Веб-бібліотека

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка:

Загальні основи української етнопедагогіки. Поняття про педагогіку, народну педагогіку, етнопедагогіку. З історії розвитку української етнопедагогіки. Структура української етнопедагогіки. Основні принципи і засоби української етнопедагогіки. Педагогічні погляди народу на виховання підростаючого покоління. Мета, зміст та основні чинники виховання. Засоби та методи виховання. Принципи народного виховання. Самовиховання в житті людини. Етнопедагогіка - основа сучасної національної системи виховання. Виховний ідеал української народної педагогіки. Суть виховного ідеалу. Традиційний український ідеал людини. Тип досконалої людини в українській козацькій педагогіці. Виховний ідеал у творчості Г. Ващенка...

Оснач О.Ф. Товарознавство: Теоретичні основи товарознавства. Предмет, цілі і завдання товарознавства. Класифікація, кодування і асортимент товарів. Стандартизація, сертифікація і якість продукції. Основні властивості промислової продукції. Метали. Атомно-кристалічна будова і властивості металів. Механічні характеристики металів. Методи їхнього визначення. Чорні метали. Чавун. Склад чавуну. Класифікація чавуну. Характеристика видів та маркування. Умови постачання, транспортування, зберігання чавуну. Сталь. Склад, класифікація та характеристика. Вуглецеві сталі. Класифікація та характеристика видів. Леговані сталі. Класифікація і маркування легованих сталей. Металокерамічні інструментальні сплави. Підвищення якості сталі. Кольорові метали і сплави...
Калакура Я.С. Архівознавство: Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкти і методи архівознавства. Джерельна база та історіографія архівознавства. Місце і роль архівознавства у підготовці фахівців. Історія архівної справи в Україні. Початок архівів в Україні Центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви адміністративних та судових установ литовсько-польської доби (15 ст. - 1-а половина 17 ст.). Архіви центральних установ Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Литовська та Коронна метрики. Волинська метрика. Архіви судових установ. Магістратські архіви. Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України (середина 17-18 ст.). Український державний архів 17 ст...
Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги: Бібліотечні каталоги, їх значення і види. Централізована каталогізація. Значення каталогів. Види каталогів. Форма бібліотечних каталогів. Обладнання для карткових каталогів. Централізована каталогізація. Бібліографічний опис. Бібліографічний опис: поняття, значення і вимоги. Стандартизація бібліографічного' опису. Загальні правила складання бібліографічного опису. Складання бібліографічного опису під заголовком індивідуального автора. Бібілографічні описи під назвою. Бібліографчні описи на твори авторів-укладачів. Бібліографічні описи збірників. Бібліографічні описи на офіційні видання. Бібліографічні описи багатотомних видань. Бібліографічні описи серіальних видань. Бібліографічні описи частини книги...
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Теорія політичної системи. Поняття політичної системи. Політична система і середовище. Політична система сучасної України. Тенденції становлення. Україна: політична стратегія. Складові стратегії. Засади. Загальноцивілізаційні тенденції суспільного розвитку. Від посттоталітаризму через авторитаризм до демократії. Формування владних структур. Влада і демократія. Демократія як збалансована система влади. Народовладдя в Україні: можливості і реальність. Ресурси сильної демократичної влади. Конституція і держава. Конституція: історія і принципи. Верховна Рада - парламент Української держави. Президентські інституції. Кабінет Міністрів - уряд України...
Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Організація науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Завдання наукових досліджень у підготовці економістів і наукових кадрів. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Основи наукознавства. Поняття, зміст і функції науки. Наукознавство та його розвиток. Структура і класифікація науки. Організація науки і підготовка наукових кадрів. Методологія наукових досліджень. Об'єкти наукового дослідження та їх класифікація. Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень. Гіпотези у методологи наукових досліджень. Докази у наукових дослідженнях...
Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Система освіти в Україні. Поняття системи освіти, її структура. Принципи освіти в Україні. Завдання закладів освіти. Управління системою освіти в Україні. Теорія навчання (дидактика). Дидактика, її категорії. Сутність і завдання дидактики. Категорії дидактики. Зв'язок дидактики з іншими науками. Актуальні завдання дидактики. Процес навчання. Сутність навчання, його методологічна основа. Рушійні сили навчального процесу. Функції навчання. Логіка навчального процесу. Структура процесу учення. Типи навчання. Модульне навчання. Мотиви навчання. Оптимізація процесу навчання...

