Веб-бібліотека

Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги:

Бібліотечні каталоги, їх значення і види. Централізована каталогізація. Значення каталогів. Види каталогів. Форма бібліотечних каталогів. Обладнання для карткових каталогів. Централізована каталогізація. Бібліографічний опис. Бібліографічний опис: поняття, значення і вимоги. Стандартизація бібліографічного' опису. Загальні правила складання бібліографічного опису. Складання бібліографічного опису під заголовком індивідуального автора. Бібілографічні описи під назвою. Бібліографчні описи на твори авторів-укладачів. Бібліографічні описи збірників. Бібліографічні описи на офіційні видання. Бібліографічні описи багатотомних видань. Бібліографічні описи серіальних видань. Бібліографічні описи частини книги...

Масляк П.О. Рекреаційна географія: Методологічні засади рекреаційної географії. Рекреаційна географія як наука. Об'єкт і предмет рекреаційної географії. Завдання, методи дослідження рекреаційної географії, зв'язок з іншими науками. Основні поняття рекреаційної географії. Теоретична база рекреаційної географії. Аксіоми. Теорії, які використовує рекреаційна географія. Закономірності та принципи рекреаційної географії. Районування в рекреаційній географії. Загальні засади районування. Рекреаційне районування. Рекреаційне районування світу та України. Територіальні рекреаційні системи. Системи і комплекси. Територіальні рекреаційні системи. Територіальні рекреаційні системи України і світу. Рекреаційні умови і ресурси. Поняття про географічні умови і ресурси...
Палеха Ю. Кадрове діловодство: Організаційні засади роботи з кадрами. Робота з кадрами як багатогранний процес. Основні терміни та поняття. Елементи системи управління персоналом. Еволюція менеджменту персоналу. Розвиток підходів до управління персоналом. Напрями та методи управління персоналом. Основи кадрової політики. Особливості розробки та завдання кадрової політики. Основні засади та принципи роботи з кадрами. Реалізація кадрової політики організації. Побудова роботи кадрової служби. Історія розвитку кадрових служб. Види кадрових служб та їх чисельність. Завдання, напрями роботи і обов'язки кадрових служб. Складові кадрової роботи. Вимоги до працівників кадрових служб. Розроблення посадової інструкції менеджера з персоналу...
Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Стандарти - нормативна база управлінням якістю продукції і сертифікації. Загальні відомості про стандартизацію. Органи з стандартизації в Україні. Основні положення державної системи стандартизації України. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням. Вітчизняні системи стандартів. Роль уніфікації в промисловому виробництві. Нормоконтроль технічної документації. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації та участь у ній України. Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації систем якості. Міжнародні стандарти ISO серії 9000...
Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Теоретичні аспекти загальної екології. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Структура природного середовища. Природне середовище. Атмосфера. Літосфера. Гідросфера. Природні ресурси. Біосфера. Загальні властивості біосфери. Склад і функціонування біосфери. Проблема походження життя на Землі. Еволюція біосфери. Еволюція людини. Ноосфера. «Біосфера-2». Кругообіг речовин та енергії в біосфері. Організми та середовище. Великий кругообіг речовин й енергії. Вплив антропогенного фактора на кругообіг. Природні ресурси Землі. Біологічні ресурси. Мінеральні й енергетичні ресурси. Кліматичні ресурси. Життєвий простір. Генетичний фонд. Структура сучасної екології. Предмет екології. Основні екологічні поняття...
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / За ред. С. І. Дорогунцова: Предмет, метод і завдання курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки». Предмет курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки». Методологічні основи курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки». Завдання курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки». Структура курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки». Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. Сучасні теорії і концепції розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. Сутність і складові елементи продуктивних сил. Вітчизняні теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки...
Аляєв Г.Є. та ін. Лекції з релігієзнавства: Предмет релігієзнавства. Релігія і суспільство. Особливості релігієзнавства як науки та учбової дисципліни. Поняття релігії та класифікація релігій. Релігія і суспільство. Форми релігійного життя людини. Релігійний досвід: його сутність, форми і вияви. Культ і богослужіння. Релігія первісного суспільства. Походження та особливості первісних форм релігії. Поняття про міф і міфологію як специфічну форму сприйняття світу. Основні форми первісних культів. Релігія Стародавньої Греції. Архаїчний період становлення грецької міфології. Класичний період розвитку релігії стародавніх греків. Культ і храми. Зороастризм. Пророк Зароастар і його релігійне вчення. Зороастрійські релігійні обряди. Авеста...
Павелків Р.В. Загальна психологія: Загальні проблеми психології. Предмет та завдання загальної психології. Предмет загальної психології. Рефлекторний характер психіки. Завдання сучасної психології. Сучасна психологія та її місце в системі наук. Галузі психології. Методи психології. Загальна характеристика методів психологічного дослідження. Організаційні методи. Метод спостереження. Метод експерименту. Метод аналізу продуктів діяльності. Метод опитування. Тестування. Виникнення та розвиток психіки. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин. Розвиток психіки у хребетних тварин. Особливості психічної діяльності вищих тварин. Відмінності психіки людини і тварин. Походження та розвиток свідомості людини...
Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Предмет і завдання товарознавства. Споживна цінність товарів - предмет товарознавства. Зв'язок товарознавства з іншими науками. Споживні властивості товарів і показники, що їх визначають. Хімічний склад харчових продуктів. Неорганічні речовини харчових продуктів. Органічні речовини харчових продуктів. Речовини, що формують біологічну цінність харчових продуктів. Речовини, які формують органолептичні властивості харчових продуктів. Енергетична цінність харчових продуктів і раціональне харчування. Фізичні властивості товарів. Густина, шпаруватість. Структурно-механічні властивості. Оптичні властивості. Теплофізичні властивості. Сорбційні властивості. Якість товарів і методи оцінки якості...
Жорняк Т.С. Вища освіта України і Болонський процес: Європейська освітня інтеграція. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. Системи вищої освіти у країнах Європи та Америки. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу. Європейська кредитно-трансферна система накопичення - ECTS. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської сис-теми перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. Запровадження кредитно-модульної системи...

