Веб-бібліотека

Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України:

Стан, проблеми та основні напрями розвитку господарства економічних районів (регіонів) обласного рангу:. Вінницький регіон. Волинський регіон. Дніпропетровський регіон. Донецький регіон. Житомирський регіон. Закарпатський регіон. Запорізький регіон. Івано-Франківський регіон. Київський регіон. Кіровоградський регіон. Львівський регіон. Луганський регіон. Миколаївський регіон. Одеський регіон. Полтавський регіон. Рівненський регіон. Сумський регіон. Тернопільський регіон. Харківський регіон. Херсонський регіон. Хмельницький регіон. Черкаський регіон. Чернівецький регіон. Чернігівський регіон. Кримський регіон...

Федорченко В.К. та ін. Історія екскурсійної діяльності в Україні: Зародження екскурсійної діяльності на українських землях (друга половина XIX - початок XX ст.). Виникнення і розвиток освітянських екскурсій. Екскурсійна діяльність наукових товариств. Перше бюро подорожей та екскурсій. Екскурсійна діяльність у період Української революції (1917-1920 pp.). Підготовка кадрів екскурсоводів у дорадянський період. Екскурсійна діяльність в Україні в 20-30-х роках XX століття. Створення та розвиток системи екскурсійних закладів. Діяльність системи екскурсійних закладів. Екскурсійна діяльність навчальних закладів. Екскурсійна діяльність наукових установ. Екскурсія як засіб ідейно-політичного виховання в Радянській Україні...
Білорус О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: Глобальний маркетинг сталого розвитку. Економічні, соціальні і цивілізаційні межі глобалізації і сталий розвиток у XXI столітті. Теоретичні і політичні аспекти сталого розвитку. Можливості і виклики глобалізації у сфері сталого розвитку. Концептуальна сутність сталого розвитку. Принципи сталого розвитку. Регіональні аспекти сталого розвитку. Маркетингові виміри і оцінки процесу глобалізації сталого розвитку. Деякі підсумки і маркетинговий прогноз перспектив сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку: маркетингова оцінка світового досвіду. Національні стратегії сталого розвитку: аналіз основних підходів. Етапи маркетингу і планування сталого розвитку. Учасники процесу стратегічного маркетингу і планування...
Муромцева Ю.І. Демографія: Демографія. Предмет і методи дослідження. Об'єкт і предмет демографії. Методологічні засади демографії. Міжпредметні зв'язки демографії. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Переписи населення. Вибіркові обстеження населення. Поточний статистичний облік населення. Чисельність населення та його склад. Абсолютна чисельність населення. Середня (середньорічна) чисельність населення. Статево вікова структура населення. Шлюбно-сімейна структура населення. Динаміка чисельності та складу населення України. Смертність і тривалість життя населення. Епідеміологічний перехід. Показники рівнів і структури смертності. Динаміка смертності й очікуваної тривалості життя в Україні. Народжуваність і репродуктивна поведінка...
Партико Т. Б. Загальна психологія: Вступ до загальної психології. Психологія як наука. Історичний розвиток психології. Психологія в системі сучасних наук. Об'єкт та предмет психології. Галузі психології. Практичне значення психології. Методи психології. Методи пояснення психіки людини. Методи розуміння психіки людини. Методи впливу на психіку людини. Природа та сутність психіки людини. Умови та чинники формування психіки людини. Матеріальні основи та фізіологічні механізми психіки. Головні властивості та функції психіки людини. Сфери прояву психіки людини. Свідома сфера. Несвідома сфера. Персонологія. Психологія особистості. Поняття про індивід, індивідуальність, особистість. Теоретичні напрями персонології. Психоаналітична теорія особистості...
Бочелюк В. Й. Юридична психологія: Юридична психологія в системі психологічних знань. Психологія як наука. Предмет і завдання юридичної психології. Психологія в системі наук. Система юридичної психології. Історія розвитку юридичної психології. Сутність методології та методів юридичної психології. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології. Конкретні методи психолого-юридичних досліджень. Соціально-психологічні методи виправлення правопорушника. Психологічні особливості злочинних дій. Особистісна мотивація злочинних дій. Особливості групової мотивації злочинних дій. Психологія неповнолітніх правопорушників. Особистість неповнолітнього злочинця. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх...
Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст: Антична література. Основні риси античної літератури. Давньогрецька міфологія. Гомерів епос. Лірика ранньої класики. Афінська трагедія. Давня аттична комедія. Греко-римський еллінізм. Література доби Августа. Література пізньої античності і початку середніх віків. Література середніх віків. Література раннього середньовіччя. Література високого середньовіччя. Данте Аліг'єрі. Література Відродження. Відродження в Італії. Відродження у Франції. Відродження в Німеччині і Нідерландах. Відродження в Англії. Вільям Шекспір. Відродження в Іспанії і Португалії. Література XVII століття. Естетика і поетика літератури Бароко. Творчість письменників Бароко. Класицизм у французькій літературі...
Основи кооперації. / С. Г. Бабенко та ін: Теоретичні основи кооперації. Кооперативні організації та системи кооперативів. Кооператив. Природа кооперативів. Об'єднання кооперативів. Кооперативні системи. Типи та види кооперативів. Класифікація кооперативів. Мета господарської діяльності кооперативів виробників. Мета господарської діяльності кооперативів споживачів. Кооперативи виробників і споживачів. Кооперативні принципи. Поняття "кооперативні принципи". Міжнародні кооперативні принципи. Національні кооперативні принципи. Основний зміст міжнародних кооперативних принципів. Кооперативні цінності. Поняття "кооперативні цінності". Базові цінності кооператорів. Етичні цінності кооператорів. Кооперативний рух. Кооперативна ідеологія...
Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Релігія як духовний феномен людства. Сутність і складові частини релігії. Феномен релігійної свідомості. Основні теорії походження релігії. Функції релігії. Класифікація релігій. Релігієзнавство як галузь наукового знання. Предмет і структура релігієзнавства. Релігієзнавство та богослов'я (теологія). Філософія релігії. Соціологія релігії. Психологія релігії. Географія релігії. Історія релігії. Феноменологія релігії. Первісні форми релігії. Особливості первісних форм релігії. Фетишизм. Тотемізм. Анімізм. Племінні культи. Магія. Табу. Шаманізм. Етнічні і регіональні релігії. Особливості первісних форм релігії. Іудаїзм: історія, віровчення, культ. Зороастризм: звичаї і вірування. Індуїзм - релігія давньої і сучасної Індії...
Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Теоретические основы документоведения. Понятие о документе. Сущность понятия «документ». Генезис и развитие понятия «документ». Документ как система. Характеристика документа как системного объекта. Свойства документа. Признаки документа. Функции документа. Информационная составляющая документа. Материальная (физическая) составляющая документа. Материальная основа документа. Форма материального носителя информации. Структура документа. Общая характеристика структуры. Внутренняя структура документа. Внешняя структура документа. Реквизиты документа. Методы и способы документирования. Общие положения. Кодирование информации. Понятие о языках. Знаковый метод фиксирования информации. Понятие о знаках. Классификация знаков...

