Веб-бібліотека

Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування:

Теоретичні основи психологічного консультування. Визначення психологічного консультування. Консультування як професія. Що таке консультування. Хто займається консультуванням. Де застосовується консультування. Список використаної й рекомендованої літератури. Консультування як психологічна допомога. Історичні корені психологічного консультування. Психологічне консультування. Відмінні риси психологічного консультування і психотерапії. Напрями психологічного консультування. Психоаналітичний напрям у консультуванні. Психоаналіз як теорія особистості. Структура особистості. Основні техніки у психоаналітичному консультуванні. Інші психоаналітичні теорії...

Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Предмет та задачі топографії й картографії в екологічному моніторингу. Визначення топографії й картографії та їх зміст. Зв'язок топографії й картографії з іншими науками, історія їх розвитку та організацій форми. Картографічні образно знакові просторові моделі. Карти та їх властивості. Класифікація карт. Географічні атласи та їх класифікація. Суть та структура регіональних екологічних атласів. Математична основа побудови географічних карт. Моделі поверхні Землі та її розміри. Математична основа карт. Картографічні проекції. Системи координат в топографії та картографії. Основні лінії та площини еліпсоїда. Географічні координати. Плоскі прямокутні координати. Полярні та біполярні координати". Висота точок...
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Історія становлення та розвитку науки. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи становлення і розвитку науки. Поняття, цілі і функції науки. Структурні елементи науки, їх характеристика. Наука як система знань. Наукознавство як система знань. Класифікація наук. Основні риси працівника науки. Організація науково-дослідної роботи в Україні. Організаційна структура науки. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Науково-дослідна робота студентів. Основи методології науково-дослідної діяльності. Поняття методології та методики наукових досліджень. Методологія теоретичних досліджень...
Лубський В.І. Релігієзнавство: Релігієзнавство як наука. Релігія як предмет дослідження та структура сучасних релігій. Основні теорії походження релігії. Філософія релігії. Психологія релігії. Соціологія релігії. Визначення релігії. Футурологія релігії. Характеристика релігій світу. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор'я. Хеттська релігія. Фрігійська релігія. Сирійсько-фінікійська релігія. Халдейська релігія. Іудаїзм. Релігії Індії. Ведична релігія. Брахманізм. Індуїзм. Релігії Китаю. Конфуціанство. Даосизм. Синтоїзм. Зороастризм. Джайнізм. Сикхізм. Брахманізм. Релігія античного світу. Світові релігії. Буддизм. Загальна характеристика священних книг іудаїзму, буддизму, індуїзму і зороастризму. Християнство. Християнське віровчення...
Мельник Л. П. Психологія управління: Предмет наукового вивчення сучасної психологічної науки. Поняття про психологію. Психіка людини як об'єкт дослідження. Структура сучасної психологічної науки. Психологія управління. Методи соціально-психологічних досліджень управлінської діяльності. Наукове спостереження та його види. Методи опитування. Експериментальні дослідження, їх переваги та недоліки. Метод вивчення документів. Особистість працівника, її структура і прояви. Поняття про особистість. Співвідношення понять "індивід", "особистість", "індивідуальність". Структура особистості працівника. Психологічна ієрархія її складових. Психологія управлінської діяльності менеджера. Організаційна діяльність менеджера...
Павелків Р.В. Загальна психологія: Загальні проблеми психології. Предмет та завдання загальної психології. Предмет загальної психології. Рефлекторний характер психіки. Завдання сучасної психології. Сучасна психологія та її місце в системі наук. Галузі психології. Методи психології. Загальна характеристика методів психологічного дослідження. Організаційні методи. Метод спостереження. Метод експерименту. Метод аналізу продуктів діяльності. Метод опитування. Тестування. Виникнення та розвиток психіки. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин. Розвиток психіки у хребетних тварин. Особливості психічної діяльності вищих тварин. Відмінності психіки людини і тварин. Походження та розвиток свідомості людини...
Возняк M.X. Історія української літератури. Кн. 1: Племінне походження українського народу. Українські племена. Українська народність. Україна та східне слов'янство. Історична доля і роль України. Українська мова. Справа української літературної мови. Усна словесність і письменність. Література. Поділ історії української літератури на доби. Давня доба української літератури. Основи давньої доби української літератури. Християнство. Два типи християнства. Виникнення церковнослов'янської літератури. Болгарська література. Мова церковнослов'янської літератури й письмо. Література передхристиянської доби. Двовір'я. Чужоземні впливи. Культурні, осередки й освітній рівень. Справа збереженості пам'яток літератури. Перекладне письменство...