Декларация прав человека

- (Всеобщая декларация прав человека, от 10 декабря 1948г/ООН) является типичным примером "заказной статьи" и даже демагогии, но на фоне господствующего в Мире всеобщего угнетения и лжи смотрится достаточно прогрессивно и, вероятно, некоторую положительную роль сыграла; в то же время является типичным псевдоправильным решением, занимающим экологическую нишу; попробуем понять, например, ее первую статью.
Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
В первом предложении термин свободен не определен. Что такое свободен? Нельзя быть свободным вообще (вообще был свободен дух, который свободно носился непонятно над чем), можно быть свободным от чего-то: от угнетения, от денег, от обязанностей, от прав и т.п. Люди рождаются не свободными, а голыми. Они рождаются зависимыми от родителей, болезней, голода, общества и практически беспомощными. И это - правда, соответствующая реальному положению вещей.
Далее термин достоинство не определен, допускает любое (множественное) толкование, но эмоционально выигрышен тем, что говорит о великих, чистых качествах. Понятие достоинство ассоциируется с блоком "чувство собственного достоинства" , которое присуще человеку как самосознающему субъекту, в то же время чувство собственного достоинства является результатом действия культуры, воспитания и конкретного момента действия. Условия его реализации настолько сложны, что вносить его в нормативный документ представляется подозрительным. Реальным фактом является то, что человек рождается на планете Земля и может претендовать на равные с другими общественные (политические) права (но чистота и незапятнанность этих прав пока еще очень сомнительна, что мы можем проследить на примере данной декларации). Его внутренние и собственные качества не являются равными качествам других людей и у каждого индивидуальны и неповторимы. Можно, правда, попытаться понять фразу так, что, мол, имеется в виду одинаковое уважительное отношение к личности каждого человека со стороны.... непонятно чего. Предположим, что со стороны государства и народа, как это сказано в преамбуле декларации, но уважительность отношения подразумевает и требует наличия воли и качеств двух сторон, но не одной... Рассуждения можно продолжить.
Здесь мы видим типичный пример объединения в одном предложении двух взаимоисключающих вещей (правды и лжи - см. структуру лжи); в настоящее время аналогично формулируются вопросы для референдумов, статьи конституций и прочий правовой материал.
Второе предложение также содержит неопределенные термины - разум, совесть и должны.
Совесть, в ее полноте, не дается человеку от рождения и является предметом воспитания (образа жизни), не исключено, что в западном мире и даже в каждой стране существует свое понимание "что такое совесть" и менталитет, позволяющий ее проявиться, отличные от других; в этом случае употребление его в международных документах проблематично. Если понятие совесть относится только к религии, то, учитывая, что данные положения являются первой статьей декларации, можно констатировать ее (декларации) исключительно узкую направленность и, в общем случае, спорность. Гитлер, например, смог освободить своих солдат от химеры совести.
Термин разум достаточно неопределен: если его отождествлять с интеллектом человека, то это один разговор, если же только как составляющую интеллекта, то несколько иной. Разум является понятием относительным, не Богом данным и безнравственным; как и совесть, разум развивается или деградирует в процессе жизнедеятельности человека. Можно предполагать, что в данном контексте под разумом подразумевается "потенциальная возможность его носителя понять в конечном итоге и усвоить основные человеческие ценности", но предполагать можно что угодно.