БЛАГОДАТЬ

- христианско-богословское понятие для обозначения особой живой и деятельной силы Божией, содействующей спасению каждого человека и подаваемой людям вследствие искупительного подвига Спасителя. В Новом завете Б. прямо именуется силою Христовой, которая безвозмездно даруется человеку независимо от его достоинства и заслуги. Эта сила изливается в души людей непосредственно от Святого Духа, поэтому Б. можно также определить как силу Св. Духа, даруемую людям для усвоения спасения во Христе. В понятии Б. различают два аспекта· а) это свойство Бога в отношении к падшему человеку как дарование ему спасения, б) это и сама сила Божия, которой совершается спасение человека.
Согласно христианскому вероучению, Б. от вечности принадлежит Богу и есть в Нем как предопределение о спасении. Ее действие началось с самого грехопадения, выразилось в обещании искупления и проявилось как любовь к падшему человеку. Обладая Б., Бог слышит молитву верующего, прощает кающегося, дарует ему жизнь. Б. - божественная сила, обитающая в человеке и действующая в нем как земной подвиг человека; она помогает человеку познать Бога, дарует все необходимое "к животу и благочестию", с нее начинается и ею завершается спасение людей. Церковь различает два вида евангельской Б.: а) предваряющую Б., которая просвещает нас, и б) оправдывающую Б., позволяющую внутренне очиститься от грехов и освящающую человека посредством таинств. Действуя внутри самого человека и в единстве с его духовной природой, Б. тем самым отличается от внешних проявлений Бога, например, от чудесных знамений.
Учение о Б. (и предопределении поступков людей) в некотором смысле противоречит учению о свободе воли человека. Западные отцы церкви считали Б. единственным условием спасения, а восточные отцы допускали наряду с Б. и свободу воли человека. Римские католики и православные христиане признают носителем и передатчиком Б. духовенство, а протестанты веруют в возможность непосредственного получения Б. любым верующим.
***
Б. - одно из ключевых понятий Библии, смысл которого заключается в том, что Бог являет незаслуженное человеком милосердие и совершает ради него то, что он не в состоянии сделать сам. В Ветхом завете для обозначения Б. используются два термина: hen - в переводе с иврита означает проявление милосердия вышестоящего по отношению к нижестоящему, этим словом описывается милость и забота Бога по отношению к Израилю (см. Иер., 31:2 - 3); hesed - это слово означает Б., проявленную в неизменной любви Бога, изобилие Божьих даров, которое дается человеку независимо от его заслуг (см. Пс., 62:4; Пс., 47:10 - 11).
В Новом завете для обозначения Б. используется греческое слово charts, которое означает милосердие Бога и спасительную силу, необходимую для искупления погрязшего в грехах человечества (см. Еф., 2:8). Слово charts - это корень слова charisma, которое буквально означает "свободный дар благодати" (см. Рим., 6:23). Согласно библейскому богословию, грехопадение лишило человека духовной силы, необходимой для искупления греха, поэтому в своем спасении человек должен полностью полагаться на Б. Божию (Деян., 15:11; Рим., 3:23; 5:15; Тит., 2:11; 3:7).
Особое внимание новозаветному учению о Б. уделяется в посланиях ап. Павла. Здесь Б. как центральное понятие Нового завета противопоставляется ветхозаветному закону, который был дан Богом человеку для восстановления утраченной в грехопадении связи с Ним. В результате непослушания людей закон привел к умножению греха (см. Рим., 5:20). Но крестной смертью Иисуса Христа Бог свободной Б. вмешивается в судьбу людей, давая им спасение и искупление от греха и открывая перспективу новой жизни с Богом. Вера в Иисуса Христа дает людям свободный доступ к Б. (см. Рим., 5:2). Б. дается не по делам, а по вере (см. Рим., 11:6). Прощение и примирение людей с Богом оказываются возможными именно в силу того, что Б. дается даром и всем людям без исключения (см. Лк., 3:6; Рим., 5:18). Т. о., если грех Адама привел к преступлению, разрушению природы человека и смерти, то Б. Бога восстанавливает эту природу и дает вечную жизнь (см. Рим., 5:21). Б. несоизмерима с грехом, поскольку грех есть поступок человека, а Б. - это дар Бога.