Конфліктологія / За ред. Л. М. Герасіної: Конфліктологія як наука (соціально-правовий аспект). Предмет, об'єкт, закони і методи конфліктології. Розвиток проблем конфлікту в парадигмах соціальної та правової наук. Конфлікт і механізми його розвитку. Феномен конфлікту. Конфлікти соціальної сфери. Суспільна криза. Витоки, причини та рушійні сили конфлікту. Динаміка конфлікту. Учасники і суб'єктивна складова конфлікту. Сфери розгортання конфліктів. Економічний конфлікт. Політичний конфлікт. Конфлікт культур і духовних цінностей. Етнонаціональні конфлікти. Юридичний конфлікт. Релігійні конфлікти. Розв'язання і попередження конфліктів. Засоби і механізми розв'язання конфліктів. Соціально-правові технології попередження конфліктів...
Соціологічна теорія: традиції та сучасність / За ред. А.Ручки: Концептуальні основи соціології XXI століття. Виклики соціології XXI століття: глобалізація, посткласицизм, постмодернізм. Інтегралістська соціологія Пітирима Сорокіна. Феноменологічна соціологія: досвід аналізу повсякденного світу. Етносоціологія: сучасний контекст. Сучасна соціологія конфлікту: образ соціальної реальності. Соціологія суб'єктивної реальності...
Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Загальні основи української етнопедагогіки. Поняття про педагогіку, народну педагогіку, етнопедагогіку. З історії розвитку української етнопедагогіки. Структура української етнопедагогіки. Основні принципи і засоби української етнопедагогіки. Педагогічні погляди народу на виховання підростаючого покоління. Мета, зміст та основні чинники виховання. Засоби та методи виховання. Принципи народного виховання. Самовиховання в житті людини. Етнопедагогіка - основа сучасної національної системи виховання. Виховний ідеал української народної педагогіки. Суть виховного ідеалу. Традиційний український ідеал людини. Тип досконалої людини в українській козацькій педагогіці. Виховний ідеал у творчості Г. Ващенка...
Політологія / За ред. Кремень В. Г., Горлача М. І: Що і як вивчає наука про політику. Політика - соціальне явище. Предмет та метод науки про політику. Становлення та розвиток політичних знань. Політичні ідеї Стародавнього Світу. Політичні вчення в Середньовіччі. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Політичні вчення в XVI -XVII ст. Розвиток політичної думки в XVIII ст. Політична думка в Європі, Росії кінець XVIII - XIX ст. Сучасні політичні вчення Заходу. Формування політичної думки в Україні. Джерела політичних знань. Основні напрями і тенденції розвитку суспільно-політичної думки в XIX - початку XX ст...

БУДДИЗМ В КИТАЕ

Буддизм стал проникать в Китай на рубеже н. э. Существовали предания о появлении там будд. проповедников еще в 3 в. до н. э., однако они не могут считаться достоверными. Первыми распространителями буддизма были купцы, приходившие в Китай по Великому шелковому пути из центральноазиатских гос-в. Монахи-миссионеры, вначале из Цент. Азии, а позднее - из Индии, появляются в Китае до 2 - 3 вв. Уже к сер. 2 в. с буддизмом знакомится императ. двор, о чем свидетельствуют жертвоприношения Лао-цзы (основателю даосизма) и Будде, совершенные императором Хуань-ди в 165. По преданию, первые будд. сутры были привезены на белой лошади в Лоян, столицу империи Поздняя Хань,в царствование императора Мин-ди (58 - 76); здесь же позднее появился первый в Китае будд. монастырь - Баймасы (Храм Белой лошади). В кон. 1 в. зарегистрирована деятельность буддистов еще в одном городе позднеханьской империи - Пэн-чэне. В нач. 2 в. была составлена "Сутра 42 статей" - первая попытка изложения на кит. языке основ будд. учения. Основоположником же будд. традиции в Китае считается парфянский монах Ань Шигао, прибывший в Лоян в 148. С помощью группы кит. помощников Ань Шигао перевел на кит. язык около 30 будд. сочинений. Всего в Лояне в кон. 2 в. над переводами будд. сутр трудились около десяти иностранных монахов. Тогда же в хрониках появляются первые упоминания о массовых религ. празднествах, устраивавшихся будд. монастырями. Однако еще на протяжении столетия буддизм в Китае, несмотря на постоянный приток иностранных миссионеров и популярность будд. веры среди части населения, не пользовался офиц. признанием. Кардинальные сдвиги в положении буддизма в Китае произошли в 4 в., когда эта религия завоевала благосклонность правящих верхов страны. Успеху будд. проповеди способствовала обстановка смутного времени и кризиса традиц.