БУРЖУАЗНАЯ ЭТИКА

- правила морали, в к-рых нашли выражение мировоззрение буржуазии и ее моральное сознание. Соответственно различным периодам в истории капитализма, конкретным социальным условиям разных стран и положению различных слоев и общественных групп в Б. э. выдвигалось мн. разнообразных теорий, к-рые каждая по-своему отражали ту или иную сторону буржуазного миропонимания в целом Примерами могут служить утилитаризм, эгоизма теории, нравственного чувства теории, моральной доброты теория, этика Канта (Категорический императив, Автономная этика), эволюционная этика и др. В совр. Б. э. также существует мн. направлений. Осн. из них - неопозитивизм, экзистенциализм, неопротестантизм, интуитивизм и неотомизм.
Влиятельны также либеральнее христианство, неофрейдизм, аффективно-целевые теории моральной ценности, "гуманистическая" этика и ряд др. (Интереса теория, Самореализации этика, Космической телеологии этика). Все эти буржуазные этические теории в зависимости от того, что в них принимается за основание нравственности, являются либо объективно-идеалистическими (где мораль обосновывается посредством понятия бога, абсолютной идеи, некой внепространственно-временной сущности, космического морального закона), либо субъективно-идеалистическими (в к-рых основанием нравственности считается духовная деятельность субъекта), либо натуралистическими (Натурализм), истолковывающими мораль в духе вульгарного материализма, не учитывающего специфику социальных законов. В большинстве теорий Б. э. элементы объективного и субъективного идеализма и натурализма тесно переплетаются. В зависимости от понимания природы нравственности и метода ее обоснования в Б. э можно выделить несколько парных противоположностей - рационализм и иррационализм, абсолютизм и волюнтаризм, догматизм и скептицизм. Эти методологические крайности взаимно предполагают одна др; невозможность решения проблемы одним путем приводит к др. крайности. Наличие в Б. э. различных взаимоисключающих т. зр. по ряду важных этических проблем см., напр., Цели и средства. Истина и нравственность. Намерения и дела, Эгоизм и Альтруизм) в конечной счете отражает историческую ограниченность самого буржуазного мировоззрения, обусловленную противоречивостью положения личности в капиталистическом об-ве и буржуазного способа производства в целом Противоречивость особенно характерна для совр Б. э., что отражает процесс углубления и обострения противоречий капитализма в эпоху империализма и общего кризиса буржуазной культуры. Буржуазные мыслители XX в. оказываются, напр., не в состоянии разрешить одну из осн. проблем этики - проблему объективного и рационального обоснования требований нравственности. Если прогрессивные буржуазные мыслители прошлого пытались дать моральным представлениям научное обоснование, то их совр преемники в принципе отвергают такую возможность нравственность, как считает большинство из них, иррациональна, не может основываться на разуме человека и тем более на данных науки. Отсюда вытекают два противоположных, но в равной мере несостоятельных понимания предмета и задач этики. Неопозитивисты под предлогом создания "строго научной" этики отрицают необходимость постановки и изучения моральных проблем (Meтаэтика) Так возникает формалистическое направление в совр буржуазной философии морали. Экзистенциалисты и неопротестанты, напротив, стремятся сделать этику "практической философией", к-рая могла бы помочь людям в решении повседневных нравственных проблем. Однако, с их т. зр., это возможно лишь при условии, если этика будет вне всякой науки. На этой основе развивается иррационалистическое направление в совр Б. э. Если формалистическое направление претендует на "очищение" науки от политической конъюнктуры и догматизма, характерных для совр. буржуазной идеологии, то иррационалистическое на "спасение" моральных ценностей от якобы враждебной им науки В действительности же за противопоставлением морали и науки скрываются характерные для совр буржуазного об-ва противоречия -между научным пониманием истории и буржуазной идеологией, между объективными закономерностями общественного развития и субъективными устремлениями людей, между капиталистическим об-вом и личностью (Человек и общество). Выходом из антитезы формализма и иррационализма не может быть и натуралистически-биологизаторское обоснование морали, все более оживляющееся в последние годы на Западе Биологизм в этике моделирует якобы извечный конфликт между требованиями культуры и потребностями природы, духовными установками индивида и естественными инстинктами, стремясь тем самым конкретно-историческим противоречиям буржуазного об-ва, в частности раздвоенности буржуазной личности, придать абстрактно-антропологический вид. Буржуазная философия морали находится в состоянии глубокого кризиса, из к-рого она уже не может выбраться. Научное разрешение этических проблем возможно только за пределами буржуазного мировоззрения. Оно осуществляется в марксистской этике, к-рая связывает преодоление всех этих противоречий с практикой, с революционным переустройством об-ва.


© 2009-2020  lib.ltd.ua