начиная с определенной ступени усложнения общества, в особенности в обществе, где действует основной закон социальных систем большой сложности, развитие Д. и прогресс культуры и социальных отношений неотделимы друг от друга, так как их единство возможно лишь на основе совершенствования способности общества следовать социокультурному закону. Д. включает двуединый процесс, т.е. культивирование центров творчества и распространения культурного богатства этих центров на все общество (Двуединый характер социального развития). Д. деградирует, если она сползает к одному из этих полюсов. Культивирование центров творчества в ущерб приобщению к их результатам всего общества может привести к снижению творчества, к авторитаризму. Культивирование периферии в ущерб ведущим центрам может стимулировать отсталость вплоть до архаики.
Д. может стать предпосылкой для господства гибридного соборно-либерального идеала, когда либеральнодемократические лозунги используются для утверждения вечевых локалистских и уравнительных идеалов.
Из основного заблуждения интеллигенции вытекает вера, : что сама форма Д.
(см. Организационный фетишизм) достаточна для обеспечения Д. При этом забывается необходимость развития соответствующего менталитета.
Одновременно в соответствии с византийской традицией Д. понимается как анархия, отсутствие законности и порядка, своеволие людей, групп, падение дисциплины. Фактически этот подход приобретает значение синонима вечевого нравственного идеала в условиях неадекватного ему большого общества, движения за господство локализма, роста независимости малых групп от центральной власти на основе традиционализма и т.д. Традиционная цивилизация и культура не знают Д., так как их задача - сохранение сложившегося идеала, подавления новшеств, превышающих некоторый шаг новизны, что свидетельствует о власти прошлого над будущим, традиций над новшествами, сообщества над личностью, отсутствия права меньшинства сохранить свою точку зрения.
Реальная Д. по самой своей сути может основываться лишь на медиации, поиске новых форм дисциплины, но медиация занявшая господствующее положение в обществе может утверждать свое господство лишь в процессе расширения Д.
Д. должна быть выстрадана в повседневной борьбе за снятие вечевого идеала, его разновидностей, т.е. соборного и авторитарного идеалов. Развитие Д.
есть развитие качественно нового менталитета в массовом масштабе.
В условиях раскола административное внедрение Д. особенно опасно, так как неизбежно превратит зачатки диалога в конфликт несовместимых монологов, будет способствовать выходу на первый план консервативных архаических сил, стремящихся сокрушить модернизацию. Попытки внедрить Д. административными методами неизбежно нарушат социокультурный закон, так как установление демократической организации может вступить в конфликт с личностной культурой людей. Они могут воспринимать Д. с присущим ей плюрализмом как изощренную форму обмана, как отводящую глаза говорильню, как способ уклониться от труда.


© 2009-2020  lib.ltd.ua