кит. идеологии. В гос-вах Южн. Китая будд. идеал был воспринят в основном как иллюстрация традиц. для кит. мысли идеи "отрешения от мирской суеты", чрезвычайно модной среди аристократов того времени. Особую популярность среди образов, слоев тогдашнего кит. об-ва приобрела доктрина праджняпарамиты с ее проповедью недуальности нирваны и сансары и внутренним самообнаружением человеком его подлинной природы. Насколько можно судить по первым переведенным будд. текстам, первонач. в Китае проповедуется буддизм переходного типа от хинаяны к махаяне, и особое внимание уделяется практике медитации. Позднее в Китае утверждается буддизм в форме махаяны. Первонач. буддизм воспринимался в Китае как одна из форм нац. кит. религии - даосизма. Это привело к возникновению легенды о "просвещении варваров", смысл к-рой в том, что ушедший на Запад основатель даосизма Лао-цзы якобы стал в Индии учителем Будды и подлинным основателем буддизма. Этой легендой пользовались даосы в своей полемике с буддистами. Подобное восприятие буддизма отразилось и в первых переводах на кит. язык будд. сутр: в них зачастую инд. термин передавался через то или иное понятие даосской философии, что оказало значит, влияние на трансформацию буддизма в Китае. Напр., бодхи (просветление) передавалось термином "дао" - путь, а нирвана - даосским понятием "увэй" - недеяние. Наиб. вклад в развитие буддизма внес монах Даоань (312 - 385), к-рый, помимо комментаторской и миссионерской деятельности, создал образцовый монастырский устав, ввел культ будды Майтреи, один из самых распространенных в раннеср.-век. Китае, а также положил начало обычаю присваивать всем будд. монахам фамилию Ши (от Шакья - род, из к-рого происходил Будда). Ученик Даоаня монах Хуэйюань успешно защищал тезис о неподвластности будд. сангхи правителю и основал культ будды Амитабхи, ставшего популярнейшим будд. божеством на Дальнем Востоке. В Сев. Китае, подвергшемся в то время нашествию ряда кочевых племен, будд. религия немало выиграла от смешения разл. этносов, а в будд. проповеди большое значение приобрела магия, близкая шаманистским верованиям кочевников. На Севере буддизм с самого начала развивался под строгим контролем императ. власти. Виднейшим будд. проповедником на Севере был инд. монах Кумараджива (нач. 5 в.), заложивший основы классич школы перевода будд.лит-ры на кит. язык. Начался период "индианизации" кит. буддизма, старательного усвоения буквы будд. канона, более строгого размежевания кит. буддистов с традициями кит. мысли. Для 5 - 6 вв. традиция различает в Китае шесть будд. школ, группировавшихся вокруг инд. учителя и опред. свода текстов. Ученик Кумарадживы Даошэн (ум. в 434) первым выдвинул чрезвыч. влиятельное в дальневост. буддизме учение о присутствии природы Будды во всех живых существах и о возможности спасения для каждого посредством "внезапного просветления". К 6 в. буддизм стал в Китае господств. идеологич. течением и фактич. приобрел статус гос. религии. Будд. монастыри превратились в крупных земельных собственников и места сосредоточения богатств, к-рые нередко использовались монахами для денежно - ростовщич. операций. Буддизм в Китае не вытеснил традиц. кит. учения - конфуцианство и даосизм, а вместе с ним составил синкретич. комплекс "трех религий" (сань цзяо), где каждое учение как бы дополняло два других. Считалось, что учение Будды выражает "внутреннюю", "сокровенную" сторону наследия древних кит. мудрецов. Одновр. определилось место буддизма в традиц. обрядности китайцев: в ведении буддистов оказались почти исключительно заупокойные обряды. Под влиянием буддистов с 6 в. приобрел популярность праздник поминовении усопших в сер. 7-го месяца по кит. календарю, сопровождавшийся молебнами во спасение всех "бесприютных" душ. Другим популярным будд. праздником стал день рождения Будды, отмечавшийся в 8-й день 4-го месяца. В быт китайцев также прочно вошел будд. обряд "освобождения живности" - отпуская на волю разл. водяных тварей. В кон. 6 - нач. 7 в. за довольно короткий период сформировались осн. школы собственно кит. буддизма, определившие своеобразие будд. традиции на Дальнем Востоке. Их можно разделить на три осн. группы:
