Веб-бібліотека

Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів:

Характеристика роботи користувачів комп'ютерів з точки зору охорони праці. Охорона праці, як система заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності користувачів комп'ютерів. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп'ютерів. Особливості роботи користувачів комп'ютерів. Розлади здоров'я користувачів, що формуються під впливом роботи за комп'ютером. Зоровий дискомфорт. Перенапруження скелетно-м'язової системи. Ураження шкіри. Розлади центральної нервової системи (ЦНС). Порушення репродуктивної функції. Вплив на інші системи організму. Принципи професійного відбору операторів ВДТ. Працездатність операторів ВДТ. Аналіз системи "людина-комп'ютер-середовище"...

Дубравська Д.М. Основи психології: Наука психологія. Вступ до психології. Корені психології: історичні погляди. Психологія в Україні. Поняття про душу. Предмет психології. Галузі психологічних знань. Методи психології. Завдання дослідження. Умови дослідження. Характеристика методів. Мозок, поведінка, свідомість. Мозок і психіка. Можливості людського мозку. Локалізація мозкової діяльності. Мозок й статеві відмінності. Функції мозку та вікові особливості. Еволюція психіки тварин. Інстинкти та навички. Інтелектуальна поведінка тварин. Стани свідомості. Рівні свідомості. Сон і сновидіння. Види снів. Людина і сон. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія. Психічні процеси. Відчуття. Поняття про відчуття. Загальна характеристика відчуттів...
Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: Предмет та задачі топографії й картографії в екологічному моніторингу. Визначення топографії й картографії та їх зміст. Зв'язок топографії й картографії з іншими науками, історія їх розвитку та організацій форми. Картографічні образно знакові просторові моделі. Карти та їх властивості. Класифікація карт. Географічні атласи та їх класифікація. Суть та структура регіональних екологічних атласів. Математична основа побудови географічних карт. Моделі поверхні Землі та її розміри. Математична основа карт. Картографічні проекції. Системи координат в топографії та картографії. Основні лінії та площини еліпсоїда. Географічні координати. Плоскі прямокутні координати. Полярні та біполярні координати". Висота точок...

БОСС Медард

(4 октября 1903, Сан-Галлен, Швейцария - 1990, Цоликон) - швейцарский психиатр, психоаналитик и философ. После окончания медицинского факультета в Цюрихе и защиты в 1928 диссертации о наследственной предрасположенности к алкоголизму Босс продолжил учебу в Париже и Вене, прошел курс дидактического анализа (Lehranalyse) у 3. Фрейда, а затем завершил психоаналитическую подготовку в Лондоне и Берлине. В 1930-х гг. он работал ассистентом в клинике Бургхельцли (Цюрих), затем руководил санаторием Шлосс Кнонау. С конца -1930-х гг. под влиянием Л. Бинсвангера становится сторонником Daseinsanalyse ("экзистенциального анализа"). С 1947 начал пересмотр основных принципов "экзистенциального анализа" под непосредственным руководством М. Хайдеггера. Босс организовал школу психиатров и психологов в Цоликоне, где в 1959-70 ежегодно вел философский семинар Хайдеггер. Позднее школа была преобразована в институт (Daseinsanalytische Institut fur Psychotherapie und Psychosomatik), а Босс возглавил Международную ассоциацию сторонников Daseinsanalyse.
Основные положения психоанализа, а затем и всей медицины истолковываются Боссом в духе хайдеггеровской онтологии. Фундаментальным принципом психотерапии является "открытость" пациента бытию. "Бытие-в-мире" есть целостный феномен, тогда как разделение мира на внешний и внутренний, на соматическое и психическое представляет собой наследие картезианства. Фрейдовская метапсихология целиком пересматривается Боссом: "С точки зрения феноменов человеческой экзистенции нет абсолютно никакой нужды в постулировании бессознательного психического" (Grundriss der Medizin und Psychologie. Bern, 1975, S. 144). Не только вся современная психотерапия, но и все медицинские науки интерпретируются Боссом в понятиях "Бытия и времени" Хайдеггера. В 1970-80-е гг. Босс написал ряд книг по психосоматической медицине, которая признавалась им основанием всей системы наук о человеке.


© 2009-2020  lib.ltd.ua