В западном и восточном христианском богословии ведется длительная дискуссия по поводу смысла и значения учения о Б. Бл. Августин отстаивал учение о Божьей Б. (как единственном условии спасения человека, несоизмеримом с любыми возможными заслугами человека) в полемике с Пелагием, который утверждал, что поскольку первородный грех не переносится на следующие поколения, то и для освобождения от греха не нужна никакая особая помощь со стороны Бога. Эта полемика определила основные направления дискуссии о Б. В католическом богословии было широко распространено учение о спасении, которое обретут все души, пройдя через чистилище и получив в конечном счете доступ к Б., а также об оправдании делами, т. е. целенаправленными действиями человека, которые могут привести к спасению и от которых зависит Б., даваемая человеку. Это учение было подвергнуто критике М. Лютером, утверждавшим, что спасение - это результат действия Б., дарованной всем без исключения, не зависимой от человеческих усилий и опознаваемой в акте веры; человек не может быть абсолютно уверен в данной ему Б. и в своем спасении, а поэтому никакие дела не могут оправдать и спасти его. Общая позиция протестантизма заключается в том, что только Б. Бога может спасти падшего и греховного человека. В некоторых направлениях протестантизма (например в кальвинизме) было распространено учение о предопределении, согласно которому еще до сотворения мира Бог избрал одних к спасению, других к проклятию, следовательно, Б. дается людям не одинаково, и никакие человеческие усилия не могут изменить волю Бога. В других протестантских конфессиях существует учение об отпадении от Б., т. е. в нем утверждается, что Б. не воздействует на человека автоматически, но зависит от его поведения и может быть утрачена. В результате дискуссии с протестантизмом в католической теологии в понимании Б. произошел возврат к т. зр. Бл. Августина.
В наше время широкое распространение получило т. н. харизматическое движение, которое основано на допущении возможности для некоторых людей, избранных Святым Духом, обрести особую Б. и личную святость при жизни. В протестантизме предполагается возможность непосредственного получения Б. верующим, тогда как католики и православные считают духовенство носителем и передатчиком Б., что определяет исключительную роль церковной иерархии в спасении.
В православной традиции, основоположенной восточной патристикой, понятие Б. рассматривается в рамках учения о спасении и искуплении. Спасение понимается как обожение человеческого естества, которое является благодатным действием Бога, совершаемым при участии человеческой свободы. Искупительная жертва Христа и есть высшее проявление Б., которой Христос дает человеку возможность стать новым творением, равным Богу по Б. Ее невозможно заслужить никакими добрыми делами, поскольку это есть действие Бога, однако спасение возможно лишь при свободном принятии человеком дара Б., которое выражается в подвиге и делах веры. Большинство людей не имеет достаточной силы расстаться со своей греховной природой, но некоторые испытывают на себе действие Б. за подвиг веры и мученичество - такие люди являются святыми и особо почитаются в православии.
В целом учение о Б. является христианской постановкой проблемы свободы воли человека, и с этой т. зр. вопрос заключается в том, зависит ли Б., даваемая Богом, от человеческих усилий или же нравственное поведение человека возможно лишь в результате воздействия Б.


© 2009-2020  lib.ltd.ua