I) "школы трактатов", базирующиеся на одной из инд. шастр (трактатов) и занимающиеся по преимуществу филос. проблематикой. К ним относятся такие школы, как Саньлунь-цзун (школа Трех трактатов), Шэдунь-цзун (школа трактата Махаяна Санграха) и Фасян-цзун (школа признаков дхарм, базирующаяся в осн. на трактате "Виджняптиматра сиддхи шастра", "Чэнвэйши лунь"); название этой школы - Вэйши-цзун (школа учения о "только сознании"); 2) "школы сутр" (Цзин-цзун), т. е. школы, базирующиеся на том или ином доктрин, тексте, приписываемом традицией Будде и считающемся в данной традиции высшим выражением будд. истины. К ним относятся такие не имеющие инд. аналогов школы, как Тяньтай-цзун (школа горы Тянь - тай), основанная на учении Саддхармапундарика-сутры (кит. - Фахуа-цзин) и Хуаянь-цзун (школа Аватамсака-сутры), основанная на учении одноименной сутры (кит. Хуаянь-цзин). Хотя школы данного типа основывались не на филос., а на религ.-доктринальном тексте, тем не менее они зачастую занимались и теоретич. филос, проблемами, разработав сложные системы, не сводимые к учению того или иного инд. текста; 3) "школы дхъяны" (чань-цзун), уделявшие внимание преимущественно практике будд. психотехники, медитации, йоге. К этой группе прежде всего относится специфически кит. школа чанъ; с известными оговорками к ней можно также отнести "школу мантр" - молитв. заклинаний (чжэньянь-цзун), представлявшую в Китае начиная с 8 в. тантрич. буддизм (ваджраяна, цзиньган чэн), к-рый не получил здесь, однако, значит. распространения, и "школу винаи" (люй-цзун), занимавшуюся разработкой вопросов монашеской дисциплины. Нек-рые из этих школ разрабатывали доктрину преимущественно созерцат. характера, учение же других отличалось акцентом на вере и религ. практике. Среди "созерцательных" школ кит. буддизма на первых порах доминировала школа Тяньтай (по названию горы в пров. Чжэцзян, где находился гл. монастырь школы), основанная монахом Чжии (538 - 597). Эта школа проповедовала взгляд на мир как на совершенное целое, идею взаимопроникновения явленного и сущностного, возможность спасения в этой жизни и спасения всех живых существ. Чжии разработал четырехступенчатую иерархию осн. направлений буддизма, соответствовавших разным уровням просветленности сознания, и стремился свести воедино будд. толки на севере и юге Китая. Ту же ориентацию на создание всеобъемлющего синтеза будд. мысли унаследовала школа Хуаянь. Основоположником этой школы считается монах Фашунь (557 - 640). Среди школ религ. практики наиб. влиянием по сей день пользуется школа Цзинту ("чистой земли"), декларирующая спасение верой в будду Амитабху, владыку будд. рая - "чистой земли". В основе мировоззрения и практики этой школы лежала доктрина "думания о Будде" (нянь-фо), предполагавшая, что молитвы Амитабхе и даже одно произнесение его имени способны даровать перерождение в блаж. царстве "чистой земли". Название др. распространенной школы будд. практики - чань - восходит к санскр. "дхьяна", что значит созерцание, медитация. Последняя всегда занимала важное место в практике буддизма, но для приверженцев чань она превратилась в самоцель. Эта школа, основанная, по преданию, инд. проповедником Бодхидхармой (кит. Дамо) в сер. 6 в., отвергла изучение сутр и всякий ритуал. Медитацию наставники чань трактовали по-новому - как спонтанное самораскрытие "истинной природы" человека в его эмпирич. существовании. В отличие от прочих будд. школ чаньские учителя высоко ценили физич. труд, особенно труд в коллективе. Будучи наиб. китаизированной формой буддизма, школа чань оказала огромное влияние на кит. искусство. Наконец, в 8 - 9 вв. на теорию и практику кит. буддизма заметное влияние оказывал тантризм (см. Тантра). В течение длит. времени буддизм пользовался покровительством императ. двора, однако в 845 император У-цзун стал инициатором суровых гонений на буддизм, целью к-рых был подрыв экономич. самостоятельности сангхи и сокращение ее численности. В сер. 9 