Реальность состоит в том, что не все люди способны адекватно обрабатывать информацию (т.е. разумны, обладают лишь определенным потенциалом разума), часть из них находится в спецбольницах, часть в заключении, часть работает среди людей нормальных (термин "здоровый применять не будем, вопрос дееспособности достаточно сложен), и в силу ограниченности жизненных сценариев работает достаточно успешно и даже руководителями различных уровней.
Утверждение представляется в высшей степени голословным и демонстрирует желание разработчиков декларации выдавать желаемое за действительное, особенно, если учитывать такой пассаж, как должен.
Если человек рождается свободным, как это декларируется в первом предложении пункта один, то он никому, кроме своих родителей, ничего не должен, что в общем-то соответствует реальному положению вещей и в этом смысле он свободен от общества и несвободен от родителей.
Если же человек кому-то что-то должен, что, в общем-то, соответствует действительности, то он несвободен. Поэтому давайте не будем врать и будем говорить правду.
А правда заключается в том, что человек рождается не просто на планете Земля, а в той или иной стране с ее обычаями, культурой, историей, системой права и государственного устройства; системой, возникшей не на пустом месте, а в результате борьбы одних народов с другими за место под солнцем, что доказывает вся история человечества и особенно исчезнувших народов. И от рождения человек обладает не столько правами, сколько обязанностями перед родителями, близкими и обществом, которые не дали ему сдохнуть /умереть/ с голоду, замерзнуть от холода, умереть от инфекции, быть съеденным соплеменниками, убитым со скуки и т.д. и т.п. И правда заключается в том, что формы борьбы за влияние в мире все время меняются, что на мировой арене появляются и исчезают те или иные силы, влияющие на настоящее и будущее человечества и отдельных народов, и что за место под солнцем приходится воевать. Приходится и будет приходиться. Вопрос: "Каким только путем (способом)?".
В то же время декларация прав человека для простых людей (как и религия) и, особенно правящих элит, заманчива тем, что дает идеологическое обоснование (прикрытие) всякого рода предателям, жуликам и людям слабым духом под внешне благопристойной маской "борьбы за права человека" обогащаться (воровать): согревая себя мыслью типа "имею право жить хорошо (подразумевается "лучше других") в соответствии с декларацией прав человека". И если украл или предал (а предательство является "идеальным товаром"), то молодец - имеет на то право.
Для международных организаций и спецслужб декларация прав человека является отличным агентом влияния и прикрытием, позволяющим облегчить выполнение поставленных перед ними задач.
Кроме всего прочего "Декларация прав человека" является догмой, что прямо следует из преамбулы:
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и ...
В этом первом абзаце декларации заключено недоказанное утверждение, так как термины основа, справедливость, свобода, неотъемлемые права не определены.
Достаточно сомнительно утверждение, что эти вещи являются основой чего-либо (кроме демагогии и других разновидностей лжи).
Несмотря на такую эмоциональную критику, следует отметить, что документы и пакты типа декларации прав человека нужны, но необходимо также стремиться к тому, чтобы они были еще и правдивы. И необходимо также понимать где начинается и где заканчивается область их применения.
Ассоциативный блок.
Многие полезные вещи направляются "во зло".


© 2009-2020  lib.ltd.ua