в. позиции сангхи были подорваны в результате правительств. репрессий, и вскоре начинается ее медленный, но неуклонный упадок. Будд. традиция во многом утратила былую творч. энергию и свое особое место в обществ. и культурной жизни. С одной стороны, сангха становится инструментом гос. политики, находящимся под строгим контролем властей: гос. администрация устанавливала квоты и даже экзамены для желавших принять монаш. постриг, прикрепляла монахов к опред. монастырю, а наиб. заслуженным из них жаловали особые знаки отличия; существовала сеть администрат. органов, осуществлявших надзор за монашеством. С др. стороны, буддизм почти слился с народной религией, а будд. ин-ты стали служить интересам отд. социальных орг-ций и групп - влиятельным семействам,деревенским общинам, профессиональным объединениям и т. п. Все большее значение приобретает будд. религ. практика - "памятование о будде" (молитва, обращенная к будде Амитабха) и чаньское учение о "мгновенном просветлении". С др. стороны, на уровне народной религии буддизм вступает в активное взаимодействие с популярными верованиями, внеся значит. вклад в становление кит. религ. синкретизма, а ряд персонажей будд. пантеона (Амитофо-Амитабха; Гуаньинь - женская ипостась Авалокитешвары) превращаются в наиб. почитаемых в народе божеств. В позднее средневековье элементы будд. учения включаются в мировоззренч. системы ряда религ. сект (в особенности эсхатологич. мотивы пришествия будды Милэфо - Майтреи). С 12 в.появились оппозиц. секты, к-рые основывались на будд. идеях, в части, учении о конце света и приходе нового Будды, но проповедовали идеал "монашества в миру" и отрицали офиц. буддизм. Среди этих сект, нередко называемых пост-будд., наибольшую известность получила секта Белого лотоса, предрекавшая скорую мировую катастрофу и наступление эры Белого Солнца. Так в эпоху позднего средневековья гл. импульсы развития буддизма переместились за пределы офиц. будд. ин-тов. Буддизм оказал сильное влияние на философию, лит-ру и искусство Китая. Буддисты познакомили Китай с инд. логикой, математикой, астрономией, медициной. Будд. идеями вдохновлялись мн. писатели и поэты (Се Линъюнь, Ван Вэй, Ли Бо, У Чанъэнь и др.). Сам процесс распространения буддизма в Китае и формирование кит. будд. традиции является примером плодотворного взаимодействия между культурами Индии и Китая. Из Китая буддизм распространился в др. страны Дальневост. региона: Корею, Японию и Вьетнам, где лег в основу дальневост. региональной формы этой мировой религии. Революц. преобразования в Китае вызвали к к жизни и обновленч. движения внутри сангхи. После свержения в 1911 монархич. строя появились будд. школы нового типа, разл. монашеские ассоциации и светские будд. об-ва, однако единая общекит. орг-ция буддистов так и не была создана, а численность монашествующих осталась крайне незначительной: в 1931 в Китае насчитывалось лишь 738 тыс. монахов и монахинь. После образования в 1949 КНР кит. буддистам была гарантирована свобода совести. В то же время земельные владения будд. монастырей были конфискованы, а большая часть монахов и монахинь возвращена в мир. В мае 1953 в КНР была создана Кит. Будд. ассоциация. В состав ее руководящего органа вошли 93 представителя будд. общин, в т. ч. 23 человека от Тибета. Ген. секретарем ассоциации был избран мирянин Чжао Пучу. По офиц. оценкам, Кит. Будд. ассоциация в кон. 50-х гг. объединяла 500 тыс. монахов и 100 млн верующих мирян. Руководители ассоциации поддерживали регул. контакты с буддистами Японии и стран Юго-Вост, Азии. С началом "культурной революции" в 1966 все будд. храмы и монастыри в Китае были закрыты, а монахи отправлены на "перевоспитание". Деятельность Кит. Будд. ассоциации офиц. возобновилась в 1980, в последующие годы были восстановлены крупнейшие будд. монастыри, открыты Будд. академия и ряд монастырских школ, готовящих кадры будд. духовенства. Представители ассоциации регулярно участвуют в работе междунар. будд. форумов. В последние годы в КНР заметно усилился интерес широких слоев об-ва к будд. религии, возросло число лиц, посещающих будд. храмы и совершающих в них поклонения. В. В. Малявин, Е. А. Торчинов


© 2009-2020  lib.ltd.ua